Transvision

Displaying 3 results for the string Disabled in ca:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
ca
La tasca «Agent de navegador per defecte» controla quan el navegador per defecte canvia de { -brand-short-name } a un altre navegador. Si el canvi es produeix en circumstàncies sospitoses, demanarà als usuaris que tornin a canviar-ho per { -brand-short-name } dues vegades com a màxim. El { -brand-short-name } instal·la aquesta tasca automàticament i es reinstal·la quan s'actualitza el { -brand-short-name }. Per desactivar aquesta tasca, actualitzeu la preferència «default-browser-agent.enabled» en la pàgina about:config o el paràmetre de política d'empresa «DisableDefaultBrowserAgent» del { -brand-short-name }.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
tracking-protection-icon-disabled-container.aria-label
ca
{ tracking-protection-icon-disabled }
en-US
{ tracking-protection-icon-disabled }
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
ca
La tasca «Agent de navegador per defecte» controla quan el navegador per defecte canvia de %MOZ_APP_DISPLAYNAME% a un altre navegador. Si el canvi es produeix en circumstàncies sospitoses, demanarà als usuaris que tornin a canviar-ho per %MOZ_APP_DISPLAYNAME% dues vegades com a màxim. El %MOZ_APP_DISPLAYNAME% instal·la aquesta tasca automàticament i es reinstal·la quan s'actualitza el %MOZ_APP_DISPLAYNAME%. Per desactivar aquesta tasca, actualitzeu la preferència «default-browser-agent.enabled» en la pàgina about:config o el paràmetre de política d'empresa «DisableDefaultBrowserAgent» del %MOZ_APP_DISPLAYNAME%.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.

Displaying 98 results for the string Disabled in en-US:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-adminDisabled
ca
L'administrador ha inhabilitat les actualitzacions
en-US
Updates disabled by your system administrator
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled
ca
Actualment la instal·lació de programari està inhabilitada. Feu clic a Habilita i torneu-ho a provar.
en-US
Software installation is currently disabled. Click Enable and try again.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled-locked
ca
L'administrador del sistema ha inhabilitat la instal·lació de programari.
en-US
Software installation has been disabled by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
ca
La tasca «Agent de navegador per defecte» controla quan el navegador per defecte canvia de { -brand-short-name } a un altre navegador. Si el canvi es produeix en circumstàncies sospitoses, demanarà als usuaris que tornin a canviar-ho per { -brand-short-name } dues vegades com a màxim. El { -brand-short-name } instal·la aquesta tasca automàticament i es reinstal·la quan s'actualitza el { -brand-short-name }. Per desactivar aquesta tasca, actualitzeu la preferència «default-browser-agent.enabled» en la pàgina about:config o el paràmetre de política d'empresa «DisableDefaultBrowserAgent» del { -brand-short-name }.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-loaded
ca
Heu desactivat la protecció en aquesta pàgina.
en-US
You have disabled protection on this page.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-admin-disabled-description
ca
El { -brand-short-name } no pot sincronitzar les pestanyes entre dispositius perquè el vostre administrador ha desactivat la sincronització.
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your administrator has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-admin-disabled-header
ca
La vostra organització ha desactivat la sincronització
en-US
Your organization has disabled sync
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSafeMode
ca
Desactiva la funció de reiniciar en mode segur. Nota: en el Windows, la tecla Maj per entrar en mode segur només es pot desactivar mitjançant l'Estratègia de grup.
en-US
Disable the feature to restart in Safe Mode. Note: the Shift key to enter Safe Mode can only be disabled on Windows using Group Policy.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-health-report-disabled
ca
L'informe de dades està desactivat en la configuració d'aquesta versió
en-US
Data reporting is disabled for this build configuration
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login-disabled
ca
Aquesta preferència s'ha desactivat al Windows. Per canviar-la, aneu a <a data-l10n-name="startup-link">Aplicacions d'inici</a> en els paràmetres del sistema.
en-US
This preference has been disabled in Windows. To change, visit <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> in System settings.
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
troubleshoot-mode-description
ca
Utilitzeu aquest mode especial del { -brand-short-name } per diagnosticar problemes. Les vostres extensions i personalitzacions es desactivaran temporalment.
en-US
Use this special mode of { -brand-short-name } to diagnose issues. Your extensions and customizations will be temporarily disabled.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-private-window-error-title
ca
El { -screenshots-brand-name } està desactivat en el mode de navegació privada
en-US
{ -screenshots-brand-name } is disabled in Private Browsing Mode
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
tracking-protection-icon-disabled-container.aria-label
ca
{ tracking-protection-icon-disabled }
en-US
{ tracking-protection-icon-disabled }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
ca
La visualització del contingut de la pestanya s'ha desactivat a causa d'una incompatibilitat entre el %S i el vostre programari d'accessibilitat. Actualitzeu el vostre lector de pantalla o instal·leu la versió de compatibilitat ampliada del Firefox ESR (Firefox Extended Support Release).
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptMessage
ca
Les extensions, els temes i els paràmetres personalitzats s'inhabilitaran temporalment.
en-US
Your extensions, themes, and custom settings will be temporarily disabled.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
unsignedAddonsDisabled.message
ca
Un o més complements instal·lats no estan verificats i s'han inhabilitat.
en-US
One or more installed add-ons cannot be verified and have been disabled.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
ca
La tasca «Agent de navegador per defecte» controla quan el navegador per defecte canvia de %MOZ_APP_DISPLAYNAME% a un altre navegador. Si el canvi es produeix en circumstàncies sospitoses, demanarà als usuaris que tornin a canviar-ho per %MOZ_APP_DISPLAYNAME% dues vegades com a màxim. El %MOZ_APP_DISPLAYNAME% instal·la aquesta tasca automàticament i es reinstal·la quan s'actualitza el %MOZ_APP_DISPLAYNAME%. Per desactivar aquesta tasca, actualitzeu la preferència «default-browser-agent.enabled» en la pàgina about:config o el paràmetre de política d'empresa «DisableDefaultBrowserAgent» del %MOZ_APP_DISPLAYNAME%.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
insecureFieldWarningDescription
ca
El %S ha detectat un lloc insegur. L'emplenament automàtic de formularis es desactivarà temporalment.
en-US
%S has detected an insecure site. Form Autofill is temporarily disabled.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
web_fonts_disabled
ca
Els tipus de lletra web estan desactivats: no es poden utilitzar els tipus de lletra incrustats al PDF.
en-US
Web fonts are disabled: unable to use embedded PDF fonts.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-usb-status-disabled
ca
Desactivat
en-US
Disabled
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-usb-disabled
ca
USB desactivat
en-US
USB disabled
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-action-push2.disabledTitle
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Service Worker push is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-action-start2.disabledTitle
ca
L'inici d'un procés de treball de servei està desactivat pel multiprocés del { -brand-shorter-name }
en-US
Service Worker start is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-inspect-action-disabled.title
ca
La inspecció dels processos de treball de servei està desactivada pel multiprocés del { -brand-shorter-name }
en-US
Service Worker inspection is currently disabled for multiprocess { -brand-shorter-name }
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
editorNotificationFooter.noOriginalScopes
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Original variables name mapping is turned off, so all inline and tooltip previews are disabled. Click the `%S` checkbox in the scopes panel to turn them on.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.disabled
ca
Inhabilitat
en-US
Disabled
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-heading-features-disabled
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Disabled Features
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.reloadNotification.description2
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Device simulation changes require a reload to fully apply. Automatic reloads are disabled by default to avoid losing any changes in DevTools. You can enable reloading via the Settings menu.
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-visibility-toggle-system.tooltiptext
ca
Warning: Source string is missing
en-US
System style sheets can’t be disabled
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
ConsoleAPIDisabled
ca
L'API de registre de la consola web (console.log, console.info, console.warn, console.error) ha estat inhabilitada per un script de la pàgina.
en-US
The Web Console logging API (console.log, console.info, console.warn, console.error) has been disabled by a script on this page.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
evaluationNotifcation.noOriginalVariableMapping.msg
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Original variables name mapping in the debugger is disabled. Evaluation results might not be accurate. Click the `Show original variables` checkbox in the debugger scopes panel to enable.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
deniedPortAccess
ca
L'accés al número de port indicat ha estat inhabilitat per motius de seguretat.
en-US
Access to the port number given has been disabled for security reasons.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedDisabled
ca
S'ha denegat la sol·licitud de pantalla completa perquè a les preferències de l'usuari s'ha inhabilitat l'API de pantalla completa.
en-US
Request for fullscreen was denied because Fullscreen API is disabled by user preference.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedDisabled
ca
S'ha denegat la sol·licitud de bloqueig del punter perquè a les preferències de l'usuari s'ha inhabilitat l'API de bloqueig del punter.
en-US
Request for pointer lock was denied because Pointer Lock API is disabled by user preference.
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
ScrollAnchoringDisabledInContainer
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Scroll anchoring was disabled in a scroll container because of too many consecutive adjustments (%1$S) with too little total distance (%2$S px average, %3$S px total).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSDisabled
ca
S'ha blocat una sol·licitud multiorigen: La política de mateix origen impedeix llegir el recurs remot en %1$S. (Motiu: CORS està inhabilitat).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS disabled).
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CERT_SIGNATURE_ALGORITHM_DISABLED
ca
El certificat s'ha signat amb un algoritme que s'ha inhabilitat perquè no és segur.
en-US
The certificate was signed using a signature algorithm that is disabled because it is not secure.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SERVER_CACHE_NOT_CONFIGURED
ca
La memòria cau del servidor SSL no està configurada i no està inhabilitada en aquest sòcol.
en-US
SSL server cache not configured and not disabled for this socket.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SSL2_DISABLED
ca
L'altre extrem només pot fer servir la versió 2 de l'SSL, que està inhabilitada de forma local.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SSL_DISABLED
ca
No s'ha pogut connectar: l'SSL està inhabilitat.
en-US
Cannot connect: SSL is disabled.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
PSMERR_SSL_Disabled
ca
No es pot connectar de forma segura perquè s'ha inhabilitat el protocol SSL.
en-US
Can’t connect securely because the SSL protocol has been disabled.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorTrust_SignatureAlgorithmDisabled
ca
No es confia en el certificat perquè ha estat signat amb un algorisme de signatura que va ser inhabilitat per no ser segur.
en-US
The certificate is not trusted because it was signed using a signature algorithm that was disabled because that algorithm is not secure.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-status-disabled.label
ca
Inhabilitat
en-US
Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-name-disabled
ca
{ $name } (desactivat)
en-US
{ $name } (disabled)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-blocked
ca
S'ha inhabilitat { $name } per motius de seguretat o d'estabilitat.
en-US
{ $name } has been disabled due to security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-blocked2.message
ca
S'ha inhabilitat { $name } per motius de seguretat o d'estabilitat.
en-US
{ $name } has been disabled due to security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned-and-disabled
ca
«{ $name }» no s'ha pogut verificar per al seu ús al { -brand-short-name } i s'ha inhabilitat.
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name } and has been disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned-and-disabled2.message
ca
«{ $name }» no s'ha pogut verificar per al seu ús al { -brand-short-name } i s'ha inhabilitat.
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name } and has been disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
dictionary-disabled-heading
ca
Desactivats
en-US
Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
disabled-unsigned-heading.value
ca
S'han inhabilitat alguns complements
en-US
Some add-ons have been disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extension-disabled-heading
ca
Desactivades
en-US
Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-check-compatibility
ca
La comprovació de compatibilitat dels complements no està habilitada. Pot ser que tingueu complements incompatibles.
en-US
Add-on compatibility checking is disabled. You may have incompatible add-ons.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-check-compatibility2.message
ca
La comprovació de compatibilitat dels complements no està habilitada. Pot ser que tingueu complements incompatibles.
en-US
Add-on compatibility checking is disabled. You may have incompatible add-ons.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-safe-mode
ca
El mode segur ha inhabilitat tots els complements.
en-US
All add-ons have been disabled by safe mode.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-safe-mode2.message
ca
El mode segur ha inhabilitat tots els complements.
en-US
All add-ons have been disabled by safe mode.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security
ca
La comprovació de seguretat dels complements no està habilitada. Les actualitzacions podrien posar-vos en risc.
en-US
Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security2.message
ca
La comprovació de seguretat dels complements no està habilitada. Les actualitzacions podrien posar-vos en risc.
en-US
Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
locale-disabled-heading
ca
Desactivats
en-US
Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugin-disabled-heading
ca
Desactivats
en-US
Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
sitepermission-disabled-heading
ca
Desactivats
en-US
Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutCompat.ftl
text-disabled-in-about-config
ca
Warning: Source string is missing
en-US
This feature has been disabled in about:config
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-upload-disabled
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Data upload is disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-upload-fake-enabled
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Data upload is disabled, but we’re lying and telling the { glean-sdk-brand-name } it is enabled so that data is still recorded locally. Note: If you set a debug tag, pings will be uploaded to the <a data-l10n-name="glean-debug-ping-viewer">{ glean-debug-ping-viewer-brand-name }</a> regardless of settings.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
state-dd-Disabled
ca
<span data-l10n-name="state">Estat:</span> Inhabilitat
en-US
<span data-l10n-name="state">State:</span> Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
state-dd-Disabled-block-list-state
ca
<span data-l10n-name="state">Estat:</span> Inhabilitat ({ $blockListState })
en-US
<span data-l10n-name="state">State:</span> Disabled ({ $blockListState })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-restart-in-safe-mode
ca
Reinicia amb els complements inhabilitats
en-US
Restart with Add-ons Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-locationawarebrowsing-term-4
ca
A partir d'aquell moment, la navegació amb geolocalització estarà inhabilitada
en-US
Location-Aware Browsing is now disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-safebrowsing-term-4
ca
A partir d'aquell moment, la navegació segura estarà inhabilitada
en-US
Safe Browsing is now disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
ca
El { -brand-full-name } utilitza serveis d'informació web («serveis» d'ara endavant), per proporcionar algunes de les funcionalitats disponibles per al vostre ús amb aquesta versió binària del { -brand-short-name }; tal com es descriu a continuació. Si no voleu un o més d'aquests serveis, o bé no considereu llurs termes acceptables, podeu triar inhabilitar-los. Teniu instruccions de com inhabilitar una funcionalitat o servei concret <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">aquí</a>. En les preferències de l'aplicació es poden inhabilitar altres funcionalitats i serveis.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
fission-status-disabled-by-default
ca
Desactivat per defecte
en-US
Disabled by default
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
fission-status-disabled-by-e10s-env
ca
Desactivat per l'entorn
en-US
Disabled by environment
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
fission-status-disabled-by-e10s-other
ca
E10s desactivat
en-US
E10s disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
fission-status-disabled-by-env
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Disabled by environment
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
fission-status-disabled-by-user-pref
ca
Desactivat per l'usuari
en-US
Disabled by user
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
fission-status-experiment-control
ca
Desactivat per un experiment
en-US
Disabled by experiment
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
graphics-crash-guards-title
ca
Característiques del protector de fallades desactivades
en-US
Crash Guard Disabled Features
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
launcher-process-status-1
ca
Desactivat a causa d'un error
en-US
Disabled due to failure
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
launcher-process-status-2
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Disabled forcibly
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
touch-warning
ca
l'entrada tàctil asíncrona està desactivada perquè hi ha una preferència incompatible: { $preferenceKey }
en-US
async touch input disabled due to unsupported pref: { $preferenceKey }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
wheel-warning
ca
l'entrada amb roda asíncrona està desactivada perquè hi ha una preferència incompatible: { $preferenceKey }
en-US
async wheel input disabled due to unsupported pref: { $preferenceKey }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-upload-type
ca
Warning: Source string is missing
en-US
{ $uploadcase -> [enabled] enabled *[disabled] disabled }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-disabled.aria-label
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-disabled.title
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Unblock this module (blocklist currently disabled)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled.aria-label
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-to-unblock-module-disabled.title
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Currently marked as blocked, although the blocklist is disabled for this run of { -brand-short-name }. Click to unblock it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-disabled
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-sideload-text
ca
Un altre programa del vostre ordinador ha instal·lat un complement que pot afectar el navegador. Reviseu els permisos que se sol·liciten i trieu Habilita o Cancel·la (per deixar-lo inhabilitat).
en-US
Another program on your computer installed an add-on that may affect your browser. Please review this add-on’s permissions requests and choose to Enable or Cancel (to leave it disabled).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-sideload-text-no-perms
ca
Un altre programa del vostre ordinador ha instal·lat un complement que pot afectar el navegador. Reviseu els permisos que se sol·liciten i trieu Habilita o Cancel·la (per deixar-lo inhabilitat).
en-US
Another program on your computer installed an add-on that may affect your browser. Please choose to Enable or Cancel (to leave it disabled).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
choose-dialog-privatebrowsing-disabled
ca
Desactivat en finestres privades
en-US
Disabled in Private Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-signature-algorithm-disabled
ca
No es confia en el certificat perquè ha estat signat amb un algorisme de signatura que va ser inhabilitat per no ser segur.
en-US
The certificate is not trusted because it was signed using a signature algorithm that was disabled because that algorithm is not secure.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-native-fallback-heuristic
ca
Warning: Source string is missing
en-US
DNS over HTTPS has been disabled on your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
psmerr-ssl-disabled
ca
No es pot connectar de forma segura perquè s'ha inhabilitat el protocol SSL.
en-US
Can’t connect securely because the SSL protocol has been disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-cert-signature-algorithm-disabled
ca
El certificat s'ha signat amb un algoritme que s'ha inhabilitat perquè no és segur.
en-US
The certificate was signed using a signature algorithm that is disabled because it is not secure.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-server-cache-not-configured
ca
La memòria cau del servidor SSL no està configurada i no està inhabilitada en aquest sòcol.
en-US
SSL server cache not configured and not disabled for this socket.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-ssl-disabled
ca
No s'ha pogut connectar: l'SSL està inhabilitat.
en-US
Cannot connect: SSL is disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-ssl2-disabled
ca
L'altre extrem només pot fer servir la versió 2 de l'SSL, que està inhabilitada de forma local.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-web-fonts-disabled
ca
Els tipus de lletra web estan desactivats: no es poden utilitzar els tipus de lletra incrustats al PDF.
en-US
Web fonts are disabled: unable to use embedded PDF fonts.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.