Transvision

Displaying 56 results for the string Host in vi:

Entity vi en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
vi
Đi đến { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
vi
Đi đến { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-header
vi
Cho phép { $host } cài đặt tiện ích mở rộng?
en-US
Allow { $host } to install an add-on?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-message
vi
Bạn đang cố gắng cài đặt tiện ích mở rộng từ { $host }. Hãy chắc chắn rằng bạn tin tưởng trang web này trước khi tiếp tục.
en-US
You are attempting to install an add-on from { $host }. Make sure you trust this site before continuing.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-header-security-with-host.title
vi
Bảo mật kết nối cho { $host }
en-US
Connection security for { $host }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-site-information
vi
Thông tin trang web { $host }
en-US
Site information for { $host }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-allow.label
vi
Cho phép { $uriHost } mở cửa sổ bật lên
en-US
Allow pop-ups for { $uriHost }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-block.label
vi
Chặn cửa sổ bật lên từ { $uriHost }
en-US
Block pop-ups for { $uriHost }
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
vi
Đăng nhập vào { $host } bằng tài khoản { $provider } cần tuân theo <label data-l10n-name="privacy-url">chính sách riêng tư</label> và <label data-l10n-name="tos-url">điều khoản dịch vụ</label>.
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
vi
Hành động này sẽ xóa dữ liệu liên quan đến { $hostOrBaseDomain } bao gồm lịch sử, cookie, bộ nhớ đệm và tùy chỉnh nội dung. Dấu trang và mật khẩu liên quan sẽ không bị xóa. Bạn có chắc muốn tiếp tục?
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-noproxy-localhost-desc-2
vi
Kết nối đến localhost, 127.0.0.1/8, và ::1 không bao giờ dùng proxy.
en-US
Connections to localhost, 127.0.0.1/8, and ::1 are never proxied.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-blocker-view-turn-off-for-site
vi
Tắt trình chặn biểu ngữ cookie cho { $host }?
en-US
Turn off Cookie Banner Blocker for { $host }?
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-turn-off-for-site
vi
Tắt giảm biểu ngữ cookie cho { $host }?
en-US
Turn off Cookie Banner Reduction for { $host }?
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-off-toggle.aria-label
vi
Bật bảo vệ cho { $host }
en-US
Enable protections for { $host }
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-on-toggle.aria-label
vi
Tắt bảo vệ cho { $host }
en-US
Disable protections for { $host }
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-toggle-off.aria-label
vi
Trình chống theo dõi nâng cao: Đã tắt cho { $host }
en-US
Enhanced Tracking Protection: Off for { $host }
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-toggle-on.aria-label
vi
Trình chống theo dõi nâng cao: Đã bật cho { $host }
en-US
Enhanced Tracking Protection: On for { $host }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-header
vi
Trạng thái bảo vệ cho { $host }
en-US
Protections for { $host }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-duplicate
vi
Máy chủ lưu trữ "{ $host-value }" đã được đăng ký
en-US
The host “{ $host-value }” is already registered
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
vi
Máy chủ lưu trữ không hợp lệ khác "{ $host-value }". Định dạng dự kiến là tên máy chủ lưu trữ: portnumber.
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-context-menu-delete-all-from.label
vi
Xóa tất cả khỏi “{ $host }”
en-US
Delete All From “{ $host }”
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PENeverMatchingHostSelector
vi
Selector :host trong ‘%S’ không hữu dụng và sẽ không bao giờ khớp kết quả. Có thể bạn muốn sử dụng :host()?
en-US
:host selector in ‘%S’ is not featureless and will never match. Maybe you intended to use :host()?
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
vi
“{ $hostname }” đã yêu cầu bạn xác minh chính mình bằng chứng chỉ:
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermission-host
vi
Quyền hạn trang web cho { $host }
en-US
Site Permissions for { $host }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
vi
Cấp các khả năng sau cho <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-local-port
vi
<code>telemetry.fog.test.localhost_port</code>: { $local-port-pref-value }
en-US
<code>telemetry.fog.test.localhost_port</code>: { $local-port-pref-value }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
vi
Thêm { $extension }? Tiện ích mở rộng này chưa được xác minh. Tiện ích mở rộng độc hại có thể lấy cắp thông tin cá nhân của bạn hoặc xâm phạm máy tính của bạn. Chỉ thêm nó nếu bạn tin tưởng. Tiện ích mở rộng này cấp các khả năng sau cho { $hostname }:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
vi
Tiện ích mở rộng này cung cấp { $hostname } quyền truy cập vào các thiết bị MIDI của bạn.
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
vi
Tiện ích mở rộng này cung cấp { $hostname } quyền truy cập vào các thiết bị MIDI của bạn (với hỗ trợ SysEx).
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
vi
Thêm { $extension }? Tiện ích mở rộng này cấp các khả năng sau cho { $hostname }:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-host
vi
Cho phép { $host } mở liên kết { $scheme }?
en-US
Allow { $host } to open the { $scheme } link?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-host-app
vi
Cho phép { $host } mở liên kết { $scheme } bằng { $appName }?
en-US
Allow { $host } to open the { $scheme } link with { $appName }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-remember
vi
Luôn cho phép <strong>{ $host }</strong> mở các liên kết <strong>{ $scheme }</strong>
en-US
Always allow <strong>{ $host }</strong> to open <strong>{ $scheme }</strong> links
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chrome
vi
<div data-l10n-name="line1">Nhập thông tin đăng nhập của bạn từ Google Chrome</div> <div data-l10n-name="line2">cho { $host } và các trang khác</div>
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Google Chrome</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chromium
vi
<div data-l10n-name="line1">Nhập thông tin đăng nhập của bạn từ Chromium</div> <div data-l10n-name="line2">cho { $host } và các trang khác</div>
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Chromium</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chromium-edge
vi
<div data-l10n-name="line1">Nhập thông tin đăng nhập của bạn từ Microsoft Edge</div> <div data-l10n-name="line2">cho { $host } và các trang khác</div>
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Microsoft Edge</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
vi
Trang web chứng minh danh tính của họ thông qua các chứng nhận. { -brand-short-name } không tin tưởng trang web này vì nó sử dụng chứng nhận không hợp lệ cho { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
vi
Trang web chứng minh danh tính của họ thông qua các chứng nhận. { -brand-short-name } không tin tưởng trang web này vì nó sử dụng chứng nhận không hợp lệ cho { $hostname }. Chứng nhận chỉ có giá trị cho các tên sau: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
vi
Trang web chứng minh danh tính của họ thông qua các chứng nhận. { -brand-short-name } không tin tưởng trang web này vì nó sử dụng chứng nhận không hợp lệ cho { $hostname }. Chứng nhận chỉ có giá trị cho <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
vi
Trang web chứng minh danh tính của họ thông qua các chứng nhận. { -brand-short-name } không tin tưởng trang web này vì nó sử dụng chứng nhận không hợp lệ cho { $hostname }. Chứng nhận chỉ có giá trị cho { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
vi
Các trang web chứng minh danh tính của họ thông qua các chứng nhận, có giá trị trong một khoảng thời gian đã đặt. Chứng nhận cho { $hostname } đã hết hạn vào { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
vi
{ $hostname } sử dụng một chứng nhận bảo mật không hợp lệ.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
vi
Các trang web chứng minh danh tính của họ thông qua các chứng nhận, có giá trị trong một khoảng thời gian đã đặt. Chứng nhận cho { $hostname } sẽ không có giá trị cho đến { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
vi
Đã xảy ra lỗi trong khi kết nối với { $hostname }. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
vi
Các trang web chứng minh danh tính của họ thông qua các chứng nhận, được cấp bởi các cơ quan chứng nhận. Hầu hết các trình duyệt không còn tin tưởng các chứng chỉ do GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte và VeriSign cấp. { $hostname } sử dụng chứng nhận từ một trong những cơ quan này và do đó, danh tính của trang web không thể chứng minh được.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
vi
Trang web chứng minh danh tính của họ thông qua các chứng nhận. { -brand-short-name } không tin tưởng { $hostname } vì nhà phát hành chứng nhận của nó không xác định, chứng nhận tự ký hoặc máy chủ không gửi chứng nhận trung gian chính xác.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
vi
Để bảo vệ tính bảo mật của bạn, { $hostname } sẽ không cho phép { -brand-short-name } hiển thị trang nếu một trang web khác đã nhúng nó. Để xem trang này, bạn cần mở nó trong một cửa sổ mới.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
vi
{ -brand-short-name } đã phát hiện sự cố và không tiếp tục đến <b>{ $hostname }</b>. Trang web định cấu hình sai hoặc đồng hồ máy tính của bạn không đúng.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
vi
Đồng hồ máy tính của bạn được đặt thành { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Đảm bảo máy tính của bạn được đặt đúng ngày, giờ và múi giờ trong cài đặt hệ thống của bạn, sau đó làm mới <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
vi
{ -brand-short-name } phát hiện một mối đe dọa bảo mật và không tiếp tục đến <b>{ $hostname }</b>. Nếu bạn truy cập trang web này, kẻ tấn công có thể cố gắng lấy cắp thông tin như mật khẩu, email hoặc chi tiết thẻ tín dụng của bạn.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
vi
<b>{ $hostname }</b> rất có thể là một trang web an toàn, nhưng không thể thiết lập kết nối an toàn. Sự cố này xảy ra do <b>{ $mitm }</b>, có thể là phần mềm trên máy tính hoặc mạng của bạn.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
vi
{ -brand-short-name } phát hiện một mối đe dọa bảo mật tiềm năng và không tiếp tục đến <b>{ $hostname }</b> vì trang web này yêu cầu kết nối an toàn.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
vi
<b>{ $hostname }</b> có chính sách bảo mật được gọi là HTTP Strict Transport Security (HSTS), có nghĩa là { -brand-short-name } chỉ có thể kết nối với nó một cách an toàn. Bạn không thể thêm ngoại lệ để truy cập trang web này.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
vi
Đồng hồ máy tính của bạn hiện tại là { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, việc này ngăn chặn { -brand-short-name } từ kết nối an toàn. Để truy cập <b>{ $hostname }</b>, hãy cập nhật đồng hồ máy tính trong cài đặt hệ thống của bạn thành ngày, giờ và múi giờ hiện tại, sau đó làm mới <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
vi
Ý bạn là truy cập đến trang web <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
vi
<b>{ $hostname }</b> sử dụng công nghệ bảo mật lỗi thời và dễ bị tấn công. Một kẻ tấn công có thể dễ dàng làm lộ những thông tin mà bạn nghĩ là an toàn. Người quản lý trang web trước tiên sẽ cần phải sửa lỗi máy chủ trước khi bạn có thể vào trang.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.

Displaying 76 results for the string Host in en-US:

Entity vi en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
vi
Đi đến { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
vi
Đi đến { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-column-host
vi
Máy chủ
en-US
Host
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-column-processes.title
vi
ID của các tiến trình lưu trữ nội dung của thẻ
en-US
IDs of the processes hosting tab’s content
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-header
vi
Cho phép { $host } cài đặt tiện ích mở rộng?
en-US
Allow { $host } to install an add-on?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-message
vi
Bạn đang cố gắng cài đặt tiện ích mở rộng từ { $host }. Hãy chắc chắn rằng bạn tin tưởng trang web này trước khi tiếp tục.
en-US
You are attempting to install an add-on from { $host }. Make sure you trust this site before continuing.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-header-security-with-host.title
vi
Bảo mật kết nối cho { $host }
en-US
Connection security for { $host }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-site-information
vi
Thông tin trang web { $host }
en-US
Site information for { $host }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-allow.label
vi
Cho phép { $uriHost } mở cửa sổ bật lên
en-US
Allow pop-ups for { $uriHost }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-block.label
vi
Chặn cửa sổ bật lên từ { $uriHost }
en-US
Block pop-ups for { $uriHost }
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
vi
Đăng nhập vào { $host } bằng tài khoản { $provider } cần tuân theo <label data-l10n-name="privacy-url">chính sách riêng tư</label> và <label data-l10n-name="tos-url">điều khoản dịch vụ</label>.
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
vi
Hành động này sẽ xóa dữ liệu liên quan đến { $hostOrBaseDomain } bao gồm lịch sử, cookie, bộ nhớ đệm và tùy chỉnh nội dung. Dấu trang và mật khẩu liên quan sẽ không bị xóa. Bạn có chắc muốn tiếp tục?
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • preferences • applicationManager.ftl
app-manager-web-app-info
vi
Ứng dụng web này được đặt tại:
en-US
This web application is hosted at:
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-noproxy-localhost-desc-2
vi
Kết nối đến localhost, 127.0.0.1/8, và ::1 không bao giờ dùng proxy.
en-US
Connections to localhost, 127.0.0.1/8, and ::1 are never proxied.
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-socks
vi
Máy chủ SOCKS
en-US
SOCKS Host
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-label
vi
Hãy nhập một tên máy chủ có thực
en-US
Please enter a valid hostname
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-title
vi
Nhập sai tên máy chủ
en-US
Invalid Hostname Entered
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-blocker-view-turn-off-for-site
vi
Tắt trình chặn biểu ngữ cookie cho { $host }?
en-US
Turn off Cookie Banner Blocker for { $host }?
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-turn-off-for-site
vi
Tắt giảm biểu ngữ cookie cho { $host }?
en-US
Turn off Cookie Banner Reduction for { $host }?
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-off-toggle.aria-label
vi
Bật bảo vệ cho { $host }
en-US
Enable protections for { $host }
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-on-toggle.aria-label
vi
Tắt bảo vệ cho { $host }
en-US
Disable protections for { $host }
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-toggle-off.aria-label
vi
Trình chống theo dõi nâng cao: Đã tắt cho { $host }
en-US
Enhanced Tracking Protection: Off for { $host }
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-toggle-on.aria-label
vi
Trình chống theo dõi nâng cao: Đã bật cho { $host }
en-US
Enhanced Tracking Protection: On for { $host }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-header
vi
Trạng thái bảo vệ cho { $host }
en-US
Protections for { $host }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-duplicate
vi
Máy chủ lưu trữ "{ $host-value }" đã được đăng ký
en-US
The host “{ $host-value }” is already registered
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
vi
Máy chủ lưu trữ không hợp lệ khác "{ $host-value }". Định dạng dự kiến là tên máy chủ lưu trữ: portnumber.
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-locations-host-input-label
vi
Máy chủ
en-US
Host
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.hostHeader
vi
Máy chủ %S:
en-US
Host %S:
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-context-menu-delete-all-from.label
vi
Xóa tất cả khỏi “{ $host }”
en-US
Delete All From “{ $host }”
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-empty-text
vi
Không có dữ liệu cho máy chủ được chọn
en-US
No data present for selected host
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-cookies-hint
vi
Xem và chỉnh sửa cookie bằng cách chọn một máy chủ lưu trữ. <a data-l10n-name="learn-more-link">Tìm hiểu thêm</a>
en-US
View and edit cookies by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-extensionstorage-hint
vi
Xem và chỉnh sửa bộ nhớ tiện ích mở rộng bằng cách chọn máy chủ. <a data-l10n-name="learn-more-link">Tìm hiểu thêm</a>
en-US
View and edit the extension storage by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-localstorage-hint
vi
Xem và chỉnh sửa bộ nhớ cục bộ bằng cách chọn một máy chủ lưu trữ. <a data-l10n-name="learn-more-link">Tìm hiểu thêm</a>
en-US
View and edit the local storage by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-sessionstorage-hint
vi
Xem và chỉnh sửa bộ nhớ phiên bằng cách chọn máy chủ lưu trữ. <a data-l10n-name="learn-more-link">Tìm hiểu thêm</a>
en-US
View and edit the session storage by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PENeverMatchingHostSelector
vi
Selector :host trong ‘%S’ không hữu dụng và sẽ không bao giờ khớp kết quả. Có thể bạn muốn sử dụng :host()?
en-US
:host selector in ‘%S’ is not featureless and will never match. Maybe you intended to use :host()?
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
couldntParseInvalidHost
vi
Không thể phân tích máy chủ %1$S không hợp lệ
en-US
Couldn’t parse invalid host %1$S
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
vi
Giải thích %1$S dưới dạng tên máy chủ, không phải từ khóa. Nếu bạn dự định đây là một từ khóa, hãy sử dụng ‘%2$S’ (được gói trong các trích dẫn đơn).
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSCouldNotSaveState
vi
Strict-Transport-Security: Đã xảy ra lỗi khi lưu ý trang web là máy chủ Strict-Transport-Security.
en-US
Strict-Transport-Security: An error occurred noting the site as a Strict-Transport-Security host.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-cert-host.label
vi
Máy chủ
en-US
Host
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
vi
“{ $hostname }” đã yêu cầu bạn xác minh chính mình bằng chứng chỉ:
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermission-host
vi
Quyền hạn trang web cho { $host }
en-US
Site Permissions for { $host }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
vi
Cấp các khả năng sau cho <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-local-port
vi
<code>telemetry.fog.test.localhost_port</code>: { $local-port-pref-value }
en-US
<code>telemetry.fog.test.localhost_port</code>: { $local-port-pref-value }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-host
vi
Máy chủ
en-US
Host
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-hostname
vi
Tên máy chủ
en-US
Hostname
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-missing-host
vi
{ $scheme }: giao thức yêu cầu máy chủ lưu trữ trong các chỉ thị ‘{ $directive }’
en-US
{ $scheme }: protocol requires a host in ‘{ $directive }’ directives
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
vi
Thêm { $extension }? Tiện ích mở rộng này chưa được xác minh. Tiện ích mở rộng độc hại có thể lấy cắp thông tin cá nhân của bạn hoặc xâm phạm máy tính của bạn. Chỉ thêm nó nếu bạn tin tưởng. Tiện ích mở rộng này cấp các khả năng sau cho { $hostname }:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
vi
Tiện ích mở rộng này cung cấp { $hostname } quyền truy cập vào các thiết bị MIDI của bạn.
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
vi
Tiện ích mở rộng này cung cấp { $hostname } quyền truy cập vào các thiết bị MIDI của bạn (với hỗ trợ SysEx).
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
vi
Thêm { $extension }? Tiện ích mở rộng này cấp các khả năng sau cho { $hostname }:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-host
vi
Cho phép { $host } mở liên kết { $scheme }?
en-US
Allow { $host } to open the { $scheme } link?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-host-app
vi
Cho phép { $host } mở liên kết { $scheme } bằng { $appName }?
en-US
Allow { $host } to open the { $scheme } link with { $appName }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-remember
vi
Luôn cho phép <strong>{ $host }</strong> mở các liên kết <strong>{ $scheme }</strong>
en-US
Always allow <strong>{ $host }</strong> to open <strong>{ $scheme }</strong> links
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chrome
vi
<div data-l10n-name="line1">Nhập thông tin đăng nhập của bạn từ Google Chrome</div> <div data-l10n-name="line2">cho { $host } và các trang khác</div>
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Google Chrome</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chromium
vi
<div data-l10n-name="line1">Nhập thông tin đăng nhập của bạn từ Chromium</div> <div data-l10n-name="line2">cho { $host } và các trang khác</div>
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Chromium</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chromium-edge
vi
<div data-l10n-name="line1">Nhập thông tin đăng nhập của bạn từ Microsoft Edge</div> <div data-l10n-name="line2">cho { $host } và các trang khác</div>
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Microsoft Edge</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
vi
Trang web chứng minh danh tính của họ thông qua các chứng nhận. { -brand-short-name } không tin tưởng trang web này vì nó sử dụng chứng nhận không hợp lệ cho { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
vi
Trang web chứng minh danh tính của họ thông qua các chứng nhận. { -brand-short-name } không tin tưởng trang web này vì nó sử dụng chứng nhận không hợp lệ cho { $hostname }. Chứng nhận chỉ có giá trị cho các tên sau: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
vi
Trang web chứng minh danh tính của họ thông qua các chứng nhận. { -brand-short-name } không tin tưởng trang web này vì nó sử dụng chứng nhận không hợp lệ cho { $hostname }. Chứng nhận chỉ có giá trị cho <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
vi
Trang web chứng minh danh tính của họ thông qua các chứng nhận. { -brand-short-name } không tin tưởng trang web này vì nó sử dụng chứng nhận không hợp lệ cho { $hostname }. Chứng nhận chỉ có giá trị cho { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
vi
Các trang web chứng minh danh tính của họ thông qua các chứng nhận, có giá trị trong một khoảng thời gian đã đặt. Chứng nhận cho { $hostname } đã hết hạn vào { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
vi
{ $hostname } sử dụng một chứng nhận bảo mật không hợp lệ.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
vi
Các trang web chứng minh danh tính của họ thông qua các chứng nhận, có giá trị trong một khoảng thời gian đã đặt. Chứng nhận cho { $hostname } sẽ không có giá trị cho đến { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
vi
Đã xảy ra lỗi trong khi kết nối với { $hostname }. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
vi
Các trang web chứng minh danh tính của họ thông qua các chứng nhận, được cấp bởi các cơ quan chứng nhận. Hầu hết các trình duyệt không còn tin tưởng các chứng chỉ do GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte và VeriSign cấp. { $hostname } sử dụng chứng nhận từ một trong những cơ quan này và do đó, danh tính của trang web không thể chứng minh được.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
vi
Trang web chứng minh danh tính của họ thông qua các chứng nhận. { -brand-short-name } không tin tưởng { $hostname } vì nhà phát hành chứng nhận của nó không xác định, chứng nhận tự ký hoặc máy chủ không gửi chứng nhận trung gian chính xác.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
vi
Để bảo vệ tính bảo mật của bạn, { $hostname } sẽ không cho phép { -brand-short-name } hiển thị trang nếu một trang web khác đã nhúng nó. Để xem trang này, bạn cần mở nó trong một cửa sổ mới.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
vi
{ -brand-short-name } đã phát hiện sự cố và không tiếp tục đến <b>{ $hostname }</b>. Trang web định cấu hình sai hoặc đồng hồ máy tính của bạn không đúng.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
vi
Đồng hồ máy tính của bạn được đặt thành { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Đảm bảo máy tính của bạn được đặt đúng ngày, giờ và múi giờ trong cài đặt hệ thống của bạn, sau đó làm mới <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
vi
{ -brand-short-name } phát hiện một mối đe dọa bảo mật và không tiếp tục đến <b>{ $hostname }</b>. Nếu bạn truy cập trang web này, kẻ tấn công có thể cố gắng lấy cắp thông tin như mật khẩu, email hoặc chi tiết thẻ tín dụng của bạn.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
vi
<b>{ $hostname }</b> rất có thể là một trang web an toàn, nhưng không thể thiết lập kết nối an toàn. Sự cố này xảy ra do <b>{ $mitm }</b>, có thể là phần mềm trên máy tính hoặc mạng của bạn.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
vi
{ -brand-short-name } phát hiện một mối đe dọa bảo mật tiềm năng và không tiếp tục đến <b>{ $hostname }</b> vì trang web này yêu cầu kết nối an toàn.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
vi
<b>{ $hostname }</b> có chính sách bảo mật được gọi là HTTP Strict Transport Security (HSTS), có nghĩa là { -brand-short-name } chỉ có thể kết nối với nó một cách an toàn. Bạn không thể thêm ngoại lệ để truy cập trang web này.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
vi
Đồng hồ máy tính của bạn hiện tại là { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, việc này ngăn chặn { -brand-short-name } từ kết nối an toàn. Để truy cập <b>{ $hostname }</b>, hãy cập nhật đồng hồ máy tính trong cài đặt hệ thống của bạn thành ngày, giờ và múi giờ hiện tại, sau đó làm mới <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
vi
Ý bạn là truy cập đến trang web <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
vi
<b>{ $hostname }</b> sử dụng công nghệ bảo mật lỗi thời và dễ bị tấn công. Một kẻ tấn công có thể dễ dàng làm lộ những thông tin mà bạn nghĩ là an toàn. Người quản lý trang web trước tiên sẽ cần phải sửa lỗi máy chủ trước khi bạn có thể vào trang.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.