Transvision

Displaying 87 results for the string Math in cy:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-type.value
cy
Math:
en-US
Type:
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-type.label
cy
Math
en-US
Type
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-format-error
cy
Math ffeil nad yw'n cael ei chynnal.
en-US
Unsupported file type.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings
cy
Analluogi rhybuddion yn seiliedig ar estyniad ffeil ar gyfer mathau penodol o ffeiliau ar barthau.
en-US
Disable warnings based on file extension for specific file types on domains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-math.label
cy
Mathemateg
en-US
Mathematics
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-card-network
cy
Mathau o Gerdyn
en-US
Card Type
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-filter.placeholder
cy
Chwilio'r mathau o ffeil neu raglenni
en-US
Search file types or applications
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-type-column.label
cy
Math o Gynnwys
en-US
Content Type
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-block-desc
cy
Mathau wedi'u rhwystro
en-US
Type blocked
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-legend-description
cy
Graff sy'n cynnwys cyfanswm nifer pob math o draciwr gafodd ei rwystro yr wythnos hon.
en-US
A graph containing the total number of each type of tracker blocked this week.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-page-not-supported.message
cy
Yn anffodus, nid oes modd i ni wirio ansawdd adolygu ar gyfer rhai mathau o gynnyrch. Er enghraifft, cardiau rhodd a ffrydio fideo, cerddoriaeth a gemau.
en-US
Unfortunately, we can’t check the review quality for certain types of products. For example, gift cards and streaming video, music, and games.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
contentEncodingError
cy
Nid oes modd dangos y dudalen rydych yn ceisio ei darllen am ei bod yn defnyddio math o gywasgiad nad yw'n cael ei gynnal.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it uses an invalid or unsupported form of compression.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
externalProtocolChkMsg
cy
Cofio'r dewis ar gyfer y pob dolen o'r math yma.
en-US
Remember my choice for all links of this type.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unsafeContentType
cy
Nid oes modd dangos y dudalen rydych yn ceisio ei darllen am ei bod yn cynnwys math o ffeil gall fod nad yw'n ddiogel ei hagor. Cysylltwch â pherchennog y wefan i'w hysbysu o'r broblem.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONS_PAGE_TITLE
cy
Math o Osod
en-US
Setup Type
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONS_SUMMARY
cy
Dewis y math o osod sydd orau gennych, yna clicio Nesaf.
en-US
Choose the type of setup you prefer, then click Next.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
eventListenersHeader1.placeholder
cy
Hidlo yn ôl math o ddigwyddiad
en-US
Filter by event type
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorMathMLEdit.label
cy
Golygu Fel MathML
en-US
Edit As MathML
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
censusDisplays.coarseType.tooltip
cy
Grwpio o eitemau yn ôl eu math
en-US
Group items by their type
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.type
cy
Math
en-US
Type
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.response.mime
cy
Math MIME:
en-US
MIME Type:
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.type
cy
Math
en-US
Type
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
pieChart.ariaLabel
cy
Siart cylch yn cynrychioli maint pob math o gais yn gymesur â'i gilydd
en-US
Pie chart representing the size of each type of request in proportion to each other
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
mathmltable
cy
tabl math
en-US
math table
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
math
cy
math
en-US
math
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
contentEncodingError
cy
Nid oes modd dangos y dudalen rydych yn ceisio ei darllen am ei bod yn defnyddio math o gywasgiad nad yw'n cael ei gynnal.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it uses an invalid or unsupported form of compression.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unsafeContentType
cy
Nid oes modd dangos y dudalen rydych yn ceisio ei darllen am ei bod yn cynnwys math o ffeil gall fod nad yw'n ddiogel ei hagor. Cysylltwch â pherchennog y wefan i'w hysbysu o'r broblem.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML
cy
Gwrthodwyd cais am sgrin lawn gan nad yw'r elfen oedd yn gofyn amdano yn <svg>, <math>, neu elfen HTML.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is not <svg>, <math>, or an HTML element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSizeValueWarning
cy
Mae “small”, “normal” a “big” yn werthoedd anghymeradwy ar gyfer y priodoledd mathsize a byddan nhw'n cael eu dileu yn y dyfodol.
en-US
“small”, “normal” and “big” are deprecated values for the mathsize attribute and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValue2Warning
cy
Mae gwerth hyd MathML “%S” wedi'i anghymeradwyo a bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol.
en-US
MathML length value “%S” is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning
cy
Mae “veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” a “veryverythickmathspace” yn werthoedd anghymeradwy ar gyfer darnau MathML a byddan nhw'n cael eu dileu yn y dyfodol.
en-US
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” are deprecated values for MathML lengths and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathVariantWarning
cy
Mae “mathvariant='%S'” ar elfennau MathML yn anghymeradwy a bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol.
en-US
mathvariant='%S'” on MathML elements is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedScriptminsizeAttributeWarning
cy
Mae priodoledd MathML “scriptminsize” yn anghymeradwy ac efallai bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol.
en-US
MathML attribute “scriptminsize” is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedScriptsizemultiplierAttributeWarning
cy
Mae priodoledd MathML “scriptsizemultiplier” yn anghymeradwy ac efallai bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol.
en-US
MathML attribute “scriptsizemultiplier” is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning
cy
Mae cefnogaeth ar gyfer rendro gweithredwyr MathML estynedig gyda ffontiau STIXGeneral yn anghymeradwy ac o bosib yn cael ei ddileu yn y dyfodol. Am fanylion am ffontiau diweddarach a fydd yn parhau i gael eu cefnogi, gweler %S.
en-US
Support for rendering stretched MathML operators with STIXGeneral fonts is deprecated and may be removed at a future date. For details about newer fonts that will continue to be supported, see %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning
cy
Mae priodoleddau MathML “background”, “color”, “fontfamily”, “fontsize”, “fontstyle” a “fontweight” yn anghymeradwy a byddan nhw'n cael eu dileu yn y dyfodol.
en-US
MathML attributes “background”, “color”, “fontfamily”, “fontsize”, “fontstyle” and “fontweight” are deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
AllSupportedTypes
cy
Pob Math a Gynhelir
en-US
All Supported Types
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEPRSyntaxFieldUnclosedDataTypeName
cy
Mae disgrifydd cystrawen @property ‘%S’ yn cynnwys enw math data heb ei gau.
en-US
@property syntax descriptor ‘%S’ contains an unclosed data type name.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEPRSyntaxFieldUnknownDataTypeName
cy
Mae disgrifydd cystrawen @property ‘%S’ yn cynnwys enw math data anhysbys.
en-US
@property syntax descriptor ‘%S’ contains an unknown data type name.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errFooSeenWhenFooOpen2
cy
Tag cychwynnol “%1$S” wedi'i weld ond roedd elfen o'r un math eisoes ar agor.
en-US
Start tag “%1$S” seen but an element of the same type was already open.
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
LengthParsingError
cy
Gwall wrth ddidoli gwerth priodoledd MathML '%1$S' fel hyd. Anwybyddwyd y briodoledd.
en-US
Error in parsing MathML attribute value ‘%1$S’ as length. Attribute ignored.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockImportScriptsWithWrongMimeType
cy
Cafodd y sgript “%1$S” gyda importScripts() ei rwystro oherwydd math gwaharddedig o MIME (“%2$S”).
en-US
Loading script from “%1$S” with importScripts() was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockModuleWithWrongMimeType
cy
Rhwystrwyd llwytho modiwl o “%1$S” ei rwystro oherwydd math MIME (“%2$S”).
en-US
Loading module from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockScriptWithWrongMimeType2
cy
Cafodd y sgript “%1$S” ei rwystro oherwydd math gwaharddedig o MIME (“%2$S”).
en-US
Script from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockWorkerWithWrongMimeType
cy
Rhwystrwyd llwytho modiwl o “%1$S” oherwydd math MIME (“%2$S”) heb ei ganiatáu.
en-US
Loading Worker from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
MimeTypeMismatch2
cy
Cafodd yr adnodd o “%1$S” ei rwystro oherwydd gwrthdaro math MIME (“%2$S”) (X-Content-Type-Options: nosniff).
en-US
The resource from “%1$S” was blocked due to MIME type (“%2$S”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
XTCOWithMIMEValueMissing
cy
Ni luniwyd yr adnodd o “%1$S” oherwydd math MIME anhysbys, anghywir neu ar goll (X-Content-Type-Options: nosniff).
en-US
The resource from “%1$S” was not rendered due to an unknown, incorrect or missing MIME type (X-Content-Type-Options: nosniff).
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_INVALID_INTEGER_ENCODING
cy
Cyflwynodd y gweinydd dystysgrif sy'n cynnwys math annilys o amgodio integer. Mae'r rhesymau cyffredin yn cynnwys rhifau cyfresol negyddol, moduli RSA negyddol, ac amgodio nad ydynt eu hangen bellach.
en-US
The server presented a certificate that contains an invalid encoding of an integer. Common causes include negative serial numbers, negative RSA moduli, and encodings that are longer than necessary.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INADEQUATE_CERT_TYPE
cy
Nid yw'r math o dystysgrif wedi ei gymeradwyo ar gyfer y rhaglen.
en-US
Certificate type not approved for application.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNKNOWN_AIA_LOCATION_TYPE
cy
Math lleoliad anhysbys yn estyniad tystysgrif AIA
en-US
Unknown location type in cert AIA extension
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_MESSAGE_TYPE
cy
Nid yw'r math o neges CMS neu PKCS #7 yn cael eu cynnal.
en-US
The CMS or PKCS #7 Message type is unsupported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_ALERT
cy
Mae SSL wedi derbyn cofnod rhybudd gyda math disgrifiad anhysbys.
en-US
SSL received an alert record with an unknown alert description.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_HANDSHAKE
cy
Mae SSL wedi derbyn negws ysgwyd llaw gyda math data anhysbys.
en-US
SSL received a handshake message with an unknown message type.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_RECORD_TYPE
cy
Mae SSL wedi derbyn cofnod gyda math data anhysbys.
en-US
SSL received a record with an unknown content type.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERT_ALERT
cy
Nid yw cyfoed SSL yn cynnal tystysgrifau o'r matha mae wedi eu derbyn.
en-US
SSL peer does not support certificates of the type it received.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
cy
Mae'r cyfoed yn defnyddio math o brotocol diogel nad yw'n cael ei gynnal.
en-US
Peer using unsupported version of security protocol.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-installed.value
cy
Nid oes gennych ychwanegion o'r math yma wedi eu gosod
en-US
You don’t have any add-ons of this type installed
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-type
cy
Math
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
column-type
cy
Math
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
mime-type-label
cy
Math MIME
en-US
MIME Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-toolbar-type-controls
cy
Rheoli'r math
en-US
Type controls
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-6
cy
Er mwyn chwarae rhai mathau o gynnwys fideo, mae { -brand-short-name } yn llwytho i lawr rhywfaint o gynnwys modiwlau dadgryptio gan drydydd partïon.
en-US
In order to play back certain types of video content, { -brand-short-name } downloads certain content decryption modules from third parties.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
processes-type
cy
Math
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
sandbox-sys-call-proc-type
cy
Math o Brosesu
en-US
Process Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
security-software-type
cy
Math
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-addons-type
cy
Math
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-remote-experiments-see-about-studies
cy
Gweler <a data-l10n-name="support-about-studies-link">about:studies</a> i gael mwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i analluogi arbrofion unigol neu i analluogi { -brand-short-name } rhag rhedeg y math yma o arbrawf yn y dyfodol.
en-US
See <a data-l10n-name="support-about-studies-link">about:studies</a> for more information, including how to disable individual experiments or to disable { -brand-short-name } from running this type of experiment in the future.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-archive-ping-type
cy
Math Ping
en-US
Ping Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-tag-ime.title
cy
Mae'r math yma o fodiwl wedi ei lwytho pan fyddwch yn defnyddio IME trydydd parti.
en-US
This type of module is loaded when you use a third-party IME.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-tag-shellex.title
cy
Mae'r math yma o fodiwl wedi ei lwytho pan fyddwch yn agor deialog ffeil y system.
en-US
This type of module is loaded when you open the system file dialog.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-search-listType
cy
Math o restr
en-US
List type
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-ime-search-description
cy
Offeryn yw IME (Golygydd Dull Mewnbwn) sy'n eich galluogi i nodi symbolau cymhleth, fel y rhai sy'n cael eu ddefnyddio mewn ieithoedd ysgrifenedig yn Nwyrain Asia neu India, gan ddefnyddio bysellfwrdd safonol. Bydd galluogi'r arbrawf hwn yn cadw'r panel bar cyfeiriadau ar agor, dangos canlyniadau chwilio ac awgrymiadau, tra'n defnyddio IME i fewnbynnu testun. Sylwch y gallai'r IME ddangos panel sy'n ymdrin â chanlyniadau'r bar cyfeiriad, felly mae'r dewis hwn yn cael ei awgrymu ar gyfer IME sydd ddim yn defnyddio'r math hwn o banel.
en-US
An IME (Input Method Editor) is a tool that allows you to enter complex symbols, such as those used in East Asian or Indic written languages, using a standard keyboard. Enabling this experiment will keep the address bar panel open, showing search results and suggestions, while using IME to input text. Note that the IME might display a panel that covers the address bar results, therefore this preference is only suggested for IME not using this type of panel.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • appPicker.ftl
app-picker-no-app-found.value
cy
Heb ganfod rhaglen ar gyfer y math yma o ffeil.
en-US
No applications were found for this file type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-remember-choice.label
cy
Gwneud hyn yn awtomatig ar gyfer ffeiliau o'r math yma o hyn ymlaen.
en-US
Do this automatically for files like this from now on.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-error-no-source
cy
Heb ganfod fideo gyda fformat sy'n cael ei gynnal na math MIME.
en-US
No video with supported format and MIME type found.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-error-src-not-supported
cy
Nid yw'r fformat fideo na'r math MIME yn cael eu cynnal.
en-US
Video format or MIME type is not supported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
unsafeContentType-title
cy
Math Anniogel o Ffeil
en-US
Unsafe File Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-invalid-integer-encoding
cy
Cyflwynodd y gweinydd dystysgrif sy'n cynnwys math annilys o amgodio integer. Mae'r rhesymau cyffredin yn cynnwys rhifau cyfresol negyddol, moduli RSA negyddol, ac amgodio nad ydynt eu hangen bellach.
en-US
The server presented a certificate that contains an invalid encoding of an integer. Common causes include negative serial numbers, negative RSA moduli, and encodings that are longer than necessary.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-inadequate-cert-type
cy
Nid yw'r math o dystysgrif wedi ei gymeradwyo ar gyfer y rhaglen.
en-US
Certificate type not approved for application.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unknown-aia-location-type
cy
Math lleoliad anhysbys yn estyniad tystysgrif AIA
en-US
Unknown location type in cert AIA extension
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unsupported-message-type
cy
Nid yw'r math o neges CMS neu PKCS #7 yn cael eu cynnal.
en-US
The CMS or PKCS #7 Message type is unsupported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-unknown-alert
cy
Mae SSL wedi derbyn cofnod rhybudd gyda math disgrifiad anhysbys.
en-US
SSL received an alert record with an unknown alert description.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-unknown-handshake
cy
Mae SSL wedi derbyn negws ysgwyd llaw gyda math data anhysbys.
en-US
SSL received a handshake message with an unknown message type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-unknown-record-type
cy
Mae SSL wedi derbyn cofnod gyda math data anhysbys.
en-US
SSL received a record with an unknown content type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-unsupported-cert-alert
cy
Nid yw cyfoed SSL yn cynnal tystysgrifau o'r matha mae wedi eu derbyn.
en-US
SSL peer does not support certificates of the type it received.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-unsupported-version
cy
Mae'r cyfoed yn defnyddio math o brotocol diogel nad yw'n cael ei gynnal.
en-US
Peer using unsupported version of security protocol.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
type-header
cy
Math
en-US
Type

Displaying 14 results for the string Math in en-US:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-math.label
cy
Mathemateg
en-US
Mathematics
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorMathMLEdit.label
cy
Golygu Fel MathML
en-US
Edit As MathML
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
mathmltable
cy
tabl math
en-US
math table
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
math
cy
math
en-US
math
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML
cy
Gwrthodwyd cais am sgrin lawn gan nad yw'r elfen oedd yn gofyn amdano yn <svg>, <math>, neu elfen HTML.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is not <svg>, <math>, or an HTML element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSizeValueWarning
cy
Mae “small”, “normal” a “big” yn werthoedd anghymeradwy ar gyfer y priodoledd mathsize a byddan nhw'n cael eu dileu yn y dyfodol.
en-US
“small”, “normal” and “big” are deprecated values for the mathsize attribute and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValue2Warning
cy
Mae gwerth hyd MathML “%S” wedi'i anghymeradwyo a bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol.
en-US
MathML length value “%S” is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning
cy
Mae “veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” a “veryverythickmathspace” yn werthoedd anghymeradwy ar gyfer darnau MathML a byddan nhw'n cael eu dileu yn y dyfodol.
en-US
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” are deprecated values for MathML lengths and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathVariantWarning
cy
Mae “mathvariant='%S'” ar elfennau MathML yn anghymeradwy a bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol.
en-US
mathvariant='%S'” on MathML elements is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedScriptminsizeAttributeWarning
cy
Mae priodoledd MathML “scriptminsize” yn anghymeradwy ac efallai bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol.
en-US
MathML attribute “scriptminsize” is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedScriptsizemultiplierAttributeWarning
cy
Mae priodoledd MathML “scriptsizemultiplier” yn anghymeradwy ac efallai bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol.
en-US
MathML attribute “scriptsizemultiplier” is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning
cy
Mae cefnogaeth ar gyfer rendro gweithredwyr MathML estynedig gyda ffontiau STIXGeneral yn anghymeradwy ac o bosib yn cael ei ddileu yn y dyfodol. Am fanylion am ffontiau diweddarach a fydd yn parhau i gael eu cefnogi, gweler %S.
en-US
Support for rendering stretched MathML operators with STIXGeneral fonts is deprecated and may be removed at a future date. For details about newer fonts that will continue to be supported, see %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning
cy
Mae priodoleddau MathML “background”, “color”, “fontfamily”, “fontsize”, “fontstyle” a “fontweight” yn anghymeradwy a byddan nhw'n cael eu dileu yn y dyfodol.
en-US
MathML attributes “background”, “color”, “fontfamily”, “fontsize”, “fontstyle” and “fontweight” are deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
LengthParsingError
cy
Gwall wrth ddidoli gwerth priodoledd MathML '%1$S' fel hyd. Anwybyddwyd y briodoledd.
en-US
Error in parsing MathML attribute value ‘%1$S’ as length. Attribute ignored.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.