Transvision

Displaying 21 results for the string Hostname in ca-valencia:

Entity ca-valencia en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
ca-valencia
Vés a { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
ca-valencia
Vés a { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
ca-valencia
Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en este lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
ca-valencia
Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en este lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per als noms següents: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
ca-valencia
Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en este lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per a <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
ca-valencia
Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en este lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per a { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
ca-valencia
Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats, que són vàlids durant un període de temps determinat. El certificat de { $hostname } va caducar el { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
ca-valencia
{ $hostname } utilitza un certificat de seguretat que no és vàlid.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
ca-valencia
Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats, que són vàlids durant un període de temps determinat. El certificat de { $hostname } no serà vàlid fins al { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
ca-valencia
S'ha produït un error durant la connexió a { $hostname }. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
ca-valencia
Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats emesos per entitats certificadores. La majoria de navegadors ja no confien en els certificats emesos per GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i VeriSign. { $hostname } utilitza un certificat d'una d'estes entitats i, per tant, no es pot provar la identitat del lloc web.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
ca-valencia
Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en { $hostname } perquè l'emissor del seu certificat és desconegut, el certificat està signat per ell mateix o el servidor no envia els certificats intermedis correctes.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
ca-valencia
Per protegir la vostra seguretat, { $hostname } no permetrà al { -brand-short-name } mostrar la pàgina si està incrustada en un altre lloc. Per veure esta pàgina, cal obrir-la en una finestra nova.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
ca-valencia
El { -brand-short-name } ha detectat un problema i ha interromput la connexió a <b>{ $hostname }</b>. El lloc web està mal configurat o bé l'hora del vostre ordinador no és correcta.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
ca-valencia
Segons el rellotge del vostre ordinador, la data i l'hora actuals són: { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Assegureu-vos que l'ordinador tinga definits l'hora, data i fus horari correctes als paràmetres del sistema i, a continuació, torneu a carregar <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
ca-valencia
El { -brand-short-name } ha detectat una amenaça potencial de seguretat i ha interromput la connexió a <b>{ $hostname }</b>. Si visiteu este lloc, els atacants podrien robar informació com ara contrasenyes, correus electrònics o detalls de targetes de crèdit.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
ca-valencia
És probable que <b>{ $hostname }</b> siga un lloc segur, però no s'ha pogut establir una connexió segura. La causa d'este problema és <b>{ $mitm }</b>, que és un programari del vostre ordinador o de la vostra xarxa.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
ca-valencia
El { -brand-short-name } ha detectat una amenaça potencial de seguretat i ha interromput la connexió a <b>{ $hostname }</b> perquè este lloc web requereix una connexió segura.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
ca-valencia
<b>{ $hostname }</b> té una política de seguretat anomenada «HTTP Strict Transport Security» (Seguretat estricta de transport HTTP, o HSTS), que vol dir que el { -brand-short-name } només pot connectar-s'hi de forma segura. No podeu afegir cap excepció per visitar este lloc.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
ca-valencia
Segons el vostre ordinador, la data i l'hora actuals són: { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, cosa que impedeix al { -brand-short-name } establir una connexió segura. Per visitar <b>{ $hostname }</b>, actualitzeu el rellotge de l'ordinador als paràmetres del sistema per tal que coincidisca amb la data i hora actuals i el fus horari i, a continuació, torneu a carregar <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
ca-valencia
<b>{ $hostname }</b> utilitza una tecnologia de seguretat obsoleta i vulnerable a atacs. Un atacant podria veure fàcilment la informació que altrament pensaríeu que és segura. Per tal que pugueu visitar el lloc, abans l'administrador del lloc web haurà d'arreglar el servidor.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.

Displaying 32 results for the string Hostname in en-US:

Entity ca-valencia en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
ca-valencia
Vés a { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
ca-valencia
Vés a { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-label
ca-valencia
Introduïu un nom d'ordinador central vàlid
en-US
Please enter a valid hostname
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-title
ca-valencia
S'ha introduït un nom d'ordinador central no vàlid
en-US
Invalid Hostname Entered
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
ca-valencia
L'amfitrió «{ $host-value }» no és vàlid. El format esperat és «nom_amfitrió:número_port».
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
ca-valencia
S'està interpretant %1$S com nom d'ordinador central, no com paraula clau. Si volíeu que fos una paraula clau, utilitzeu '%2$S' (entre cometes simples).
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-hostname
ca-valencia
Nom de l'ordinador central
en-US
Hostname
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
ca-valencia
Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en este lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
ca-valencia
Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en este lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per als noms següents: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
ca-valencia
Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en este lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per a <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
ca-valencia
Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en este lloc perquè utilitza un certificat que no és vàlid per a { $hostname }. El certificat només és vàlid per a { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
ca-valencia
Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats, que són vàlids durant un període de temps determinat. El certificat de { $hostname } va caducar el { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
ca-valencia
{ $hostname } utilitza un certificat de seguretat que no és vàlid.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
ca-valencia
Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats, que són vàlids durant un període de temps determinat. El certificat de { $hostname } no serà vàlid fins al { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
ca-valencia
S'ha produït un error durant la connexió a { $hostname }. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
ca-valencia
Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats emesos per entitats certificadores. La majoria de navegadors ja no confien en els certificats emesos per GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i VeriSign. { $hostname } utilitza un certificat d'una d'estes entitats i, per tant, no es pot provar la identitat del lloc web.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
ca-valencia
Els llocs web demostren la seua identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en { $hostname } perquè l'emissor del seu certificat és desconegut, el certificat està signat per ell mateix o el servidor no envia els certificats intermedis correctes.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
ca-valencia
Per protegir la vostra seguretat, { $hostname } no permetrà al { -brand-short-name } mostrar la pàgina si està incrustada en un altre lloc. Per veure esta pàgina, cal obrir-la en una finestra nova.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
ca-valencia
El { -brand-short-name } ha detectat un problema i ha interromput la connexió a <b>{ $hostname }</b>. El lloc web està mal configurat o bé l'hora del vostre ordinador no és correcta.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
ca-valencia
Segons el rellotge del vostre ordinador, la data i l'hora actuals són: { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Assegureu-vos que l'ordinador tinga definits l'hora, data i fus horari correctes als paràmetres del sistema i, a continuació, torneu a carregar <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
ca-valencia
El { -brand-short-name } ha detectat una amenaça potencial de seguretat i ha interromput la connexió a <b>{ $hostname }</b>. Si visiteu este lloc, els atacants podrien robar informació com ara contrasenyes, correus electrònics o detalls de targetes de crèdit.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
ca-valencia
És probable que <b>{ $hostname }</b> siga un lloc segur, però no s'ha pogut establir una connexió segura. La causa d'este problema és <b>{ $mitm }</b>, que és un programari del vostre ordinador o de la vostra xarxa.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
ca-valencia
El { -brand-short-name } ha detectat una amenaça potencial de seguretat i ha interromput la connexió a <b>{ $hostname }</b> perquè este lloc web requereix una connexió segura.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
ca-valencia
<b>{ $hostname }</b> té una política de seguretat anomenada «HTTP Strict Transport Security» (Seguretat estricta de transport HTTP, o HSTS), que vol dir que el { -brand-short-name } només pot connectar-s'hi de forma segura. No podeu afegir cap excepció per visitar este lloc.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
ca-valencia
Segons el vostre ordinador, la data i l'hora actuals són: { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, cosa que impedeix al { -brand-short-name } establir una connexió segura. Per visitar <b>{ $hostname }</b>, actualitzeu el rellotge de l'ordinador als paràmetres del sistema per tal que coincidisca amb la data i hora actuals i el fus horari i, a continuació, torneu a carregar <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
ca-valencia
<b>{ $hostname }</b> utilitza una tecnologia de seguretat obsoleta i vulnerable a atacs. Un atacant podria veure fàcilment la informació que altrament pensaríeu que és segura. Per tal que pugueu visitar el lloc, abans l'administrador del lloc web haurà d'arreglar el servidor.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.