Transvision

Displaying 23 results for the string Domain in tl:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
tl
Ang <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> ay naka-full screen na ngayon
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-domain
tl
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> ay may kontrol sa iyong pointer. Pindutin ang ESC para mabawi ang kontrol.
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AllowedDomainsForApps
tl
Tukuyin ang mga domain na pinapayagang maka-access sa Google Workspace.
en-US
Define domains allowed to access Google Workspace.
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-view-remove-button.tooltiptext
tl
Tanggalin ang cookie exception para sa { $domain }
en-US
Clear cookie exception for { $domain }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-allow-dialogs-to-get-focus.label
tl
Payagan ang mga katulad nitong notification mula sa { $domain } na dalhin ka sa kanilang tab
en-US
Allow notifications like this from { $domain } to take you to their tab
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-empty-suggestions-aboutdebugging2
tl
Tingnan ang mga service worker mula sa ibang mga domain
en-US
View service workers from other domains
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-list-aboutdebugging
tl
Buksan ang <a>about:debugging</a> para sa Service Workers galing sa ibang mga domain
en-US
Open <a>about:debugging</a> for Service Workers from other domains
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.domain
tl
Domain
en-US
Domain
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentSetDomainNotAllowedWarning
tl
Hindi pinapayagan ang pagtakda ng document.domain sa isang cross-origin isolated environment.
en-US
Setting document.domain in a cross-origin isolated environment is not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSInvalidIncludeSubdomains
tl
Strict-Transport-Security: Nagbanggit ang site ng header na nagsama ng di-wastong ‘includeSubDomains’ directive.
en-US
Strict-Transport-Security: The site specified a header that included an invalid ‘includeSubDomains’ directive.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSMultipleIncludeSubdomains
tl
Strict-Transport-Security: Nagbanggit ang site ng header na nagsama ng maraming mga ‘includeSubDomains’ directive.
en-US
Strict-Transport-Security: The site specified a header that included multiple ‘includeSubDomains’ directives.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieRejectedInvalidDomain
tl
Tinanggihan ang cookie na “%1$S” dahil sa invalid domain.
en-US
Cookie “%1$S” has been rejected for invalid domain.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
tl
Hindi makakapag-usap ng secure sa peer: Ang hiniling na domain name ay hindi tumutugma sa sertipiko ng server.
en-US
Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server’s certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG
tl
Hindi makakonekta: SSL peer ay nasa isa pang domain FORTEZZA.
en-US
Cannot connect: SSL peer is in another FORTEZZA domain.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-dns-domain
tl
Domain:
en-US
Domain:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
tl
{ $scheme }: wildcard na pinagmulan sa ‘{ $directive }’ na direktiba ay dapat may kalakip na hindi bababa sa isang non-generic na sub-domain (e.g., *.example.com sa halip na *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-one-site
tl
i-Access ang iyong data para sa { $domain }
en-US
Access your data for { $domain }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
tl
{ $domainCount -> [one] i-Access ang iyong data sa { $domainCount } na ibang site *[other] I-access ang iyong data sa { $domainCount } na ibang site }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
tl
{ $domainCount -> [one] i-Access ang iyong data sa { $domainCount } ibang domain *[other] I-access ang iyong data sa { $domainCount } ibang domain }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-wildcard
tl
i-Access ang iyong data para sa mga site sa { $domain } domain
en-US
Access your data for sites in the { $domain } domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate. Hindi pinagkakatiwalaan ng { -brand-short-name } ang site na ito dahil ito ay gumagamit ng hindi tamang certificate para sa { $hostname }. Ang certificate ay para lamang sa <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-cert-domain
tl
Hindi makakapag-usap ng secure sa peer: Ang hiniling na domain name ay hindi tumutugma sa sertipiko ng server.
en-US
Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server’s certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-fortezza-pqg
tl
Hindi makakonekta: SSL peer ay nasa isa pang domain FORTEZZA.
en-US
Cannot connect: SSL peer is in another FORTEZZA domain.

Displaying 44 results for the string Domain in en-US:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
tl
Ang <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> ay naka-full screen na ngayon
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-domain
tl
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> ay may kontrol sa iyong pointer. Pindutin ang ESC para mabawi ang kontrol.
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-option-always-on.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Always Allow on { $domain }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
tl
Warning: Source string is missing
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AllowedDomainsForApps
tl
Tukuyin ang mga domain na pinapayagang maka-access sa Google Workspace.
en-US
Define domains allowed to access Google Workspace.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Disable warnings based on file extension for specific file types on domains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-col.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Domain
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-entry-field
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Enter website domain name
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-doh-desc
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } won’t use secure DNS on these sites and their subdomains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, creating a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, providing a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-view-remove-button.tooltiptext
tl
Tanggalin ang cookie exception para sa { $domain }
en-US
Clear cookie exception for { $domain }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-allow-dialogs-to-get-focus.label
tl
Payagan ang mga katulad nitong notification mula sa { $domain } na dalhin ka sa kanilang tab
en-US
Allow notifications like this from { $domain } to take you to their tab
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-specific-passkey-label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Passkey for { $domain }
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-empty-suggestions-aboutdebugging2
tl
Tingnan ang mga service worker mula sa ibang mga domain
en-US
View service workers from other domains
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-list-aboutdebugging
tl
Buksan ang <a>about:debugging</a> para sa Service Workers galing sa ibang mga domain
en-US
Open <a>about:debugging</a> for Service Workers from other domains
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.domain
tl
Domain
en-US
Domain
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentSetDomainNotAllowedWarning
tl
Hindi pinapayagan ang pagtakda ng document.domain sa isang cross-origin isolated environment.
en-US
Setting document.domain in a cross-origin isolated environment is not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSInvalidIncludeSubdomains
tl
Strict-Transport-Security: Nagbanggit ang site ng header na nagsama ng di-wastong ‘includeSubDomains’ directive.
en-US
Strict-Transport-Security: The site specified a header that included an invalid ‘includeSubDomains’ directive.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSMultipleIncludeSubdomains
tl
Strict-Transport-Security: Nagbanggit ang site ng header na nagsama ng maraming mga ‘includeSubDomains’ directive.
en-US
Strict-Transport-Security: The site specified a header that included multiple ‘includeSubDomains’ directives.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieRejectedInvalidDomain
tl
Tinanggihan ang cookie na “%1$S” dahil sa invalid domain.
en-US
Cookie “%1$S” has been rejected for invalid domain.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
tl
Hindi makakapag-usap ng secure sa peer: Ang hiniling na domain name ay hindi tumutugma sa sertipiko ng server.
en-US
Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server’s certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_FORTEZZA_PQG
tl
Hindi makakonekta: SSL peer ay nasa isa pang domain FORTEZZA.
en-US
Cannot connect: SSL peer is in another FORTEZZA domain.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-group-label-quarantined-domains.aria-label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ addon-detail-quarantined-domains-label }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-dictionaries-message
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Get dictionaries on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-language-packs-message
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Get language packs on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-dns-domain
tl
Domain:
en-US
Domain:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
tl
{ $scheme }: wildcard na pinagmulan sa ‘{ $directive }’ na direktiba ay dapat may kalakip na hindi bababa sa isang non-generic na sub-domain (e.g., *.example.com sa halip na *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-one-site
tl
i-Access ang iyong data para sa { $domain }
en-US
Access your data for { $domain }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
tl
{ $domainCount -> [one] i-Access ang iyong data sa { $domainCount } na ibang site *[other] I-access ang iyong data sa { $domainCount } na ibang site }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
tl
{ $domainCount -> [one] i-Access ang iyong data sa { $domainCount } ibang domain *[other] I-access ang iyong data sa { $domainCount } ibang domain }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-wildcard
tl
i-Access ang iyong data para sa mga site sa { $domain } domain
en-US
Access your data for sites in the { $domain } domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate. Hindi pinagkakatiwalaan ng { -brand-short-name } ang site na ito dahil ito ay gumagamit ng hindi tamang certificate para sa { $hostname }. Ang certificate ay para lamang sa <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
dns-not-found-native-fallback-title2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Possible security risk looking up this domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
dns-not-found-trr-only-title2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Possible security risk looking up this domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-native-fallback-not-confirmed2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } wasn’t able to connect to { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-only-could-not-connect
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } wasn’t able to connect to { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-only-timeout
tl
Warning: Source string is missing
en-US
The connection to { $trrDomain } took longer than expected.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-server-problem
tl
Warning: Source string is missing
en-US
There was a problem with { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-unknown-host2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
This website wasn’t found by { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-cert-domain
tl
Hindi makakapag-usap ng secure sa peer: Ang hiniling na domain name ay hindi tumutugma sa sertipiko ng server.
en-US
Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server’s certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-fortezza-pqg
tl
Hindi makakonekta: SSL peer ay nasa isa pang domain FORTEZZA.
en-US
Cannot connect: SSL peer is in another FORTEZZA domain.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.