Transvision

Displaying 39 results for the string Ndihmë in sq:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-help-user
sq
Ndihmë mbi { -brand-product-name }-in
en-US
{ -brand-product-name } Help
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-help
sq
Ndihmë
en-US
Help
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
sq
Për më tepër ndihmë, vizitoni <a data-l10n-name="passwords-help-link">asistencë për fjalëkalime</a>.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-get-help.label
sq
Merrni ndihmë
en-US
Get help
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-header.title
sq
Ndihmë mbi { -brand-shorter-name }-in
en-US
{ -brand-shorter-name } help
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-help.label
sq
Ndihmë
en-US
Help
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-menu-tip-get-help.label
sq
Merrni ndihmë
en-US
Get help
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-tip-help-icon.title
sq
Merrni ndihmë
en-US
Get help
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-tip-icon-description.alt
sq
Ndihmëz:
en-US
Tip:
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-get-help.label
sq
Merrni Ndihmë
en-US
Get Help
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help.label
sq
Ndihmë
en-US
Help
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
migration-wizard.title
sq
Ndihmës Importimesh
en-US
Import Wizard
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
help-button.label
sq
Ndihmë
en-US
Help
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFeedbackCommands
sq
Çaktivizoni te menuja Ndihmë urdhra për dërgim përshtypjesh (Parashtroni Përshtypje dhe Raportoni Sajt të Rrejshëm).
en-US
Disable commands to send feedback from the Help menu (Submit Feedback and Report Deceptive Site).
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SupportMenu
sq
Shtoni te menuja e ndihmës një element vetjak menuje asistence.
en-US
Add a custom support menu item to the help menu.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-select-helper
sq
Përzgjidhni Aplikacion Ndihmës
en-US
Select Helper Application
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-snippets-description-new
sq
Ndihmëza dhe lajme nga { -vendor-short-name } dhe { -brand-product-name }
en-US
Tips and news from { -vendor-short-name } and { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-results-help-link
sq
Ju duhet ndihmë? Vizitoni <a data-l10n-name="url">Asistencë { -brand-short-name }</a>
en-US
Need help? Visit <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } Support</a>
Entity # all locales browser • browser • profile • default-bookmarks.ftl
default-bookmarks-firefox-get-help
sq
Merrni Ndihmë
en-US
Get Help
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_alt_text_dialog_description
sq
Teksti alt (tekst alternativ) vjen në ndihmë kur njerëzit s’mund të shohin figurën, ose kur ajo nuk ngarkohet.
en-US
Alt text (alternative text) helps when people can’t see the image or when it doesn’t load.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.meatballMenu.button.tooltip
sq
Përshtatni Mjete Zhvilluesi dhe merrni ndihmë
en-US
Customize Developer Tools and Get Help
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
tooltip
sq
ndihmëz
en-US
tooltip
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentReleaseCaptureWarning
sq
Document.releaseCapture() është nxjerrë nga përdorimi. Në vend të tij përdorni Element.releasePointerCapture(). Për më tepër ndihmë, shihni https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
en-US
Document.releaseCapture() is deprecated. Use Element.releasePointerCapture() instead. For more help https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ElementReleaseCaptureWarning
sq
Element.releaseCapture() është nxjerrë nga përdorimi. Në vend të tij përdorni Element.releasePointerCapture(). Për më tepër ndihmë, shihni https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
en-US
Element.releaseCapture() is deprecated. Use Element.releasePointerCapture() instead. For more help https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ElementSetCaptureWarning
sq
Element.setCapture() është nxjerrë nga përdorimi. Në vend të tij përdorni Element.setPointerCapture(). Për më tepër ndihmë, shihni https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/setPointerCapture
en-US
Element.setCapture() is deprecated. Use Element.setPointerCapture() instead. For more help https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/setPointerCapture
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InstallTriggerInstallDeprecatedWarning
sq
InstallTrigger.install() është nxjerrë nga përdorimi dhe do të hiqet në të ardhmen. Për më tepër ndihmë, https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/
en-US
InstallTrigger.install() is deprecated and will be removed in the future. For more help https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadCryptoError
sq
ServiceWorker për ‘%1$S’ s’arriti të shfshehtëzonte një mesazh push. Për ndihmë me fshehtëzimet, ju lutemi, shihni https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Push_API/Using_the_Push_API#Encryption
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. For help with encryption, please see https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Push_API/Using_the_Push_API#Encryption
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
SyncXMLHttpRequestDeprecatedWarning
sq
XMLHttpRequest sinkron te rrjedha kryesore është nxjerrë nga përdorimi, për shkak efektesh përkeqësuese ndaj funksionimit nga ana e përdoruesve. Për më tepër ndihmë https://xhr.spec.whatwg.org/#sync-warning
en-US
Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user’s experience. For more help https://xhr.spec.whatwg.org/#sync-warning
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
SyncXMLHttpRequestWarning
sq
Shkëshillohet përdorimi i XMLHttpRequest sinkrone te rrjedha kryesore, për shkak të efekteve rrënuese në punimin e përdoruesit. Për më tepër ndihmë, shihni http://xhr.spec.whatwg.org/
en-US
Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user’s experience. For more help http://xhr.spec.whatwg.org/
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
UseOfCaptureEventsWarning
sq
Shkëshillohet përdorimi i captureEvents(). Për të përmirësuar kodin tuaj, përdorni metodën DOM 2 addEventListener(). Për më tepër ndihmë shihni http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
en-US
Use of captureEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 addEventListener() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
UseOfReleaseEventsWarning
sq
Shkëshillohet përdorimi i releaseEvents(). Për të përmirësuar kodin tuaj, përdorni metodën DOM 2 removeEventListener(). Për më tepër ndihmë shihni http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
en-US
Use of releaseEvents() is deprecated. To upgrade your code, use the DOM 2 removeEventListener() method. For more help http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
helperAppNotFound
sq
%S s’mund të hapej, ngaqë aplikacioni ndihmës i përshoqëruar nuk ekziston. Ndryshoni përshoqërimin te parapëlqimet tuaj.
en-US
%S could not be opened, because the associated helper application does not exist. Change the association in your preferences.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • dialog.properties
button-help
sq
Ndihmë
en-US
Help
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
chooseAppFilePickerTitle
sq
Zgjidhni Aplikacion Ndihmës
en-US
Choose Helper Application
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAbout.ftl
about-about-note
sq
Kjo është një listë faqesh “rreth” për ndihmë për ju.<br/> Disa mund të jenë të turbullta. Disa janë vetëm për qëllime diagnostikuese.<br/> Dhe disa janë lënë jashtë, sepse lypin vargje kërkesash.
en-US
This is a list of “about” pages for your convenience.<br/> Some of them might be confusing. Some are for diagnostic purposes only.<br/> And some are omitted because they require query strings.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutMozilla.ftl
about-mozilla-quote-6-27
sq
Bisha i vazhdoi studimet e veta me <em>Focus</em> të përtëritur, duke krijuar vepra të fuqishme <em>Reference</em> dhe duke përsiatur rreth <em>Realitetesh</em> të reja. Bisha solli ndjekësit e dhe ndihmësit e saj për të krijuar një formë të përtëritur, më të vogël të vetvetes dhe, përmes rrugësh <em>Hileqare</em>, e përhapi nëpër botë. sent it out across the world.
en-US
The Beast continued its studies with renewed <em>Focus</em>, building great <em>Reference</em> works and contemplating new <em>Realities</em>. The Beast brought forth its followers and acolytes to create a renewed smaller form of itself and, through <em>Mischievous</em> means, sent it out across the world.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-slow-sql-other
sq
Deklarime SQL të Ngadalta në Rrjedhat Ndihmëse
en-US
Slow SQL Statements on Helper Threads
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-unknown-issuer-what-can-you-do-about-it-contact-admin
sq
Nëse gjendeni nën një rrjet korporate ose përdorni software anti-virus, mund të lidheni për ndihmë me ekipin e asistencës. Mundeni edhe të njoftoni përgjegjësin e sajtit për problemin.
en-US
If you are on a corporate network or using antivirus software, you can reach out to the support teams for assistance. You can also notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-editor-alt-text-dialog-description
sq
Teksti alt (tekst alternativ) vjen në ndihmë kur njerëzit s’mund të shohin figurën, ose kur ajo nuk ngarkohet.
en-US
Alt text (alternative text) helps when people can’t see the image or when it doesn’t load.

No matching results for the string Ndihmë for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.