Transvision

Displaying 26 results for the string Node in fy-NL:

Entity fy-NL en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
fy-NL
{ $nodeCount -> [one] Kontrolearjen { $nodeCount } node *[other] Kontrolearjen { $nodeCount } nodes }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.accessible.selectElement.title
fy-NL
Klik om de node yn de tagonklikheidsbeam te selektearjen
en-US
Click to select the node in the Accessibility Tree
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.accessible.selectNodeInInspector.title
fy-NL
Klik om de node yn de ynspektor te selektearjen
en-US
Click to select the node in the inspector
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.checks.empty2
fy-NL
Gjin kontrôles foar dizze node.
en-US
No checks for this node.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.pref.scroll.into.view.title
fy-NL
Selektearre node automatysk yn byld skowe
en-US
Automatically scroll selected node into view
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.progress.progressbar
fy-NL
Kontrolearjen #1 node;Kontrolearjen #1 nodes
en-US
Checking #1 node;Checking #1 nodes
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
domMutationTypes.removal
fy-NL
Nodefuortsmiten
en-US
Node Removal
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.excludePatterns.placeholder
fy-NL
byg. **/node_modules/**,app.js
en-US
e.g. **/node_modules/**,app.js
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
variablesDomNodeValueTooltip
fy-NL
Klik om de node yn de ynspektor te selektearjen
en-US
Click to select the node in the inspector
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorNodeRemoval.label
fy-NL
Nodefuortsmiten
en-US
Node Removal
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
openNodeInInspector
fy-NL
Klik om de node yn de ynspektor te selektearjen
en-US
Click to select the node in the inspector
Entity # all locales devtools • shared • highlighters.ftl
remote-node-picker-notice
fy-NL
DevTools Node Picker ynskeakele. { $action }
en-US
DevTools Node Picker enabled. { $action }
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.containerQuery.selectContainerButton.tooltip
fy-NL
Klik om de kontenernode te selektearjen
en-US
Click to select the container node
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BiquadFilterChannelCountChangeWarning
fy-NL
Wizigingen yn BiquadFilterNode-kanaaloantal kinne audiofersteuringen jaan.
en-US
BiquadFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMNodeInsertedIntoDocumentWarning
fy-NL
Tafoegjen fan in listener foar DOMNodeInsertedIntoDocument wurdt net mear stipe en sil ynkoarten fuortsmiten wurde. Yn stee fan in MutationEvent kinne jo MutationObserver brûke. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMNodeInsertedIntoDocument is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMNodeInsertedWarning
fy-NL
Tafoegjen fan in listener foar DOMNodeInserted wurdt net mear stipe en sil ynkoarten fuortsmiten wurde. Yn stee fan in MutationEvent kinne jo MutationObserver brûke. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMNodeInserted is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMNodeRemovedFromDocumentWarning
fy-NL
Tafoegjen fan in listener foar DOMNodeRemovedFromDocument wurdt net mear stipe en sil ynkoarten fuortsmiten wurde. Yn stee fan in MutationEvent kinne jo MutationObserver brûke. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMNodeRemovedFromDocument is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMNodeRemovedWarning
fy-NL
Tafoegjen fan in listener foar DOMNodeRemoved wurdt net mear stipe en sil ynkoarten fuortsmiten wurde. Yn stee fan in MutationEvent kinne jo MutationObserver brûke. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMNodeRemoved is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IIRFilterChannelCountChangeWarning
fy-NL
Wizigingen yn IIRFilterNode-kanaaloantal kinne audiofersteuringen jaan.
en-US
IIRFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamAudioSourceNodeDifferentRate
fy-NL
It ferbinen fan AudioNodes troch AudioContexts mei ferskate sample-rates is wurdt op dit stuit net stipe.
en-US
Connecting AudioNodes from AudioContexts with different sample-rate is currently not supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamTrackAudioSourceNodeCrossOrigin
fy-NL
De oan createMediaStreamTrackSource trochjûne MediaStreamTrack is in cross-origin-resource, de node sil neat útstjoere.
en-US
The MediaStreamTrack passed to createMediaStreamTrackSource is a cross-origin resource, the node will output silence.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NodeIteratorDetachWarning
fy-NL
detach() op in NodeIterator oanroppen hat net langer effekt.
en-US
Calling detach() on a NodeIterator no longer has an effect.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
17
fy-NL
XPath-parseflater: Namme- of nodetypetest ferwachte:
en-US
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
8
fy-NL
Der waard in NodeSet ferwachte as resultaat fan in XPath-ekspresje.
en-US
An XPath expression was expected to return a NodeSet.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_NO_NODELOCK
fy-NL
befeiligingsbiblioteek: gjin nodelock.
en-US
security library: no nodelock.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-no-nodelock
fy-NL
befeiligingsbiblioteek: gjin nodelock.
en-US
security library: no nodelock.

Displaying 40 results for the string Node in en-US:

Entity fy-NL en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
fy-NL
{ $nodeCount -> [one] Kontrolearjen { $nodeCount } node *[other] Kontrolearjen { $nodeCount } nodes }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.accessible.selectElement.title
fy-NL
Klik om de node yn de tagonklikheidsbeam te selektearjen
en-US
Click to select the node in the Accessibility Tree
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.accessible.selectNodeInInspector.title
fy-NL
Klik om de node yn de ynspektor te selektearjen
en-US
Click to select the node in the inspector
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.checks.empty2
fy-NL
Gjin kontrôles foar dizze node.
en-US
No checks for this node.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.pref.scroll.into.view.title
fy-NL
Selektearre node automatysk yn byld skowe
en-US
Automatically scroll selected node into view
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.progress.progressbar
fy-NL
Kontrolearjen #1 node;Kontrolearjen #1 nodes
en-US
Checking #1 node;Checking #1 nodes
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
domMutationTypes.removal
fy-NL
Nodefuortsmiten
en-US
Node Removal
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.excludePatterns.placeholder
fy-NL
byg. **/node_modules/**,app.js
en-US
e.g. **/node_modules/**,app.js
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
variablesDomNodeValueTooltip
fy-NL
Klik om de node yn de ynspektor te selektearjen
en-US
Click to select the node in the inspector
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspector.nodePreview.highlightNodeLabel
fy-NL
Klik om dizze noade te markearjen yn de side
en-US
Click to highlight this node in the page
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorAddNode.label
fy-NL
Nije noade meitsje
en-US
Create New Node
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorDuplicateNode.label
fy-NL
Noade duplisearje
en-US
Duplicate Node
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorHTMLDelete.label
fy-NL
Noade fuortsmite
en-US
Delete Node
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorNodeRemoval.label
fy-NL
Nodefuortsmiten
en-US
Node Removal
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorScreenshotNode.label
fy-NL
Skermôfbylding fan noade meitsje
en-US
Screenshot Node
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.more.showAll2
fy-NL
Noch ien noade toane;Alle #1 noades toane
en-US
Show one more node;Show all #1 nodes
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.more.showing
fy-NL
Inkelde noades binne ferstoppe.
en-US
Some nodes were hidden.
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.whitespaceOnly
fy-NL
Wytromte-allinnich tekstnoade: %S
en-US
Whitespace-only text node: %S
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
individuals.field.node
fy-NL
Noade
en-US
Node
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
individuals.field.node.tooltip
fy-NL
De yndividuele noade yn de momintopname
en-US
The individual node in the snapshot
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
tree-item.view-individuals.tooltip
fy-NL
Yndividuele noades yn dizze groep en harren behâldende paden werjaan
en-US
View individual nodes in this group and their retaining paths
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
openNodeInInspector
fy-NL
Klik om de node yn de ynspektor te selektearjen
en-US
Click to select the node in the inspector
Entity # all locales devtools • shared • highlighters.ftl
remote-node-picker-notice
fy-NL
DevTools Node Picker ynskeakele. { $action }
en-US
DevTools Node Picker enabled. { $action }
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.containerQuery.selectContainerButton.tooltip
fy-NL
Klik om de kontenernode te selektearjen
en-US
Click to select the container node
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BiquadFilterChannelCountChangeWarning
fy-NL
Wizigingen yn BiquadFilterNode-kanaaloantal kinne audiofersteuringen jaan.
en-US
BiquadFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMNodeInsertedIntoDocumentWarning
fy-NL
Tafoegjen fan in listener foar DOMNodeInsertedIntoDocument wurdt net mear stipe en sil ynkoarten fuortsmiten wurde. Yn stee fan in MutationEvent kinne jo MutationObserver brûke. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMNodeInsertedIntoDocument is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMNodeInsertedWarning
fy-NL
Tafoegjen fan in listener foar DOMNodeInserted wurdt net mear stipe en sil ynkoarten fuortsmiten wurde. Yn stee fan in MutationEvent kinne jo MutationObserver brûke. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMNodeInserted is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMNodeRemovedFromDocumentWarning
fy-NL
Tafoegjen fan in listener foar DOMNodeRemovedFromDocument wurdt net mear stipe en sil ynkoarten fuortsmiten wurde. Yn stee fan in MutationEvent kinne jo MutationObserver brûke. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMNodeRemovedFromDocument is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DOMNodeRemovedWarning
fy-NL
Tafoegjen fan in listener foar DOMNodeRemoved wurdt net mear stipe en sil ynkoarten fuortsmiten wurde. Yn stee fan in MutationEvent kinne jo MutationObserver brûke. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
en-US
Adding a listener for DOMNodeRemoved is deprecated and will be removed soon. Instead of a MutationEvent, use MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IIRFilterChannelCountChangeWarning
fy-NL
Wizigingen yn IIRFilterNode-kanaaloantal kinne audiofersteuringen jaan.
en-US
IIRFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ImportXULIntoContentWarning
fy-NL
XUL-noades ymportearjen yn in ynhâldsdokumint wurdt net mear stipe. Dizze funksjonaliteit sil ynkoarten ferwidere wurde.
en-US
Importing XUL nodes into a content document is deprecated. This functionality may be removed soon.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaElementAudioSourceNodeCrossOrigin
fy-NL
It HTMLMediaElement trochjûn oan createMediaElementSource hat in cross-origin boarne, de noade sil gjin lûd jaan.
en-US
The HTMLMediaElement passed to createMediaElementSource has a cross-origin resource, the node will output silence.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamAudioSourceNodeCrossOrigin
fy-NL
De MediaStream trochjûn oan createMediaStreamSource hat in cross-origin boarne, de noade sil gjin lûd jaan.
en-US
The MediaStream passed to createMediaStreamSource has a cross-origin resource, the node will output silence.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamAudioSourceNodeDifferentRate
fy-NL
It ferbinen fan AudioNodes troch AudioContexts mei ferskate sample-rates is wurdt op dit stuit net stipe.
en-US
Connecting AudioNodes from AudioContexts with different sample-rate is currently not supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamTrackAudioSourceNodeCrossOrigin
fy-NL
De oan createMediaStreamTrackSource trochjûne MediaStreamTrack is in cross-origin-resource, de node sil neat útstjoere.
en-US
The MediaStreamTrack passed to createMediaStreamTrackSource is a cross-origin resource, the node will output silence.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NodeIteratorDetachWarning
fy-NL
detach() op in NodeIterator oanroppen hat net langer effekt.
en-US
Calling detach() on a NodeIterator no longer has an effect.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
17
fy-NL
XPath-parseflater: Namme- of nodetypetest ferwachte:
en-US
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
8
fy-NL
Der waard in NodeSet ferwachte as resultaat fan in XPath-ekspresje.
en-US
An XPath expression was expected to return a NodeSet.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_NO_NODELOCK
fy-NL
befeiligingsbiblioteek: gjin nodelock.
en-US
security library: no nodelock.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-no-nodelock
fy-NL
befeiligingsbiblioteek: gjin nodelock.
en-US
security library: no nodelock.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.