Transvision

Filter by folder:

Show all results dom netwerk toolkit

Displaying 1 result for the string Redirected in tl:

Entity tl en-US
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BadRedirectModeInterceptionWithURL
tl
Bigong i-load ang ‘%S’. May ServiceWorker na nagpasa ng redirected Response sa FetchEvent.respondWith() habang ang RedirectMode ay hindi katumbas sa ‘follow’.
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker passed a redirected Response to FetchEvent.respondWith() while RedirectMode is not ‘follow’.

Displaying 3 results for the string Redirected in en-US:

Entity tl en-US
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BadRedirectModeInterceptionWithURL
tl
Bigong i-load ang ‘%S’. May ServiceWorker na nagpasa ng redirected Response sa FetchEvent.respondWith() habang ang RedirectMode ay hindi katumbas sa ‘follow’.
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker passed a redirected Response to FetchEvent.respondWith() while RedirectMode is not ‘follow’.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
RepostFormData
tl
Nireredirect ang web pag sa bagong lokasyon. Nais mo bang ipadala muli ang form data na na-type ninyo sa bagong lokasyon?
en-US
This web page is being redirected to a new location. Would you like to resend the form data you have typed to the new location?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-status-redirected
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Redirected
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.