Transvision

No matching results for the string Provided for the locale ca

Displaying 19 results for the string Provided in en-US:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-description
ca
Trieu la llista que el { -brand-short-name } utilitza per blocar els elements us fan el seguiment. Llistes proporcionades per <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
en-US
Choose the list { -brand-short-name } uses to block online trackers. Lists provided by <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-palm-advisory-desc
ca
Assessorament proporcionat per <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
en-US
Advisory provided by <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.deviceBlockedPrompt
ca
La verificació de l'usuari ha fallat en %S. No queda cap intent i el dispositiu s'ha blocat perquè heu introduït un PIN incorrecte massa vegades. Cal reinicialitzar el dispositiu.
en-US
User verification failed on %S. There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerScopePathMismatch
ca
No s'ha pogut registrar un ServiceWorker: El camí de l'àmbit proporcionat «%1$S» no està per sota de l'àmbit màxim permès de «%2$S». Ajusteu l'àmbit, moveu l'script del ServiceWorker o utilitzeu la capçalera HTTP «Service-Worker-Allowed» per permetre l'àmbit.
en-US
Failed to register a ServiceWorker: The path of the provided scope ‘%1$S’ is not under the max scope allowed ‘%2$S’. Adjust the scope, move the Service Worker script, or use the Service-Worker-Allowed HTTP header to allow the scope.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TargetPrincipalDoesNotMatch
ca
No s'ha pogut executar «postMessage» en «DOMWindow»: L'origen de destí indicat («%S») no coincideix amb l'origen de la finestra destinatària («%S»).
en-US
Failed to execute ‘postMessage’ on ‘DOMWindow’: The target origin provided (‘%S’) does not match the recipient window’s origin (‘%S’).
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookiePartitionedForeign2
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Partitioned cookie or storage access was provided to “%1$S” because it is loaded in the third-party context and dynamic state partitioning is enabled.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_CERT_KEA_MISMATCH
ca
El certificat proporcionat no pot utilitzar-se amb l'algorisme d'intercanvi de claus seleccionat.
en-US
The certificate provided cannot be used with the selected key exchange algorithm.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-name
ca
Còdec de vídeo OpenH264 proporcionat per Cisco Systems, Inc.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-name
ca
Mòdul de desxifratge de contingut Widevine proporcionat per Google Inc.
en-US
Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-name
ca
Còdec de vídeo OpenH264 proporcionat per Cisco Systems, Inc.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-name
ca
Mòdul de desxifratge de contingut Widevine proporcionat per Google Inc.
en-US
Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
ca
El { -brand-full-name } utilitza serveis d'informació web («serveis» d'ara endavant), per proporcionar algunes de les funcionalitats disponibles per al vostre ús amb aquesta versió binària del { -brand-short-name }; tal com es descriu a continuació. Si no voleu un o més d'aquests serveis, o bé no considereu llurs termes acceptables, podeu triar inhabilitar-los. Teniu instruccions de com inhabilitar una funcionalitat o servei concret <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">aquí</a>. En les preferències de l'aplicació es poden inhabilitar altres funcionalitats i serveis.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-1
ca
{ -vendor-short-name } i els seus col·laboradors, llicenciadors i socis treballen per proporcionar els serveis més acurats i actualitzats. No obstant això, no podem garantir que la informació sigui completa i exempta d'errors. Per exemple, alguns llocs perillosos poden eludir la detecció del servei de navegació segura i alguns llocs segurs podrien ser identificats com a perillosos per error. Així mateix, les ubicacions que es proporcionen amb la navegació amb geolocalització són només estimacions dels nostres proveïdors de servei i no podem garantir-ne llur precisió.
en-US
{ -vendor-short-name } and its contributors, licensors and partners work to provide the most accurate and up-to-date Services. However, we cannot guarantee that this information is comprehensive and error-free. For example, the Safe Browsing Service may not identify some risky sites and may identify some safe sites in error and the Location Aware Service all locations returned by our service providers are estimates only and neither we nor our service providers guarantee the accuracy of the locations provided.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-4
ca
<strong>Els serveis es proporcionen «tal qual». { -vendor-short-name }, els seus col·laboradors, llicenciadors i distribuïdors s'eximeixen de totes les garanties, tant expresses com implícites, incloent sense cap mena de limitació, garanties que els serveis són comercials i que s'escauen als vostres propòsits particulars. Assumiu tot el risc de seleccionar els serveis per als vostres propòsits i pel que fa a llur qualitat i rendiment. Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o limitació de les garanties implícites; en aquest cas, aquestes no podrien aplicar-se-us.</strong>
en-US
<strong>The Services are provided “as-is.” { -vendor-short-name }, its contributors, licensors, and distributors, disclaim all warranties, whether express or implied, including without limitation, warranties that the Services are merchantable and fit for your particular purposes. You bear the entire risk as to selecting the Services for your purposes and as to the quality and performance of the Services. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of implied warranties, so this disclaimer may not apply to you.</strong>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-blocked-error
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Error: There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-configuration-element-not-provided
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Not Provided
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-configuration-element-provided
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Provided
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-intro
ca
Si creeu diferents perfils, podeu distingir-los pel seu nom de perfil. Podeu utilitzar el nom que es proporciona aquí o un de personalitzat.
en-US
If you create several profiles you can tell them apart by the profile names. You may use the name provided here or use one of your own.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-cert-kea-mismatch
ca
El certificat proporcionat no pot utilitzar-se amb l'algorisme d'intercanvi de claus seleccionat.
en-US
The certificate provided cannot be used with the selected key exchange algorithm.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.