Transvision

Displaying 11 results for the string Persones in ca:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-loaded-insecure
ca
La informació que compartiu amb aquest lloc podria ser visualitzada per altres persones (com contrasenyes, missatges, targetes de crèdit, etc.).
en-US
Information you share with this site could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-insecure
ca
La connexió a aquest lloc no és privada. La informació que envieu podria ser visualitzada per altres persones (com contrasenyes, missatges, targetes de crèdit, etc.).
en-US
Your connection to this site is not private. Information you submit could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded
ca
La connexió no és privada i la informació que compartiu amb el lloc podria ser visualitzada per altres persones.
en-US
Your connection is not private and information you share with the site could be viewed by others.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-risk
ca
Altres persones podrien visualitzar la informació o modificar el comportament del lloc web.
en-US
Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-screen
ca
Esteu compartint la pantalla sencera. Les altres persones poden veure quan canvieu a una pestanya nova.
en-US
You are sharing your entire screen. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
ca
Esteu compartint el { -brand-short-name }. Les altres persones poden veure quan canvieu a una pestanya nova.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_BLURB_FOOTER2
ca
Creat per a les persones, no per al lucre
en-US
Built for people, not for profit
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_Privacy_Encrypted2
ca
El xifratge fa difícil que persones no autoritzades puguin visualitzar la informació que viatja entre ordinadors. Per tant, és improbable que algú hagi llegit aquesta pàgina mentre circulava per la xarxa.
en-US
Encryption makes it difficult for unauthorized people to view information traveling between computers. It is therefore unlikely that anyone read this page as it traveled across the network.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_WeakCipher
ca
La connexió a aquest lloc web utilitza un xifratge feble i no és privada. Altres persones podrien visualitzar la informació o modificar el comportament del lloc web.
en-US
Your connection to this website uses weak encryption and is not private. Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
delete-email-cert-confirm
ca
Esteu segur que voleu suprimir aquests certificats de correu electrònic d'aquestes persones?
en-US
Are you sure you want to delete these people’s e-mail certificates?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-tab-people
ca
Persones
en-US
People

No matching results for the string Persones for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.