Transvision

Filter by folder:

Show all results browser dom toolkit

Displaying 7 results for the string Provider in hye:

Entity hye en-US
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-topstories
hye
Ամեն ինչ պատրաստ է։ Ստուգեք աւելի ուշ՝ աւելի շատ պատմութիւններ ստանալու համար { $provider } մատակարարից։ Չեք կարող սպասել։ Ընտրեք հանրաճանաչ թէմա՝ համացանցից աւելի հիանալի պատմութիւններ գտնելու համար։
en-US
You’ve caught up. Check back later for more top stories from { $provider }. Can’t wait? Select a popular topic to find more great stories from around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-section-header-pocket
hye
Առաջարկուում է { $provider }
en-US
Recommended by { $provider }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-recommended-by-description-new
hye
Բացառիկ բովանդակութիւն, որը համակարգում է { -brand-product-name }-ի ընտանիքի մաս կազմող { $provider }-ը
en-US
Exceptional content curated by { $provider }, part of the { -brand-product-name } family
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-recommended-by-header.label
hye
Առաջարկուում է { $provider }
en-US
Recommended by { $provider }
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-palm-advisory-desc
hye
Խորհրդատուութիւնը՝ <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>։
en-US
Advisory provided by <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
External_AddSearchProviderWarning
hye
AddSearchProvider֊ը հնացած է։
en-US
AddSearchProvider is deprecated.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-addon-provider
hye
{ $addonProvider } մատակարարը
en-US
{ $addonProvider } Provider

Displaying 26 results for the string Provider in en-US:

Entity hye en-US
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-header-accounts
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in with { $provider }
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-header-providers
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in with a login provider
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-title
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Use { $provider } as a login provider
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-topstories
hye
Ամեն ինչ պատրաստ է։ Ստուգեք աւելի ուշ՝ աւելի շատ պատմութիւններ ստանալու համար { $provider } մատակարարից։ Չեք կարող սպասել։ Ընտրեք հանրաճանաչ թէմա՝ համացանցից աւելի հիանալի պատմութիւններ գտնելու համար։
en-US
You’ve caught up. Check back later for more top stories from { $provider }. Can’t wait? Select a popular topic to find more great stories from around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-section-header-pocket
hye
Առաջարկուում է { $provider }
en-US
Recommended by { $provider }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-weather-see-forecast.title
hye
Warning: Source string is missing
en-US
See forecast in { $provider }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-weather-sponsored
hye
Warning: Source string is missing
en-US
{ $provider } ∙ Sponsored
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-recommended-by-description-new
hye
Բացառիկ բովանդակութիւն, որը համակարգում է { -brand-product-name }-ի ընտանիքի մաս կազմող { $provider }-ը
en-US
Exceptional content curated by { $provider }, part of the { -brand-product-name } family
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-recommended-by-header.label
hye
Առաջարկուում է { $provider }
en-US
Recommended by { $provider }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-default-detailed-desc-2
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Use your default DNS resolver if there is a problem with the secure DNS provider
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-default-detailed-desc-3
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Use a local provider, if possible
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-enabled-desc
hye
Warning: Source string is missing
en-US
You control when to use secure DNS and choose your provider.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-enabled-detailed-desc-1
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Use the provider you select
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-resolver
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Provider: { $name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-select-resolver
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Choose provider:
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-steering-status
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Using local provider
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-strict-detailed-desc-1
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Only use the provider you select
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-palm-advisory-desc
hye
Խորհրդատուութիւնը՝ <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>։
en-US
Advisory provided by <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
External_AddSearchProviderWarning
hye
AddSearchProvider֊ը հնացած է։
en-US
AddSearchProvider is deprecated.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-1
hye
{ -vendor-short-name }֊ը եւ նրա աջակիցները, արտաւնագրողները եւ գործընկերներն աշխատում են ապահովել ամենաճշգրիտ եւ ժամանակակից ծառայութիւնները: Այնուամենայնիւ, մենք չենք կարող երաշխաւորել, որ այս տեղեկատուութիւնը սպառիչ է եւ զերծ սխալներից: Աւրինակ` Անվտանգ Դիտարկում Ապահովող Ծառայութիւնը հնարաւոր է, որ չճանաչի որոշ վտանգաւոր կայքեր եւ կարող է սխալմամբ վտանգաւոր համարել որոշ անվտանգ կայքեր, իսկ Տեղակայումն Իրազեկող Ծառայութեան մատակարարների կողմից ապահովուող բոլոր տեղադրութիւնները զուտ նախնական են, եւ ոչ մենք, ոչ էլ մեր ծառայութեան մատակարարները չենք կարող երաշխաւորել տեղակայութիւնների ճշգրտութիւնը:
en-US
{ -vendor-short-name } and its contributors, licensors and partners work to provide the most accurate and up-to-date Services. However, we cannot guarantee that this information is comprehensive and error-free. For example, the Safe Browsing Service may not identify some risky sites and may identify some safe sites in error and the Location Aware Service all locations returned by our service providers are estimates only and neither we nor our service providers guarantee the accuracy of the locations provided.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-addon-provider
hye
{ $addonProvider } մատակարարը
en-US
{ $addonProvider } Provider
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider
hye
Մատակարար
en-US
Provider
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-title
hye
Մատակարար
en-US
Provider
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-native-fallback-reason2
hye
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } can’t protect your request for this site’s address through our secure DNS provider. Here’s why:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-only-reason2
hye
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } can’t protect your request for this site’s address through our secure DNS provider. Here’s why:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.