Transvision

Displaying 29 results for the string File in vi:

Entity vi en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
vi
Nếu thông tin đăng nhập của bạn được lưu bên ngoài { -brand-product-name }, bạn có thể <a data-l10n-name="import-browser-link">nhập chúng từ trình duyệt khác</a> hoặc <a data-l10n-name="import-file-link">từ một tập tin</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-capturing.label
vi
Profiler
en-US
Profiler
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-capturing.tooltiptext
vi
Profiler đang ghi một hồ sơ
en-US
The profiler is capturing a profile
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-idle.label
vi
Profiler
en-US
Profiler
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-recording.label
vi
Profiler
en-US
Profiler
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-recording.tooltiptext
vi
Profiler đang ghi lại một hồ sơ
en-US
The profiler is recording a profile
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-header-text
vi
{ -profiler-brand-name }
en-US
{ -profiler-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-selection-option-with-profile
vi
{ $sourceBrowser } — { $profileName }
en-US
{ $sourceBrowser } — { $profileName }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BlockAboutProfiles
vi
Chặn truy cập vào trang about:profiles.
en-US
Block access to the about:profiles page.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-file-ending-with-type
vi
{ applications-file-ending } ({ $type })
en-US
{ applications-file-ending } ({ $type })
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-profiler-dialog-title2
vi
Profiler
en-US
Profiler
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-description-intro
vi
Bản ghi sẽ khởi chạy <a>profiler.firefox.com</a> trong một thẻ mới. Tất cả dữ liệu được lưu trữ cục bộ, nhưng bạn có thể chọn tải lên để chia sẻ.
en-US
Recordings launch <a>profiler.firefox.com</a> in a new tab. All data is stored locally, but you can choose to upload it for sharing.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-intro-description
vi
Bản ghi khởi chạy profiler.firefox.com trong một thẻ mới. Tất cả dữ liệu được lưu trữ cục bộ, nhưng bạn có thể chọn tải lên để chia sẻ.
en-US
Recordings launch profiler.firefox.com in a new tab. All data is stored locally, but you can choose to upload it for sharing.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-intro-title
vi
Cài đặt Profiler
en-US
Profiler Settings
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-onboarding-message
vi
<b>Mới</b>: { -profiler-brand-name } hiện được tích hợp vào Công cụ nhà phát triển. <a>Tìm hiểu thêm</a> về công cụ mới mạnh mẽ này.
en-US
<b>New</b>: { -profiler-brand-name } is now integrated into Developer Tools. <a>Learn more</a> about this powerful new tool.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
fileAlreadyExistsError
vi
Không thể lưu %S, vì đã tồn tại một tập tin có cùng tên với thư mục '_files'.\n\nHãy thử lưu vào nơi khác.
en-US
%S could not be saved, because a file already exists with the same name as the ‘_files’ directory.\n\nTry saving to a different location.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • contentAreaCommands.properties
filesFolder
vi
%S_files
en-US
%S_files
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-file-and-profiler-override
vi
Không thể buộc nơi xuất tập tin và ghi đè các tùy chọn profiler cùng một lúc
en-US
Can’t force file output and override profiler options at the same time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-logging-to-profiler
vi
Ghi vào { -profiler-brand-name }
en-US
Logging to the { -profiler-brand-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-unknown-profiler-preset
vi
Giá trị đặt trước của profiler không xác định “{ $v }“
en-US
Unknown profiler preset “{ $v }“
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
file-dd
vi
<span data-l10n-name="file">Tập tin:</span> { $pluginLibraries }
en-US
<span data-l10n-name="file">File:</span> { $pluginLibraries }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-flush-conflict
vi
{ profiles-conflict }
en-US
{ profiles-conflict }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-download-pem-chain.download
vi
{ $fileName }-chain.pem
en-US
{ $fileName }-chain.pem
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-download-pem.download
vi
{ $fileName }.pem
en-US
{ $fileName }.pem
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-export.download
vi
{ $fileName }.pem
en-US
{ $fileName }.pem
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • brandings.ftl
-profiler-brand-name
vi
Firefox Profiler
en-US
Firefox Profiler
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-first-page-header2
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Giới thiệu *[other] Chào mừng đến với { create-profile-window2.title } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Introduction *[other] Welcome to the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-last-page-header2
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Kết thúc *[other] Đang hoàn tất { create-profile-window2.title } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Conclusion *[other] Completing the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
vi
và { $fileCount } cái nữa
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }

Displaying 200 results for the string File in en-US:

Entity vi en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-message
vi
Mật khẩu của bạn sẽ được lưu dưới dạng văn bản có thể đọc được (ví dụ: BadP@ssw0rd) để bất kỳ ai có thể mở tập tin được xuất đều có thể xem chúng.
en-US
Your passwords will be saved as readable text (e.g., BadP@ssw0rd) so anyone who can open the exported file can view them.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Tài liệu CSV *[other] Tập tin CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-title
vi
Xuất tập tin đăng nhập
en-US
Export Logins File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
vi
Header cột không chính xác hoặc bị thiếu. Đảm bảo rằng tập tin bao gồm các cột cho tên người dùng, mật khẩu và URL.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-title
vi
Vấn đề định dạng tập tin
en-US
File Format Issue
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
vi
{ -brand-short-name } không có quyền đọc tập tin. Thử thay đổi quyền đối với tập tin.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-title
vi
Không thể đọc tập tin
en-US
Unable to Read File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-description
vi
Đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng tập tin CSV hoặc TSV.
en-US
Make sure you selected a CSV or TSV file.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-title
vi
Không thể phân tích cú pháp tập tin
en-US
Unable to Parse File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Tài liệu CSV *[other] Tập tin CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-title
vi
Nhập tập tin đăng nhập
en-US
Import Logins File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Tài liệu TSV *[other] Tập tin TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
vi
Nếu thông tin đăng nhập của bạn được lưu bên ngoài { -brand-product-name }, bạn có thể <a data-l10n-name="import-browser-link">nhập chúng từ trình duyệt khác</a> hoặc <a data-l10n-name="import-file-link">từ một tập tin</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-import-from-a-file
vi
Nhập từ tập tin
en-US
Import from a File
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
vi
{ $addonName } không thể cài đặt vì { -brand-short-name } không thể sửa đổi tập tin cần thiết.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
vi
{ $addonName } không thể cài đặt vì { -brand-short-name } không thể sửa đổi tập tin cần thiết.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
vi
Không thể cài đặt tiện ích này vì có lỗi hệ thống tập tin.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-capturing.label
vi
Profiler
en-US
Profiler
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-capturing.tooltiptext
vi
Profiler đang ghi một hồ sơ
en-US
The profiler is capturing a profile
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-idle.label
vi
Profiler
en-US
Profiler
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-idle.tooltiptext
vi
Ghi lại hồ sơ hiệu suất
en-US
Record a performance profile
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-recording.label
vi
Profiler
en-US
Profiler
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-recording.tooltiptext
vi
Profiler đang ghi lại một hồ sơ
en-US
The profiler is recording a profile
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-description
vi
Cộng tác về các vấn đề hiệu suất bằng cách xuất bản hồ sơ để chia sẻ với nhóm của bạn.
en-US
Collaborate on performance issues by publishing profiles to share with your team.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-header-text
vi
{ -profiler-brand-name }
en-US
{ -profiler-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-open-file.label
vi
Mở tập tin
en-US
Open file
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-open-file.tooltiptext
vi
Mở một tập tin ({ $shortcut })
en-US
Open a file ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-blocked-download-detailed-info
vi
{ $url } đã cố gắng tự tải xuống nhiều tập tin. Trang web có thể bị hỏng hoặc đang cố gắng lưu trữ các tập tin rác trên thiết bị của bạn.
en-US
{ $url } attempted to automatically download multiple files. The site could be broken or trying to store spam files on your device.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-always-open-similar-files.label
vi
Luôn mở các tập tin tương tự
en-US
Always Open Similar Files
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-open-panel.aria-label
vi
Mở hoặc xóa tập tin
en-US
Open or Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-open.tooltiptext
vi
Mở hoặc xóa tập tin
en-US
Open or Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-unblock-panel.aria-label
vi
Xóa tập tin hoặc cho phép tải xuống
en-US
Remove File or Allow Download
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-unblock.tooltiptext
vi
Xóa tập tin hoặc cho phép tải xuống
en-US
Remove File or Allow Download
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-remove-file-panel.aria-label
vi
Xóa tập tin
en-US
Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-remove-file.tooltiptext
vi
Xóa tập tin
en-US
Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
vi
{ $num -> *[other] { $num } tập tin chưa được tải xuống. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
vi
{ $count -> *[other] { $count } tập tin khác đang tải xuống }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-open-file.value
vi
Mở tập tin
en-US
Open File
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-site-localhost
vi
(tập tin cục bộ)
en-US
(local files)
Entity # all locales browser • browser • linuxDesktopEntry.ftl
desktop-action-open-profile-manager
vi
Mở trình quản lý hồ sơ
en-US
Open Profile Manager
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-open-file.label
vi
Mở tập tin
en-US
Open File
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file.label
vi
Tập tin
en-US
File
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-select-profile-description
vi
Các hồ sơ có thể nhập được từ:
en-US
The following profiles are available to import from:
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-select-profile-page-title
vi
Chọn hồ sơ
en-US
Select Profile
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Tài liệu HTML *[other] Tập tin HTML }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-json-filter-title
vi
Tập tin JSON
en-US
JSON File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-no-valid-data
vi
Tập tin không bao gồm bất kỳ dữ liệu dấu trang nào. Chọn một tập tin khác.
en-US
The file doesn’t include any bookmark data. Pick another file.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-picker-title
vi
Nhập tập tin dấu trang
en-US
Import Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-choose-to-import-from-file-button-label
vi
Nhập từ tập tin
en-US
Import From File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-import-from-file-button-label
vi
Chọn tập tin
en-US
Select File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions
vi
Để tiếp tục nhập dữ liệu từ trình duyệt khác, cho phép { -brand-short-name } truy cập vào thư mục hồ sơ của nó.
en-US
To continue importing data from another browser, grant { -brand-short-name } access to its profile folder.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions-step2
vi
Trong trình chọn tập tin, điều hướng đến <code>{ $permissionsPath }</code> và chọn “Chọn”
en-US
In the file picker, navigate to <code>{ $permissionsPath }</code> and choose “Select”
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-message
vi
{ -brand-short-name } không có quyền truy cập vào hồ sơ của trình duyệt khác được cài đặt trên thiết bị này.
en-US
{ -brand-short-name } does not have access to other browsers’ profiles installed on this device.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file
vi
Kiểm tra tập tin cho mật khẩu
en-US
Checking file for passwords
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Tài liệu CSV *[other] Tập tin CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-no-valid-data
vi
Tập tin không bao gồm bất kỳ dữ liệu mật khẩu hợp lệ nào. Chọn một tập tin khác.
en-US
The file doesn’t include any valid password data. Pick another file.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-picker-title
vi
Nhập tập tin mật khẩu
en-US
Import Passwords File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-progress-header
vi
Nhập tập tin mật khẩu
en-US
Import Passwords File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Tài liệu TSV *[other] Tập tin TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-select-button
vi
Chọn tập tin
en-US
Select File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-step3
vi
Lưu tập tin mật khẩu
en-US
Save the passwords file
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-step4
vi
Sử dụng “Chọn tập tin” bên dưới để chọn tập tin mật khẩu mà bạn đã lưu
en-US
Use “Select File” below to choose the passwords file you saved
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-resources
vi
Có lỗi đã xảy ra. { -brand-short-name } không thể tìm thấy bất kỳ dữ liệu nào để nhập từ hồ sơ trình duyệt đó.
en-US
There was an error. { -brand-short-name } can’t find any data to import from that browser profile.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-migrator-display-name-file-bookmarks
vi
Dấu trang từ tập tin HTML
en-US
Bookmarks from HTML file
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-migrator-display-name-file-password-csv
vi
Mật khẩu từ tập tin CSV
en-US
Passwords from CSV file
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-selection-option-with-profile
vi
{ $sourceBrowser } — { $profileName }
en-US
{ $sourceBrowser } — { $profileName }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-open-file
vi
Mở tập tin
en-US
Open File
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-cmd-restore-from-file.label
vi
Chọn tập tin
en-US
Choose File
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
vi
Hệ thống các dấu trang và lịch sử sẽ không hoạt động vì một tập tin của { -brand-short-name } đang bị một ứng dụng khác sử dụng. Một phần mềm bảo mật nào đó cũng có thể gây ra vấn đề này.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-backup-title
vi
Tên tập tin sao lưu dấu trang
en-US
Bookmarks backup filename
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-export
vi
Xuất dấu trang sang tập tin
en-US
Export Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-import
vi
Nhập tập tin chứa dấu trang
en-US
Import Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-format-error
vi
Kiểu tập tin không hỗ trợ.
en-US
Unsupported file type.
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-parse-error
vi
Không thể xử lí tập tin sao lưu.
en-US
Unable to process the backup file.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BlockAboutProfiles
vi
Chặn truy cập vào trang about:profiles.
en-US
Block access to the about:profiles page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings
vi
Tắt cảnh báo dựa trên phần mở rộng của tập tin cho các loại tập tin cụ thể trên miền.
en-US
Disable warnings based on file extension for specific file types on domains.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LegacyProfiles
vi
Vô hiệu hóa tính năng thực thi một cấu hình riêng cho mỗi cài đặt
en-US
Disable the feature enforcing a separate profile for each installation.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LocalFileLinks
vi
Cho phép các trang web cụ thể để liên kết đến các tập tin cục bộ.
en-US
Allow specific websites to link to local files.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
vi
Vô hiệu hóa việc tạo dấu trang mặc định đi kèm với { -brand-short-name } và dấu trang thông minh (được truy cập nhiều nhất, thẻ gần đây). Lưu ý: chính sách này chỉ có hiệu lực nếu được sử dụng trước lần chạy đầu tiên của hồ sơ.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PromptForDownloadLocation
vi
Hỏi nơi lưu tập tin khi tải xuống.
en-US
Ask where to save files when downloading.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-action-save.label
vi
Lưu tập tin
en-US
Save File
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-ask-before-handling.label
vi
Hỏi xem có nên mở hay lưu tập tin hay không
en-US
Ask whether to open or save files
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-description
vi
Chọn cách { -brand-short-name } xử lý các tập tin bạn tải xuống từ web hoặc các ứng dụng bạn sử dụng khi duyệt web.
en-US
Choose how { -brand-short-name } handles the files you download from the web or the applications you use while browsing.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-file-ending
vi
Tập tin { $extension }
en-US
{ $extension } file
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-file-ending-with-type
vi
{ applications-file-ending } ({ $type })
en-US
{ applications-file-ending } ({ $type })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-filter.placeholder
vi
Tìm các loại tập tin hoặc ứng dụng
en-US
Search file types or applications
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-handle-new-file-types-description
vi
{ -brand-short-name } nên làm gì với các tập tin khác?
en-US
What should { -brand-short-name } do with other files?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-save-for-new-types.label
vi
Lưu tập tin
en-US
Save files
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-always-ask-where.label
vi
Luôn hỏi bạn nơi để lưu các tập tin
en-US
Always ask you where to save files
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-save-where
vi
Lưu tập tin vào
en-US
Save files to
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
files-and-applications-title
vi
Tập tin và ứng dụng
en-US
Files and Applications
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-profile-picture.tooltiptext
vi
Đổi hình hồ sơ
en-US
Change profile picture
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-warning-cross-user-setting
vi
Cài đặt này sẽ áp dụng cho tất cả các tài khoản Windows và hồ sơ { -brand-short-name } bằng cách sử dụng cài đặt { -brand-short-name } này.
en-US
This setting will apply to all Windows accounts and { -brand-short-name } profiles using this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
vi
{ -brand-short-name } đã gặp lỗi và đã không lưu thay đổi này. Lưu ý rằng cài đặt tùy chỉnh cập nhật này yêu cầu quyền ghi vào tập tin bên dưới. Bạn hoặc quản trị viên hệ thống có thể giải quyết lỗi bằng cách cấp cho nhóm Người dùng toàn quyền kiểm soát tập tin này. Không thể ghi vào tập tin: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-local-file-host
vi
(tập tin cục bộ)
en-US
(local file)
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
fingerprinter-tab-content
vi
Dấu vết thu thập cài đặt từ trình duyệt và máy tính của bạn để tạo hồ sơ về bạn. Sử dụng dấu vết kỹ thuật số này, họ có thể theo dõi bạn trên các trang web khác nhau. <a data-l10n-name="learn-more-link">Tìm hiểu thêm</a>
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
vi
Mạng xã hội đặt trình theo dõi trên các trang web khác để theo dõi những gì bạn làm, xem và xem trực tuyến. Điều này cho phép các công ty truyền thông xã hội tìm hiểu thêm về bạn ngoài những gì bạn chia sẻ trên hồ sơ truyền thông xã hội của mình. <a data-l10n-name="learn-more-link">Tìm hiểu thêm</a>
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-fingerprinters
vi
Dấu vết thu thập cài đặt từ trình duyệt và máy tính của bạn để tạo hồ sơ về bạn. Sử dụng dấu vết kỹ thuật số này, họ có thể theo dõi bạn trên các trang web khác nhau.
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
vi
Mạng xã hội đặt trình theo dõi trên các trang web khác để theo dõi những gì bạn làm, xem và xem trực tuyến. Điều này cho phép các công ty truyền thông xã hội tìm hiểu thêm về bạn ngoài những gì bạn chia sẻ trên hồ sơ truyền thông xã hội của mình.
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-delete
vi
Đã xảy ra sự cố khi xóa tập tin ngôn ngữ. Hãy thử lại.
en-US
There was an error deleting the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-download
vi
Đã xảy ra sự cố khi tải xuống tập tin ngôn ngữ. Hãy thử lại.
en-US
There was a problem downloading the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-install
vi
Đã xảy ra sự cố khi cài đặt tập tin ngôn ngữ. Vui lòng thử lại.
en-US
There was a problem installing the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-remove
vi
Đã xảy ra lỗi khi xóa tập tin ngôn ngữ. Vui lòng thử lại.
en-US
There was an error removing the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
geolocation.shareWithFile4
vi
Cho phép tập tin cục bộ này truy cập vào vị trí của bạn?
en-US
Allow this local file to access your location?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
midi.shareSysexWithFile
vi
Cho phép tập tin cục bộ này truy cập thiết bị MIDI của bạn và gửi/nhận tin nhắn SysEx?
en-US
Allow this local file to access your MIDI devices and send/receive SysEx messages?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
midi.shareWithFile
vi
Cho phép tập tin cục bộ này truy cập thiết bị MIDI của bạn?
en-US
Allow this local file to access your MIDI devices?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
openFile
vi
Mở tập tin
en-US
Open File
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
xr.shareWithFile4
vi
Cho phép tập tin cục bộ này truy cập thiết bị thực tế ảo? Điều này có thể làm lộ thông tin nhạy cảm.
en-US
Allow this local file to access virtual reality devices? This may expose sensitive information.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
blockedMalware
vi
Tập tin này có chứa virus hoặc phần mềm ác ý.
en-US
This file contains a virus or malware.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
blockedPotentiallyInsecure
vi
Tập tin không được tải xuống: Rủi ro bảo mật tiềm ẩn.
en-US
File not downloaded: Potential security risk.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
blockedPotentiallyUnwanted
vi
Tập tin này có thể làm hại máy tính của bạn.
en-US
This file may harm your computer.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
blockedUncommon2
vi
Tập tin này thường không được tải xuống.
en-US
This file is not commonly downloaded.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
fileDeleted
vi
Tập tin đã bị xóa
en-US
File deleted
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
fileMovedOrMissing
vi
Tập tin đã bị di chuyển hoặc bị thiếu
en-US
File moved or missing
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockButtonConfirmBlock
vi
Xóa tập tin
en-US
Remove file
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockHeaderOpen
vi
Bạn có chắc bạn muốn mở tập tin này không?
en-US
Are you sure you want to open this file?
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTypeMalware
vi
Tập tin này có chứa virus hoặc phần mềm ác ý, có thể gây hại cho máy của bạn.
en-US
This file contains a virus or other malware that will harm your computer.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTypePotentiallyUnwanted2
vi
Tập tin này giả dạng là một tải xuống hữu ích, nhưng nó có thể tạo ra những thay đổi không mong muốn với những ứng dụng và cài đặt của bạn.
en-US
This file is disguised as a helpful download, but it can make unexpected changes to your programs and settings.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTypeUncommon2
vi
Tập tin này thường không được tải xuống và có thể không an toàn để mở. Nó có thể chứa virus hoặc tạo ra những thay đổi không mong muốn với những thiết lập và chương trình của bạn.
en-US
This file is not commonly downloaded and may not be safe to open. It may contain a virus or make unexpected changes to your programs and settings.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
fileAccessDenied
vi
Tập tin %S không thể đọc được.
en-US
The file at %S is not readable.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
fileNotFound
vi
Firefox không thể tìm thấy tập tin tại %S.
en-US
Firefox can’t find the file at %S.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unsafeContentType
vi
Không thể hiển thị trang bạn muốn xem vì nó nằm trong một kiểu tập tin không an toàn. Vui lòng liên hệ người quản lí trang web để báo cho họ vấn đề này.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
STATUS_INSTALL_LANG
vi
Đang cài đặt tập tin ngôn ngữ (${AB_CD})
en-US
Installing Language Files (${AB_CD})
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
vi
Trình cài đặt này sẽ hướng dẫn bạn việc cài đặt $BrandFullNameDA.\n\nBạn nên đóng tất cả các chương trình khác trước khi bắt đầu Cài đặt. Điều này sẽ giúp việc cập nhật các tập tin hệ thống có thể thực hiện được mà không cần phải khởi động lại.\n\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales browser • installer • override.properties
Delete
vi
"Xóa tập tin: "
en-US
"Delete file: "
Entity # all locales browser • installer • override.properties
ErrorWriting
vi
"Giải nén: lỗi khi ghi vào tập tin "
en-US
"Extract: error writing to file "
Entity # all locales browser • installer • override.properties
FileError
vi
Gặp lỗi khi mở tập tin để ghi: \r\n\r\n$0\r\n\r\nNhấn “Hủy bỏ” (Cancel) để dừng cài đặt,\r\n“Thử lại” (Retry) để thử lần nữa, hoặc\r\n“Bỏ qua” (Ignore) để bỏ qua tập tin này.
en-US
Error opening file for writing: \r\n\r\n$0\r\n\r\nClick Abort to stop the installation,\r\nRetry to try again, or\r\nIgnore to skip this file.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
FileError_NoIgnore
vi
Gặp lỗi khi mở tập tin để ghi: \r\n\r\n$0\r\n\r\nNhấn “Thử lại” (Retry) để thử lần nữa, hoặc\r\n“Hủy bỏ” (Cancel) để dừng việc cài đặt.
en-US
Error opening file for writing: \r\n\r\n$0\r\n\r\nClick Retry to try again, or\r\nCancel to stop the installation.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_file_name
vi
Tên tập tin:
en-US
File name:
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_file_size
vi
Kích thước:
en-US
File size:
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
invalid_file_error
vi
Tập tin PDF hỏng hoặc không hợp lệ.
en-US
Invalid or corrupted PDF file.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
missing_file_error
vi
Thiếu tập tin PDF.
en-US
Missing PDF file.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
open_file.title
vi
Mở tập tin
en-US
Open File
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
password_label
vi
Nhập mật khẩu để mở tập tin PDF này.
en-US
Enter the password to open this PDF file.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-profiler-dialog-title2
vi
Profiler
en-US
Profiler
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-profile-button2
vi
Hồ sơ hiệu suất
en-US
Profile performance
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-tmp-extension-install-message
vi
Chọn tập tin manifest.json hoặc lưu trữ .xpi/.zip
en-US
Select manifest.json file or .xpi/.zip archive
Entity # all locales devtools • client • components.properties
appErrorBoundary.fileBugButton
vi
Báo cáo lỗi
en-US
File Bug Report
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
downloadFile.label
vi
Tải tập tin
en-US
Download file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
gotoLineModal.title
vi
Đi đến dòng trong một tập tin
en-US
Go to a line number in a file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllInDir.label
vi
Bỏ qua các tập tin trong thư mục này
en-US
Ignore files in this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllInGroup.label
vi
Bỏ qua các tập tin trong nhóm này
en-US
Ignore files in this group
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllOutsideDir.label
vi
Bỏ qua các tập tin ngoài thư mục này
en-US
Ignore files outside this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllOutsideGroup.label
vi
Bỏ qua các tập tin ngoài nhóm này
en-US
Ignore files outside this group
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
outline.noFileSelected
vi
Không có tập tin nào được chọn
en-US
No file selected
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.excludePatterns.label
vi
Warning: Source string is missing
en-US
files to exclude
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.placeholder
vi
Tìm trong tập tin
en-US
Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.fileSearch
vi
Tìm kiếm tập tin nguồn
en-US
Source File Search
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.fileSearch2
vi
Đi đến tập tin
en-US
Go to file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.projectSearch2
vi
Tìm trong tập tin
en-US
Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.isNotJavascriptMessage
vi
Không thể in đẹp, tập tin không phải là JavaScript
en-US
Can’t pretty print, file is not JavaScript
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.isOriginalMessage
vi
Không thể in đẹp tập tin gốc, tập tin đã có thể đọc được
en-US
Can’t pretty print original sources, file is already readable
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.isPrettyPrintedMessage
vi
Không thể in đẹp, tập tin đã được in đẹp
en-US
Can’t pretty print, file is already pretty printed
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.noContentMessage
vi
Không thể in đẹp, tập tin không có nội dung
en-US
Can’t pretty print, file has no content
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search.placeholder
vi
Tìm kiếm trong tập tin
en-US
Search in file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search.placeholder2
vi
Tìm trong tập tin
en-US
Find in file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search2
vi
Đi đến tập tin
en-US
Go to file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
symbolSearch.search.functionsPlaceholder.title
vi
Tìm kiếm hàm trong tập tin
en-US
Search for a function in a file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
symbolSearch.search.variablesPlaceholder.title
vi
Tìm kiếm biến trong tập tin
en-US
Search for a variable in a file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllInDir.label
vi
Không bỏ qua các tập tin trong thư mục này
en-US
Unignore files in this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllInGroup.label
vi
Không bỏ qua các tập tin trong nhóm này
en-US
Unignore files in this group
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllOutsideDir.label
vi
Không bỏ qua các tập tin ngoài thư mục này
en-US
Unignore files outside this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllOutsideGroup.label
vi
Không bỏ qua các tập tin ngoài nhóm này
en-US
Unignore files outside this group
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.findInFiles
vi
%S để tìm trong tập tin
en-US
%S to find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.findInFiles2
vi
%S Tìm trong tập tin
en-US
%S Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.search2
vi
%S Đi đến tập tin
en-US
%S Go to file
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
tree-item.nofilename
vi
(không có tên tập tin nào)
en-US
(no filename available)
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.har.importDialogAllFilter
vi
Tất cả tập tin
en-US
All Files
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.har.importDialogHARFilter
vi
Tập tin HAR
en-US
HAR Files
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.har.importHarDialogTitle
vi
Nhập tập tin HAR
en-US
Import HAR File
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.label.dropHarFiles
vi
Thả tập tin HAR vào đây
en-US
Drop HAR files here
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.status.labels.fileCount
vi
trong #1 tập tin
en-US
in #1 file;in #1 files
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.settings.importHarTooltip
vi
Nhập tập tin HAR của dữ liệu mạng
en-US
Import a HAR file of network data
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.settings.saveHarTooltip
vi
Lưu dữ liệu mạng vào tập tin HAR
en-US
Save network data to HAR file
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.file
vi
Tập tin
en-US
File
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-description-intro
vi
Bản ghi sẽ khởi chạy <a>profiler.firefox.com</a> trong một thẻ mới. Tất cả dữ liệu được lưu trữ cục bộ, nhưng bạn có thể chọn tải lên để chia sẻ.
en-US
Recordings launch <a>profiler.firefox.com</a> in a new tab. All data is stored locally, but you can choose to upload it for sharing.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-intro-description
vi
Bản ghi khởi chạy profiler.firefox.com trong một thẻ mới. Tất cả dữ liệu được lưu trữ cục bộ, nhưng bạn có thể chọn tải lên để chia sẻ.
en-US
Recordings launch profiler.firefox.com in a new tab. All data is stored locally, but you can choose to upload it for sharing.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-intro-title
vi
Cài đặt Profiler
en-US
Profiler Settings
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-onboarding-message
vi
<b>Mới</b>: { -profiler-brand-name } hiện được tích hợp vào Công cụ nhà phát triển. <a>Tìm hiểu thêm</a> về công cụ mới mạnh mẽ này.
en-US
<b>New</b>: { -profiler-brand-name } is now integrated into Developer Tools. <a>Learn more</a> about this powerful new tool.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-request-to-get-profile-and-stop-profiler
vi
Đang ghi hồ sơ
en-US
Capturing profile
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-tools-threads-input-label.title
vi
Warning: Source string is missing
en-US
These thread names are a comma separated list that is used to enable profiling of the threads in the profiler. The name needs to be only a partial match of the thread name to be included. It is whitespace sensitive.
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-pretty-print-button-disabled.title
vi
Chỉ có thể in đẹp các tập tin CSS
en-US
Can only pretty print CSS files
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-save-button.tooltiptext
vi
Lưu style sheet thành một tập tin
en-US
Save this style sheet to a file
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.properties
importStyleSheet.filter
vi
Tập tin CSS
en-US
CSS files
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.properties
saveStyleSheet.filter
vi
Tập tin CSS
en-US
CSS files
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.viewCssSourceInStyleEditor.label
vi
Mở tập tin trong trình soạn thảo kiểu mẫu
en-US
Open File in Style-Editor
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.viewJsSourceInDebugger.label
vi
Mở tập tin trong trình gỡ lỗi
en-US
Open File in Debugger
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.input.openJavaScriptFile
vi
Mở tập tin JavaScript
en-US
Open JavaScript File
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.input.openJavaScriptFileFilter
vi
Tập tin JavaScript
en-US
JavaScript Files
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.menu.saveAllMessagesFile.label
vi
Lưu tất cả tin nhắn vào tập tin
en-US
Save all Messages to File
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.message.componentDidCatch.label
vi
[LỖI DEVTOOLS] Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không thể kết xuất thông báo. Điều này không nên xảy ra - vui lòng gửi lỗi tại %S với siêu dữ liệu thông báo trong mô tả.
en-US
[DEVTOOLS ERROR] We’re sorry, we couldn’t render the message. This shouldn’t have happened - please file a bug at %S with the message metadata in the description.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotClipboardManual
vi
Chọn đúng nếu bạn muốn sao chép ảnh chụp màn hình thay vì lưu lại ra một tập tin.
en-US
True if you want to copy the screenshot instead of saving it to a file.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFileDesc
vi
Lưu vào tập tin? (true/false)
en-US
Save to file? (true/false)
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFileManual
vi
Chọn đúng nếu ảnh chụp màn hình sẽ lưu tập tin ngay cả khi các tùy chọn khác được bật (ví dụ: bộ nhớ tạm).
en-US
True if the screenshot should save the file even when other options are enabled (eg. clipboard).
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFilenameDesc
vi
Tên tập tin đích
en-US
Destination filename
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFilenameManual
vi
Tên tập tin (nên ở định dạng ‘.png’) để chúng tôi ghi lại ảnh màn hình.
en-US
The name of the file (should have a ‘.png’ extension) to which we write the screenshot.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
fileAccessDenied
vi
Tập tin %S không thể đọc được.
en-US
The file at %S is not readable.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
fileNotFound
vi
Không tìm thấy tập tin %S. Vui lòng kiểm tra vị trí và thử lại.
en-US
The file %S cannot be found. Please check the location and try again.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netOffline
vi
Không thể hiển thị tài liệu này khi đang ngoại tuyến. Để kết nối trực tuyến, bỏ chọn Làm việc ngoại tuyến trên menu Tập tin.
en-US
This document cannot be displayed while offline. To go online, uncheck Work Offline from the File menu.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unsafeContentType
vi
Không thể hiển thị trang bạn muốn xem vì nó nằm trong một kiểu tập tin không an toàn. Vui lòng liên hệ người quản lí trang web để báo cho họ vấn đề này.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.