Transvision

Displaying 88 results for the string Ferramentas in gl:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-customizetoolbar.label
gl
Personalizar a barra de ferramentas
en-US
Customize toolbar
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-developer-tools-subheader
gl
Caixa de ferramentas do navegador
en-US
Browser tools
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-more-tools.label
gl
Máis ferramentas
en-US
More tools
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-toolbar-empty-message
gl
Para un acceso rápido, coloque os seus marcadores aquí na barra de ferramentas de marcadores. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Xestionar marcadores.. </a>
en-US
For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks toolbar. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Manage bookmarks</a>
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
gl
{ $isVisible -> [true] Retirar o menú dos marcadores da barra de ferramentas *[other] Engadir o menú dos marcadores á barra de ferramentas }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools.label
gl
Ferramentas dos marcadores
en-US
Bookmarking Tools
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
enable-devtools-popup-description2
gl
Para usar o atallo F12 abra primeiro as ferramentas de desenvolvemento mediante o menú de ferramentas do navegador.
en-US
To use the F12 shortcut, first open DevTools via the Browser Tools menu.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-overflow.tooltiptext
gl
Máis ferramentas
en-US
More tools
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-inspector2
gl
Abrir as ferramentas de desenvolvemento
en-US
Open Developer Tools
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-overflow-customize-button.label
gl
Personalizar a barra de ferramentas
en-US
Customize toolbar
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-menu-and-toolbars-header
gl
Arrastre os seus elementos favoritos á barra de ferramentas ou ao menú adicional (»).
en-US
Drag your favorite items into the toolbar or overflow menu.
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-overflow-list-description
gl
Arrastre e solte elementos aquí para mantelos cerca pero fóra da barra de ferramentas
en-US
Drag and drop items here to keep them within reach but out of your toolbar
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-toolbars.label
gl
Barras de ferramentas
en-US
Toolbars
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-browser-tools.label
gl
Ferramentas do navegador
en-US
Browser Tools
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools.label
gl
Ferramentas
en-US
Tools
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-customize-toolbar2.label
gl
Personalizar barra de ferramentas
en-US
Customize Toolbar
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-toolbars-menu.label
gl
Barras de ferramentas
en-US
Toolbars
Entity # all locales browser • browser • panelUI.ftl
customize-menu-add-to-toolbar.label
gl
Engadir á barra de ferramentas
en-US
Add to Toolbar
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Bookmarks
gl
Permítelle crear marcadores na barra de ferramentas de marcadores, no menú de marcadores ou nun cartafol específico dentro dos mesmos.
en-US
Create bookmarks in the Bookmarks toolbar, Bookmarks menu, or a specified folder inside them.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableDeveloperTools
gl
Bloquea o acceso ás ferramentas de desenvolvemento.
en-US
Block access to the developer tools.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisplayBookmarksToolbar
gl
Amosa a barra de ferramentas de marcadores de forma predeterminada.
en-US
Display the Bookmarks Toolbar by default.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ShowHomeButton
gl
Mostrar o botón de inicio na barra de ferramentas.
en-US
Show the home button on the toolbar.
Entity # all locales browser • browser • preferences • containers.ftl
containers-color-toolbar.label
gl
O mesmo que a barra de ferramentas
en-US
Match toolbar
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-bar-shown.label
gl
Engadir unha barra de busca á barra de ferramentas
en-US
Add search bar in toolbar
Entity # all locales browser • browser • profile • default-bookmarks.ftl
default-bookmarks-nightly-tester-tools
gl
Ferramentas de probas de Nightly
en-US
Nightly Tester Tools
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-page-summary
gl
{ -brand-short-name } pode protexer a súa privacidade entre bastidores mentres navega. Este é un resumo personalizado destas proteccións, incluíndo ferramentas para controlar a seguridade en liña.
en-US
{ -brand-short-name } can protect your privacy behind the scenes while you browse. This is a personalized summary of those protections, including tools to take control of your online security.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
protection-report-page-summary-default
gl
{ -brand-short-name } protexe a súa privacidade entre bastidores mentres navega. Este é un resumo personalizado destas proteccións, incluíndo ferramentas para controlar a seguridade en liña.
en-US
{ -brand-short-name } protects your privacy behind the scenes while you browse. This is a personalized summary of those protections, including tools to take control of your online security.
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-pin-to-toolbar.label
gl
Fixar na barra de ferramentas
en-US
Pin to Toolbar
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-remove-from-toolbar.label
gl
Retirar da barra de ferramentas
en-US
Remove from Toolbar
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-view-customize-toolbar-2.label
gl
Personalizar barra de ferramentas
en-US
Customize Toolbar
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-context-menu-pin-to-toolbar.label
gl
Fixar na barra de ferramentas
en-US
Pin to Toolbar
Entity # all locales browser • chrome • browser • customizableui • customizableWidgets.properties
developer-button.tooltiptext2
gl
Abrir as ferramentas de desenvolvemento web (%S)
en-US
Open Web developer tools (%S)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
tools.title
gl
Ferramentas
en-US
Tools
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
tools_label
gl
Ferramentas
en-US
Tools
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-multiprocess-toolbox-name
gl
Caixa de ferramentas de múltiples procesos
en-US
Multiprocess Toolbox
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-toolbar
gl
As barras de ferramentas deben estar etiquetadas cando hai máis dunha barra de ferramentas. <a>Saiba máis</a>
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.description.general.p2
gl
As características de accesibilidade poden afectar ao rendemento doutros paneis das ferramentas de desenvolvemento; recomendase desactivalas cando non se usen.
en-US
Accessibility features may affect the performance of other developer tools panels and should be turned off when not in use.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.disable.disabledTitle
gl
Non é posíbel desactivar o servizo de accesibilidade. Úsase fora das ferramentas de desenvolvemento.
en-US
Accessibility service can not be turned off. It is used outside Developer Tools.
Entity # all locales devtools • client • components.properties
appErrorBoundary.reloadPanelInfo
gl
Peche e reabra a caixa de ferramentas para limpar este erro.
en-US
Close and reopen the toolbox to clear this error.
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.unavailableChildren.title
gl
Os elementos aniñados non están dispoñíbeis no modo actual de caixa de ferramentas do navegador
en-US
Children of this element are unavailable with the current Browser Toolbox mode
Entity # all locales devtools • client • menus.properties
browserToolboxMenu.label
gl
Caixa de ferramentas do navegador
en-US
Browser Toolbox
Entity # all locales devtools • client • menus.properties
webDeveloperToolsMenu.label
gl
Ferramentas do desenvolvemento
en-US
Web Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.reloadNotification.description2
gl
Os cambios na simulación do dispositivo requiren unha recarga da páxina para poder aplicalos por completo. As recargas automáticas están desactivas de forma predeterminada nas ferramentas de desenvolvemento para evitar a perda de cambios. Pode activar a recarga a través do menú Configuración.
en-US
Device simulation changes require a reload to fully apply. Automatic reloads are disabled by default to avoid losing any changes in DevTools. You can enable reloading via the Settings menu.
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
options.panelLabel
gl
Panel de opcións das ferramentas
en-US
Toolbox Options Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
optionsButton.tooltip
gl
Opcións das ferramentas
en-US
Toolbox Options
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-disable-http-cache-label
gl
Desactivar a caché HTTP (cando a caixa de ferramentas está aberta)
en-US
Disable HTTP Cache (when toolbox is open)
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-disable-http-cache-tooltip.title
gl
Activar esta opción desactivará a caché HTTP en todas as lapelas que teñan a caixa de ferramentas aberta. Esta opción non afecta aos service workers.
en-US
Turning this option on will disable the HTTP cache for all tabs that have the toolbox open. Service Workers are not affected by this option.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-disable-javascript-tooltip.title
gl
Activar esta opción desactivará JavaScript na lapela actual. Se a lapela ou a caixa de ferramentas se pecha esquecerase esta configuración.
en-US
Turning this option on will disable JavaScript for the current tab. If the tab or the toolbox is closed then this setting will be forgotten.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-chrome-tooltip.title
gl
Activar esta opción permitíralle usar varias ferramentas de desenvolvemento no contexto do navegador (a través de Ferramentas > Web Developer > Caixa de ferramentas do navegador) e depurar complementos dende o Xestor de complementos
en-US
Turning this option on will allow you to use various developer tools in browser context (via Tools > Web Developer > Browser Toolbox) and debug add-ons from the Add-ons Manager
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-f12-tooltip.title
gl
Activar esta opción vinculará a tecla F12 para abrir ou pechar a caixa de ferramentas de DevTools
en-US
Turning this option on will bind the F12 key to open or close the DevTools toolbox
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-service-workers-http-label
gl
Activar Service workers baixo HTTP (cando a caixa de ferramentas está aberta)
en-US
Enable Service Workers over HTTP (when toolbox is open)
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-service-workers-http-tooltip.title
gl
Activar esta opción activará o Service worker baixo HTTP en todas as lapelas que teñan a caixa de ferramentas aberta.
en-US
Turning this option on will enable the service workers over HTTP for all tabs that have the toolbox open.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-select-additional-tools-label
gl
Ferramentas de desenvolvemento instaladas por complementos
en-US
Developer Tools installed by add-ons
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-select-default-tools-label
gl
Ferramentas de desenvolvemento predeterminadas
en-US
Default Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-select-enabled-toolbox-buttons-label
gl
Botóns da caixa de ferramentas
en-US
Available Toolbox Buttons
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-source-maps-tooltip.title
gl
Se activa esta opción, as fontes ligaranse nas ferramentas.
en-US
If you enable this option sources will be mapped in the tools.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-tool-not-supported-label
gl
* Non é compatíbel co elemento actual da caixa de ferramentas
en-US
* Not supported for current toolbox target
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-always-on-top-disabled2.title
gl
Isto reiniciará as ferramentas de desenvolvemento
en-US
This will restart the Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-always-on-top-enabled2.title
gl
Isto reiniciará as ferramentas de desenvolvemento
en-US
This will restart the Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-mode-browser-toolbox-label
gl
Modo de caixa de ferramentas do navegador
en-US
Browser Toolbox Mode
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
browserToolbox.statusMessage
gl
Estado da conexión da caixa de ferramentas do navegador:
en-US
Browser Toolbox connection status:
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
options.enableMultiProcessToolbox
gl
Active a caixa de ferramentas do explorador multiproceso (require reiniciar a caixa de ferramentas do explorador)
en-US
Enable the Multiprocess Browser Toolbox (requires restarting the Browser Toolbox)
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.closebutton.tooltip
gl
Pecha as ferramentas de desenvolvemento
en-US
Close Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.debugTargetInfo.tabTitleError
gl
Caixa de ferramentas - produciuse un erro
en-US
Toolbox - error occurred
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.debugTargetInfo.tabTitleLocal
gl
Caixa de ferramentas - %1$S / %2$S
en-US
Toolbox - %1$S / %2$S
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.debugTargetInfo.tabTitleRemote
gl
Caixa de ferramentas (%1$S) - %2$S / %3$S
en-US
Toolbox (%1$S) - %2$S / %3$S
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.defaultTitle
gl
Ferramentas de desenvolvemento
en-US
Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.label
gl
Ferramentas de desenvolvemento
en-US
Developer Tools
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.meatballMenu.button.tooltip
gl
Personalice as ferramentas de desenvolvemento e obteña axuda
en-US
Customize Developer Tools and Get Help
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.multiProcessBrowserToolboxTitle
gl
Caixa de ferramentas do explorador multiproceso
en-US
Multiprocess Browser Toolbox
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.parentProcessBrowserToolboxTitle
gl
Caixa de ferramentas do navegador para o proceso superior
en-US
Parent process Browser Toolbox
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.resumeOrderWarning
gl
A páxina non retomou dende que se abriu o depurador. Para arranxar isto, peche e volva abrir a caixa de ferramentas.
en-US
Page did not resume after the debugger was attached. To fix this, please close and re-open the toolbox.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.titleTemplate1
gl
Ferramentas de desenvolvemento - %1$S
en-US
Developer Tools — %1$S
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.titleTemplate2
gl
Ferramentas de desenvolvemento - %1$S - %2$S
en-US
Developer Tools — %1$S — %2$S
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.compactToolbar.label
gl
Barra de ferramentas compacta
en-US
Compact Toolbar
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.toolbar
gl
As barras de ferramentas deben estar etiquetadas cando hai máis dunha barra de ferramentas.
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar.
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
toolbar
gl
barra de ferramentas
en-US
toolbar
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
ScrollLinkedEffectFound3
gl
Este sitio parece que usa un efecto de posicionamento relacionado co desprazamento. É posíbel que este efecto non funcione correctamente coa panorámica asíncrona. Vexa https://firefox-source-docs.mozilla.org/performance/scroll-linked_effects.html para obter máis detalles e para unirse á discusión sobre ferramentas e características relacionadas!
en-US
This site appears to use a scroll-linked positioning effect. This may not work well with asynchronous panning; see https://firefox-source-docs.mozilla.org/performance/scroll-linked_effects.html for further details and to join the discussion on related tools and features!
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-page-options-button.title
gl
Ferramentas para todos os complementos
en-US
Tools for all add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-browserAction2
gl
Activar o botón da barra de ferramentas
en-US
Activate toolbar button
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-adhoc-explanation
gl
Para máis probas <i>ad hoc</i>, tamén podes determinar o valor actual dunha determinada peza de instrumentación abrindo unha consola de ferramentas de desenvolvemento aquí en <code>about:glean</code> e usando a API <code>testGetValue()</code> como <code>Glean.metricCategory.metricName.testGetValue()</code>.
en-US
For more <i>ad hoc</i> testing, you can also determine the current value of a particular piece of instrumentation by opening a devtools console here on <code>about:glean</code> and using the <code>testGetValue()</code> API like <code>Glean.metricCategory.metricName.testGetValue()</code>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-firefox-data-doc
gl
A <a data-l10n-name="data-doc-link">documentación dos datos de Firefox</a> contén guías sobre como traballar coas nosas ferramentas de datos.
en-US
The <a data-l10n-name="data-doc-link">Firefox Data Documentation</a> contains guides about how to work with our data tools.
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-devtools-compatibility-panel.label
gl
Ferramentas para desenvolvedores: Panel de compatibilidade
en-US
Developer Tools: Compatibility Panel
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-devtools-serviceworker-debugger-support-description
gl
Habilita soporte experimental para os traballadores de servizo no panel Depurador. Esta característica pode retardar as ferramentas para desenvolvedores e aumentar o consumo de memoria.
en-US
Enables experimental support for Service Workers in the Debugger panel. This feature may slow the Developer Tools down and increase memory consumption.
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-devtools-serviceworker-debugger-support.label
gl
Ferramentas para desenvolvedores: depuración de traballadores
en-US
Developer Tools: Service Worker debugging
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-devtools
gl
Estender as ferramentas de desenvolvemento para acceder aos seus datos nas lapelas abertas
en-US
Extend developer tools to access your data in open tabs
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-tools-button-label
gl
Ferramentas
en-US
Tools
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-tools-button.title
gl
Ferramentas
en-US
Tools

No matching results for the string Ferramentas for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.