Transvision

Displaying 28 results for the string Path in vi:

Entity vi en-US
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions-step2
vi
Trong trình chọn tập tin, điều hướng đến <code>{ $permissionsPath }</code> và chọn “Chọn”
en-US
In the file picker, navigate to <code>{ $permissionsPath }</code> and choose “Select”
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
vi
{ -brand-short-name } đã gặp lỗi và đã không lưu thay đổi này. Lưu ý rằng cài đặt tùy chỉnh cập nhật này yêu cầu quyền ghi vào tập tin bên dưới. Bạn hoặc quản trị viên hệ thống có thể giải quyết lỗi bằng cách cấp cho nhóm Người dùng toàn quyền kiểm soát tập tin này. Không thể ghi vào tập tin: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorCopyXPath.label
vi
XPath
en-US
XPath
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
13
vi
Nột hàm XPath được gọi với số đối số sai.
en-US
An XPath function was called with the wrong number of arguments.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
14
vi
Một hàm mở rộng XPath được gọi.
en-US
An unknown XPath extension function was called.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
15
vi
Phân tích XPath thất bại: cần ')':
en-US
XPath parse failure: ‘)’ expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
16
vi
Phân tích XPath thất bại: sai trục:
en-US
XPath parse failure: invalid axis:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
17
vi
Phân tích XPath thất bại: cần kiểm tra Tên hoặc Nodetype:
en-US
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
18
vi
Phân tích XPath thất bại: cần ']':
en-US
XPath parse failure: ‘]’ expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
19
vi
Phân tích XPath thất bại: sai tên biến:
en-US
XPath parse failure: invalid variable name:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
2
vi
Thất bại khi phân tích một biểu thức XPath.
en-US
Parsing an XPath expression failed.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
20
vi
Phân tích XPath thất bại: bất ngờ kết thúc biểu thức:
en-US
XPath parse failure: unexpected end of expression:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
21
vi
Phân tích XPath thất bại: cần toán tử:
en-US
XPath parse failure: operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
22
vi
Phân tích XPath thất bại: chưa đóng kí tự sai:
en-US
XPath parse failure: unclosed literal:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
23
vi
Phân tích XPath thất bại: thừa ':':
en-US
XPath parse failure: ‘:’ unexpected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
24
vi
Phân tích XPath thất bại: thừa '!', phủ định là not():
en-US
XPath parse failure: ‘!’ unexpected, negation is not():
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
25
vi
Phân tích XPath thất bại: tìm thấy kí tự không hợp lệ:
en-US
XPath parse failure: illegal character found:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
26
vi
Phân tích XPath thất bại: cần toán tử nhị phân:
en-US
XPath parse failure: binary operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
5
vi
Sai hàm XSLT/XPath.
en-US
Invalid XSLT/XPath function.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
8
vi
Cần một biểu thức XPath để trả lại một NodeSet.
en-US
An XPath expression was expected to return a NodeSet.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
path-dd
vi
<span data-l10n-name="path">Đường dẫn:</span> { $pluginFullPath }
en-US
<span data-l10n-name="path">Path:</span> { $pluginFullPath }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-off-state-msg
vi
các tập tin nhật ký đã chụp có thể được tìm thấy trong: { $path }
en-US
captured log files can be found in: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-toggled-off-state-msg
vi
Các tập tin nhật ký đã chụp có thể được tìm thấy trong: { $path }
en-US
Captured log files can be found in: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-debug-mode-off-state-msg
vi
nhật ký theo dõi có thể được tìm thấy tại: { $path }
en-US
trace log can be found at: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-debug-mode-on-state-msg
vi
chế độ gỡ lỗi hoạt động, theo dõi nhật ký tại: { $path }
en-US
debug mode active, trace log at: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-save-page-complete-msg
vi
Đã lưu trang vào: { $path }
en-US
Page saved to: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-save-page-msg
vi
đã lưu trang vào: { $path }
en-US
page saved to: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
vi
Ý bạn là truy cập đến trang web <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?

Displaying 42 results for the string Path in en-US:

Entity vi en-US
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions-step2
vi
Trong trình chọn tập tin, điều hướng đến <code>{ $permissionsPath }</code> và chọn “Chọn”
en-US
In the file picker, navigate to <code>{ $permissionsPath }</code> and choose “Select”
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Extensions
vi
Cài đặt, gỡ cài đặt hoặc khóa tiện ích mở rộng. Tùy chọn Cài đặt lấy URL hoặc đường dẫn làm tham số. Các tùy chọn Gỡ cài đặt và Khóa lấy ID tiện ích mở rộng.
en-US
Install, uninstall or lock extensions. The Install option takes URLs or paths as parameters. The Uninstall and Locked options take extension IDs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
vi
{ -brand-short-name } đã gặp lỗi và đã không lưu thay đổi này. Lưu ý rằng cài đặt tùy chỉnh cập nhật này yêu cầu quyền ghi vào tập tin bên dưới. Bạn hoặc quản trị viên hệ thống có thể giải quyết lỗi bằng cách cấp cho nhóm Người dùng toàn quyền kiểm soát tập tin này. Không thể ghi vào tập tin: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorCopyCSSPath.label
vi
Đường dẫn CSS
en-US
CSS Path
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorCopyXPath.label
vi
XPath
en-US
XPath
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
shortest-paths.header
vi
Đường dẫn duy trì (từ Garbage Collector Roots)
en-US
Retaining Paths (from Garbage Collector Roots)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
shortest-paths.select-node
vi
Chọn một mục để xem các đường dẫn duy trì của nó
en-US
Select an item to view its retaining paths
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
tree-item.view-individuals.tooltip
vi
Xem các nút riêng lẻ trong nhóm này và các đường dẫn duy trì của chúng
en-US
View individual nodes in this group and their retaining paths
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerScopePathMismatch
vi
Không thể đăng ký ServiceWorker: Đường dẫn của phạm vi được cung cấp ‘%1$S’ không nằm trong phạm vi tối đa được phép ‘%2$S’. Điều chỉnh phạm vi, di chuyển tập lệnh Service Worker hoặc sử dụng Service-Worker-Allowed HTTP header để cho phép phạm vi.
en-US
Failed to register a ServiceWorker: The path of the provided scope ‘%1$S’ is not under the max scope allowed ‘%2$S’. Adjust the scope, move the Service Worker script, or use the Service-Worker-Allowed HTTP header to allow the scope.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
13
vi
Nột hàm XPath được gọi với số đối số sai.
en-US
An XPath function was called with the wrong number of arguments.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
14
vi
Một hàm mở rộng XPath được gọi.
en-US
An unknown XPath extension function was called.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
15
vi
Phân tích XPath thất bại: cần ')':
en-US
XPath parse failure: ‘)’ expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
16
vi
Phân tích XPath thất bại: sai trục:
en-US
XPath parse failure: invalid axis:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
17
vi
Phân tích XPath thất bại: cần kiểm tra Tên hoặc Nodetype:
en-US
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
18
vi
Phân tích XPath thất bại: cần ']':
en-US
XPath parse failure: ‘]’ expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
19
vi
Phân tích XPath thất bại: sai tên biến:
en-US
XPath parse failure: invalid variable name:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
2
vi
Thất bại khi phân tích một biểu thức XPath.
en-US
Parsing an XPath expression failed.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
20
vi
Phân tích XPath thất bại: bất ngờ kết thúc biểu thức:
en-US
XPath parse failure: unexpected end of expression:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
21
vi
Phân tích XPath thất bại: cần toán tử:
en-US
XPath parse failure: operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
22
vi
Phân tích XPath thất bại: chưa đóng kí tự sai:
en-US
XPath parse failure: unclosed literal:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
23
vi
Phân tích XPath thất bại: thừa ':':
en-US
XPath parse failure: ‘:’ unexpected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
24
vi
Phân tích XPath thất bại: thừa '!', phủ định là not():
en-US
XPath parse failure: ‘!’ unexpected, negation is not():
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
25
vi
Phân tích XPath thất bại: tìm thấy kí tự không hợp lệ:
en-US
XPath parse failure: illegal character found:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
26
vi
Phân tích XPath thất bại: cần toán tử nhị phân:
en-US
XPath parse failure: binary operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
5
vi
Sai hàm XSLT/XPath.
en-US
Invalid XSLT/XPath function.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
8
vi
Cần một biểu thức XPath để trả lại một NodeSet.
en-US
An XPath expression was expected to return a NodeSet.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookiePathOversize
vi
Cookie “%1$S” không hợp lệ vì kích thước đường dẫn của nó quá lớn. Kích thước tối đa là %2$S B.
en-US
Cookie “%1$S” is invalid because its path size is too big. Max size is %2$S B.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_JS_INVALID_DLL
vi
Tên tập tin/đường dẫn của module không hợp lệ
en-US
Invalid module path/filename
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PATH_LEN_CONSTRAINT_INVALID
vi
Giới hạn độ dài đường dẫn chứng chỉ không hợp lệ.
en-US
Certificate path length constraint is invalid.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-modpath.label
vi
Đường dẫn
en-US
Path
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileTooltip
vi
Hồ sơ: '%S' - Đường dẫn: '%S'
en-US
Profile: ‘%S’ — Path: ‘%S’
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
path-dd
vi
<span data-l10n-name="path">Đường dẫn:</span> { $pluginFullPath }
en-US
<span data-l10n-name="path">Path:</span> { $pluginFullPath }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-disk-cache-path
vi
Đường dẫn bộ nhớ đệm trên đĩa
en-US
Disk Cache Path
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-off-state-msg
vi
các tập tin nhật ký đã chụp có thể được tìm thấy trong: { $path }
en-US
captured log files can be found in: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-toggled-off-state-msg
vi
Các tập tin nhật ký đã chụp có thể được tìm thấy trong: { $path }
en-US
Captured log files can be found in: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-debug-mode-off-state-msg
vi
nhật ký theo dõi có thể được tìm thấy tại: { $path }
en-US
trace log can be found at: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-debug-mode-on-state-msg
vi
chế độ gỡ lỗi hoạt động, theo dõi nhật ký tại: { $path }
en-US
debug mode active, trace log at: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-save-page-complete-msg
vi
Đã lưu trang vào: { $path }
en-US
Page saved to: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-save-page-msg
vi
đã lưu trang vào: { $path }
en-US
page saved to: { $path }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
vi
Ý bạn là truy cập đến trang web <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-js-invalid-dll
vi
Tên tập tin/đường dẫn của module không hợp lệ
en-US
Invalid module path/filename
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-path-len-constraint-invalid
vi
Giới hạn độ dài đường dẫn chứng nhận không hợp lệ.
en-US
Certificate path length constraint is invalid.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.