Transvision

Displaying 4 results for the string Disabled in hsb:

Entity hsb en-US
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
hsb
Standardny nadawk agenta wobhladowaka kontroluje, hdyž so standard z { -brand-short-name } do druheho wobhladowaka měnja. Jeli so změna pod podhladnymi wobstejnosćemi stawa, budźe wužiwarjow namołwić, nic wjace hač dwójce wróćo do { -brand-short-name } změnić. Tutón nadawk so awtomatisce přez { -brand-short-name } instaluje a instaluje so zaso, hdyž so { -brand-short-name } aktualizuje. Zo byšće tutón nadawk znjemóžnił, aktualizujće nastajenje „default-browser-agent.enabled“ na stronje about:config abo nastajenje předewzaćelskeho prawidla „DisableDefaultBrowserAgent“ { -brand-short-name }.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
tracking-protection-icon-disabled-container.aria-label
hsb
{ tracking-protection-icon-disabled }
en-US
{ tracking-protection-icon-disabled }
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
hsb
Standardny nadawk agenta wobhladowaka kontroluje, hdyž so standard z %MOZ_APP_DISPLAYNAME% do druheho wobhladowaka měnja. Jeli so změna pod podhladnymi wobstejnosćemi stawa, budźe wužiwarjow namołwić, nic wjace hač dwójce wróćo do %MOZ_APP_DISPLAYNAME% změnić. Tutón nadawk so awtomatisce přez %MOZ_APP_DISPLAYNAME% instaluje a instaluje so zaso, hdyž so %MOZ_APP_DISPLAYNAME% aktualizuje. Zo byšće tutón nadawk znjemóžnił, aktualizujće nastajenje „default-browser-agent.enabled“ na stronje about:config abo nastajenje předewzaćelskeho prawidla „DisableDefaultBrowserAgent“ %MOZ_APP_DISPLAYNAME%.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-upload-type
hsb
{ $uploadcase -> [enabled] zmóžnjene *[disabled] znjemóžnjene }
en-US
{ $uploadcase -> [enabled] enabled *[disabled] disabled }

Displaying 98 results for the string Disabled in en-US:

Entity hsb en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-adminDisabled
hsb
Aktualizacije su so wot twojeho administratora znjemóžnili
en-US
Updates disabled by your system administrator
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled
hsb
Instalacija softwary je tuchwilu znjemóžnjena. Klikńće na Zmóžnić a spytajće hišće raz.
en-US
Software installation is currently disabled. Click Enable and try again.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled-locked
hsb
Instalacija softwary bu wot wašeho systemoweho administratora znjemóžnjena.
en-US
Software installation has been disabled by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
hsb
Standardny nadawk agenta wobhladowaka kontroluje, hdyž so standard z { -brand-short-name } do druheho wobhladowaka měnja. Jeli so změna pod podhladnymi wobstejnosćemi stawa, budźe wužiwarjow namołwić, nic wjace hač dwójce wróćo do { -brand-short-name } změnić. Tutón nadawk so awtomatisce přez { -brand-short-name } instaluje a instaluje so zaso, hdyž so { -brand-short-name } aktualizuje. Zo byšće tutón nadawk znjemóžnił, aktualizujće nastajenje „default-browser-agent.enabled“ na stronje about:config abo nastajenje předewzaćelskeho prawidla „DisableDefaultBrowserAgent“ { -brand-short-name }.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-loaded
hsb
Sće škit na tutej stronje znjemóžnił.
en-US
You have disabled protection on this page.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-admin-disabled-description
hsb
{ -brand-short-name } njemóže rajtarki mjez gratami synchronizować, dokelž waš administrator je synchronizowanje znjemóžnił.
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your administrator has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-admin-disabled-header
hsb
Waša organizacija je synchronizaciju znjemóžniła
en-US
Your organization has disabled sync
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSafeMode
hsb
Funkciju za znowastartowanje we wěstym modusu znjemóžnić. Kedźbu: Tasta Umsch, z kotrejž k wěstemu modusej přeńdźeće, da so jenož pod Windowsom z pomocu skupinskich prawidłow znjemóžnić.
en-US
Disable the feature to restart in Safe Mode. Note: the Shift key to enter Safe Mode can only be disabled on Windows using Group Policy.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-health-report-disabled
hsb
Datowe rozprawjenje je znjemóžnjene za tutu programowu konfiguraciju
en-US
Data reporting is disabled for this build configuration
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login-disabled
hsb
Tute nastajenje je so we Windows znjemóžniło. Zo byšće nastajenje změnił, wopytajće <a data-l10n-name="startup-link">Autostart</a> w systemowych nastajenjach.
en-US
This preference has been disabled in Windows. To change, visit <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> in System settings.
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
troubleshoot-mode-description
hsb
Wužiwajće tutón specialny modus { -brand-short-name }, zo byšće problemy diagnosticěrował. Waše přidatki a přiměrjenja so nachwilu znjemóžnja.
en-US
Use this special mode of { -brand-short-name } to diagnose issues. Your extensions and customizations will be temporarily disabled.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-private-window-error-title
hsb
Firefox { -screenshots-brand-name } je w priwatnym modusu znjemóžnjeny
en-US
{ -screenshots-brand-name } is disabled in Private Browsing Mode
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
tracking-protection-icon-disabled-container.aria-label
hsb
{ tracking-protection-icon-disabled }
en-US
{ tracking-protection-icon-disabled }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
hsb
Zwobraznjenje rajtarkoweho wobsaha je dla inkompatibelnosće mjez %S a wašu softwaru bjezbarjernosće znjemóžnjene. Prošu aktualizujće swój čitak wobrazowki abo wužiwajće wersiju Firefox z rozšěrjenej podpěru.
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptMessage
hsb
Waše rozšěrjenja, drasty a swójske nastajenja so nachwilu znjemóžnja.
en-US
Your extensions, themes, and custom settings will be temporarily disabled.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
unsignedAddonsDisabled.message
hsb
Jedyn přidatk abo wjacore přidatki njejsu wobkrućene a su so znjemóžnili.
en-US
One or more installed add-ons cannot be verified and have been disabled.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
hsb
Standardny nadawk agenta wobhladowaka kontroluje, hdyž so standard z %MOZ_APP_DISPLAYNAME% do druheho wobhladowaka měnja. Jeli so změna pod podhladnymi wobstejnosćemi stawa, budźe wužiwarjow namołwić, nic wjace hač dwójce wróćo do %MOZ_APP_DISPLAYNAME% změnić. Tutón nadawk so awtomatisce přez %MOZ_APP_DISPLAYNAME% instaluje a instaluje so zaso, hdyž so %MOZ_APP_DISPLAYNAME% aktualizuje. Zo byšće tutón nadawk znjemóžnił, aktualizujće nastajenje „default-browser-agent.enabled“ na stronje about:config abo nastajenje předewzaćelskeho prawidla „DisableDefaultBrowserAgent“ %MOZ_APP_DISPLAYNAME%.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
insecureFieldWarningDescription
hsb
%S je njewěste sydło wotkrył. Awtomatiske wupjelnjenje je nachwilu znjemóžnjene
en-US
%S has detected an insecure site. Form Autofill is temporarily disabled.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
web_fonts_disabled
hsb
Webpisma su znjemóžnjene: njeje móžno, zasadźene PDF-pisma wužiwać.
en-US
Web fonts are disabled: unable to use embedded PDF fonts.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-usb-status-disabled
hsb
Znjemóžnjeny
en-US
Disabled
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-usb-disabled
hsb
USB znjemóžnjeny
en-US
USB disabled
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-action-push2.disabledTitle
hsb
Push service worker je tuchwilu znjemóžnjeny za multiprocesowy { -brand-shorter-name }
en-US
Service Worker push is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-action-start2.disabledTitle
hsb
Start service worker je tuchwilu znjemóžnjeny za multiprocesowy { -brand-shorter-name }
en-US
Service Worker start is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-inspect-action-disabled.title
hsb
Přepruwowanje service worker je tuchwilu znjemóžnjene za multiprocesowy { -brand-shorter-name }
en-US
Service Worker inspection is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
editorNotificationFooter.noOriginalScopes
hsb
Připokazanje originalnych wariablowych mjenow je znjemóžnjene, tohodla so wšě přehlady w lince a pomocnych tekstow znjemóžnjeja. Klikńće na kontrolny kašćik „%S“ we wobłuku wobwodow płaćiwosće, zo by jo zmóžnił.
en-US
Original variables name mapping is turned off, so all inline and tooltip previews are disabled. Click the `%S` checkbox in the scopes panel to turn them on.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.disabled
hsb
Znjemóžnjeny
en-US
Disabled
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-heading-features-disabled
hsb
Znjemóžnjene funkcije
en-US
Disabled Features
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.reloadNotification.description2
hsb
Změny gratoweje simulacije sej znowazačitanje wužaduja, zo bychu so wuskutkowali. Awtomatiske znowazačitanja su po standardźe znjemóžnjene, zo njebychu so změny we wuwiwarskich nastrojach zhubili. Móžeće znowazačitanje w meniju Nastajenja zmóžnić.
en-US
Device simulation changes require a reload to fully apply. Automatic reloads are disabled by default to avoid losing any changes in DevTools. You can enable reloading via the Settings menu.
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-visibility-toggle-system.tooltiptext
hsb
Systemowe stilowe předłohi njedadźa so znjemóžnić
en-US
System style sheets can’t be disabled
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
ConsoleAPIDisabled
hsb
API za protokolowanje webkonsole (console.log, console.info, console.warn, console.error) je so přez skript na tutej stronje znjemóžnił.
en-US
The Web Console logging API (console.log, console.info, console.warn, console.error) has been disabled by a script on this page.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
evaluationNotifcation.noOriginalVariableMapping.msg
hsb
Připokazanje originalnych wariablowych mjenow w pytanju zmylkow je znjemóžnjene. Wuslědki wuhódnoćenja móhli njedokładne być. Klikńće na kontrolny kašćik „Originalne wariable pokazać“ we wobłuku wobwodow płaćiwosće pytanja zmylkow, zo byšće jón markěrował.
en-US
Original variables name mapping in the debugger is disabled. Evaluation results might not be accurate. Click the `Show original variables` checkbox in the debugger scopes panel to enable.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
deniedPortAccess
hsb
Přistup k podatemu portowemu čisłu je so z wěstotnych přičinow znjemóžnił.
en-US
Access to the port number given has been disabled for security reasons.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedDisabled
hsb
Naprašowanje za połnu wobrazowku je so wotpokazało, dokelž API połneje wobrazowki je so přez wužiwarske nastajenje znjemóžnił.
en-US
Request for fullscreen was denied because Fullscreen API is disabled by user preference.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedDisabled
hsb
Naprašowanje za zawěru pokazowaka je so wotpokazało, dokelž Pointer Lock API je so přez wužiwarske nastajenje znjemóžnił.
en-US
Request for pointer lock was denied because Pointer Lock API is disabled by user preference.
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
ScrollAnchoringDisabledInContainer
hsb
Kulenske zakótwjenje je so w kulenskim kontejnerje dla přewjele přiměrjenjow (%1$S) znjemóžniło, kotrež z přemałym cyłkownym wotstupom (%2$S px w přerězku, %3$S px dohromady).
en-US
Scroll anchoring was disabled in a scroll container because of too many consecutive adjustments (%1$S) with too little total distance (%2$S px average, %3$S px total).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSDisabled
hsb
Naprašowanje Cross-Origin je so zablokowało: Prawidła Same Origin zakazuje čitanje zdaleneje resursy na %1$S. (Přičina: CORS je znjemóžnjeny).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS disabled).
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CERT_SIGNATURE_ALGORITHM_DISABLED
hsb
Certifikat je so z pomocu signaturowym algoritmom signował, kotryž je so znjemóžnił, dokelž wěsty njeje.
en-US
The certificate was signed using a signature algorithm that is disabled because it is not secure.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SERVER_CACHE_NOT_CONFIGURED
hsb
Pufrowak SSL-serwera njeje za tón soket konfigurowany a zmóžnjeny.
en-US
SSL server cache not configured and not disabled for this socket.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SSL2_DISABLED
hsb
Napřećiwne městno jenož podpěruje SSL wersije 2, kotraž je lokalnje znjemóžnjena.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SSL_DISABLED
hsb
Zwisk móžny njeje: SSL je znjemóžnjeny.
en-US
Cannot connect: SSL is disabled.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
PSMERR_SSL_Disabled
hsb
Wěsty zwisk móžny njeje, dokelž SSL-protokol je znjemóžnjeny.
en-US
Can’t connect securely because the SSL protocol has been disabled.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorTrust_SignatureAlgorithmDisabled
hsb
Tutón certifikat dowěry hódny njeje, dokelž je so ze signowanskim algoritmom signował, kotryž je so znjemóžnił, dokelž algoritm wěsty njeje.
en-US
The certificate is not trusted because it was signed using a signature algorithm that was disabled because that algorithm is not secure.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-status-disabled.label
hsb
Znjemóžnjeny
en-US
Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-name-disabled
hsb
{ $name } (znjemóžnjeny)
en-US
{ $name } (disabled)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-blocked
hsb
{ $name } je so dla problemow wěstoty abo stabilnosće znjemóžnił.
en-US
{ $name } has been disabled due to security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-blocked2.message
hsb
{ $name } je so dla problemow wěstoty abo stabilnosće znjemóžnił.
en-US
{ $name } has been disabled due to security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned-and-disabled
hsb
{ $name } njeda so za wužiwanje w { -brand-short-name } wobkrućić a je so znjemóžnił.
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name } and has been disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned-and-disabled2.message
hsb
{ $name } njeda so za wužiwanje w { -brand-short-name } wobkrućić a je so znjemóžnił.
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name } and has been disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
dictionary-disabled-heading
hsb
Znjemóžnjeny
en-US
Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
disabled-unsigned-heading.value
hsb
Někotre přidatki su so znjemóžnili
en-US
Some add-ons have been disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extension-disabled-heading
hsb
Znjemóžnjeny
en-US
Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-check-compatibility
hsb
Přepruwowanje přidatkoweje kompatibelnosće je znjemóžnjene. Je móžno, zo maće njekompatibelne přidatki.
en-US
Add-on compatibility checking is disabled. You may have incompatible add-ons.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-check-compatibility2.message
hsb
Přepruwowanje přidatkoweje kompatibelnosće je znjemóžnjene. Je móžno, zo maće njekompatibelne přidatki.
en-US
Add-on compatibility checking is disabled. You may have incompatible add-ons.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-safe-mode
hsb
Wšě přidatki su so přez wěsty modus znjemóžnili.
en-US
All add-ons have been disabled by safe mode.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-safe-mode2.message
hsb
Wšě přidatki su so přez wěsty modus znjemóžnili.
en-US
All add-ons have been disabled by safe mode.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security
hsb
Přepruwowanje wěstoty aktualizacije je znjemóžnjene. Je móžno, zo aktualizacije wam wohrožuja.
en-US
Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security2.message
hsb
Přepruwowanje wěstoty aktualizacije je znjemóžnjene. Je móžno, zo aktualizacije wam wohrožuja.
en-US
Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
locale-disabled-heading
hsb
Znjemóžnjeny
en-US
Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugin-disabled-heading
hsb
Znjemóžnjeny
en-US
Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
sitepermission-disabled-heading
hsb
Znjemóžnjeny
en-US
Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutCompat.ftl
text-disabled-in-about-config
hsb
Tuta funkcija je so w about:config znjemóžniła
en-US
This feature has been disabled in about:config
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-upload-disabled
hsb
Nahraće datow je znjemóžnjene.
en-US
Data upload is disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-upload-fake-enabled
hsb
Nahraće datow je znjemóžnjene, ale łžimy a zdźělamy { glean-sdk-brand-name }, zo wono je zmóžnjene zo bychu so daty hišće lokalnje składowali. Kedźbu: Jeli značku pytanja zmylkow stajeće, pingi so do <a data-l10n-name="glean-debug-ping-viewer">{ glean-debug-ping-viewer-brand-name }</a> njedźiwajo na nastajenja nahrawaja.
en-US
Data upload is disabled, but we’re lying and telling the { glean-sdk-brand-name } it is enabled so that data is still recorded locally. Note: If you set a debug tag, pings will be uploaded to the <a data-l10n-name="glean-debug-ping-viewer">{ glean-debug-ping-viewer-brand-name }</a> regardless of settings.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
state-dd-Disabled
hsb
<span data-l10n-name="state">Status:</span> Znjemóžnjeny
en-US
<span data-l10n-name="state">State:</span> Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
state-dd-Disabled-block-list-state
hsb
<span data-l10n-name="state">Status:</span> Znjemóžnjeny ({ $blockListState })
en-US
<span data-l10n-name="state">State:</span> Disabled ({ $blockListState })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-restart-in-safe-mode
hsb
Ze znjemóžnjenymi přidatkami startować
en-US
Restart with Add-ons Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-locationawarebrowsing-term-4
hsb
Přehladowanje z lokalizaciju stejnišća je nětko znjemóžnjene
en-US
Location-Aware Browsing is now disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-safebrowsing-term-4
hsb
Wěste přehladowanje je nětko znjemóžnjene
en-US
Safe Browsing is now disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
hsb
{ -brand-full-name } wužiwa informaciske websłužby ("słužby"), zo by někotre funkcije k dispoziciji stajił, kotrež su za wužiwanje z tutej binarnej wersiju { -brand-short-name } pod deleka wopisanymi wuměnjenjemi myslene. Jeli nochceće jednu z tutych słužbow abo wjacore z nich wužiwać, abo slědowace wuměnjenja su njeakceptujomne, móžeće funkciju słužbow znjemóžnić. Instrukcije, kak wěsta funkcija słužby hodźi so znjemóžnić, namakaće <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">tu</a>. Druhe funkcije a słužby hodźa so w nastajenjach nałoženja znjemóžnić.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
fission-status-disabled-by-default
hsb
Po standardźe znjemóžnjeny
en-US
Disabled by default
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
fission-status-disabled-by-e10s-env
hsb
Přez wokolinu znjemóžnjeny
en-US
Disabled by environment
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
fission-status-disabled-by-e10s-other
hsb
E10s znjemóžnjeny
en-US
E10s disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
fission-status-disabled-by-env
hsb
Přez wokolinu znjemóžnjeny
en-US
Disabled by environment
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
fission-status-disabled-by-user-pref
hsb
Wot wužiwarja znjezmóžnjeny
en-US
Disabled by user
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
fission-status-experiment-control
hsb
Přez eksperiment znjemóžnjeny
en-US
Disabled by experiment
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
graphics-crash-guards-title
hsb
Funkcije, kotrež su so wot spadoweho stražnika znjemóžnili
en-US
Crash Guard Disabled Features
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
launcher-process-status-1
hsb
Zmylka dla znjemóžnjeny
en-US
Disabled due to failure
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
launcher-process-status-2
hsb
Namócnje znjemóžnjeny
en-US
Disabled forcibly
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
touch-warning
hsb
asynchrone zapodaće přez podótknjenje je so njepodpěraneho nastajenja znjemóžniło: { $preferenceKey }
en-US
async touch input disabled due to unsupported pref: { $preferenceKey }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
wheel-warning
hsb
asynchrone zapodaće z koleskom je so njepodpěraneho nastajenja znjemóžniło: { $preferenceKey }
en-US
async wheel input disabled due to unsupported pref: { $preferenceKey }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-upload-type
hsb
{ $uploadcase -> [enabled] zmóžnjene *[disabled] znjemóžnjene }
en-US
{ $uploadcase -> [enabled] enabled *[disabled] disabled }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-disabled.aria-label
hsb
Je tuchwilu jako zablokowane markěrowane, hačrunjež lisćina blokowanjow za tute přewjedźenje { -brand-short-name } je znjemóžnjena Klikńće, zo byšće blokowanje skónčił.
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-disabled.title
hsb
Je tuchwilu jako zablokowane markěrowane, hačrunjež lisćina blokowanjow za tute přewjedźenje { -brand-short-name } je znjemóžnjena Klikńće, zo byšće blokowanje skónčił.
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled
hsb
Tutón modul hižo njebokować (lisćina blokowanjow tuchwilu znjemóžnjena)
en-US
Unblock this module (blocklist currently disabled)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled.aria-label
hsb
Tuchwilu jako zablokowany markěrowany, hačrunjež lisćina blokowanja je za tute wuwjedźenje { -brand-short-name } znjemóžnjena. Klikńće, zo byšće blokowanje skónčił.
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled.title
hsb
Tuchwilu jako zablokowany markěrowany, hačrunjež lisćina blokowanja je za tute wuwjedźenje { -brand-short-name } znjemóžnjena. Klikńće, zo byšće blokowanje skónčił.
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-disabled
hsb
Znjemóžnjeny
en-US
Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-sideload-text
hsb
Druhi program na wašim ličaku je přidatk instalował, kotryž móhł waš wobhladowak kazyć. Prošu přepruwujće prawa tutoho přidatka a wubjerće Zmóžnić abo Přetorhnyć (zo byšće jón znjemóžnjeny wostajił).
en-US
Another program on your computer installed an add-on that may affect your browser. Please review this add-on’s permissions requests and choose to Enable or Cancel (to leave it disabled).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-sideload-text-no-perms
hsb
Druhi program na wašim ličaku je přidatk instalował, kotryž móhł waš wobhladowak kazyć. Prošu wubjerće Zmóžnić abo Přetorhnyć (zo byšće jón znjemóžnjeny wostajił).
en-US
Another program on your computer installed an add-on that may affect your browser. Please choose to Enable or Cancel (to leave it disabled).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
choose-dialog-privatebrowsing-disabled
hsb
W priwatnych woknach znjemóžnjeny
en-US
Disabled in Private Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-signature-algorithm-disabled
hsb
Tutón certifikat dowěry hódny njeje, dokelž je so ze signowanskim algoritmom signował, kotryž je so znjemóžnił, dokelž algoritm wěsty njeje.
en-US
The certificate is not trusted because it was signed using a signature algorithm that was disabled because that algorithm is not secure.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-native-fallback-heuristic
hsb
DNS přez HTTPS je so we wašej syći znjemóžnił.
en-US
DNS over HTTPS has been disabled on your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
psmerr-ssl-disabled
hsb
Wěsty zwisk móžny njeje, dokelž SSL-protokol je znjemóžnjeny.
en-US
Can’t connect securely because the SSL protocol has been disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-cert-signature-algorithm-disabled
hsb
Certifikat je so z pomocu signaturowym algoritmom signował, kotryž je so znjemóžnił, dokelž wěsty njeje.
en-US
The certificate was signed using a signature algorithm that is disabled because it is not secure.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-server-cache-not-configured
hsb
Pufrowak SSL-serwera njeje za tón soket konfigurowany a zmóžnjeny.
en-US
SSL server cache not configured and not disabled for this socket.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-ssl-disabled
hsb
Zwisk móžny njeje: SSL je znjemóžnjeny.
en-US
Cannot connect: SSL is disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-ssl2-disabled
hsb
Napřećiwne městno jenož podpěruje SSL wersije 2, kotraž je lokalnje znjemóžnjena.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-web-fonts-disabled
hsb
Webpisma su znjemóžnjene: njeje móžno, zasadźene PDF-pisma wužiwać.
en-US
Web fonts are disabled: unable to use embedded PDF fonts.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.