Transvision

Displaying 200 results out of 295 for the string Odia in cy:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-settings
cy
Ewch i Gosodiadau > Sync > Cychwyn cydweddu... Dewiswch y blwch ticio Mewngofnodi a chyfrineiriau.
en-US
Go to Settings > Sync > Turn on syncing Select the Logins and passwords checkbox.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
cy
Mae eich ychwanegion a'ch cyfaddasu wedi eu tynnu ac mae gosodiadau eich porwr wedi eu hadfer i'w rhagosodiad. Os nad yw hyn wedi trwsio eich anhawster, <a data-l10n-name="link-more">darllen rhagor am beth fedrwch ei wneud.</a>
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-description
cy
Dilynwch osodiad y system weithredu ar gyfer botymau, dewislenni a ffenestri.
en-US
Follow the operating system setting for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-opensettings.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-settings.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-edit-settings-button.label
cy
Golygu Gosodiadau...
en-US
Edit Settings
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-firefox-description
cy
Y rhagosodiad a argymhellir ar gyfer proffilio { -brand-shorter-name }.
en-US
Recommended preset for profiling { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-graphics-description
cy
Y rhagosodiad ar gyfer ymchwilio i wallau graffeg yn { -brand-shorter-name }.
en-US
Preset for investigating graphics bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-media-description2
cy
Y rhagosodiad ar gyfer ymchwilio i wallau sain a fideo yn { -brand-shorter-name }.
en-US
Preset for investigating audio and video bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-networking-description
cy
Y rhagosodiad ar gyfer ymchwilio i wallau graffeg yn { -brand-shorter-name }
en-US
Preset for investigating networking bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-power-description
cy
Y rhagosodiad ar gyfer ymchwilio i wallau defnydd pŵer yn { -brand-shorter-name }, gyda gorbenion isel.
en-US
Preset for investigating power use bugs in { -brand-shorter-name }, with low overhead.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-web-developer-description
cy
Y rhagosodiad sy'n cael ei argymell ar gyfer y rhan fwyaf o ddadfygio apiau gwe, gyda gorbenion isel.
en-US
Recommended preset for most web app debugging, with low overhead.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
cy
Mae tasgau Asiant Porwr Rhagosodedig yn gwirio pan fydd y rhagosodiad yn newid o { -brand-short-name } i borwr arall. Os bydd y newid yn digwydd o dan amgylchiadau amheus, bydd yn annog defnyddwyr i newid yn ôl i { -brand-short-name } ddim mwy na dwywaith. Mae'r dasg hon yn cael ei gosod yn awtomatig gan { -brand-short-name }, ac mae'n cael ei hailosod pan fydd { -brand-short-name } yn diweddaru. I analluogi'r dasg hon, diweddarwch y dewis "default-browser-agent.enabled" ar y dudalen about:config neu'r gosodiad polisi menter { -brand-short-name } "DisableDefaultBrowserAgent".
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-body-text
cy
Newidiwyd eich porwr rhagosodedig yn ddiweddar. Tapiwch i adfer { -brand-short-name } i'r rhagosodiad.
en-US
Your default browser was recently changed. Tap to restore { -brand-short-name } to default.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
edit-popup-settings.label
cy
Rheoli gosodiadau llamlenni
en-US
Manage pop-up settings
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
eme-notifications-drm-content-playing-manage
cy
Rheoli gosodiadau
en-US
Manage settings
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-settings
cy
gosodiadau, dewisiadau, opsiynau
en-US
settings, preferences, options
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-settings2
cy
Rheoli gosodiadau
en-US
Manage settings
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-change-settings-compact-button.tooltiptext
cy
Newid y gosodiadau chwilio
en-US
Change search settings
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-settings-button.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-settings-button.tooltiptext
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Agor y gosodiadau ({ $shortcut }) *[other] Agor y gosodiadau }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Open settings ({ $shortcut }) *[other] Open settings }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-persist
cy
Daeth chwilio yn lawer symlach. Ceisiwch wneud eich chwilio'n fwy penodol yma yn y bar cyfeiriad. I ddangos yr URL yn lle hynny, ewch i Chwilio, yn y Gosodiadau.
en-US
Searching just got simpler. Try making your search more specific here in the address bar. To show the URL instead, visit Search, in settings.
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-restore-defaults.label
cy
Adfer y Rhagosodiadau
en-US
Restore Defaults
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-notification-button.label
cy
Gosod fel y Rhagosodiad
en-US
Set as default
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-a
cy
Llenwch ffurflenni, ychwanegu sylwadau, neu gymryd nodiadau yn uniongyrchol o fewn { -brand-short-name }.
en-US
Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-b
cy
Gallwch hepgor y chwilio am olygyddion ar-lein am ddim. Llenwch ffurflenni, ychwanegu sylwadau, neu gymryd nodiadau yn syth o fewn { -brand-short-name }.
en-US
Skip the search for free online editors. Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-description-two
cy
Yn seiliedig ar eich gosodiadau presennol, nid yw { -brand-short-name } yn cofio eich gweithgarwch wrth i chi bori. I newid hynny, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">newidiwch eich gosodiadau hanes i gofio eich hanes</a>.
en-US
Based on your current settings, { -brand-short-name } doesn’t remember your activity as you browse. To change that, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">change your history settings to remember your history</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-empty-description-two
cy
Mae diogelu eich preifatrwydd wrth wraidd yr hyn a wnawn. Dyma pam y gallwch reoli'r gweithgaredd y mae { -brand-short-name } yn ei gofio, yn eich <a data-l10n-name="history-settings-url">gosodiadau hanes</a>.
en-US
Protecting your privacy is at the heart of what we do. It’s why you can control the activity { -brand-short-name } remembers, in your <a data-l10n-name="history-settings-url">history settings</a>.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-synctabs-header
cy
Diweddarwch eich gosodiadau cydweddu
en-US
Update your sync settings
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-sync-disconnected-primarybutton
cy
Trowch cydweddu ymlaen yn y gosodiadau
en-US
Turn on sync in settings
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-print-setup.label
cy
Gosodiad Tudalen
en-US
Page Setup
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-settings.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-source-page-title
cy
Gosodiadau Mewnforio a Data
en-US
Import Settings and Data
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-manage-settings-button
cy
Gosodiadau Argymell Rheoli
en-US
Manage Recommendation Settings
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-whatsnew-release-notes-link-text
cy
Darllenwch y nodiadau rhyddhau
en-US
Read the release notes
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-message
cy
<strong>Agor { -brand-short-name } bob tro y byddwch yn ailgychwyn eich cyfrifiadur?</strong> I reoli eich dewisiadau Cychwyn, chwiliwch am “cychwyn neu startup” yn y gosodiadau.
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> To manage your Startup preferences, search “startup” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
set-default-pdf-handler-headline
cy
<strong>Mae'ch ffeiliau PDF nawr yn agor yn { -brand-short-name }.</strong> Golygwch neu llofnodwch ffurflenni o fewn eich porwr. I newid, chwiliwch am "PDF" yn y gosodiadau.
en-US
<strong>Your PDFs now open in { -brand-short-name }.</strong> Edit or sign forms directly in your browser. To change, search “PDF” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-settings
cy
Rheoli rhagor o osodiadau
en-US
Manage more settings
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-privacy-modal-button-manage
cy
Rheoli gosodiadau cynnwys wedi'i noddi
en-US
Manage sponsored content settings
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-label-default
cy
Rhagosodiad
en-US
Default
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-import-header
cy
Gosodiad chwim
en-US
Lightning-fast setup
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-encoding.value
cy
Amgodiad Testun:
en-US
Text Encoding:
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisplayBookmarksToolbar
cy
Dangos y Bar Offer Nodau Tudalen drwy ragosodiad.
en-US
Display the Bookmarks Toolbar by default.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisplayMenuBar
cy
Dangos y Bar Dewislen drwy ragosodiad
en-US
Display the Menu Bar by default.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Extensions
cy
Gosod, dadosod neu gloi estyniadau. Mae'r dewis gosod yn cymryd URL neu lwybrau fel paramedrau. Mae'r dewisiadau Dadosod a Chloi yn cymryd dynodiad estyniadau.
en-US
Install, uninstall or lock extensions. The Install option takes URLs or paths as parameters. The Uninstall and Locked options take extension IDs.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LegacyProfiles
cy
Analluoga'r nodwedd gan orfodi proffil ar wahân ar gyfer pob gosodiad
en-US
Disable the feature enforcing a separate profile for each installation.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled
cy
Galluogi'r gosodiad rhagosodedig ymddygiadol cwci SameSite blaenorol.
en-US
Enable default legacy SameSite cookie behavior setting.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLogins
cy
Gorfodi'r gosodiad i ganiatáu i { -brand-short-name } gynnig cofio mewngofnodion a chyfrineiriau wedi eu cadw. Mae gwerthoedd gwir a gau'n cael eu derbyn.
en-US
Enforce the setting to allow { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PopupBlocking
cy
Caniatáu rhai gwefannau i ddangos llamlenni drwy ragosodiad.
en-US
Allow certain websites to display popups by default.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Proxy
cy
Ffurfweddu gosodiadau eilydd
en-US
Configure proxy settings.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
cy
Ffurfweddu gosodiadau peiriannau chwilio. Dim ond yn y fersiwn Extended Support Release (ESR) mae'r polisi hwn ar gael.
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Windows10SSO
cy
Caniatáu mewngofnodiad unigol ar gyfer cyfrifon Microsoft, gwaith ac ysgol.
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-option-auto.label
cy
Awto-ganfod gosodiadau dirprwyol ar gyfer y rhwydwaith
en-US
Auto-detect proxy settings for this network
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-option-system.label
cy
Defnyddio gosodiadau dirprwyol y system
en-US
Use system proxy settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-window2.title
cy
Gosodiadau Cysylltu
en-US
Connection Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-label-default-unnamed.label
cy
Rhagosodiad
en-US
Default
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-label-default.label
cy
Rhagosodiad ({ $name })
en-US
Default ({ $name })
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-odia.label
cy
Odia
en-US
Odia
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-trad-chinese-hk.label
cy
Tsieinëeg Traddodiadol (Hong Kong)
en-US
Traditional Chinese (Hong Kong)
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-trad-chinese.label
cy
Tsieinëeg Traddodiadol (Taiwan)
en-US
Traditional Chinese (Taiwan)
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
address-capture-manage-address-button.label
cy
Gosodiadau cyfeiriad
en-US
Address settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-window2.title
cy
{ -brand-short-name } Gosodiadau Iaith
en-US
{ -brand-short-name } Language Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
webpage-languages-window2.title
cy
Gosodiadau Iaith Tudalen Gwe
en-US
Webpage Language Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-autoplay-desc
cy
Gallwch reoli'r gwefannau nad ydynt yn eu dilyn eich gosodiadau awtochwarae rhagosodedig yma.
en-US
You can manage the sites that do not follow your default autoplay settings here.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-autoplay-window2.title
cy
Gosodiadau - Autochwarae
en-US
Settings - Autoplay
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-window2.title
cy
Gosodiadau - Caniatâd Camera
en-US
Settings - Camera Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-window2.title
cy
Gosodiadau - Caniatáu Hysbysiadau
en-US
Settings - Location Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-window2.title
cy
Gosodiadau - Caniatâd Meicroffon
en-US
Settings - Microphone Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-window2.title
cy
Gosodiadau - Caniatáu Hysbysiadau
en-US
Settings - Notification Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-window.title
cy
Gosodiadau - Caniatâd Seinydd
en-US
Settings - Speaker Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-window2.title
cy
Gosodiadau - Caniatâd Rhithrealaeth
en-US
Settings - Virtual Reality Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-app-default.label
cy
Defnyddio { $app-name } (rhagosodiad)
en-US
Use { $app-name } (default)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
browser-containers-settings.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-back-button2.aria-label
cy
Nôl i'r Gosodiadau
en-US
Back to Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-settings-button.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2
cy
Gall y gosodiad hwn beri i rai gwefannau beidio a dangos cynnwys na gweithio'n iawn. Os yw gwefan yn ymddangos wedi torri, efallai yr hoffech chi ddiffodd diogelu rhag tracio i'r wefan honno lwytho'r holl gynnwys.
en-US
This setting may cause some websites to not display content or work correctly. If a site seems broken, you may want to turn off tracking protection for that site to load all content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-fpi-incompatibility-warning
cy
Rydych yn defnyddio Ynysu Parti Cyntaf (FPI), sy’n gwrthwneud rhai o osodiadau cwci { -brand-short-name } ’.
en-US
You are using First Party Isolation (FPI), which overrides some of { -brand-short-name }’s cookie settings.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-rfp-incompatibility-warning
cy
Rydych chi'n defnyddio Resist Fingerprinting (RFP), sy'n disodli rhai o osodiadau diogelu bysbrintio { -brand-short-name }. Gall hyn achosi i rai gwefannau dorri.
en-US
You’re using Resist Fingerprinting (RFP), which replaces some of { -brand-short-name }’s fingerprinting protection settings. This might cause some sites to break.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-password-saving
cy
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> sy'n rheoli'r gosodiad hwn.
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls this setting.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-web-notifications
cy
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> sy'n rheoli'r gosodiad hwn.
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls this setting.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-websites-content-blocking-all-trackers
cy
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> sy'n rheoli'r gosodiad hwn.
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls this setting.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso-desc
cy
Rheoli cyfrifon yn eich gosodiadau dyfais
en-US
Manage accounts in your device settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso.label
cy
Caniatáu mewngofnodiad unigol cyfrifon Microsoft, gwaith ac ysgol.
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-clear-on-close-settings.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-dontremember-description
cy
Bydd { -brand-short-name } yn defnyddio'r un gosodiadau â phori preifat, ond ni fydd yn cofio unrhyw hanes wrth i chi bori'r We.
en-US
{ -brand-short-name } will use the same settings as private browsing, and will not remember any history as you browse the Web.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-remember-option-custom.label
cy
Defnyddio gosodiadau cyfaddas ar gyfer hanes
en-US
Use custom settings for history
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-restore-defaults.label
cy
Adfer y Rhagosodiadau
en-US
Restore Defaults
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
network-proxy-connection-settings.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
network-settings-title
cy
Gosodiadau Rhwydwaith
en-US
Network Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
pane-experimental-reset.label
cy
Adfer y Rhagosodiadau
en-US
Restore Defaults
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-default-content-process-count.label
cy
{ $num } (rhagosodiad)
en-US
{ $num } (default)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-use-recommended-settings-checkbox.label
cy
Defnyddio'r gosodiadau perfformiad sy'n cael eu hargymell
en-US
Use recommended performance settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-use-recommended-settings-desc
cy
Mae'r gosodiadau hyn wedi eu teilwrio i galedwedd a system weithredu eich cyfrifiadur.
en-US
These settings are tailored to your computer’s hardware and operating system.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-autoplay-settings.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-camera-settings.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-location-settings.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-microphone-settings.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-notification-settings.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-speaker-settings.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-xr-settings.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title
cy
Newidiwch gefndir a chynnwys gwefan yn awtomatig yn seiliedig ar osodiadau eich system a thema { -brand-short-name }.
en-US
Automatically change website backgrounds and content based on your system settings and { -brand-short-name } theme.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-input-box2.placeholder
cy
Canfod yn y Gosodiadau
en-US
Find in Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
settings-page-title
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-over-5gb-settings-button.label
cy
Agor y Gosodiadau
en-US
Open Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-currently-syncing-settings
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-settings.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-settings.tooltiptext
cy
Gosodiadau Cyffredinol, Preifatrwydd a Diogelwch rydych wedi'u newid
en-US
General, Privacy, and Security settings you’ve changed
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-warning-cross-user-setting
cy
Bydd y gosodiad hwn yn berthnasol i bob cyfrif Windows a proffiliau { -brand-short-name } sy'n ddefnyddio'r gosodiad { -brand-short-name } hwn.
en-US
This setting will apply to all Windows accounts and { -brand-short-name } profiles using this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
cy
Defnyddiwch osodiadau eich system weithredu ar gyfer “{ $localeName }” i fformatio dyddiadau, amseroedd, rhifau a mesuriadau.
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login-disabled
cy
Mae'r dewis hwn wedi'i analluogi yn Windows. I'w newid, ewch i <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> yng ngosodiadau System.
en-US
This preference has been disabled in Windows. To change, visit <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> in System settings.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
fingerprinter-tab-content
cy
Mae bysbrintwyr yn casglu gosodiadau o'ch porwr a'ch cyfrifiadur i greu proffil ohonoch. Gan ddefnyddio'r olion bys digidol hwn, mae nhw'n gallu'ch tracio ar draws gwahanol wefannau. <a data-l10n-name="learn-more-link">Darllen rhagor</a>
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking
cy
Mae'r holl ddiogelu wedi'u diffodd ar hyn o bryd. Dewiswch pa dracwyr i'w rhwystro trwy reoli eich gosodiadau diogelu { -brand-short-name }.
en-US
All protections are currently turned off. Choose which trackers to block by managing your { -brand-short-name } protections settings.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-manage-protections
cy
Rheoli gosodiadau
en-US
Manage settings
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-settings-link
cy
Rheoli eich gosodiadau preifatrwydd a diogelwch
en-US
Manage your privacy and security settings
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
cy
Gall rhwystro cynnwys achosi problemau gyda rai gwefannau. Pan fyddwch yn cyflwyno adroddiad ar broblemau, byddwch yn helpu gwneud { -brand-short-name } yn well i bawb. (Bydd hyn yn anfon yr URL yn ogystal â gwybodaeth am osodiadau eich porwr i Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Darllen rhagor</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description2
cy
Gall rhwystro cynnwys achosi problemau gyda rai gwefannau. Pan fyddwch yn cyflwyno adroddiad ar broblemau, byddwch yn helpu gwneud { -brand-short-name } yn well i bawb. (Bydd hyn yn anfon yr URL yn ogystal â gwybodaeth am osodiadau eich porwr i { -vendor-short-name }.
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-manage-settings.label
cy
Rheoli Gosodiadau Diogelu
en-US
Manage protection settings
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-fingerprinters
cy
Mae bysbrintwyr yn casglu gosodiadau o'ch porwr a'ch cyfrifiadur i greu proffil ohonoch. Gan ddefnyddio'r olion bys digidol hwn, mae nhw'n gallu'ch tracio ar draws gwahanol wefannau.
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-settings-label
cy
Gosodiadau Diogelu
en-US
Protection settings
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
item-site-settings.label
cy
Gosodiadau gwefan
en-US
Site settings
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-prefs2.title
cy
Gosodiadau Clirio Hanes
en-US
Settings for Clearing History
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
removed-search-engine-message
cy
<strong>Mae eich peiriant chwilio rhagosodedig wedi'i newid.</strong> Nid yw { $oldEngine } ar gael bellach fel peiriant chwilio rhagosodedig yn { -brand-short-name }. { $newEngine } yw eich peiriant chwilio rhagosodedig bellach. I newid i beiriant chwilio rhagosodedig arall, ewch i'r gosodiadau. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Darllen rhagor</label>
en-US
<strong>Your default search engine has been changed.</strong> { $oldEngine } is no longer available as a default search engine in { -brand-short-name }. { $newEngine } is now your default search engine. To change to another default search engine, go to settings. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-settings-label.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-sync-settings.label
cy
Gosodiadau Sync
en-US
Sync settings
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-open-settings
cy
Agor gosodiadau Sync
en-US
Open Sync settings
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-settings-button.label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-settings-button.aria-label
cy
Rheoli gosodiadau cyfieithu
en-US
Manage translation settings
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-title.title
cy
Gosodiadau Cyfieithiadau
en-US
Translations Settings
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message-3.message
cy
Er mwyn diogelu eich data, ni all rhai estyniadau ddarllen na newid data ar y wefan hon. Defnyddiwch osodiadau'r estyniad i'w ganiatáu ar wefannau sydd wedi'u cyfyngu gan { -vendor-short-name }.
en-US
To protect your data, some extensions can’t read or change data on this site. Use the extension’s settings to allow on sites restricted by { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-pipe-wire-portal
cy
Defnyddio gosodiadau'r system weithredu
en-US
Use operating system settings
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
privacy.spoof_english
cy
O bosib gall newid eich gosodiad i'r iaith Saesneg eich gwneud yn fwy anodd i'ch adnabod a gwella eich preifatrwydd. Hoffech chi wneud cais am fersiynau Saesneg o dudalennau gwe?
en-US
Changing your language setting to English will make you more difficult to identify and enhance your privacy. Do you want to request English language versions of web pages?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
safebrowsing.notAnAttackButton.label
cy
Nid gwefan ymosodiad yw hwn
en-US
This isn’t an attack site
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptMessage
cy
Bydd eich ychwanegion a'ch gosodiadau cyfaddas yn cael eu hanalluogi dros dro.
en-US
Your extensions, themes, and custom settings will be temporarily disabled.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.deviceBlockedPrompt
cy
Methodd dilysu defnyddiwr ar %S. Does dim ceisiadau ar ôl ac mae'ch dyfais wedi'i chloi, oherwydd darparwyd y PIN anghywir yn rhy aml. Mae angen ailosodiad ar y ddyfais.
en-US
User verification failed on %S. There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTypePotentiallyUnwanted2
cy
Gall y ffeil hon, sydd wedi ei ffugio i edrych fel rhaglen cynorthwyol, wneud newidiadau annisgwyl i'ch rhaglenni a'ch gosodiadau.
en-US
This file is disguised as a helpful download, but it can make unexpected changes to your programs and settings.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTypeUncommon2
cy
Nid yw'r ffeil hon yn cael ei llwytho i lawr yn aml ac nad yw'n ddiogel ei hagor. Gall fod yn cynnwys firws neu wneud newidiadau annisgwyl i' ch rhaglenni a'ch gosodiadau.
en-US
This file is not commonly downloaded and may not be safe to open. It may contain a virus or make unexpected changes to your programs and settings.
Entity # all locales browser • chrome • browser • search.properties
searchSettings
cy
Gosodiadau Chwilio
en-US
Change Search Settings
Entity # all locales browser • chrome • browser • syncSetup.properties
relinkVerify.description
cy
Roedd defnyddiwr gwahanol ar y cyfrifiadur yma wedi ei fewngofnodi i Sync. Bydd mewngofnodi yn uno nodau tudalen, cyfrineiriau a gosodiadau eraill gyda %S
en-US
A different user was previously signed in to Sync on this computer. Signing in will merge this browser’s bookmarks, passwords and other settings with %S
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
cy
Mae tasgau Asiant Porwr Rhagosodedig yn gwirio pan fydd y rhagosodiad yn newid o %MOZ_APP_DISPLAYNAME% i borwr arall. Os bydd y newid yn digwydd o dan amgylchiadau amheus, bydd yn annog defnyddwyr i newid yn ôl i %MOZ_APP_DISPLAYNAME% ddim mwy na dwywaith. Mae'r dasg hon yn cael ei gosod yn awtomatig gan %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, ac mae'n cael ei hailosod pan fydd %MOZ_APP_DISPLAYNAME% yn diweddaru. I analluogi'r dasg hon, diweddarwch y dewis "default-browser-agent.enabled" ar y dudalen about:config neu'r gosodiad polisi menter %MOZ_APP_DISPLAYNAME% "DisableDefaultBrowserAgent".
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserNotificationBodyText
cy
Newidiwyd eich porwr rhagosodedig yn ddiweddar. Tapiwch i adfer %MOZ_APP_DISPLAYNAME% i'r rhagosodiad.
en-US
Your default browser was recently changed. Tap to restore %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to default.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
autofillReauthOSDialogLin
cy
I newid y gosodiadau dilysu, rhowch eich manylion mewngofnodi Linux.
en-US
To change the authentication settings, enter your Linux login credentials.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
autofillReauthOSDialogMac
cy
newid y gosodiadau dilysu
en-US
change the authentication settings
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
autofillReauthOSDialogWin
cy
I newid y gosodiadau dilysu, rhowch eich manylion mewngofnodi Windows.
en-US
To change the authentication settings, enter your Windows login credentials.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
BANNER_CHECK_EXISTING
cy
Gwirio'r gosodiad presennol
en-US
Checking existing installation
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
UN_REFRESH_PAGE_EXPLANATION
cy
Os ydych yn cael anawsterau gyda $BrandShortName, gall ei adnewyddu helpu.\n \nBydd hyn yn adfer y gosodiadau rhagosodedig ac yn tynnu'r ychwanegion. Cychwynnwch o'r newydd ar gyfer y perfformiad gorau posibl.
en-US
If you’re having problems with $BrandShortName, a refresh can help.\n\nThis will restore the default settings and remove add-ons. Start fresh for optimal performance.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_CHECKBOX_LABEL2
cy
Adfer y gosodiadau rhagosodedig a thynnu hen ychwanegion ar gyfer y perfformiad gorau
en-US
Restore default settings and remove old add-ons for optimal performance
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_INSTALLING_HEADLINE2
cy
Optimeiddio'ch gosodiadau ar gyfer cyflymder, preifatrwydd a diogelwch.
en-US
Optimizing your settings for speed, privacy, and safety.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
attachments.title
cy
Dangos Atodiadau
en-US
Show Attachments
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
attachments_label
cy
Atodiadau
en-US
Attachments
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
text_annotation_type.alt
cy
[Anodiad {{type}} ]
en-US
[{{type}} Annotation]
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
toggle_sidebar_notification2.title
cy
Toglo'r Bar Ochr (mae'r ddogfen yn cynnwys amlinelliadau/atodiadau/haenau)
en-US
Toggle Sidebar (document contains outline/attachments/layers)
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
cy
Mae gan y porwr cysylltiedig hen fersiwn ({ $runtimeVersion }). Y fersiwn lleiaf sy'n cael ei gynnal yw ({ $minVersion }). Mae hwn yn osodiad sydd dim yn cael ei gynnal a gall achosi i DevTools fethu. Diweddarwch y porwr cysylltiedig. <a>Datrys problemau</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
cy
Mae'r porwr cysylltiedig yn fwy diweddar ( { $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) na'ch { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, BuildID{ $localID }). Mae hwn yn osodiad heb gefnogaeth ac fe all beri i DevTools fethu. Diweddarwch Firefox. <a>Datrys Problemau</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-close-settings-button.title
cy
Cau'r gosodiadau
en-US
Close settings
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-deprecated-experimental-prefixneeded
cy
anghymeradwy, arbrofol, angen rhagddodiad)
en-US
(deprecated, experimental, prefix needed)
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-deprecated-prefixneeded
cy
(anghymeradwy, angen rhagddodiad)
en-US
(deprecated, prefix needed)
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-experimental-prefixneeded
cy
(arbrofol, angen rhagddodiad)
en-US
(experimental, prefix needed)
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-prefixneeded
cy
(angen rhagddodiad)
en-US
(prefix needed)
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-settings-button-label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-settings-button-title.title
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-settings-header
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales devtools • client • filterwidget.properties
presetsToggleButton
cy
Rhagosodiadau
en-US
Presets
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
layout.gridDisplaySettings
cy
Gosodiadau Dangos Grid
en-US
Grid Display Settings
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.settings.menuTooltip
cy
Gosodiadau Rhwydwaith
en-US
Network Settings
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.timings.ssl
cy
Gosodiad TLS:
en-US
TLS Setup:
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-button-edit-settings
cy
Golygu Gosodiadau...
en-US
Edit Settings
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-button-save-settings
cy
Cadw gosodiadau a mynd nôl
en-US
Save settings and go back
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-devtools-settings-label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-heading-buffer
cy
Gosodiadau'r Byffer
en-US
Buffer Settings
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-heading-settings
cy
Gosodiadau Llawn
en-US
Full Settings
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-intro-title
cy
Gosodiadau'r Proffiliwr
en-US
Profiler Settings
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-presets-firefox-description
cy
Y rhagosodiad a argymhellir ar gyfer proffilio { -brand-shorter-name }.
en-US
Recommended preset for profiling { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-presets-graphics-description
cy
Y rhagosodiad ar gyfer ymchwilio i wallau graffeg yn { -brand-shorter-name }.
en-US
Preset for investigating graphics bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-presets-media-description2
cy
Y rhagosodiad ar gyfer ymchwilio i wallau sain a fideo yn { -brand-shorter-name }.
en-US
Preset for investigating audio and video bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-presets-networking-description
cy
Y rhagosodiad ar gyfer ymchwilio i wallau graffeg yn { -brand-shorter-name }
en-US
Preset for investigating networking bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-presets-power-description
cy
Y rhagosodiad ar gyfer ymchwilio i wallau defnydd pŵer yn { -brand-shorter-name }, gyda gorbenion isel.
en-US
Preset for investigating power use bugs in { -brand-shorter-name }, with low overhead.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-presets-web-developer-description
cy
Y rhagosodiad sy'n cael ei argymell ar gyfer y rhan fwyaf o ddadfygio apiau gwe, gyda gorbenion isel.
en-US
Recommended preset for most web app debugging, with low overhead.
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceSettings
cy
Gosodiadau Dyfais
en-US
Device Settings
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.reloadNotification.description2
cy
Mae newidiadau i efelychiad dyfais angen ail-lwytho i weithio'n iawn. Mae ail-lwytho awtomatig wedi eu hanalluogi drwy ragosodiad i osgoi colli unrhyw newidiadau yn DevTools. Gallwch alluogi ail-lwytho drwy'r ddewislen Gosodiadau.
en-US
Device simulation changes require a reload to fully apply. Automatic reloads are disabled by default to avoid losing any changes in DevTools. You can enable reloading via the Settings menu.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-context-advanced-settings
cy
Gosodiadau uwch
en-US
Advanced settings
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-disable-javascript-tooltip.title
cy
Bydd cychwyn y nodwedd hon yn analluogi JavaScript yn y tab cyfredol. Os fydd y tab neu’r blwch offer yn cael eu cau yna bydd y gosodiad hwn yn cael ei anghofio.
en-US
Turning this option on will disable JavaScript for the current tab. If the tab or the toolbox is closed then this setting will be forgotten.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-sourceeditor-keybinding-default-label
cy
Rhagosodiad
en-US
Default
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-meatball-menu-settings-label
cy
Gosodiadau
en-US
Settings
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.button.tooltip
cy
Gosodiadau'r Consol
en-US
Console Settings
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-promise-rejection
cy
Oedwyd ar wrthodiad addewid
en-US
Paused on promise rejection
Entity # all locales devtools • shared • highlighters.ftl
simple-highlighters-message
cy
Pan fydd prefers-reduced-motion wedi'i alluogi, mae modd galluogi amlygwyr symlach yn y panel gosodiadau, er mwyn osgoi fflachio lliwiau.
en-US
When prefers-reduced-motion is enabled, a simpler highlighter can be enabled in the settings panel, to avoid flashing colors.
Entity # all locales devtools • shared • highlighters.ftl
simple-highlighters-settings-button
cy
Agor y Gosodiadau
en-US
Open Settings
Entity # all locales devtools • shared • webconsole-commands.ftl
webconsole-commands-usage-trace
cy
:trace Toglo'r olrhain JavaScript Mae’n cefnogi’r dadleuon canlynol: --logMethod i'w osod i 'console' ar gyfer mewngofnodi i'r consol gwe (y rhagosodiad), neu 'stdout' ar gyfer mewngofnodi i'r allbwn safonol, --prefix Llinyn dewisol a fydd yn cael ei gofnodi o flaen yr holl gofnodion olrhain, --help neu --usage i ddangos y neges hon.
en-US
:trace Toggles the JavaScript tracer It supports the following arguments: --logMethod to be set to ‘console’ for logging to the web console (the default), or ‘stdout’ for logging to the standard output, --prefix Optional string which will be logged in front of all the trace logs, --help or --usage to show this message.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
proxyConnectFailure
cy
Cafodd y cyswllt ei wrthod wrth geisio cysylltu â'r gweinydd dirprwyol rydych wedi ei ffurfweddu. Gwiriwch eich gosodiadau a cheisio eto.
en-US
The connection was refused when attempting to contact the proxy server you have configured. Please check your proxy settings and try again.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
proxyResolveFailure
cy
Nid oedd modd canfod y gweinydd dirprwyol rydych wedi ei ffurfweddu. Gwiriwch eich gosodiadau a cheisio eto.
en-US
The proxy server you have configured could not be found. Please check your proxy settings and try again.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ImportMapResolutionBlockedByAfterPrefix
cy
Rhwystrwyd cydraniad y rhagnodydd “%S” gan nad oedd modd dosrannu'r is-linyn ar ôl y rhagddodiad fel URL o'i gymharu â'r cyfeiriad yn y map mewnforio.
en-US
Resolution of specifier “%S” was blocked since the substring after prefix could not be parsed as a URL relative to the address in the import map.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ImportMapScopePrefixNotParseable
cy
Nid oedd modd didoli'r rhagddodiad cwmpas URL “%S”.
en-US
The scope prefix URL “%S” was not parseable.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
JSONCharsetWarning
cy
Gwnaed cais i ddatgan amgodiad an UTF-8 ar gyfer JSON wedi ei adfer gan ddefnyddio XMLHttpRequest. Dim ond UTF-8 sy'n cael ei gynnal i dadgodio JSON.
en-US
An attempt was made to declare a non-UTF-8 encoding for JSON retrieved using XMLHttpRequest. Only UTF-8 is supported for decoding JSON.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSalt
cy
Mae'r ServiceWorker ar gyfer sgôp ‘%1$S’ wedi methu dadgryptio neges gwthio. Rhaid i'r pennyn ‘salt’ yn y pennyn ‘Encryption‘ fod yn amgodiad base64url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) ac o leiaf 16 did cyn amgodio. Gwe https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 am ragor o wybodaeth.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘salt‘ parameter in the ‘Encryption‘ header must be base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), and be at least 16 bytes before encoding. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSenderKey
cy
Mae'r ServiceWorker ar gyfer sgôp ‘%1$S’ wedi methu dadgryptio neges gwthio. Rhaid i'r pennyn ‘dh’ yn y pennyn ‘Crypto-Key‘ fod yn allwedd gyhoeddus Diffie-Hellman gweinydd yr ap, amgodiad base64url (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) ac mewn ffurf “dad-gywasgedig” neu “fras” (65 did cyn amgodio). Gw https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 am ragor o wybodaeth.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘dh‘ parameter in the ‘Crypto-Key‘ header must be the app server’s Diffie-Hellman public key, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) and in “uncompressed” or “raw” form (65 bytes before encoding). See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerGetClientStorageError
cy
Wedi methu cael cleient(iaid) gweithwyr gwasanaeth: Mae mynediad at y storfa yn gyfyngedig yn y cyd-destun hwn oherwydd gosodiadau defnyddiwr neu'r modd pori preifat.
en-US
Failed to get service worker’s client(s): Storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerGetRegistrationStorageError
cy
Wedi methu cael cofrestriad(au) gweithwyr gwasanaeth: Mae mynediad at y storfa yn gyfyngedig yn y cyd-destun hwn oherwydd gosodiadau defnyddiwr neu'r modd pori preifat.
en-US
Failed to get service worker registration(s): Storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerPostMessageStorageError
cy
Me'r Gweithiwr Gwasanaeth ar gyfer sgop ‘%S’ wedi methu gweithredu ‘postMessage‘ oherwydd fod mynediad at y storfa yn gyfyngedig yn y cyd-destun hwn oherwydd gosodiadau defnyddiwr neu'r modd pori preifat.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%S’ failed to execute ‘postMessage‘ because storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterStorageError
cy
Wedi methu i gofrestr/diweddaru ServiceWorker ar gyfer cwmpas '%S': Cyfyngir ar fynediad storio mewn cyd-destun hwn oherwydd gosodiadau defnyddiwr neu modd pori preifat.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%S’: Storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
CannotEncodeAllUnicode
cy
Cafodd ffurflen ei chyflwyno mewn amgodiad %S nad yw'n gallu amgodio'r holl nodau Unicode, fell gall mewnbwn defnyddiwr gael ei lygru. Er mwyn osgoi'r broblem hon, dylai'r dudalen gael ei newid fel bod y ffurflen yn cael ei chyflwyno mewn amgodiad UTF-8 un ai drwy newid y amgodiad y dudalen i UTF-8 neu drwy bennu accept-charset=utf-8 ar elfen y ffurflen.
en-US
A form was submitted in the %S encoding which cannot encode all Unicode characters, so user input may get corrupted. To avoid this problem, the page should be changed so that the form is submitted in the UTF-8 encoding either by changing the encoding of the page itself to UTF-8 or by specifying accept-charset=utf-8 on the form element.

Displaying 200 results out of 295 for the string Odia in en-US:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-odia.label
cy
Odia
en-US
Odia
Entity # all locales toolkit • toolkit • intl • languageNames.ftl
language-name-or
cy
Odia
en-US
Odia
Entity # all locales toolkit • toolkit • intl • regionNames.ftl
region-name-kh
cy
Cambodia
en-US
Cambodia
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.