Transvision

Displaying 172 results for the string Password in tl:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-message
tl
Mase-save ang mga password mo bilang readable text (hal., PangitNaP@ssw0rd) kaya pwede itong makita ng kahit sinong makakapagbukas ng na-export na file.
en-US
Your passwords will be saved as readable text (e.g., BadP@ssw0rd) so anyone who can open the exported file can view them.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-title
tl
Mag-export ng mga login at password
en-US
Export logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-macosx
tl
kopyahin ang naka-save na password
en-US
copy the saved password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win
tl
Para makopya ang iyong password, ipasok ang iyong mga Windows login credential. Nakatutulong ito protektahan ang seguridad ng iyong mga account.
en-US
To copy your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-default
tl
Nagkaroon ng problema habang sine-save ang password na ito.
en-US
An error occurred while trying to save this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-macosx
tl
mag-export ng mga naka-save na login at password
en-US
export saved logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
tl
Halimbawa: maramihang mga username, password, URL, atbp para sa isang login.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
tl
Hindi tama o nawawala ang mga header ng haligi. Tiyaking may kasamang mga haligi ang file para sa username, password at URL.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
tl
Na-import ang mga login at password sa { -brand-short-name }.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-item-vulnerable-password-icon.title
tl
Vulnerable password
en-US
Vulnerable password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-vulnerable
tl
Vulnerable na Password
en-US
Vulnerable passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-page-title
tl
Mga Login at Password
en-US
Logins & Passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-primary-password-notification-message
tl
Pakilagay ang iyong Primary Password para makita ang naka-save na mga login at password
en-US
Please enter your Primary Password to view saved logins & passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-macosx
tl
ipakita ang naka-save na password
en-US
reveal the saved password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win
tl
Para makita ang iyong password, ipasok ang iyong mga Windows login credential. Nakatutulong ito protektahan ang seguridad ng iyong mga account.
en-US
To view your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-text2
tl
Ang password na ito ay nagamit na sa ibang account na malamang ay nasangkot na sa isang data breach. Malalagay sa panganib ang mga account mo kapag ginamit muli ang mga credential. Baguhin ang password na ito.
en-US
This password has been used on another account that was likely in a data breach. Reusing credentials puts all your accounts at risk. Change this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-title
tl
Vulnerable Password
en-US
Vulnerable Password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
tl
May mga password na nabunyag o ninakaw sa website na ito mula noong huli mong na-update ang iyong mga login detail. Baguhin mo ang password mo para maprotektahan ang iyong account.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-sign-in-text
tl
Kuhanin ang iyong mga password sa iba mong mga device
en-US
Get your passwords on your other devices
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
tl
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-settings
tl
Pumunta sa Mga Setting> Sync> I-on ang pag-sync ... Piliin ang checkbox ng Mga login at password.
en-US
Go to Settings > Sync > Turn on syncing Select the Logins and passwords checkbox.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-password-label
tl
Password
en-US
Password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-password-reveal-checkbox.aria-label
tl
Ipakita ang password
en-US
Show password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-description
tl
Kapag nagse-save ka ng isang password sa { -brand-product-name }, lalabas iyon dito.
en-US
When you save a password in { -brand-product-name }, it will show up here.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-passwords.label
tl
Mga Password
en-US
Passwords
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-loaded-insecure
tl
Ang impormasyon na ibinabahagi mo sa site na ito ay maaaring makita ng iba (tulad ng mga password, mensahe, credit card, atbp.).
en-US
Information you share with this site could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-insecure
tl
Ang iyong koneksyon sa site na ito ay hindi pribado. Ang impormasyon na iyong isinumite ay maaaring matingnan ng iba (tulad ng mga password, mensahe, credit card, atbp.).
en-US
Your connection to this site is not private. Information you submit could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
panel-save-update-password
tl
Password
en-US
Password
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-password-notification-anchor.tooltiptext
tl
Buksan ang save password message panel
en-US
Open save password message panel
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-suggest-strong-password.label
tl
Magmungkahi ng Malakas na Password...
en-US
Suggest Strong Password
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-use-saved-password.label
tl
Gumamit ng Nai-save na Password
en-US
Use Saved Password
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-password-saved
tl
Na-save na ang password!
en-US
Password saved!
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
continuous-onboarding-firefox-view-tab-pickup-subtitle
tl
i-Access ang iyong nakabukas na mga tab mula sa anumang device. At pwede mo pang i-sync ang iyong bookmarks, passwords, at iba pa.
en-US
Access your open tabs from any device. Plus sync your bookmarks, passwords, and more.
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-passwords-checkbox.label
tl
Naka-save na mga Login at Password
en-US
Saved Logins and Passwords
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-passwords-label.value
tl
Naka-save na mga Login at Password
en-US
Saved Logins and Passwords
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
tl
{ PLATFORM() -> [windows] Mag-import ng mga Option, Bookmark, Kasaysayan, Password at iba pang data mula sa: *[other] I-import ang mga Kagustuhan, Bookmarks, History, Passwords atbp. mula sa: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
no-migration-sources
tl
Walang mahanap na application na naglalaman ng bookmark, history o password data.
en-US
No programs that contain bookmarks, history or password data could be found.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-passwords-value
tl
Nakapag-save na ba ako ng mga password para sa website na ito?
en-US
Have I saved any passwords for this website?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-viewpasswords.label
tl
Tingnan ang mga Naka-save na Password
en-US
View Saved Passwords
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisablePasswordReveal
tl
Huwag payagang mailantad ang mga password sa mga naka-save na login.
en-US
Do not allow passwords to be revealed in saved logins.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisablePrimaryPasswordCreation
tl
Kung true, hindi maaaring makagawa ng Primary Password.
en-US
If true, a Primary Password can’t be created.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLogins
tl
Ipatupad ang setting para payagan ang { -brand-short-name } na mag-alok na tandaan ang mga naka-save na login at password. Parehong tinatanggap ang mga true at false na value.
en-US
Enforce the setting to allow { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLoginsDefault
tl
Itakda ang default value sa pagpahintulot sa { -brand-short-name } para mag-alok na alalahanin ang mga saved login at password. Parehong tinatanggap ang true at false na value.
en-US
Set the default value for allowing { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PasswordManagerEnabled
tl
I-enable ang pag-save ng mga password sa password manager.
en-US
Enable saving passwords to the password manager.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PrimaryPassword
tl
Kailanganin o pigilang gumamit ng Primary Password.
en-US
Require or prevent using a Primary Password.
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-autologin-checkbox.label
tl
Huwag nang humingi ng authentication kung naka-save ang password
en-US
Do not prompt for authentication if password is saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-autologin.label
tl
Huwag nang humingi ng authentication kung naka-save ang password
en-US
Do not prompt for authentication if password is saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-ask-to-save-logins.label
tl
Magtanong kung dapat mag-save ng mga login at password sa mga website
en-US
Ask to save logins and passwords for websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-breach-alerts.label
tl
Magpakita ng mga alerto tungkol sa mga password sa mga breached website
en-US
Show alerts about passwords for breached websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-fill-logins-and-passwords.label
tl
I-autofill ang mga login at password
en-US
Autofill logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-generate-passwords.label
tl
Magmungkahi at gumawa ng malakas na password
en-US
Suggest and generate strong passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-master-pw-change.label
tl
Palitan ang Master Password...
en-US
Change Master Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-master-pw-fips-desc
tl
Nabigo ang Pagpalit ng Password
en-US
Password Change Failed
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-change.label
tl
Palitan ang Primary Password
en-US
Change Primary Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-fips-title
tl
Kasalukuyan kang naka-FIPS mode. Kinakailangan ng FIPS ng isang hindi blangkong Primary Password.
en-US
You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty Primary Password.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-former-name
tl
Kilala dati bilang Master Password
en-US
Formerly known as Master Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-use.label
tl
Gumamit ng Primary Password
en-US
Use a Primary Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
pane-privacy-logins-and-passwords-header
tl
Mga Login at Password
en-US
Logins and Passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
prefs-sync-offer-setup-label2
tl
I-synchronize ang iyong mga bookmark, kasaysayan, mga tab, password, add-on, at mga setting sa lahat ng iyong mga device.
en-US
Synchronize your bookmarks, history, tabs, passwords, add-ons, and settings across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-macosx
tl
bumuo ng Primary Password
en-US
create a Primary Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-win
tl
Para makagawa ng Primary Password, ilagay ang iyong Windows login credential. Makatutulong ito sa pagprotekta ng seguridad ng iyong mga account.
en-US
To create a Primary Password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-currently-syncing-logins-passwords
tl
Mga login at password
en-US
Logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-logins-passwords.label
tl
Mga Login at Password
en-US
Logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-logins-passwords.tooltiptext
tl
Mga username at password na naka-save
en-US
Usernames and passwords you’ve saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedout-description2
tl
I-synchronize ang iyong mga bookmark, kasaysayan, mga tab, password, add-on, at mga setting sa lahat ng iyong mga device.
en-US
Synchronize your bookmarks, history, tabs, passwords, add-ons, and settings across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
tl
{ $count -> [one] May password na nalantad sa lahat ng mga breach *[other] May mga password na nalantad sa lahat ng mga breach }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
tl
{ $count -> [one] Nakalantad ang password sa mga di pa lutas na breach *[other] Nakalantad ang mga password sa mga di pa lutas na breach }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-header-content-logged-in
tl
Ligtas na iimbak at i-sync ang mga password mo sa lahat ng mga device.
en-US
Securely store and sync your passwords to all your devices.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
tl
{ $count -> [one] May 1 password na maaaring nalantad sa isang data breach. *[other] May { $count } password na maaaring nalantad sa isang data breach. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
tl
{ $count -> [one] 1 password ang ligtas na naiimbak. *[other] Ang mga password mo ay ligtas na iniimbak. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-title
tl
Huwag nang muling makalimot ng password
en-US
Never forget a password again
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-passwords-tooltip.title
tl
Tingnan ang mga nalantad na password sa { -monitor-brand-short-name }
en-US
View exposed passwords on { -monitor-brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-short-desc
tl
Hinarang ng { -brand-short-name } ang page na ito dahil maaari nitong subukang magkabit ng mga delikadong app na nagnanakaw o nagbubura ng iyong mga impormasyon (halimbawa, mga larawan, password, mensahe at credit card).
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to install dangerous apps that steal or delete your information (for example, photos, passwords, messages and credit cards).
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-short-desc
tl
Hinarang ng { -brand-short-name } ang page na ito dahil maaari ka nitong linlangin at malagay sa alanganin kagaya ng pagkabit ng software o kaya'y magbigay ng personal na impormasyon kagaya ng mga password at credit card.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it may trick you into doing something dangerous like installing software or revealing personal information like passwords or credit cards.
Entity # all locales browser • chrome • browser • syncSetup.properties
relinkVerify.description
tl
Dati nang naka sign-in ang ibang user upang mag-sync sa computer na ito. Ang pag sign-in ay pagsasama-sama ng mga bookmark, password at iba pang mga setting ng browser na may %S
en-US
A different user was previously signed in to Sync on this computer. Signing in will merge this browser’s bookmarks, passwords and other settings with %S
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
password_invalid
tl
Maling password. Subukan uli.
en-US
Invalid password. Please try again.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
password_label
tl
Ipasok ang password upang buksan ang PDF file na ito.
en-US
Enter the password to open this PDF file.
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
passwordtext
tl
password text
en-US
password text
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecureFormActionPasswordsPresent
tl
May natagpuang mga password field sa isang form na may di-ligtas (http://) na form action. Ito ay isang panganib sa seguridad na nagbibigay-daan para manakaw ang mga user login credential.
en-US
Password fields present in a form with an insecure (http://) form action. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
tl
May natagpuang mga password field sa isang di-ligtas (http://) na iframe. Ito ay isang panganib sa seguridad na nagbibigay-daan para manakaw ang mga user login credential.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnPage
tl
May natagpuang mga password field sa pahinang di-ligtas (http://). Ito ay isang panganib sa seguridad na nagbibigay-daan para manakaw ang mga user login credential.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) page. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
password
tl
Password
en-US
Password
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
passwordChangeTitle
tl
Kumpirmahin ang Bagong Password
en-US
Confirm Password Change
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePassword
tl
I-update ang naka-save na password para sa %S?
en-US
Update saved password for %S?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePasswordNoUser
tl
I-update ang naka-save na password para sa pag-login?
en-US
Update saved password for this login?
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_BAD_PASSWORD
tl
Hindi tama ang security password.
en-US
The security password entered is incorrect.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_PASSWORD
tl
Paso na ang password.
en-US
The password expired.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD
tl
Hindi wasto ang naipasok na password. Mangyaring pumili ng iba pa.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_LOCKED_PASSWORD
tl
Ang password ay naka-lock.
en-US
The password is locked.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_INVALID_MAC
tl
Hindi makapag-import. Di-wastong MAC. Maling password o sirang file.
en-US
Unable to import. Invalid MAC. Incorrect password or corrupt file.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_PRIVACY_PASSWORD_INCORRECT
tl
Hindi makapag-import. Maling privacy password.
en-US
Unable to import. Incorrect privacy password.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_TRANSPORT_MODE
tl
Hindi makapag-import. Tanging password integrity at mga privacy mode lang ang suportado.
en-US
Unable to import. Only password integrity and privacy modes supported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_RETRY_OLD_PASSWORD
tl
Mali ang naipasok na lumang password. Subukan uli.
en-US
Old password entered incorrectly. Please try again.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_RETRY_PASSWORD
tl
Nagpasok ng maling password. Subukan uli.
en-US
New password entered incorrectly. Please try again.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
CertPasswordPromptDefault
tl
Pakilagay ang iyong Primary Password.
en-US
Please enter your Primary Password.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
getPKCS12FilePasswordMessage
tl
Pakipasok ang password na ginamit para ma-encrypt ang certificate backup na ito:
en-US
Please enter the password that was used to encrypt this certificate backup:
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
pk11-bad-password
tl
Hindi tama ang pinasok mong password.
en-US
The password entered was incorrect.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
pkcs12-decode-err
tl
Bigong i-decode ang file. Maaaring wala ito sa PKCS #12 format, nasira, o mali ang password na naipasok.
en-US
Failed to decode the file. Either it is not in PKCS #12 format, has been corrupted, or the password you entered was incorrect.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devmgr-button-changepw.label
tl
Palitan ang Password
en-US
Change Password
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
fips-nonempty-primary-password-required
tl
Nag-oobliga ang FIPS mode na mayroon ka dapat na Primary Password para sa bawat security device. Pakitakda ang password bago subukang i-enable ang FIPS mode.
en-US
FIPS mode requires that you have a Primary Password set for each security device. Please set the password before trying to enable FIPS mode.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
change-device-password-window.title
tl
Baguhin ang Password
en-US
Change Password
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
change-password-new
tl
Bagong password:
en-US
New password:
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
change-password-old
tl
Kasalukuyang password:
en-US
Current password:
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
change-password-reenter
tl
Bagong password (ulit):
en-US
New password (again):
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
password-quality-meter
tl
Pangsukat ng kalidad ng password
en-US
Password quality meter
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-failed-pw-change
tl
Hindi kayang magpalit ng password.
en-US
Unable to change password.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-incorrect-pw
tl
Hindi ka nagpasok ng tamang kasalukuyang password. Subukan uli.
en-US
You did not enter the correct current password. Please try again.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-change-ok
tl
Matagumpay na napalitan ang password.
en-US
Password successfully changed.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-change2empty-in-fips-mode
tl
Kasalukuyan kang nasa FIPS mode. Nangangailangan ang FIPS ng hindi blangkong password.
en-US
You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty password.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-empty-warning
tl
Ang iyong nakaimbak na mga password at private key ay hindi mapoprotektahan.
en-US
Your stored passwords and private keys will not be protected.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-erased-ok
tl
Binura mo na ang iyong password. { pippki-pw-empty-warning }
en-US
You have deleted your password. { pippki-pw-empty-warning }
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-not-wanted
tl
Babala! Pinili mong hindi gumamit ng password. { pippki-pw-empty-warning }
en-US
Warning! You have decided not to use a password. { pippki-pw-empty-warning }
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-reset-password-confirmation-message
tl
Na-reset na ang iyong Primary Password.
en-US
Your Primary Password has been reset.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-reset-password-confirmation-title
tl
I-reset ang Primary Password
en-US
Reset Primary Password
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
reset-primary-password-text
tl
Kapag nag-reset ka ng iyong Primary Password, lahat ng iyong nakaimbak na web at e-mail password, personal certificate, at private key ay makakalimutan. Sigurado ka bang gusto mong i-reset ang iyong Primary Password?
en-US
If you reset your Primary Password, all your stored web and e-mail passwords, personal certificates, and private keys will be forgotten. Are you sure you want to reset your Primary Password?
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
reset-primary-password-window2.title
tl
I-reset ang Primary Password
en-US
Reset Primary Password
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-backup-pw.value
tl
Certificate backup password:
en-US
Certificate backup password:
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-message
tl
Poprotektahan ng certificate backup password ang backup file na gagawin mo. Kailangan mong magset ng password para magpatuloy sa pagbackup.
en-US
The certificate backup password you set here protects the backup file that you are about to create. You must set this password to proceed with the backup.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-reminder
tl
Mahalaga: Kung nakalimutan mo ang iyong password sa backup certificate, hindi mo magagawang ibalik ang backup na ito mamaya. Paki-record ang mga ito sa isang ligtas na lokasyon.
en-US
Important: If you forget your certificate backup password, you will not be able to restore this backup later. Please record it in a safe location.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-repeat-backup-pw.value
tl
Certificate backup password (pakiulit):
en-US
Certificate backup password (again):
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-window.title
tl
Pumili ng Certificate Backup Password
en-US
Choose a Certificate Backup Password
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForProxy3
tl
Ang proxy na %2$S ay humihingi ng username at password. Ang site ay nagsasabi na: “%1$S”
en-US
The proxy %2$S is requesting a username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForRealm3
tl
Si %2$S ay humihingi sa iyong username at password. Ang site ay nagsasabing: “%1$S”
en-US
%2$S is requesting your username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterPasswordFor
tl
Ipasok ang password para sa %1$S sa %2$S
en-US
Enter password for %1$S on %2$S
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordFor2
tl
Ang %1$S ay humihingi sa iyong username at password.
en-US
%1$S is requesting your username and password.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
tl
Ang %1$S ay humihingi sa iyong username at password: BABALA: Ang iyong password ay hindi ipapadala sa website na kasalukyang mong binibisita!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
PromptPassword3
tl
Kailangan ang Password - %S
en-US
Password Required - %S
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
generatedPasswordWillBeSaved
tl
Ise-save ng %S ang password para sa website na ito.
en-US
%S will save this password for this website.
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
passwordChangeTitle
tl
Kumpirmahin ang Bagong Password
en-US
Confirm Password Change
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
rememberPassword
tl
Gamitin ang Password Manager upang maalala ang password na ito.
en-US
Use Password Manager to remember this password.
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
rememberPasswordMsg
tl
Nais mo bang tandaan ang password para sa "%1$S" sa %2$S?
en-US
Would you like to remember the password for “%1$S” on %2$S?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
rememberPasswordMsgNoUsername
tl
Gusto mo bang tandaan ang password sa %S?
en-US
Would you like to remember the password on %S?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
togglePasswordLabel
tl
Ipakita ang Password
en-US
Show password
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updatePasswordMsg
tl
Gusto niyo bang baguhin ang password na naka-save para sa "%S"?
en-US
Would you like to update the saved password for “%S”?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updatePasswordMsgNoUser
tl
Gusto niyo bang baguhin ang password na naka-save?
en-US
Would you like to update the saved password?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
useASecurelyGeneratedPassword
tl
Gumamit ng Matibay na Password
en-US
Use a Securely Generated Password
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
tl
Ang mga extension at tema ay parang mga app sa iyong browser, pwede kang makapagprotekta ng mga password, mag-download ng video, maghanap ng mga binebentang bagay, magharang ng mga nakakabwiset na ad, baguhin ang itsura ng browser mo, at iba pa. Ang mga maliliit na software na ito ay kadalasang ginagawa ng third party. Narito ang isang koleksyon na <a data-l10n-name="learn-more-trigger">minumungkahi</a> ng { -brand-product-name } para sa katangi-tanging seguridad, pagganap, at pag-andar.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
tl
Posible ring may attacker na may kinalaman dito. Kapag napagdesisyunan mong bisitahin ang website, huwag ka dapat magpasok ng sensitibong impormasyon kagaya ng mga password, email, o detalye ng credit card.
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • commonDialog.ftl
common-dialog-password.value
tl
Password
en-US
Password
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • tabprompts.ftl
tabmodalprompt-password.value
tl
Password:
en-US
Password:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-second-para
tl
Maaaring expired na ang certificate ng website, na pumipigil sa { -brand-short-name } para makapag-connect nang maayos. Kung bibisitahin mo ang site na ito, maaari kang manakawan ng impormasyon kagaya ng iyong mga password, email, o detalye ng credit card.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
tl
Naka-detect ng potential security threat ang { -brand-short-name } kaya hindi nagpatuloy sa <b>{ $hostname }</b>. Kung bibisitahin mo ang site na ito, maaari kang manakawan ng mga impormasyon gaya ng iyong mga password, email, o detalye ng credit card.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-bad-password
tl
Hindi tama ang security password.
en-US
The security password entered is incorrect.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-expired-password
tl
Paso na ang password.
en-US
The password expired.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-invalid-password
tl
Hindi wasto ang naipasok na password. Mangyaring pumili ng iba pa.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-locked-password
tl
Ang password ay naka-lock.
en-US
The password is locked.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-invalid-mac
tl
Hindi makapag-import. Di-wastong MAC. Maling password o sirang file.
en-US
Unable to import. Invalid MAC. Incorrect password or corrupt file.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-privacy-password-incorrect
tl
Hindi makapag-import. Maling privacy password.
en-US
Unable to import. Incorrect privacy password.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-unsupported-transport-mode
tl
Hindi makapag-import. Tanging password integrity at mga privacy mode lang ang suportado.
en-US
Unable to import. Only password integrity and privacy modes supported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-retry-old-password
tl
Mali ang naipasok na lumang password. Subukan uli.
en-US
Old password entered incorrectly. Please try again.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-retry-password
tl
Nagpasok ng maling password. Subukan uli.
en-US
New password entered incorrectly. Please try again.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-password-invalid
tl
Maling password. Subukan uli.
en-US
Invalid password. Please try again.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-password-label
tl
Ipasok ang password upang buksan ang PDF file na ito.
en-US
Enter the password to open this PDF file.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
failed-pp-change
tl
Hindi kayang mapalitan ang Primary Password.
en-US
Unable to change Primary Password.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
incorrect-pp
tl
Hindi ka nagpasok ng tamang kasalukuyang Primary Password. Subukan uli.
en-US
You did not enter the correct current Primary Password. Please try again.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
pp-change-ok
tl
Matagumpay na napalitan ang Primary Password.
en-US
Primary Password successfully changed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
pp-change2empty-in-fips-mode
tl
Kasalukuyan kang naka-FIPS mode. Kinakailangan ng FIPS ang isang hindi blangkong Primary Password.
en-US
You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty Primary Password.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
primary-password-admin
tl
Dinidikta ng iyong administrator na mayroon ka dapat na Primary Password para makapag-save ng mga login at password.
en-US
Your administrator requires that you have a Primary Password set in order to save logins and passwords.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
primary-password-description
tl
Ang Primary Password ay ginagamit para maprotektahan ang mga maseselang impormasyon tulad ng mga login at password sa device na ito. Kung gagawa ka ng Primary Password, hihingin ito sa iyo kada session kapag kukuha ang { -brand-short-name } ng impormasyong pinoprotektahan ng password na ito.
en-US
A Primary Password is used to protect some sensitive information, like logins and passwords, on this device. If you create a Primary Password you will be asked to enter it once per session when { -brand-short-name } retrieves saved information protected by the password.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
primary-password-dialog.title
tl
Primary Password
en-US
Primary Password
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
primary-password-warning
tl
Mangyaring tiyakin na natandaan mo ang itinakdang Primary Password. Kapag nakalimutan mo ang iyong Primary Password, hindi mo na maaaring ma-access ang anumang impormasyon na pinoprotektahan nito.
en-US
Please make sure you remember the Primary Password you have set. If you forget your Primary Password, you will be unable to access any of the information protected by it on this device.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
pw-change-failed-title
tl
Nabigo ang Pagpalit ng Password
en-US
Password Change Failed
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
pw-change-success-title
tl
Tagumpay na Napalitan ang Password
en-US
Password Change Succeeded
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
remove-info.value
tl
Kailangan mong i-enter ang iyong kasalukuyang password upang magpatuloy:
en-US
You must enter your current password to proceed:
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
remove-password-old-password.value
tl
Kasalukuyang na password:
en-US
Current password:
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
remove-primary-password-warning1
tl
Ang iyong Primary Password ay ginagamit upang maprotektahan ang mga sensitibong impormasyon kagaya ng mga login at password.
en-US
Your Primary Password is used to protect sensitive information like logins and passwords.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
remove-primary-password-warning2
tl
Kapag tinanggal mo ang iyong Primary Password, hindi na mapoprotektahan ang iyong impormasyon kapag nakompromiso ang iyong computer.
en-US
If you remove your Primary Password your information will not be protected if your computer is compromised.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
remove-primary-password.title
tl
Tanggalin ang Primary Password
en-US
Remove Primary Password
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
set-password-meter
tl
Sukatan ng kalidad ng password
en-US
Password quality meter
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
set-password-new-password
tl
Ilagay ang bagong password:
en-US
Enter new password:
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
set-password-old-password
tl
Kasalukuyang password:
en-US
Current password:
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
set-password-reenter-password
tl
Ilagay ulit ang password:
en-US
Re-enter password:

Displaying 200 results for the string Password in en-US:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-add-password-tooltip
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure you’re saving your current password for this site.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-message
tl
Mase-save ang mga password mo bilang readable text (hal., PangitNaP@ssw0rd) kaya pwede itong makita ng kahit sinong makakapagbukas ng na-export na file.
en-US
Your passwords will be saved as readable text (e.g., BadP@ssw0rd) so anyone who can open the exported file can view them.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-title
tl
Mag-export ng mga login at password
en-US
Export logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-macosx
tl
kopyahin ang naka-save na password
en-US
copy the saved password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win
tl
Para makopya ang iyong password, ipasok ang iyong mga Windows login credential. Nakatutulong ito protektahan ang seguridad ng iyong mga account.
en-US
To copy your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-password-tooltip
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure you’re saving your current password for this site. Changing the password here does not change it with { $webTitle }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-default
tl
Nagkaroon ng problema habang sine-save ang password na ito.
en-US
An error occurred while trying to save this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-macosx
tl
mag-export ng mga naka-save na login at password
en-US
export saved logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
tl
Halimbawa: maramihang mga username, password, URL, atbp para sa isang login.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
tl
Hindi tama o nawawala ang mga header ng haligi. Tiyaking may kasamang mga haligi ang file para sa username, password at URL.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>New passwords added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-title2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Import Passwords to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New passwords added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
tl
Na-import ang mga login at password sa { -brand-short-name }.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-added2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
New password added
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-item-vulnerable-password-icon.title
tl
Vulnerable password
en-US
Vulnerable password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-vulnerable
tl
Vulnerable na Password
en-US
Vulnerable passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-filter2.placeholder
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search Passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-list-empty-search-title2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
No passwords found
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-page-title
tl
Mga Login at Password
en-US
Logins & Passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-page-title-name
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-primary-password-notification-message
tl
Pakilagay ang iyong Primary Password para makita ang naka-save na mga login at password
en-US
Please enter your Primary Password to view saved logins & passwords
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-macosx
tl
ipakita ang naka-save na password
en-US
reveal the saved password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win
tl
Para makita ang iyong password, ipasok ang iyong mga Windows login credential. Nakatutulong ito protektahan ang seguridad ng iyong mga account.
en-US
To view your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-text2
tl
Ang password na ito ay nagamit na sa ibang account na malamang ay nasangkot na sa isang data breach. Malalagay sa panganib ang mga account mo kapag ginamit muli ang mga credential. Baguhin ang password na ito.
en-US
This password has been used on another account that was likely in a data breach. Reusing credentials puts all your accounts at risk. Change this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-title
tl
Vulnerable Password
en-US
Vulnerable Password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
tl
May mga password na nabunyag o ninakaw sa website na ito mula noong huli mong na-update ang iyong mga login detail. Baguhin mo ang password mo para maprotektahan ang iyong account.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
create-login-button.title
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Add password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-sign-in-text
tl
Kuhanin ang iyong mga password sa iba mong mga device
en-US
Get your passwords on your other devices
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
tl
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-settings
tl
Pumunta sa Mga Setting> Sync> I-on ang pag-sync ... Piliin ang checkbox ng Mga login at password.
en-US
Go to Settings > Sync > Turn on syncing Select the Logins and passwords checkbox.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-password-label
tl
Password
en-US
Password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-password-reveal-checkbox.aria-label
tl
Ipakita ang password
en-US
Show password
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } password *[other] { $count } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } password *[other] { $count } of { $total } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-description
tl
Kapag nagse-save ka ng isang password sa { -brand-product-name }, lalabas iyon dito.
en-US
When you save a password in { -brand-product-name }, it will show up here.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-title2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
No passwords saved
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-title-new-login2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Add password
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-passwords.label
tl
Mga Password
en-US
Passwords
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-loaded-insecure
tl
Ang impormasyon na ibinabahagi mo sa site na ito ay maaaring makita ng iba (tulad ng mga password, mensahe, credit card, atbp.).
en-US
Information you share with this site could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-insecure
tl
Ang iyong koneksyon sa site na ito ay hindi pribado. Ang impormasyon na iyong isinumite ay maaaring matingnan ng iba (tulad ng mga password, mensahe, credit card, atbp.).
en-US
Your connection to this site is not private. Information you submit could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
panel-save-update-password
tl
Password
en-US
Password
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-logins
tl
Warning: Source string is missing
en-US
logins, passwords
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-logins2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Manage passwords
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-logins.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Passwords
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-logins.tooltiptext
tl
Warning: Source string is missing
en-US
View and manage your saved passwords
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-password-notification-anchor.tooltiptext
tl
Buksan ang save password message panel
en-US
Open save password message panel
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-reveal-password.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Reveal Password
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-suggest-strong-password.label
tl
Magmungkahi ng Malakas na Password...
en-US
Suggest Strong Password
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-use-saved-password.label
tl
Gumamit ng Nai-save na Password
en-US
Use Saved Password
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-password-created
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Password saved
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-password-saved
tl
Na-save na ang password!
en-US
Password saved!
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-password-updated
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Password updated
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
continuous-onboarding-firefox-view-tab-pickup-subtitle
tl
i-Access ang iyong nakabukas na mga tab mula sa anumang device. At pwede mo pang i-sync ang iyong bookmarks, passwords, at iba pa.
en-US
Access your open tabs from any device. Plus sync your bookmarks, passwords, and more.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtab-password-locked-link
tl
Warning: Source string is missing
en-US
<a data-l10n-name="syncedtab-password-locked-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-password-locked-description
tl
Warning: Source string is missing
en-US
To grab your tabs, you’ll need to enter the Primary Password for { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-password-locked-header
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Enter your Primary Password to view tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-password-locked-primarybutton
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Enter Primary Password
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-passwords-checkbox.label
tl
Naka-save na mga Login at Password
en-US
Saved Logins and Passwords
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-passwords-label.value
tl
Naka-save na mga Login at Password
en-US
Saved Logins and Passwords
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
tl
{ PLATFORM() -> [windows] Mag-import ng mga Option, Bookmark, Kasaysayan, Password at iba pang data mula sa: *[other] I-import ang mga Kagustuhan, Bookmarks, History, Passwords atbp. mula sa: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
no-migration-sources
tl
Walang mahanap na application na naglalaman ng bookmark, history o password data.
en-US
No programs that contain bookmarks, history or password data could be found.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-list-password-label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
passwords
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-logins-and-passwords-option-label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Saved logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Checking file for passwords
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-no-valid-data
tl
Warning: Source string is missing
en-US
The file doesn’t include any valid password data. Pick another file.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-picker-title
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Import Passwords File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-progress-header
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Import Passwords File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-success-header
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Passwords Imported Successfully
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-new
tl
Warning: Source string is missing
en-US
New passwords
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-option-label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Saved passwords
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-updated
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Existing passwords
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-header
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Import Passwords from Safari
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-step1
tl
Warning: Source string is missing
en-US
In Safari, open “Safari” menu and go to Preferences > Passwords
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-step2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Select the <img data-l10n-name="safari-icon-3dots"/> button and choose “Export All Passwords”
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-step3
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Save the passwords file
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-step4
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Use “Select File” below to choose the passwords file you saved
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-steps-header
tl
Warning: Source string is missing
en-US
To import Safari passwords:
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-browsers
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } couldn’t find any programs that contain bookmark, history or password data.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-migrator-display-name-file-password-csv
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Passwords from CSV file
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-body
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Back up your data to make sure you don’t lose important info like bookmarks and passwords — especially if you switch to a new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-heavy-user-body
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure important info — like bookmarks and passwords — is updated and protected across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fxa-sync-cfr-body
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure your latest bookmarks, passwords, and tabs come with you any time you open a new { -brand-product-name } browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-import-subtitle
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Set up { -brand-short-name } how you like it. Add your bookmarks, passwords, and more from your old browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-mobile-download-subtitle
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Grab tabs from one device and pick up where you left off on another. Plus sync your bookmarks and passwords anywhere you use { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your account to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-infrequent-import-subtitle
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Whether you’re settling in or just stopping by, remember you can import your bookmarks, passwords, and more.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-mobile-download-security-and-privacy-subtitle
tl
Warning: Source string is missing
en-US
When you’re synced up, { -brand-short-name } encrypts your passwords, bookmarks, and more. Plus you can grab tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-passwords-value
tl
Nakapag-save na ba ako ng mga password para sa website na ito?
en-US
Have I saved any passwords for this website?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-viewpasswords.label
tl
Tingnan ang mga Naka-save na Password
en-US
View Saved Passwords
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
tl
Warning: Source string is missing
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisablePasswordReveal
tl
Huwag payagang mailantad ang mga password sa mga naka-save na login.
en-US
Do not allow passwords to be revealed in saved logins.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisablePrimaryPasswordCreation
tl
Kung true, hindi maaaring makagawa ng Primary Password.
en-US
If true, a Primary Password can’t be created.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLogins
tl
Ipatupad ang setting para payagan ang { -brand-short-name } na mag-alok na tandaan ang mga naka-save na login at password. Parehong tinatanggap ang mga true at false na value.
en-US
Enforce the setting to allow { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLoginsDefault
tl
Itakda ang default value sa pagpahintulot sa { -brand-short-name } para mag-alok na alalahanin ang mga saved login at password. Parehong tinatanggap ang true at false na value.
en-US
Set the default value for allowing { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PasswordManagerEnabled
tl
I-enable ang pag-save ng mga password sa password manager.
en-US
Enable saving passwords to the password manager.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PasswordManagerExceptions
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Prevent { -brand-short-name } from saving passwords for specific sites.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PrimaryPassword
tl
Kailanganin o pigilang gumamit ng Primary Password.
en-US
Require or prevent using a Primary Password.
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-autologin-checkbox.label
tl
Huwag nang humingi ng authentication kung naka-save ang password
en-US
Do not prompt for authentication if password is saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-autologin.label
tl
Huwag nang humingi ng authentication kung naka-save ang password
en-US
Do not prompt for authentication if password is saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-ask-to-save-logins.label
tl
Magtanong kung dapat mag-save ng mga login at password sa mga website
en-US
Ask to save logins and passwords for websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-breach-alerts.label
tl
Magpakita ng mga alerto tungkol sa mga password sa mga breached website
en-US
Show alerts about passwords for breached websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-fill-logins-and-passwords.label
tl
I-autofill ang mga login at password
en-US
Autofill logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-generate-passwords.label
tl
Magmungkahi at gumawa ng malakas na password
en-US
Suggest and generate strong passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-master-pw-change.label
tl
Palitan ang Master Password...
en-US
Change Master Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-master-pw-fips-desc
tl
Nabigo ang Pagpalit ng Password
en-US
Password Change Failed
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-change.label
tl
Palitan ang Primary Password
en-US
Change Primary Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-fips-title
tl
Kasalukuyan kang naka-FIPS mode. Kinakailangan ng FIPS ng isang hindi blangkong Primary Password.
en-US
You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty Primary Password.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-former-name
tl
Kilala dati bilang Master Password
en-US
Formerly known as Master Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-use.label
tl
Gumamit ng Primary Password
en-US
Use a Primary Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
pane-privacy-logins-and-passwords-header
tl
Mga Login at Password
en-US
Logins and Passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-data-migration-description
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Import bookmarks, passwords, history, and autofill data into { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
prefs-sync-offer-setup-label2
tl
I-synchronize ang iyong mga bookmark, kasaysayan, mga tab, password, add-on, at mga setting sa lahat ng iyong mga device.
en-US
Synchronize your bookmarks, history, tabs, passwords, add-ons, and settings across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-macosx
tl
bumuo ng Primary Password
en-US
create a Primary Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-win
tl
Para makagawa ng Primary Password, ilagay ang iyong Windows login credential. Makatutulong ito sa pagprotekta ng seguridad ng iyong mga account.
en-US
To create a Primary Password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-currently-syncing-logins-passwords
tl
Mga login at password
en-US
Logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-currently-syncing-passwords
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-logins-passwords.label
tl
Mga Login at Password
en-US
Logins and passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-logins-passwords.tooltiptext
tl
Mga username at password na naka-save
en-US
Usernames and passwords you’ve saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-passwords.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Passwords
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-passwords.tooltiptext
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Passwords you’ve saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedout-description2
tl
I-synchronize ang iyong mga bookmark, kasaysayan, mga tab, password, add-on, at mga setting sa lahat ng iyong mga device.
en-US
Synchronize your bookmarks, history, tabs, passwords, add-ons, and settings across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
tl
{ $count -> [one] May password na nalantad sa lahat ng mga breach *[other] May mga password na nalantad sa lahat ng mga breach }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
tl
{ $count -> [one] Nakalantad ang password sa mga di pa lutas na breach *[other] Nakalantad ang mga password sa mga di pa lutas na breach }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-header-content-logged-in
tl
Ligtas na iimbak at i-sync ang mga password mo sa lahat ng mga device.
en-US
Securely store and sync your passwords to all your devices.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
tl
{ $count -> [one] May 1 password na maaaring nalantad sa isang data breach. *[other] May { $count } password na maaaring nalantad sa isang data breach. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
tl
{ $count -> [one] 1 password ang ligtas na naiimbak. *[other] Ang mga password mo ay ligtas na iniimbak. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-title
tl
Huwag nang muling makalimot ng password
en-US
Never forget a password again
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-passwords-tooltip.title
tl
Tingnan ang mga nalantad na password sa { -monitor-brand-short-name }
en-US
View exposed passwords on { -monitor-brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
passwords-header-content
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-product-name } securely stores your passwords in your browser.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
passwords-title-logged-in
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Manage your passwords
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-passwords-manage-passwords-button
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Manage passwords
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-passwords-manage-passwords-button.title
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Manage passwords
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-passwords-save-passwords-button
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Save passwords
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-passwords-save-passwords-button.title
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Save passwords
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-short-desc
tl
Hinarang ng { -brand-short-name } ang page na ito dahil maaari nitong subukang magkabit ng mga delikadong app na nagnanakaw o nagbubura ng iyong mga impormasyon (halimbawa, mga larawan, password, mensahe at credit card).
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to install dangerous apps that steal or delete your information (for example, photos, passwords, messages and credit cards).
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-short-desc
tl
Hinarang ng { -brand-short-name } ang page na ito dahil maaari ka nitong linlangin at malagay sa alanganin kagaya ng pagkabit ng software o kaya'y magbigay ng personal na impormasyon kagaya ng mga password at credit card.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it may trick you into doing something dangerous like installing software or revealing personal information like passwords or credit cards.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-checkbox
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Delete data from this device (passwords, history, bookmarks, etc.)
Entity # all locales browser • chrome • browser • syncSetup.properties
relinkVerify.description
tl
Dati nang naka sign-in ang ibang user upang mag-sync sa computer na ito. Ang pag sign-in ay pagsasama-sama ng mga bookmark, password at iba pang mga setting ng browser na may %S
en-US
A different user was previously signed in to Sync on this computer. Signing in will merge this browser’s bookmarks, passwords and other settings with %S
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
password_invalid
tl
Maling password. Subukan uli.
en-US
Invalid password. Please try again.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
password_label
tl
Ipasok ang password upang buksan ang PDF file na ito.
en-US
Enter the password to open this PDF file.
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
passwordtext
tl
password text
en-US
password text
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecureFormActionPasswordsPresent
tl
May natagpuang mga password field sa isang form na may di-ligtas (http://) na form action. Ito ay isang panganib sa seguridad na nagbibigay-daan para manakaw ang mga user login credential.
en-US
Password fields present in a form with an insecure (http://) form action. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
tl
May natagpuang mga password field sa isang di-ligtas (http://) na iframe. Ito ay isang panganib sa seguridad na nagbibigay-daan para manakaw ang mga user login credential.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnPage
tl
May natagpuang mga password field sa pahinang di-ligtas (http://). Ito ay isang panganib sa seguridad na nagbibigay-daan para manakaw ang mga user login credential.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) page. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
password
tl
Password
en-US
Password
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
passwordChangeTitle
tl
Kumpirmahin ang Bagong Password
en-US
Confirm Password Change
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePassword
tl
I-update ang naka-save na password para sa %S?
en-US
Update saved password for %S?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePasswordNoUser
tl
I-update ang naka-save na password para sa pag-login?
en-US
Update saved password for this login?
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_BAD_PASSWORD
tl
Hindi tama ang security password.
en-US
The security password entered is incorrect.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_PASSWORD
tl
Paso na ang password.
en-US
The password expired.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD
tl
Hindi wasto ang naipasok na password. Mangyaring pumili ng iba pa.
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_LOCKED_PASSWORD
tl
Ang password ay naka-lock.
en-US
The password is locked.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_INVALID_MAC
tl
Hindi makapag-import. Di-wastong MAC. Maling password o sirang file.
en-US
Unable to import. Invalid MAC. Incorrect password or corrupt file.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_PRIVACY_PASSWORD_INCORRECT
tl
Hindi makapag-import. Maling privacy password.
en-US
Unable to import. Incorrect privacy password.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_TRANSPORT_MODE
tl
Hindi makapag-import. Tanging password integrity at mga privacy mode lang ang suportado.
en-US
Unable to import. Only password integrity and privacy modes supported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_RETRY_OLD_PASSWORD
tl
Mali ang naipasok na lumang password. Subukan uli.
en-US
Old password entered incorrectly. Please try again.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_RETRY_PASSWORD
tl
Nagpasok ng maling password. Subukan uli.
en-US
New password entered incorrectly. Please try again.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
CertPasswordPrompt
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Please enter the password for the PKCS#11 token %S.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
CertPasswordPromptDefault
tl
Pakilagay ang iyong Primary Password.
en-US
Please enter your Primary Password.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
getPKCS12FilePasswordMessage
tl
Pakipasok ang password na ginamit para ma-encrypt ang certificate backup na ito:
en-US
Please enter the password that was used to encrypt this certificate backup:
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
pk11-bad-password
tl
Hindi tama ang pinasok mong password.
en-US
The password entered was incorrect.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
pkcs12-decode-err
tl
Bigong i-decode ang file. Maaaring wala ito sa PKCS #12 format, nasira, o mali ang password na naipasok.
en-US
Failed to decode the file. Either it is not in PKCS #12 format, has been corrupted, or the password you entered was incorrect.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devmgr-button-changepw.label
tl
Palitan ang Password
en-US
Change Password
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
fips-nonempty-primary-password-required
tl
Nag-oobliga ang FIPS mode na mayroon ka dapat na Primary Password para sa bawat security device. Pakitakda ang password bago subukang i-enable ang FIPS mode.
en-US
FIPS mode requires that you have a Primary Password set for each security device. Please set the password before trying to enable FIPS mode.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
change-device-password-window.title
tl
Baguhin ang Password
en-US
Change Password
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
change-password-new
tl
Bagong password:
en-US
New password:
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
change-password-old
tl
Kasalukuyang password:
en-US
Current password:
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
change-password-reenter
tl
Bagong password (ulit):
en-US
New password (again):
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
password-quality-meter
tl
Pangsukat ng kalidad ng password
en-US
Password quality meter
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-failed-pw-change
tl
Hindi kayang magpalit ng password.
en-US
Unable to change password.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-incorrect-pw
tl
Hindi ka nagpasok ng tamang kasalukuyang password. Subukan uli.
en-US
You did not enter the correct current password. Please try again.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-change-ok
tl
Matagumpay na napalitan ang password.
en-US
Password successfully changed.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-change2empty-in-fips-mode
tl
Kasalukuyan kang nasa FIPS mode. Nangangailangan ang FIPS ng hindi blangkong password.
en-US
You are currently in FIPS mode. FIPS requires a non-empty password.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-empty-warning
tl
Ang iyong nakaimbak na mga password at private key ay hindi mapoprotektahan.
en-US
Your stored passwords and private keys will not be protected.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-erased-ok
tl
Binura mo na ang iyong password. { pippki-pw-empty-warning }
en-US
You have deleted your password. { pippki-pw-empty-warning }
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-not-wanted
tl
Babala! Pinili mong hindi gumamit ng password. { pippki-pw-empty-warning }
en-US
Warning! You have decided not to use a password. { pippki-pw-empty-warning }
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-reset-password-confirmation-message
tl
Na-reset na ang iyong Primary Password.
en-US
Your Primary Password has been reset.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-reset-password-confirmation-title
tl
I-reset ang Primary Password
en-US
Reset Primary Password
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
reset-primary-password-text
tl
Kapag nag-reset ka ng iyong Primary Password, lahat ng iyong nakaimbak na web at e-mail password, personal certificate, at private key ay makakalimutan. Sigurado ka bang gusto mong i-reset ang iyong Primary Password?
en-US
If you reset your Primary Password, all your stored web and e-mail passwords, personal certificates, and private keys will be forgotten. Are you sure you want to reset your Primary Password?
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
reset-primary-password-window2.title
tl
I-reset ang Primary Password
en-US
Reset Primary Password
Entity # all locales