Transvision

Displaying 5 results for the string Find in vi:

Entity vi en-US
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-safari-permissions-string
vi
macOS yêu cầu bạn cho phép { -brand-short-name } để truy cập dữ liệu của Safari. Nhấp “Tiếp tục”, chọn thư mục “Safari“ trong cửa sổ Finder xuất hiện và nhấp “Mở”.
en-US
macOS requires you to explicitly allow { -brand-short-name } to access Safari’s data. Click “Continue”, select the “Safari“ folder in the Finder dialog that appears and then click “Open”.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-file
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Hiển thị trong Finder *[other] Mở thư mục chứa }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Open Containing Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
disabled-unsigned-description
vi
Những tiện ích sau chưa được kiểm tra tương thích với { -brand-short-name }. Bạn có thể <label data-l10n-name="find-addons">tìm tiện ích thay thế</label> hoặc chờ nhà phát triển cập nhật bản mới.
en-US
The following add-ons have not been verified for use in { -brand-short-name }. You can <label data-l10n-name="find-addons">find replacements</label> or ask the developer to get them verified.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-opendir
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Hiển thị trong Finder [windows] Mở thư mục *[other] Mở thư mục }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
show-dir-label
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Hiển thị trong Finder [windows] Mở thư mục *[other] Mở thư mục }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }

Displaying 73 results for the string Find in en-US:

Entity vi en-US
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-find-in-page.label
vi
Tìm trong trang
en-US
Find in page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-onboard
vi
Nhập ít hơn, tìm thêm: Tìm kiếm { $engineName } ngay từ thanh địa chỉ của bạn.
en-US
Type less, find more: Search { $engineName } right from your address bar.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-tabtosearch-onboard
vi
Chọn phím tắt này để tìm những gì bạn cần nhanh hơn.
en-US
Select this shortcut to find what you need faster.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Hiển thị trong thư mục *[other] Hiển thị trong thư mục }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Hiển thị trong thư mục *[other] Hiển thị trong thư mục }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Hiển thị trong thư mục *[other] Hiển thị trong thư mục }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-panel-2.aria-label
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Hiển thị trong thư mục *[other] Hiển thị trong thư mục }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-get-reusable-masks-failed
vi
{ -relay-brand-name } không thể tìm thấy mặt nạ có thể sử dụng. Mã lỗi HTTP: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not find reusable masks. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recentlyclosed-empty-description
vi
Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các thẻ bạn đã đóng gần đây, vì vậy bạn có thể mở lại bất kỳ thẻ nào một cách nhanh chóng.
en-US
Here you’ll find the tabs you recently closed, so you can reopen any of them quickly.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-recentlyclosed-empty-description-two
vi
Để tìm các thẻ từ thời gian cũ hơn, hãy xem <a data-l10n-name="history-url">lịch sử duyệt web</a> của bạn.
en-US
To find tabs from longer ago, view your <a data-l10n-name="history-url">browsing history</a>.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-edit-find-again.label
vi
Tìm lại
en-US
Find Again
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-edit-find-in-page.label
vi
Tìm trong trang
en-US
Find in Page
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-safari-permissions-string
vi
macOS yêu cầu bạn cho phép { -brand-short-name } để truy cập dữ liệu của Safari. Nhấp “Tiếp tục”, chọn thư mục “Safari“ trong cửa sổ Finder xuất hiện và nhấp “Mở”.
en-US
macOS requires you to explicitly allow { -brand-short-name } to access Safari’s data. Click “Continue”, select the “Safari“ folder in the Finder dialog that appears and then click “Open”.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-browsers
vi
{ -brand-short-name } không thể tìm thấy bất kỳ chương trình nào chứa dữ liệu dấu trang, lịch sử hoặc mật khẩu.
en-US
{ -brand-short-name } couldn’t find any programs that contain bookmark, history or password data.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-resources
vi
Có lỗi đã xảy ra. { -brand-short-name } không thể tìm thấy bất kỳ dữ liệu nào để nhập từ hồ sơ trình duyệt đó.
en-US
There was an error. { -brand-short-name } can’t find any data to import from that browser profile.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
vi
Đã tìm thấy tuyệt vời! Bây giờ hãy đồng bộ các dấu trang này với thiết bị di động của bạn. Bắt đầu với một { -fxaccount-brand-name }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body-2
vi
Tìm thấy một trang web tuyệt vời! Tiếp theo, đừng để dấu trang này ra khỏi thiết bị di động của bạn. Đăng ký tài khoản để bắt đầu.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get started with an account.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-topstories
vi
Bạn đã bắt kịp. Kiểm tra lại sau để biết thêm các câu chuyện hàng đầu từ { $provider }. Không muốn đợi? Chọn một chủ đề phổ biến để tìm thêm những câu chuyện tuyệt vời từ khắp nơi trên web.
en-US
You’ve caught up. Check back later for more top stories from { $provider }. Can’t wait? Select a popular topic to find more great stories from around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-topstories-generic
vi
Bạn đã bắt kịp. Kiểm tra lại sau để biết thêm các câu chuyện. Không muốn đợi? Chọn một chủ đề phổ biến để tìm thêm những câu chuyện tuyệt vời từ khắp nơi trên web.
en-US
You’ve caught up. Check back later for more stories. Can’t wait? Select a popular topic to find more great stories from around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-file
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Hiển thị trong Finder *[other] Mở thư mục chứa }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Open Containing Folder }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-find-more-link
vi
Tìm các công cụ tìm kiếm khác
en-US
Find more search engines
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-input-box2.placeholder
vi
Tìm kiếm trong Cài đặt
en-US
Find in Settings
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-pdp-opted-in-title
vi
Những đánh giá này có đáng tin cậy không? Tìm hiểu chúng nhanh chóng.
en-US
Are these reviews reliable? Find out fast.
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
find
vi
Tìm
en-US
Find
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
find-button.label
vi
Tìm
en-US
Find
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
find-button.tooltiptext3
vi
Tìm trong trang này (%S)
en-US
Find in this page (%S)
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
fileNotFound
vi
Firefox không thể tìm thấy tập tin tại %S.
en-US
Firefox can’t find the file at %S.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
SymbolNotFound
vi
"Không thể tìm biểu tượng: "
en-US
"Could not find symbol: "
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
current_outline_item.title
vi
Tìm mục phác thảo hiện tại
en-US
Find Current Outline Item
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_input.placeholder
vi
Tìm trong tài liệu
en-US
Find in document
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_input.title
vi
Tìm
en-US
Find
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_next.title
vi
Tìm cụm từ ở phần sau
en-US
Find the next occurrence of the phrase
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_previous.title
vi
Tìm cụm từ ở phần trước
en-US
Find the previous occurrence of the phrase
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
findbar.title
vi
Tìm trong tài liệu
en-US
Find in Document
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
findbar_label
vi
Tìm
en-US
Find
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.placeholder
vi
Tìm trong tập tin
en-US
Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.functionSearch2
vi
Tìm kiếm hàm
en-US
Find function
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.projectSearch2
vi
Tìm trong tập tin
en-US
Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search.placeholder2
vi
Tìm trong tập tin
en-US
Find in file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.findInFiles
vi
%S để tìm trong tập tin
en-US
%S to find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.findInFiles2
vi
%S Tìm trong tập tin
en-US
%S Find in files
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.toolbar.inputPlaceholder
vi
Tìm trong tài nguyên
en-US
Find in resources
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-find-again.label
vi
Tìm tiếp
en-US
Find Again
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-find.label
vi
Tìm
en-US
Find
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSMethodNotFound
vi
Yêu cầu Cross-Origin đã bị chặn: Same Origin Policy không cho phép đọc tài nguyên từ xa ở %1$S. (Lý do: Không tìm thấy phương thức trong CORS header ‘Access-Control-Allow-Methods’).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: Did not find method in CORS header ‘Access-Control-Allow-Methods’).
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_NO_CERTIFICATE
vi
Không tìm thấy chứng chỉ hoặc khóa cần thiết để xác thực.
en-US
Unable to find the certificate or key necessary for authentication.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorNoSettingsPath
vi
Không thể tìm thấy thiết lập của trình báo cáo lỗi.
en-US
Couldn't find the crash reporter's settings.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
default-heading-search-label
vi
Tìm thêm tiện ích
en-US
Find more add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
disabled-unsigned-description
vi
Những tiện ích sau chưa được kiểm tra tương thích với { -brand-short-name }. Bạn có thể <label data-l10n-name="find-addons">tìm tiện ích thay thế</label> hoặc chờ nhà phát triển cập nhật bản mới.
en-US
The following add-ons have not been verified for use in { -brand-short-name }. You can <label data-l10n-name="find-addons">find replacements</label> or ask the developer to get them verified.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
vi
Tiện ích mở rộng và chủ đề giống như các ứng dụng cho trình duyệt của bạn và chúng cho phép bạn bảo vệ mật khẩu, tải video, tìm giao dịch, chặn quảng cáo gây phiền nhiễu, thay đổi trình duyệt của bạn trông như thế nào, và nhiều hơn nữa. Những chương trình phần mềm nhỏ này là thường được phát triển bởi một bên thứ ba. Ở đây, một lựa chọn <a data-l10n-name="learn-more-trigger">đề xuất</a> { -brand-product-name } cho trường hợp bảo mật, hiệu suất và chức năng đặc biệt.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
find-more-addons
vi
Tìm thêm tiện ích
en-US
Find more add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
find-more-themes
vi
Tìm thêm chủ đề
en-US
Find more themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-opendir
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Hiển thị trong Finder [windows] Mở thư mục *[other] Mở thư mục }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
show-dir-label
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Hiển thị trong Finder [windows] Mở thư mục *[other] Mở thư mục }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-filter-all-placeholder.placeholder
vi
Tìm trong tất cả các phần
en-US
Find in all sections
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-filter-placeholder.placeholder
vi
Tìm trong { $selectedTitle }
en-US
Find in { $selectedTitle }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-error-message
vi
Chúng tôi không thể tìm thấy thông tin chứng chỉ, hoặc chứng chỉ bị hỏng. Vui lòng thử lại.
en-US
We were unable to find the certificate information, or the certificate is corrupted. Please try again.
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-fast-find-links.placeholder
vi
Tìm nhanh (chỉ tìm liên kết)
en-US
Quick find (links only)
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-fast-find.placeholder
vi
Tìm nhanh
en-US
Quick find
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-find-button-close.tooltiptext
vi
Đóng thanh tìm kiếm
en-US
Close find bar
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-next.tooltiptext
vi
Tìm cụm từ ở phần sau
en-US
Find the next occurrence of the phrase
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-normal-find.placeholder
vi
Tìm trong trang này
en-US
Find in page
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-previous.tooltiptext
vi
Tìm cụm từ ở phần trước
en-US
Find the previous occurrence of the phrase
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
dnsNotFound-title
vi
Hmm. Chúng tôi gặp khó khăn khi tìm trang web đó.
en-US
Hmm. We’re having trouble finding that site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
proxyResolveFailure-title
vi
Không tìm thấy máy chủ proxy
en-US
Unable to find the proxy server
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-no-certificate
vi
Không tìm thấy chứng nhận hoặc khóa cần thiết để xác thực.
en-US
Unable to find the certificate or key necessary for authentication.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-current-outline-item-button.title
vi
Tìm mục phác thảo hiện tại
en-US
Find Current Outline Item
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-input.placeholder
vi
Tìm trong tài liệu
en-US
Find in document
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-input.title
vi
Tìm
en-US
Find
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-next-button.title
vi
Tìm cụm từ ở phần sau
en-US
Find the next occurrence of the phrase
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-previous-button.title
vi
Tìm cụm từ ở phần trước
en-US
Find the previous occurrence of the phrase
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-findbar-button-label
vi
Tìm
en-US
Find
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-findbar-button.title
vi
Tìm trong tài liệu
en-US
Find in Document
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.