Transvision

Displaying 115 results for the string File in gd:

Entity gd en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
gd
Ma chaidh na clàraidhean a-steach agad a shàbhaladh taobh a-muigh { -brand-product-name }, ’s urrainn dhut an <a data-l10n-name="import-browser-link">ion-phortadh à brabhsair eile</a> no <a data-l10n-name="import-file-link">à faidhle</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-capturing.label
gd
Pròifilear
en-US
Profiler
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-capturing.tooltiptext
gd
Tha am pròifilear ri glacadh pròifil
en-US
The profiler is capturing a profile
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-idle.label
gd
Pròifilear
en-US
Profiler
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-recording.label
gd
Pròifilear
en-US
Profiler
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-recording.tooltiptext
gd
Tha am pròifilear a’ clàradh pròifil
en-US
The profiler is recording a profile
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-description
gd
Obraich còmhla air duilgheadasan leis an dèanadas a dh’fhoillseachadh pròifilean a cho-roinneas tu leis an sgioba agad.
en-US
Collaborate on performance issues by publishing profiles to share with your team.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-header-text
gd
{ -profiler-brand-name }
en-US
{ -profiler-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-firefox-description
gd
An ro-sheata a mholamaid airson pròifileadh { -brand-shorter-name }.
en-US
Recommended preset for profiling { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • linuxDesktopEntry.ftl
desktop-action-open-profile-manager
gd
Fosgail manaidsear nam pròifilean
en-US
Open Profile Manager
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-select-profile-description
gd
'S urrainn dhut ion-phortadh o na pròifilean a leanas:
en-US
The following profiles are available to import from:
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-selection-option-with-profile
gd
{ $sourceBrowser } – { $profileName }
en-US
{ $sourceBrowser } — { $profileName }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BlockAboutProfiles
gd
Bac inntrigeadh dhan duilleag about:profiles.
en-US
Block access to the about:profiles page.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-file-ending-with-type
gd
{ applications-file-ending } ({ $type })
en-US
{ applications-file-ending } ({ $type })
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
gd
Cuiridh meadhanan sòisealta tracaichean air làraichean-lìn eile airson leantainn air na nì, na chì 's na choimheadas tu air air loidhne. Leigidh seo le companaidhean nam meadhanan sòisealta fiosrachadh fhaighinn mu do dhèidhinn a bharrachd air na nithean a cho-roinneas tu fhèin air pròifilean nam meadhanan sòisealta agad. <a data-l10n-name="learn-more-link">Barrachd fiosrachaidh</a>
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
gd
Cuiridh meadhanan sòisealta tracaichean air làraichean-lìn eile airson leantainn air na nì, na chì 's na choimheadas tu air air loidhne. Leigidh seo le companaidhean nam meadhanan sòisealta fiosrachadh fhaighinn mu do dhèidhinn a bharrachd air na nithean a cho-roinneas tu fhèin air pròifilean nam meadhanan sòisealta agad.
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-profiler-dialog-title2
gd
Profiler
en-US
Profiler
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-profile-button2
gd
Profile performance
en-US
Profile performance
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-tmp-extension-install-message
gd
Select manifest.json file or .xpi/.zip archive
en-US
Select manifest.json file or .xpi/.zip archive
Entity # all locales devtools • client • components.properties
appErrorBoundary.fileBugButton
gd
File Bug Report
en-US
File Bug Report
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
downloadFile.label
gd
Download file
en-US
Download file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
gotoLineModal.title
gd
Go to a line number in a file
en-US
Go to a line number in a file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllInDir.label
gd
Ignore files in this directory
en-US
Ignore files in this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllInGroup.label
gd
Ignore files in this group
en-US
Ignore files in this group
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllOutsideDir.label
gd
Ignore files outside this directory
en-US
Ignore files outside this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllOutsideGroup.label
gd
Ignore files outside this group
en-US
Ignore files outside this group
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
outline.noFileSelected
gd
No file selected
en-US
No file selected
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.excludePatterns.label
gd
files to exclude
en-US
files to exclude
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.placeholder
gd
Find in files
en-US
Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.fileSearch
gd
Source File Search
en-US
Source File Search
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.fileSearch2
gd
Go to file
en-US
Go to file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.projectSearch2
gd
Find in files
en-US
Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.isNotJavascriptMessage
gd
Can’t pretty print, file is not JavaScript
en-US
Can’t pretty print, file is not JavaScript
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.isOriginalMessage
gd
Can’t pretty print original sources, file is already readable
en-US
Can’t pretty print original sources, file is already readable
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.isPrettyPrintedMessage
gd
Can’t pretty print, file is already pretty printed
en-US
Can’t pretty print, file is already pretty printed
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.noContentMessage
gd
Can’t pretty print, file has no content
en-US
Can’t pretty print, file has no content
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search.placeholder
gd
Search in file
en-US
Search in file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search.placeholder2
gd
Find in file
en-US
Find in file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search2
gd
Go to file
en-US
Go to file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
symbolSearch.search.functionsPlaceholder.title
gd
Search for a function in a file
en-US
Search for a function in a file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
symbolSearch.search.variablesPlaceholder.title
gd
Search for a variable in a file
en-US
Search for a variable in a file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllInDir.label
gd
Unignore files in this directory
en-US
Unignore files in this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllInGroup.label
gd
Unignore files in this group
en-US
Unignore files in this group
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllOutsideDir.label
gd
Unignore files outside this directory
en-US
Unignore files outside this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllOutsideGroup.label
gd
Unignore files outside this group
en-US
Unignore files outside this group
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.findInFiles
gd
%S to find in files
en-US
%S to find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.findInFiles2
gd
%S Find in files
en-US
%S Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.search2
gd
%S Go to file
en-US
%S Go to file
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
tree-item.nofilename
gd
(no filename available)
en-US
(no filename available)
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.har.importDialogAllFilter
gd
All Files
en-US
All Files
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.har.importDialogHARFilter
gd
HAR Files
en-US
HAR Files
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.har.importHarDialogTitle
gd
Import HAR File
en-US
Import HAR File
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.label.dropHarFiles
gd
Drop HAR files here
en-US
Drop HAR files here
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.status.labels.fileCount
gd
in #1 file;in #1 files;in #1 files;in #1 files
en-US
in #1 file;in #1 files
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.settings.importHarTooltip
gd
Import a HAR file of network data
en-US
Import a HAR file of network data
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.settings.saveHarTooltip
gd
Save network data to HAR file
en-US
Save network data to HAR file
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-description-intro
gd
Recordings launch <a>profiler.firefox.com</a> in a new tab. All data is stored locally, but you can choose to upload it for sharing.
en-US
Recordings launch <a>profiler.firefox.com</a> in a new tab. All data is stored locally, but you can choose to upload it for sharing.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-intro-description
gd
Recordings launch profiler.firefox.com in a new tab. All data is stored locally, but you can choose to upload it for sharing.
en-US
Recordings launch profiler.firefox.com in a new tab. All data is stored locally, but you can choose to upload it for sharing.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-intro-title
gd
Profiler Settings
en-US
Profiler Settings
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-onboarding-message
gd
<b>New</b>: { -profiler-brand-name } is now integrated into Developer Tools. <a>Learn more</a> about this powerful new tool.
en-US
<b>New</b>: { -profiler-brand-name } is now integrated into Developer Tools. <a>Learn more</a> about this powerful new tool.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-request-to-get-profile-and-stop-profiler
gd
Capturing profile
en-US
Capturing profile
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-tools-threads-input-label.title
gd
These thread names are a comma separated list that is used to enable profiling of the threads in the profiler. The name needs to be only a partial match of the thread name to be included. It is whitespace sensitive.
en-US
These thread names are a comma separated list that is used to enable profiling of the threads in the profiler. The name needs to be only a partial match of the thread name to be included. It is whitespace sensitive.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.viewCssSourceInStyleEditor.label
gd
Open File in Style-Editor
en-US
Open File in Style-Editor
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.viewJsSourceInDebugger.label
gd
Open File in Debugger
en-US
Open File in Debugger
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.input.openJavaScriptFile
gd
Open JavaScript File
en-US
Open JavaScript File
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.input.openJavaScriptFileFilter
gd
JavaScript Files
en-US
JavaScript Files
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.menu.saveAllMessagesFile.label
gd
Save all Messages to File
en-US
Save all Messages to File
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.message.componentDidCatch.label
gd
[DEVTOOLS ERROR] We’re sorry, we couldn’t render the message. This shouldn’t have happened - please file a bug at %S with the message metadata in the description.
en-US
[DEVTOOLS ERROR] We’re sorry, we couldn’t render the message. This shouldn’t have happened - please file a bug at %S with the message metadata in the description.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotClipboardManual
gd
True if you want to copy the screenshot instead of saving it to a file.
en-US
True if you want to copy the screenshot instead of saving it to a file.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFileDesc
gd
Save to file? (true/false)
en-US
Save to file? (true/false)
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFileManual
gd
True if the screenshot should save the file even when other options are enabled (eg. clipboard).
en-US
True if the screenshot should save the file even when other options are enabled (eg. clipboard).
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFilenameDesc
gd
Destination filename
en-US
Destination filename
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
EditorFileDropFailed
gd
Dropping a file into a contenteditable element failed: %S.
en-US
Dropping a file into a contenteditable element failed: %S.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FolderUploadPrompt.message
gd
Are you sure you want to upload all files from “%S”? Only do this if you trust the site.
en-US
Are you sure you want to upload all files from “%S”? Only do this if you trust the site.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockExtensionScriptWithWrongExt
gd
Loading script with URI “%S” was blocked because the file extension is not allowed.
en-US
Loading script with URI “%S” was blocked because the file extension is not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockFileScriptWithWrongMimeType
gd
Loading script from file: URI (“%1$S”) was blocked because its MIME type (“%2$S”) is not a valid JavaScript MIME type.
en-US
Loading script from file: URI (“%1$S”) was blocked because its MIME type (“%2$S”) is not a valid JavaScript MIME type.
Entity # all locales mobile • android • mobile • android • geckoViewConsole.ftl
console-stacktrace
gd
Stack Trace o { $filename }, foincsean { $functionName }, loidhne { $lineNumber }.
en-US
Stack trace from { $filename }, function { $functionName }, line { $lineNumber }.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
avifExtHandlerDescription
gd
AV1 Image File (AVIF)
en-US
AV1 Image File (AVIF)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
chooseFolder
gd
Tagh pasgan na pròifile
en-US
Choose Profile Folder
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
deleteProfileConfirm
gd
Ma sguabas tu às pròifil, thèid a chur far liosta nam pròifilean a tha rim faighinn is chan urrainn dhut seo aiseag.\n'S urrainn dhut faidhlichean dàta na pròifile a sguabadh às cuideachd, a' gabhail a-steach nan roghainnean, ceadachasan is dàta eile co-cheangailte ris a' chleachdaiche. Sguabaidh an roghainn seo às am pasgan "%S" is chan urrainn dhut seo aiseag.\nA bheil thu airson faidhlichean dàta na pròifile a sguabadh às?
en-US
Deleting a profile will remove the profile from the list of available profiles and cannot be undone.\nYou may also choose to delete the profile data files, including your settings, certificates and other user-related data. This option will delete the folder “%S” and cannot be undone.\nWould you like to delete the profile data files?
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
invalidChar
gd
Chan eil an caractair "%S" ceadaichte ann an ainmean pròifile. Tagh ainm eile.
en-US
The character “%S” is not allowed in profile names. Please choose a different name.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileCreationFailedTitle
gd
Dh'fhàillig cruthachadh na pròifile
en-US
Profile Creation failed
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileNameInvalid
gd
Chan eil an t-ainm pròifile "%S" ceadaichte.
en-US
The profile name “%S” is not allowed.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileNameInvalidTitle
gd
Ainm pròifile mì-dhligheach
en-US
Invalid profile name
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
renameProfilePrompt
gd
Atharraich ainm na pròifile "%S" gu:
en-US
Rename the profile “%S” to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-file-and-profiler-override
gd
Can’t force file output and override profiler options at the same time
en-US
Can’t force file output and override profiler options at the same time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-logging-to-file
gd
Logging to a file
en-US
Logging to a file
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-logging-to-profiler
gd
Logging to the { -profiler-brand-name }
en-US
Logging to the { -profiler-brand-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-new-log-file
gd
New log file:
en-US
New log file:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-unknown-profiler-preset
gd
Unknown profiler preset “{ $v }“
en-US
Unknown profiler preset “{ $v }“
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
file-dd
gd
<span data-l10n-name="file">Faidhle:</span> { $pluginLibraries }
en-US
<span data-l10n-name="file">File:</span> { $pluginLibraries }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-file-process
gd
Files ({ $pid })
en-US
Files ({ $pid })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-profile-process.title
gd
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second Profile all threads of this process for { $duration } second [two] Profile all threads of this process for { $duration } second Profile all threads of this process for { $duration } seconds [few] Profile all threads of this process for { $duration } second Profile all threads of this process for { $duration } seconds *[other] Profile all threads of this process for { $duration } second Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
en-US
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-conflict
gd
Rinn lethbhreac eile de { -brand-product-name } atharraichean air pròifilean. Feumaidh tu { -brand-short-name } ath-thòiseachadh mus atharraich thu dad eile.
en-US
Another copy of { -brand-product-name } has made changes to profiles. You must restart { -brand-short-name } before making more changes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-delete-profile-confirm
gd
Ma sguabas tu às pròifil, thèid a chur far liosta nam pròifilean a tha rim faighinn is chan urrainn dhut seo aiseag. ’S urrainn dhut faidhlichean dàta na pròifile a sguabadh às cuideachd, a’ gabhail a-steach nan roghainnean, ceadachasan is dàta eile co-cheangailte ris a’ chleachdaiche. Sguabaidh an roghainn seo às am pasgan “{ $dir }” is chan urrainn dhut seo aiseag. A bheil thu airson faidhlichean dàta na pròifile a sguabadh às?
en-US
Deleting a profile will remove the profile from the list of available profiles and cannot be undone. You may also choose to delete the profile data files, including your settings, certificates and other user-related data. This option will delete the folder “{ $dir }” and cannot be undone. Would you like to delete the profile data files?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-flush-conflict
gd
{ profiles-conflict }
en-US
{ profiles-conflict }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-subtitle
gd
’S urrainn dhut na pròifilean agad a stiùireadh air an duilleag seo. Tha gach pròifil ’na shaoghal fa leth a thaobh na h-eachdraidh, nan comharran-lìn, roghainnean is tuilleadan.
en-US
This page helps you to manage your profiles. Each profile is a separate world which contains separate history, bookmarks, settings and add-ons.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-title
gd
Mu na pròifilean
en-US
About Profiles
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-profile-dir
gd
{ PLATFORM() -> [linux] Pasgan nam pròifilean *[other] Pasgan na pròifil }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Profile Directory *[other] Profile Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-profiles
gd
Pròifilean
en-US
Profiles
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-download-pem-chain.download
gd
{ $fileName }-chain.pem
en-US
{ $fileName }-chain.pem
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-download-pem.download
gd
{ $fileName }.pem
en-US
{ $fileName }.pem
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-export.download
gd
{ $fileName }.pem
en-US
{ $fileName }.pem
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-debug-file
gd
Current log file
en-US
Current log file
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-debug-file-btn
gd
Set Log File
en-US
Set Log File
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • brandings.ftl
-profiler-brand-name
gd
Firefox Profiler
en-US
Firefox Profiler
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-media-jxl-description
gd
With this feature enabled, { -brand-short-name } supports the JPEG XL (JXL) format. This is an enhanced image file format that supports lossless transition from traditional JPEG files. See <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1539075</a> for more details.
en-US
With this feature enabled, { -brand-short-name } supports the JPEG XL (JXL) format. This is an enhanced image file format that supports lossless transition from traditional JPEG files. See <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1539075</a> for more details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-first-page-header2
gd
{ PLATFORM() -> [macos] Ro-ràdh *[other] Fàilte gu { create-profile-window2.title } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Introduction *[other] Welcome to the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-last-page-header2
gd
{ PLATFORM() -> [macos] Co-dhùnadh *[other] A' toirt gu buil an { create-profile-window2.title } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Conclusion *[other] Completing the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-window2.title
gd
Draoidh cruthachadh pròifile
en-US
Create Profile Wizard
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-prompt
gd
Cuir a-steach ainm ùr airson na pròifile:
en-US
Enter new profile name:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
gd
{ $fileCount -> [one] agus { $fileCount } a bharrachd [two] agus { $fileCount } a bharrachd [few] agus { $fileCount } a bharrachd *[other] agus { $fileCount } a bharrachd }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • processTypes.ftl
process-type-file
gd
Local File
en-US
Local File
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
gd
Ma chleachdas tu seann-tionndadh de { -brand-product-name }, faodaidh gun truaill sin na comharran-lìn agus eachdraidh a’ bhrabhsaidh a chaidh a shàbhaladh ann am pròifil { -brand-product-name } làithreach. Gus am fiosrachadh agad a dhìon, cruthaich pròifil ùr airson an stàladh seo de { -brand-short-name }. ’S urrainn dhut clàradh a-steach le { -fxaccount-brand-name } gus na comharran-lìn agus eachdraidh a’ bhrabhsaidh agad a shioncronachadh eadar pròifilean.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileSelection.ftl
profile-selection-conflict-message
gd
Rinn lethbhreac eile de { -brand-product-name } atharraichean air pròifilean. Feumaidh tu { -brand-short-name } ath-thòiseachadh mus atharraich thu dad eile.
en-US
Another copy of { -brand-product-name } has made changes to profiles. You must restart { -brand-short-name } before making more changes.

Displaying 200 results for the string File in en-US:

Entity gd en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-export-dialog-message
gd
Thèid na faclan-faire agad a shàbhaladh ’nan teacsa a ghabhas leughadh (m.e. BadP@ssw0rd) agus chì duine sam bith iad as urrainn dhan fhaidhle air às-phortadh fhosgladh.
en-US
Your passwords will be saved as readable text (e.g., BadP@ssw0rd) so anyone who can open the exported file can view them.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
gd
{ PLATFORM() -> [macos] Sgrìobhainn CSV *[other] Faidhle CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-title
gd
Às-phortaich na clàraidhean a-steach mar fhaidhle
en-US
Export Logins File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
gd
Tha cinn cuilbh ann nach eil mar bu chòir no a tha a dhìth. Dèan cinnteach gun gabh am faidhle a-steach na colbhan airson ainm-cleachdaiche, facal-faire is URL.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-title
gd
Duilgheadas le fòrmat faidhle
en-US
File Format Issue
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
gd
Chan eil cead aig { -brand-short-name } gus am faidhle a leughadh. Feuch an atharraich thu ceadan an fhaidhle.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-title
gd
Cha ghabh am faidhle a leughadh
en-US
Unable to Read File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-description
gd
Dèan cinnteach gun do thagh thu faidhle CSV no TSV.
en-US
Make sure you selected a CSV or TSV file.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-title
gd
Cha ghabh am faidhle a pharsadh
en-US
Unable to Parse File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
gd
{ PLATFORM() -> [macos] Sgrìobhainn CSV *[other] Faidhle CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-title
gd
Ion-phortaich faidhle chlàraidhean a-steach
en-US
Import Logins File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
gd
{ PLATFORM() -> [macos] Sgrìobhainn TSV *[other] Faidhle TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
gd
Ma chaidh na clàraidhean a-steach agad a shàbhaladh taobh a-muigh { -brand-product-name }, ’s urrainn dhut an <a data-l10n-name="import-browser-link">ion-phortadh à brabhsair eile</a> no <a data-l10n-name="import-file-link">à faidhle</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-import-from-a-file
gd
Ion-phortaich o fhaidhle
en-US
Import from a File
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
gd
Cha b’ urrainn dhuinn { $addonName } a stàladh a chionn ’s nach urrainn dha { -brand-short-name } am faidhle air a bheil feum atharrachadh.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
gd
Cha b’ urrainn dhuinn { $addonName } a stàladh a chionn ’s nach urrainn dha { -brand-short-name } am faidhle atharrachadh a dh’fheumas e atharrachadh.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
gd
Cha do ghabh an tuilleadan seo a stàladh air sgàth mearachd ann an siostam nam faidhle.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-capturing.label
gd
Pròifilear
en-US
Profiler
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-capturing.tooltiptext
gd
Tha am pròifilear ri glacadh pròifil
en-US
The profiler is capturing a profile
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-idle.label
gd
Pròifilear
en-US
Profiler
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-idle.tooltiptext
gd
Clàraich pròifil deanadais
en-US
Record a performance profile
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-recording.label
gd
Pròifilear
en-US
Profiler
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-button-recording.tooltiptext
gd
Tha am pròifilear a’ clàradh pròifil
en-US
The profiler is recording a profile
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-description
gd
Obraich còmhla air duilgheadasan leis an dèanadas a dh’fhoillseachadh pròifilean a cho-roinneas tu leis an sgioba agad.
en-US
Collaborate on performance issues by publishing profiles to share with your team.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-header-text
gd
{ -profiler-brand-name }
en-US
{ -profiler-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-open-file.label
gd
Fosgail faidhle
en-US
Open file
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-open-file.tooltiptext
gd
Fosgail faidhle ({ $shortcut })
en-US
Open a file ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-blocked-download-detailed-info
gd
Rinn { $url } oidhirp iomadh faidhle a luchdadh a-nuas. Dh’fhaoidte gu bheil an làrach seo briste no a’ feuchainn ri faidhlichean spama a chur air an uidheam agad.
en-US
{ $url } attempted to automatically download multiple files. The site could be broken or trying to store spam files on your device.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-always-open-similar-files.label
gd
Fosgail faidhlichean coltach ris an-còmhnaidh
en-US
Always Open Similar Files
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-open-panel.aria-label
gd
Fosgail no thoir air falbh faidhle
en-US
Open or Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-open.tooltiptext
gd
Fosgail no thoir air falbh faidhle
en-US
Open or Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-unblock-panel.aria-label
gd
Thoir air falbh faidhle no ceadaich luchdadh a-nuas
en-US
Remove File or Allow Download
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-choose-unblock.tooltiptext
gd
Thoir air falbh faidhle no ceadaich luchdadh a-nuas
en-US
Remove File or Allow Download
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-remove-file-panel.aria-label
gd
Thoir air falbh am faidhle
en-US
Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-remove-file.tooltiptext
gd
Thoir air falbh am faidhle
en-US
Remove File
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
gd
{ $num -> [one] Tha { $num } fhaidhle gun luchdadh a-nuas. [two] Tha { $num } fhaidhle gun luchdadh a-nuas. [few] Tha { $num } faidhlichean gun luchdadh a-nuas. *[other] Tha { $num } faidhle gun luchdadh a-nuas. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
gd
{ $count -> [one] Tha { $count } fhaidhle eile ga luchdadh a-nuas [two] Tha { $count } fhaidhle eile ga luchdadh a-nuas [few] Tha { $count } faidhlichean eile gan luchdadh a-nuas *[other] Tha { $count } faidhle eile gan luchdadh a-nuas }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-open-file.value
gd
Fosgail am faidhle
en-US
Open File
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-site-localhost
gd
Warning: Source string is missing
en-US
(local files)
Entity # all locales browser • browser • linuxDesktopEntry.ftl
desktop-action-open-profile-manager
gd
Fosgail manaidsear nam pròifilean
en-US
Open Profile Manager
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-open-file.label
gd
Fosgail faidhle
en-US
Open File
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file.label
gd
Faidhle
en-US
File
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-select-profile-description
gd
'S urrainn dhut ion-phortadh o na pròifilean a leanas:
en-US
The following profiles are available to import from:
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-select-profile-page-title
gd
Tagh pròifil
en-US
Select Profile
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
gd
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-json-filter-title
gd
Warning: Source string is missing
en-US
JSON File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-no-valid-data
gd
Warning: Source string is missing
en-US
The file doesn’t include any bookmark data. Pick another file.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-picker-title
gd
Warning: Source string is missing
en-US
Import Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-choose-to-import-from-file-button-label
gd
Ion-phortaich o fhaidhle
en-US
Import From File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-import-from-file-button-label
gd
Tagh faidhle
en-US
Select File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions
gd
Warning: Source string is missing
en-US
To continue importing data from another browser, grant { -brand-short-name } access to its profile folder.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions-step2
gd
Warning: Source string is missing
en-US
In the file picker, navigate to <code>{ $permissionsPath }</code> and choose “Select”
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-message
gd
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } does not have access to other browsers’ profiles installed on this device.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file
gd
A’ toirt sùil airson faclan-faire
en-US
Checking file for passwords
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
gd
{ PLATFORM() -> [macos] Sgrìobhainn CSV *[other] Faidhle CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-no-valid-data
gd
Warning: Source string is missing
en-US
The file doesn’t include any valid password data. Pick another file.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-picker-title
gd
Ion-phortaich faidhle fhaclan-faire
en-US
Import Passwords File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-progress-header
gd
Ion-phortaich faidhle fhaclan-faire
en-US
Import Passwords File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
gd
{ PLATFORM() -> [macos] Sgrìobhainn TSV *[other] Faidhle TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-select-button
gd
Tagh faidhle
en-US
Select File
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-step3
gd
Sàbhail faidhle nam faclan-faire
en-US
Save the passwords file
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-safari-password-import-step4
gd
Cleachd “Tagh faidhle” gu h-ìosal airson faidhle nam faclan-faire a shàbhail thu a thaghadh
en-US
Use “Select File” below to choose the passwords file you saved
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-import-browser-no-resources
gd
Thachair mearachd. Chan fhaigh { -brand-short-name } lorg air dàta sam bith as urrainn dha ion-phortadh on phròifil bhrabhsair ud.
en-US
There was an error. { -brand-short-name } can’t find any data to import from that browser profile.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-migrator-display-name-file-bookmarks
gd
Warning: Source string is missing
en-US
Bookmarks from HTML file
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-migrator-display-name-file-password-csv
gd
Faclan-faire o fhaire CSV
en-US
Passwords from CSV file
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-selection-option-with-profile
gd
{ $sourceBrowser } – { $profileName }
en-US
{ $sourceBrowser } — { $profileName }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-open-file
gd
Fosgail faidhle
en-US
Open File
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-cmd-restore-from-file.label
gd
Tagh faidhle
en-US
Choose File
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
gd
Chan obraich na comharran-lìn is an eachdraidh a chionn ’s gu bheil aon dhe na faidhlichean aig { -brand-short-name } ’ga chleachdadh aig aplacaid eile. Èirigh an duilgheadas seo le cuid dhen bhathar-bhog tèarainteachd.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-backup-title
gd
Ainm faidhle airson lethbhreac glèidhidh nan comharra-lìn
en-US
Bookmarks backup filename
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-export
gd
Às-phortaich faidhle nan comharra-lìn
en-US
Export Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-import
gd
Ion-phortaich faidhle nan comharra-lìn
en-US
Import Bookmarks File
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-format-error
gd
Chan eil taic ann airson a leithid de dh'fhaidhle.
en-US
Unsupported file type.
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-parse-error
gd
Cha ghabh an lethbhreac glèidhidh a phròiseasadh.
en-US
Unable to process the backup file.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BlockAboutProfiles
gd
Bac inntrigeadh dhan duilleag about:profiles.
en-US
Block access to the about:profiles page.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings
gd
Cuir à comas na rabhaidhean stèidhichte air leudachan an fhaidhle airson seòrsaichean àraidh de dh’fhaidhlichean air àrainnean.
en-US
Disable warnings based on file extension for specific file types on domains.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LegacyProfiles
gd
Cuir à comas an gleus a sparras pròifil fa leth ort airson gach stàladh.
en-US
Disable the feature enforcing a separate profile for each installation.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LocalFileLinks
gd
Leig le làraichean-lìn sònraichte ceangal ri faidhlichean ionadail.
en-US
Allow specific websites to link to local files.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
gd
Cuir à comas cruthachadh nan comharran-lìn bunaiteach a thig le { -brand-short-name } agus nan comharran-lìn tapaidh (Na thadhail thu air, Tagaichean o chionn goirid). An Aire: Cha bhi am poileasadh seo an sàs ach ma thèid a chleachdadh mus ruith a’ phròifil a’ chiad turas.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PromptForDownloadLocation
gd
Faighnich càit an dèid faidhlichean ’gan luchdadh a-nuas a shàbhaladh.
en-US
Ask where to save files when downloading.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-action-save.label
gd
Sàbhail am faidhle
en-US
Save File
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-ask-before-handling.label
gd
Faighnich dhìom a bheil mi airson faidhlichean fhosgladh no dùnadh
en-US
Ask whether to open or save files
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-description
gd
Cuir romhad mar a dhèiligeas { -brand-short-name } ris na faidhlichean a luchdaicheas tu a-nuas on lìon no na h-aplacaidean a chleachdas tu nuair a nì thu brabhsadh.
en-US
Choose how { -brand-short-name } handles the files you download from the web or the applications you use while browsing.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-file-ending
gd
Faidhle { $extension }
en-US
{ $extension } file
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-file-ending-with-type
gd
{ applications-file-ending } ({ $type })
en-US
{ applications-file-ending } ({ $type })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-filter.placeholder
gd
Lorg seòrsachan fhaidhlichean no aplacaidean
en-US
Search file types or applications
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-handle-new-file-types-description
gd
Dè nì { -brand-short-name } le faidhlichean eile?
en-US
What should { -brand-short-name } do with other files?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-save-for-new-types.label
gd
Sàbhail na faidhlichean
en-US
Save files
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-always-ask-where.label
gd
Faighnich càit an dèid faidhlichean a shàbhaladh an-còmhnaidh
en-US
Always ask you where to save files
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-save-where
gd
Sàbhail faidhlichean ann an
en-US
Save files to
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
files-and-applications-title
gd
Faidhlichean is aplacaidean
en-US
Files and Applications
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-profile-picture.tooltiptext
gd
Atharraich dealbh na pròifil
en-US
Change profile picture
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-warning-cross-user-setting
gd
Bidh buaidh aig an roghainn seo air gach cunntas Windows agus pròifil { -brand-short-name } a chleachdas an stàladh seo de { -brand-short-name }.
en-US
This setting will apply to all Windows accounts and { -brand-short-name } profiles using this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
gd
Thachair { -brand-short-name } ri mearachd agus cha deach an t-atharrachadh seo a shàbhaladh. Thoir an aire gu bheil atharrachadh roghainn an ùrachaidh seo feumach air cead sgrìobhaidh dhan fhaidhle gu h-ìosal. Feuch an càraich thu fhèin no rianaire an t-siostaim a’ mhearachd seo a’ toirt smachd slàn dhan bhuidheann “Users” air an fhaidhle seo. Cha b’ urrainn dhuinn sgrìobhadh dhan fhaidhle: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-local-file-host
gd
(faidhle ionadail)
en-US
(local file)
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
fingerprinter-tab-content
gd
Cruinnichidh lorgaichean-meur roghainnean on bhrabhsair is on coimpiutair agad airson pròifil a chruthachadh dhiot. Leis an lorg-mheòir digiteach sin, nì iad tracadh ort thar iomadh làrach-lìn. <a data-l10n-name="learn-more-link">Barrachd fiosrachaidh</a>
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
gd
Cuiridh meadhanan sòisealta tracaichean air làraichean-lìn eile airson leantainn air na nì, na chì 's na choimheadas tu air air loidhne. Leigidh seo le companaidhean nam meadhanan sòisealta fiosrachadh fhaighinn mu do dhèidhinn a bharrachd air na nithean a cho-roinneas tu fhèin air pròifilean nam meadhanan sòisealta agad. <a data-l10n-name="learn-more-link">Barrachd fiosrachaidh</a>
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-fingerprinters
gd
Cruinnichidh lorgaichean-meur roghainnean on bhrabhsair is on coimpiutair agad airson pròifil a chruthachadh dhiot. Leis an lorg-mheòir digiteach sin, nì iad tracadh ort thar iomadh làrach-lìn.
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
gd
Cuiridh meadhanan sòisealta tracaichean air làraichean-lìn eile airson leantainn air na nì, na chì 's na choimheadas tu air air loidhne. Leigidh seo le companaidhean nam meadhanan sòisealta fiosrachadh fhaighinn mu do dhèidhinn a bharrachd air na nithean a cho-roinneas tu fhèin air pròifilean nam meadhanan sòisealta agad.
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-delete
gd
Warning: Source string is missing
en-US
There was an error deleting the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-download
gd
Warning: Source string is missing
en-US
There was a problem downloading the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-install
gd
Warning: Source string is missing
en-US
There was a problem installing the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-remove
gd
Warning: Source string is missing
en-US
There was an error removing the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
geolocation.shareWithFile4
gd
An doir thu cead air d’ ionad dhan fhaidhle ionadail seo?
en-US
Allow this local file to access your location?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
midi.shareSysexWithFile
gd
An doir thu cothrom air na h-uidheaman MIDI dhan fhaidhle ionadail seo agus cead teachdaireachdan SysEx a chur is fhaighinn?
en-US
Allow this local file to access your MIDI devices and send/receive SysEx messages?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
midi.shareWithFile
gd
An doir thu cead dhan fhaidhle ionadail seo air na h-uidheaman MIDI agad?
en-US
Allow this local file to access your MIDI devices?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
openFile
gd
Fosgail faidhle
en-US
Open File
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
xr.shareWithFile4
gd
An doir thu cead dhan fhaidhle ionadail seo gun inntrig e uidheaman na fìorachd bhiortail? Dh’fhaoidte gun nochd seo fiosrachadh dìomhair.
en-US
Allow this local file to access virtual reality devices? This may expose sensitive information.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
blockedMalware
gd
Tha bìoras no bathar droch-rùnach san fhaidhle seo.
en-US
This file contains a virus or malware.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
blockedPotentiallyInsecure
gd
Cha deach am faidhle a luchdadh a-nuas ri linn amharas air cunnart tèarainteachd.
en-US
File not downloaded: Potential security risk.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
blockedPotentiallyUnwanted
gd
Dh'fhaoidte gun dèan am faidhle seo cron air a' choimpiutair agad.
en-US
This file may harm your computer.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
blockedUncommon2
gd
Cha luchdaichear a-nuas am faidhle seo gu tric.
en-US
This file is not commonly downloaded.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
fileDeleted
gd
Chaidh am faidhle a sguabadh às
en-US
File deleted
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
fileMovedOrMissing
gd
Chaidh am faidhle a ghluasad no tha e a dhìth
en-US
File moved or missing
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockButtonConfirmBlock
gd
Thoir am faidhle air falbh
en-US
Remove file
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockHeaderOpen
gd
A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson am faidhle seo fhosgladh?
en-US
Are you sure you want to open this file?
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTypeMalware
gd
Tha bìoras no bathar droch-rùnach san fhaidhle seo a nì cron air a' choimpiutair agad.
en-US
This file contains a virus or other malware that will harm your computer.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTypePotentiallyUnwanted2
gd
Tha am faidhle seo a’ leigeil air gur e rud feumail a tha ann ach atharraichidh e na prògraman is roghainnean agad air dòighean ris nach robh dùil.
en-US
This file is disguised as a helpful download, but it can make unexpected changes to your programs and settings.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTypeUncommon2
gd
Cha luchdaichear a-nuas am faidhle seo gu tric agus dh’fhaoidte nach eil e sàbhailte fhosgladh. Tha teans gum bi bìoras ann no gun atharraich e na prògraman is roghainnean agad air dòigh nach iarradh tu.
en-US
This file is not commonly downloaded and may not be safe to open. It may contain a virus or make unexpected changes to your programs and settings.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
fileAccessDenied
gd
Chan urrainn dhuinn am faidhle aig %S a leughadh.
en-US
The file at %S is not readable.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
fileNotFound
gd
Chan urrainn dha Firefox am faidhle a lorg aig %S.
en-US
Firefox can’t find the file at %S.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unsafeContentType
gd
Chan fhaic thu an duilleag sin a chionn 's gum faod a leithid de dh'fhaidhle a bhith cunnartach ma dh'fhosglas tu e. Nach leig thu fios air an duilgheadas seo gun fheadhainn aig a bheil an làrach-lìn?
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
STATUS_INSTALL_LANG
gd
A' stàladh nam faidhlichean cànain (${AB_CD})
en-US
Installing Language Files (${AB_CD})
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
gd
Bheir an draoidh seo treòrachadh dhut rè stàladh $BrandFullNameDA.\n\nMholamaid dhut a h-uile aplacaid eile a dhùnadh mus tòisich thu air a shuidheachadh. Nì seo cinnteach gun gabh faidhlichean iomchaidh an t-siostaim an ùrachadh gun fheum air ath-thòiseachadh a' choimpiutair agad.\n\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales browser • installer • override.properties
Delete
gd
"Sguab às am faidhle: "
en-US
"Delete file: "
Entity # all locales browser • installer • override.properties
ErrorWriting
gd
"Às-tharraing: mearachd ann an sgrìobhaidh gu faidhle "
en-US
"Extract: error writing to file "
Entity # all locales browser • installer • override.properties
FileError
gd
Mearachd ann am fosgladh faidhle a chum sgrìobhaidh: \r\n\r\n$0\r\n\r\nBriog air "Abort" gus casg a chur air an stàladh,\r\n"Retry" gus feuchainn ris a-rithist no\r\n"Ignore" gus leum a ghearradh thairis air an fhaidhle seo.
en-US
Error opening file for writing: \r\n\r\n$0\r\n\r\nClick Abort to stop the installation,\r\nRetry to try again, or\r\nIgnore to skip this file.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
FileError_NoIgnore
gd
Mearachd ann am fosgladh faidhle a chum sgrìobhaidh: \r\n\r\n$0\r\n\r\nBriog air "Retry" gus feuchainn ris a-rithist no\r\n"Ignore" gus leum a ghearradh thairis air an fhaidhle seo.
en-US
Error opening file for writing: \r\n\r\n$0\r\n\r\nClick Retry to try again, or\r\nCancel to stop the installation.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_file_name
gd
Ainm an fhaidhle:
en-US
File name:
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_file_size
gd
Meud an fhaidhle:
en-US
File size:
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
invalid_file_error
gd
Faidhle PDF a tha mì-dhligheach no coirbte.
en-US
Invalid or corrupted PDF file.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
missing_file_error
gd
Faidhle PDF a tha a dhìth.
en-US
Missing PDF file.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
open_file.title
gd
Fosgail faidhle
en-US
Open File
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
password_label
gd
Cuir a-steach am facal-faire gus am faidhle PDF seo fhosgladh.
en-US
Enter the password to open this PDF file.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-profiler-dialog-title2
gd
Profiler
en-US
Profiler
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-profile-button2
gd
Profile performance
en-US
Profile performance
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-tmp-extension-install-message
gd
Select manifest.json file or .xpi/.zip archive
en-US
Select manifest.json file or .xpi/.zip archive
Entity # all locales devtools • client • components.properties
appErrorBoundary.fileBugButton
gd
File Bug Report
en-US
File Bug Report
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
downloadFile.label
gd
Download file
en-US
Download file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
gotoLineModal.title
gd
Go to a line number in a file
en-US
Go to a line number in a file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllInDir.label
gd
Ignore files in this directory
en-US
Ignore files in this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllInGroup.label
gd
Ignore files in this group
en-US
Ignore files in this group
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllOutsideDir.label
gd
Ignore files outside this directory
en-US
Ignore files outside this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
ignoreAllOutsideGroup.label
gd
Ignore files outside this group
en-US
Ignore files outside this group
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
outline.noFileSelected
gd
No file selected
en-US
No file selected
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.excludePatterns.label
gd
files to exclude
en-US
files to exclude
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.placeholder
gd
Find in files
en-US
Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.fileSearch
gd
Source File Search
en-US
Source File Search
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.fileSearch2
gd
Go to file
en-US
Go to file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.projectSearch2
gd
Find in files
en-US
Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.isNotJavascriptMessage
gd
Can’t pretty print, file is not JavaScript
en-US
Can’t pretty print, file is not JavaScript
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.isOriginalMessage
gd
Can’t pretty print original sources, file is already readable
en-US
Can’t pretty print original sources, file is already readable
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.isPrettyPrintedMessage
gd
Can’t pretty print, file is already pretty printed
en-US
Can’t pretty print, file is already pretty printed
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.prettyPrint.noContentMessage
gd
Can’t pretty print, file has no content
en-US
Can’t pretty print, file has no content
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search.placeholder
gd
Search in file
en-US
Search in file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search.placeholder2
gd
Find in file
en-US
Find in file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceSearch.search2
gd
Go to file
en-US
Go to file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
symbolSearch.search.functionsPlaceholder.title
gd
Search for a function in a file
en-US
Search for a function in a file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
symbolSearch.search.variablesPlaceholder.title
gd
Search for a variable in a file
en-US
Search for a variable in a file
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllInDir.label
gd
Unignore files in this directory
en-US
Unignore files in this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllInGroup.label
gd
Unignore files in this group
en-US
Unignore files in this group
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllOutsideDir.label
gd
Unignore files outside this directory
en-US
Unignore files outside this directory
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
unignoreAllOutsideGroup.label
gd
Unignore files outside this group
en-US
Unignore files outside this group
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.findInFiles
gd
%S to find in files
en-US
%S to find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.findInFiles2
gd
%S Find in files
en-US
%S Find in files
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
welcome.search2
gd
%S Go to file
en-US
%S Go to file
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
tree-item.nofilename
gd
(no filename available)
en-US
(no filename available)
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.har.importDialogAllFilter
gd
All Files
en-US
All Files
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.har.importDialogHARFilter
gd
HAR Files
en-US
HAR Files
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.har.importHarDialogTitle
gd
Import HAR File
en-US
Import HAR File
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.label.dropHarFiles
gd
Drop HAR files here
en-US
Drop HAR files here
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.status.labels.fileCount
gd
in #1 file;in #1 files;in #1 files;in #1 files
en-US
in #1 file;in #1 files
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.settings.importHarTooltip
gd
Import a HAR file of network data
en-US
Import a HAR file of network data
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.settings.saveHarTooltip
gd
Save network data to HAR file
en-US
Save network data to HAR file
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.file
gd
Faidhle
en-US
File
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-description-intro
gd
Recordings launch <a>profiler.firefox.com</a> in a new tab. All data is stored locally, but you can choose to upload it for sharing.
en-US
Recordings launch <a>profiler.firefox.com</a> in a new tab. All data is stored locally, but you can choose to upload it for sharing.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-intro-description
gd
Recordings launch profiler.firefox.com in a new tab. All data is stored locally, but you can choose to upload it for sharing.
en-US
Recordings launch profiler.firefox.com in a new tab. All data is stored locally, but you can choose to upload it for sharing.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-intro-title
gd
Profiler Settings
en-US
Profiler Settings
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-onboarding-message
gd
<b>New</b>: { -profiler-brand-name } is now integrated into Developer Tools. <a>Learn more</a> about this powerful new tool.
en-US
<b>New</b>: { -profiler-brand-name } is now integrated into Developer Tools. <a>Learn more</a> about this powerful new tool.
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-request-to-get-profile-and-stop-profiler
gd
Capturing profile
en-US
Capturing profile
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-tools-threads-input-label.title
gd
These thread names are a comma separated list that is used to enable profiling of the threads in the profiler. The name needs to be only a partial match of the thread name to be included. It is whitespace sensitive.
en-US
These thread names are a comma separated list that is used to enable profiling of the threads in the profiler. The name needs to be only a partial match of the thread name to be included. It is whitespace sensitive.
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-pretty-print-button-disabled.title
gd
Warning: Source string is missing
en-US
Can only pretty print CSS files
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-save-button.tooltiptext
gd
Sàbhail an siota-stoidhle seo mar fhaidhle
en-US
Save this style sheet to a file
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.properties
importStyleSheet.filter
gd
Faidhlichean CSS
en-US
CSS files
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.properties
saveStyleSheet.filter
gd
Faidhlichean CSS
en-US
CSS files
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.viewCssSourceInStyleEditor.label
gd
Open File in Style-Editor
en-US
Open File in Style-Editor
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.viewJsSourceInDebugger.label
gd
Open File in Debugger
en-US
Open File in Debugger
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.input.openJavaScriptFile
gd
Open JavaScript File
en-US
Open JavaScript File
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.input.openJavaScriptFileFilter
gd
JavaScript Files
en-US
JavaScript Files
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.menu.saveAllMessagesFile.label
gd
Save all Messages to File
en-US
Save all Messages to File
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.message.commands.startTracingToProfiler
gd
Warning: Source string is missing
en-US
Started tracing to the Profiler. The traces will be displayed in the profiler on stop.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.message.componentDidCatch.label
gd
[DEVTOOLS ERROR] We’re sorry, we couldn’t render the message. This shouldn’t have happened - please file a bug at %S with the message metadata in the description.
en-US
[DEVTOOLS ERROR] We’re sorry, we couldn’t render the message. This shouldn’t have happened - please file a bug at %S with the message metadata in the description.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotClipboardManual
gd
True if you want to copy the screenshot instead of saving it to a file.
en-US
True if you want to copy the screenshot instead of saving it to a file.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFileDesc
gd
Save to file? (true/false)
en-US
Save to file? (true/false)
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFileManual
gd
True if the screenshot should save the file even when other options are enabled (eg. clipboard).
en-US
True if the screenshot should save the file even when other options are enabled (eg. clipboard).
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFilenameDesc
gd
Destination filename
en-US
Destination filename
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFilenameManual
gd
Ainm an fhaidhle (bu chòir do leudachan “.png” a bhith aige) dhan a sgrìobhas sinn an glacadh-sgrìn.
en-US
The name of the file (should have a ‘.png’ extension) to which we write the screenshot.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
fileAccessDenied
gd
Chan urrainn dhuinn am faidhle aig %S a leughadh.
en-US
The file at %S is not readable.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
fileNotFound
gd
Cha deach am faidhle %S a lorg. Dèan cinnteach gu bheil thu 'ga lorg san àite cheart is feuch ris a-rithist.
en-US
The file %S cannot be found. Please check the location and try again.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netOffline
gd
Chan fhaic thu an sgrìobhainn seo fhad 's a bhios tu far loidhne. Dì-chomharraich "Obair far loidhne" sa chlàr-taice Faidhle gus dol air loidhne.
en-US
This document cannot be displayed while offline. To go online, uncheck Work Offline from the File menu.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.