Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit

Displaying 4 results for the string Minutes in sq:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloading-file-opens-in-hours-and-minutes-2.value
sq
Hapje pas { $hours }h { $minutes }m
en-US
Opening in { $hours }h { $minutes }m
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloading-file-opens-in-minutes-2.value
sq
Hapje pas { $minutes }m
en-US
Opening in { $minutes }m
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloading-file-opens-in-minutes-and-seconds-2.value
sq
Hapje pas { $minutes }m { $seconds }s
en-US
Opening in { $minutes }m { $seconds }s
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
sq
{ $minutes -> [one] { $minutes } minutë më parë *[other] { $minutes } minuta më parë }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }

Displaying 10 results for the string Minutes in en-US:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloading-file-opens-in-hours-and-minutes-2.value
sq
Hapje pas { $hours }h { $minutes }m
en-US
Opening in { $hours }h { $minutes }m
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloading-file-opens-in-minutes-2.value
sq
Hapje pas { $minutes }m
en-US
Opening in { $minutes }m
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloading-file-opens-in-minutes-and-seconds-2.value
sq
Hapje pas { $minutes }m { $seconds }s
en-US
Opening in { $minutes }m { $seconds }s
Entity # all locales browser • browser • panicButton.ftl
panic-button-5min.label
sq
Pesë minutat e fundit
en-US
Five minutes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-li-for-visit-gdpv
sq
Për pingje me etiketat tuaja <a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">vizitoni faqen { glean-debug-ping-viewer-brand-name }</a>. S’do të duheshin më shumë se pak sekonda nga shtypja e butonit deri sa të arrijnë pingjet tuaj. Ndonjëherë mund të duhen ndopak minuta.
en-US
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Visit the { glean-debug-ping-viewer-brand-name } page for pings with your tag</a>. It shouldn’t take more than a few seconds from pushing the button to your ping arriving. Sometimes it may take a small handful of minutes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
sq
{ $rangePlural -> [one] { $range } minutë *[other] { $range } minuta }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
sq
{ $minutes -> [one] { $minutes } minutë më parë *[other] { $minutes } minuta më parë }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-on-state-msg
sq
Regjistrimi i EEA-s është aktiv (flisni për pak minuta me atë që ju bëri thirrjen dhe mandej ndaleni regjistrimin)
en-US
AEC logging active (speak with the caller for a few minutes and then stop the capture)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-aec-logging-toggled-on-state-msg
sq
Regjistrimi i EEA-s është aktiv (flisni për pak minuta me atë që ju bëri thirrjen dhe mandej ndaleni regjistrimin)
en-US
AEC logging active (speak with the caller for a few minutes and then stop the capture)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • datetimebox.ftl
datetime-minute.aria-label
sq
Minuta
en-US
Minutes
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.