Transvision

Displaying 2 results for the string Change in uk:

Entity uk en-US
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IgnoringWillChangeOverBudgetWarning
uk
Will-change споживає забагато пам'яті. Обмеженням бюджету є площа поверхні документу помножена на %1$S(%2$S пікселів). Входження will-change понад бюджет будуть проігноровані.
en-US
Will-change memory consumption is too high. Budget limit is the document surface area multiplied by %1$S (%2$S px). Occurrences of will-change over the budget will be ignored.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning
uk
onmozfullscreenchange є застарілим.
en-US
onmozfullscreenchange is deprecated.

Displaying 164 results for the string Change in en-US:

Entity uk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-password-tooltip
uk
Обов'язково збережіть поточний пароль для цього сайту. Змінивши пароль тут, ви не змінюєте його для { $webTitle }.
en-US
Make sure you’re saving your current password for this site. Changing the password here does not change it with { $webTitle }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-text2
uk
Цей пароль було використано в іншому обліковому записі, який, ймовірно, потрапив до витоку даних. Повторне використання облікових даних загрожує безпеці ваших інших облікових записів. Змініть цей пароль.
en-US
This password has been used on another account that was likely in a data breach. Reusing credentials puts all your accounts at risk. Change this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
uk
З часу останнього оновлення облікових даних, з цього вебсайту було викрито або викрадено паролі. Змініть пароль, щоб захистити свій обліковий запис.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
confirm-discard-changes-dialog-message
uk
Усі незбережені зміни будуть втрачені.
en-US
All unsaved changes will be lost.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
confirm-discard-changes-dialog-title
uk
Відхилити незбережені зміни?
en-US
Discard unsaved changes?
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-save-changes-button
uk
Зберегти зміни
en-US
Save Changes
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-homepage-controlled-changes.buttonlabel
uk
Зберегти зміни
en-US
Keep Changes
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-homepage-controlled-changes.label
uk
Ваша домівка змінилася.
en-US
Your homepage has changed.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-new-tab-controlled-changes.buttonlabel
uk
Зберегти зміни
en-US
Keep Changes
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-new-tab-controlled-changes.label
uk
Ваша нова вкладка змінилася.
en-US
Your new tab has changed.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
uk
Завдання агента типового браузера перевіряти, коли типовий браузер змінено з { -brand-short-name } на інший. Якщо зміна відбудеться за підозрілих обставин, він пропонуватиме користувачам повернутися до { -brand-short-name } до двох разів. Це завдання встановлюється автоматично { -brand-short-name } і перевстановлюється, коли { -brand-short-name } оновлюється. Щоб вимкнути це завдання, оновіть параметр “default-browser-agent.enabled” на сторінці about:config або в налаштуваннях групової політики “DisableDefaultBrowserAgent” { -brand-short-name }.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-body-text
uk
Нещодавно ваш типовий браузер було змінено. Торкніться, щоб знову встановити { -brand-short-name } типовим.
en-US
Your default browser was recently changed. Tap to restore { -brand-short-name } to default.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-permissions-reload-hint
uk
Для застосування змін, можливо, доведеться перезавантажити сторінку.
en-US
You may need to reload the page for changes to apply.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-change-settings-compact-button.tooltiptext
uk
Змінити налаштування пошуку
en-US
Change search settings
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-notification-anchor.tooltiptext
uk
Налаштувати отримання сповіщень від сайту
en-US
Change whether you can receive notifications from the site
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-description
uk
{ $addonName } бажає змінити ваш типовий засіб пошуку з { $currentEngine } на { $newEngine }. Ви згодні?
en-US
{ $addonName } would like to change your default search engine from { $currentEngine } to { $newEngine }. Is that OK?
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-quarantine-confirmation-line-2
uk
Якщо ви довіряєте цьому розширенню, дозвольте йому читати та змінювати ваші дані на сайтах, доступ до яких обмежує { -vendor-short-name }.
en-US
Allow this extension if you trust it to read and change your data on sites restricted by { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-draw-body-a
uk
Редагуйте документи PDF і зберігайте виконані зміни.
en-US
Mark up PDFs, then save your changes.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-draw-body-b
uk
Більше ніякого друку й сканування. Редагуйте документи PDF і зберігайте виконані зміни.
en-US
No more printing and scanning. Mark up PDFs, then save your changes.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-change-colorway-button
uk
Змінити забарвлення
en-US
Change colorway
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-description-two
uk
На основі поточних налаштувань, { -brand-short-name } не зберігає ваші дії під час перегляду. <a data-l10n-name="history-settings-url-two">Змініть налаштування</a>, щоб історія зберігалась.
en-US
Based on your current settings, { -brand-short-name } doesn’t remember your activity as you browse. To change that, <a data-l10n-name="history-settings-url-two">change your history settings to remember your history</a>.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
colorways-cfr-body
uk
Розфарбуйте свій браузер ексклюзивними відтінками { -brand-short-name }, натхненними голосами, які змінили культуру.
en-US
Color your browser with { -brand-short-name } exclusive shades inspired by voices that changed culture.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
set-default-pdf-handler-headline
uk
<strong>Тепер ваші файли PDF відкриватимуться в { -brand-short-name }.</strong> Редагуйте й підписуйте форми безпосередньо в браузері. Щоб змінити поведінку, шукайте “PDF” у налаштуваннях.
en-US
<strong>Your PDFs now open in { -brand-short-name }.</strong> Edit or sign forms directly in your browser. To change, search “PDF” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-subtitle
uk
Незалежні голоси можуть змінити культуру.
en-US
Independent voices can change culture.
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-no-access.label
uk
Розширення не може читати й змінювати дані
en-US
Extension Can’t Read and Change Data
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-options.label
uk
Розширення може читати й змінювати дані:
en-US
Extension Can Read and Change Data:
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-quarantined.label
uk
Розширенню не дозволено читати та змінювати дані
en-US
Extension Not Allowed to Read and Change Data
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-always-on
uk
Завжди може читати й змінювати дані на цьому сайті
en-US
Can always read and change data on this site
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-no-access
uk
Не може читати й змінювати дані на цьому сайті
en-US
Can’t read and change data on this site
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-temporary-access
uk
Може читати й змінювати дані для цього відвідування
en-US
Can read and change data for this visit
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-when-clicked
uk
Для читання й зміни даних необхідний дозвіл
en-US
Permission needed to read and change data
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-button-mac.tooltiptext
uk
Зміна вигляду
en-US
Change your view
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-button.tooltiptext
uk
Зміна вигляду
en-US
Change your view
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ManagedBookmarks
uk
Налаштувати список закладок, керованих адміністратором, які не може змінювати користувач.
en-US
Configures a list of bookmarks managed by an administrator that cannot be changed by the user.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-dialog.buttonlabelaccept
uk
Зберегти зміни
en-US
Save Changes
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permission-dialog.buttonlabelaccept
uk
Зберегти зміни
en-US
Save Changes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addressbar-suggestions-settings
uk
Змінити налаштування пропозицій засобів пошуку
en-US
Change preferences for search engine suggestions
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
confirm-browser-language-change-description
uk
Перезапустіть { -brand-short-name } для застосування змін
en-US
Restart { -brand-short-name } to apply these changes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-reload-description
uk
Вам необхідно перезавантажити вкладки для застосування змін.
en-US
You will need to reload your tabs to apply these changes.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-tracking-protection-change-block-list
uk
Змінити список блокування
en-US
Change block list
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-master-pw-change.label
uk
Змінити головний пароль
en-US
Change Master Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-master-pw-fips-desc
uk
Не вдалося змінити пароль
en-US
Password Change Failed
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-change.label
uk
Змінити головний пароль
en-US
Change Primary Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title
uk
Автоматично змінювати тло і вміст вебсайту відповідно до системних налаштувань і теми { -brand-short-name }.
en-US
Automatically change website backgrounds and content based on your system settings and { -brand-short-name } theme.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
suggestions-addressbar-settings-generic2
uk
Змінити налаштування для інших пропозицій панелі адреси
en-US
Change settings for other address bar suggestions
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-change-options.label
uk
Змінити
en-US
Change
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-choose-dialog-subtitle
uk
Зміни у списку елементів для синхронізації застосуються до всіх під'єднаних пристроїв.
en-US
Changes to the list of items to sync will be reflected across all your connected devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-choose-what-to-sync-dialog3.buttonlabelaccept
uk
Зберегти зміни
en-US
Save Changes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-device-name-change.label
uk
Змінити
en-US
Change Device Name
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-settings.tooltiptext
uk
Змінені вами налаштування приватності, безпеки та інші
en-US
General, Privacy, and Security settings you’ve changed
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-profile-picture.tooltiptext
uk
Змінити зображення профілю
en-US
Change profile picture
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
uk
У програмі { -brand-short-name } сталася помилка і цю зміну не було збережено. Зауважте, щоб змінити цей параметр оновлення, потрібен дозвіл на запис у файл, наведений нижче. Ви або системний адміністратор можете виправити цю помилку, надавши групі "Користувачі" повний контроль над цим файлом. Не вдалося записати у файл: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login-disabled
uk
Це налаштування вимкнено у Windows. Щоб змінити його, відвідайте <a data-l10n-name="startup-link">Програми для запуску</a> в налаштуваннях системи.
en-US
This preference has been disabled in Windows. To change, visit <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> in System settings.
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-desc
uk
Видалення кук і даних сайтів може призвести до виходу на ваших вебсайтах. Ви справді хочете зробити ці зміни?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to make the changes?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-settings-dialog.buttonlabelaccept
uk
Зберегти зміни
en-US
Save Changes
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-no-breaches-description
uk
У вас немає відомих витоків даних. Якщо щось зміниться, ми повідомимо вас.
en-US
You have no known breaches. If that changes, we will let you know.
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
removed-search-engine-message
uk
<strong>Ваш типовий засіб пошуку змінено.</strong> { $oldEngine } більше не доступний як типова пошукова система { -brand-short-name }. Відтепер ваш типовий засіб пошуку — { $newEngine }. Щоб змінити його, перейдіть до налаштувань. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Докладніше</label>
en-US
<strong>Your default search engine has been changed.</strong> { $oldEngine } is no longer available as a default search engine in { -brand-short-name }. { $newEngine } is now your default search engine. To change to another default search engine, go to settings. <label data-l10n-name="remove-search-engine-article">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-error-change-button.label
uk
Змінити початкову мову
en-US
Change source language
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message-3.message
uk
Щоб захистити ваші дані, деяким розширенням заборонено читати або змінювати дані на цьому сайті. Скористайтеся налаштуваннями розширення, щоб надати дозвіл для сайтів, обмежених { -vendor-short-name }.
en-US
To protect your data, some extensions can’t read or change data on this site. Use the extension’s settings to allow on sites restricted by { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTypePotentiallyUnwanted2
uk
Цей файл замаскований, як корисний, але він може спричинити небажані зміни ваших програм та налаштувань.
en-US
This file is disguised as a helpful download, but it can make unexpected changes to your programs and settings.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTypeUncommon2
uk
Цей файл зазвичай не завантажують і його відкриття може бути небезпечним. Він може містити вірус або спричинити неочікувані зміни ваших програм та налаштувань.
en-US
This file is not commonly downloaded and may not be safe to open. It may contain a virus or make unexpected changes to your programs and settings.
Entity # all locales browser • chrome • browser • search.properties
searchSettings
uk
Змінити налаштування пошуку
en-US
Change Search Settings
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
isprinting
uk
Документ неможливо змінити під час друку або попереднього перегляду.
en-US
The document cannot change while Printing or in Print Preview.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
uk
Завдання агента типового браузера перевіряти, коли типовий браузер змінено з %MOZ_APP_DISPLAYNAME% на інший. Якщо зміна відбудеться за підозрілих обставин, він пропонуватиме користувачам повернутися до %MOZ_APP_DISPLAYNAME% до двох разів. Це завдання встановлюється автоматично %MOZ_APP_DISPLAYNAME% і перевстановлюється, коли %MOZ_APP_DISPLAYNAME% оновлюється. Щоб вимкнути це завдання, оновіть параметр “default-browser-agent.enabled” на сторінці about:config або в налаштуваннях групової політики “DisableDefaultBrowserAgent” %MOZ_APP_DISPLAYNAME%.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserNotificationBodyText
uk
Нещодавно ваш типовий браузер було змінено. Торкніться, щоб знову встановити %MOZ_APP_DISPLAYNAME% типовим.
en-US
Your default browser was recently changed. Tap to restore %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to default.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
autofillReauthOSDialogLin
uk
Для зміни налаштувань автентифікації введіть свої облікові дані Linux.
en-US
To change the authentication settings, enter your Linux login credentials.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
autofillReauthOSDialogMac
uk
змінити параметри автентифікації
en-US
change the authentication settings
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
autofillReauthOSDialogWin
uk
Для зміни налаштувань автентифікації введіть свої облікові дані Windows.
en-US
To change the authentication settings, enter your Windows login credentials.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
changeAutofillOptions
uk
Змінити налаштування автозаповнення форм
en-US
Change Form Autofill Options
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
changeAutofillOptionsOSX
uk
Змінити налаштування автозаповнення форм
en-US
Change Form Autofill Preferences
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.contextmenu.copyAllChanges
uk
Копіювати всі зміни
en-US
Copy All Changes
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.contextmenu.copyAllChangesDescription
uk
Копіювати список усіх змін CSS в буфер обміну.
en-US
Copy a list of all CSS changes to clipboard.
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.noChanges
uk
Змін не знайдено.
en-US
No changes found.
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.noChangesDescription
uk
Зміни CSS в інспекторі з'являтимуться тут.
en-US
Changes to CSS in Inspector will appear here.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
startTraceButtonTooltip
uk
Відстежуйте всі фрейми JavaScript до %S.\nЩоб змінити вивід, клацніть правою кнопкою миші.
en-US
Trace all JavaScript frames to %S.\nRight click to change the output.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
startTraceButtonTooltip2
uk
Відстежуйте всі фрейми JavaScript до %2$S. (%1$S)\nЩоб змінити вивід, клацніть правою кнопкою миші.
en-US
Trace all JavaScript frames to %2$S. (%1$S)\nRight click to change the output.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
variablesEditableValueTooltip
uk
Натисніть, щоб змінити значення
en-US
Click to change value
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspector.sidebar.changesViewTitle
uk
Зміни
en-US
Changes
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorPseudoClassSubmenu.label
uk
Змінити псевдо-клас
en-US
Change Pseudo-class
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
toolbar.displayBy.tooltip
uk
Змінити спосіб групування об'єктів
en-US
Change how objects are grouped
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
toolbar.labelBy.tooltip
uk
Зміна способу відміток об'єктів
en-US
Change how objects are labeled
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
toolbar.view.tooltip
uk
Змінити вигляд купи знімків
en-US
Change the view of the snapshot
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.keaGroup
uk
Група обміну ключами:
en-US
Key Exchange Group:
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.changeDevicePixelRatio
uk
Змінити роздільну здатність точки огляду пристрою
en-US
Change device pixel ratio of the viewport
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.reloadConditions.userAgent
uk
Перезавантажувати за зміни user agent
en-US
Reload when user agent is changed
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.reloadNotification.description2
uk
Зміни симуляції пристрою вимагають перезавантаження для повного застосування. Автоматичні перезавантаження типово вимкнено, щоб уникнути втрат будь-яких змін в інструментах розробки. Ви можете увімкнути перезавантаження в меню налаштувань.
en-US
Device simulation changes require a reload to fully apply. Automatic reloads are disabled by default to avoid losing any changes in DevTools. You can enable reloading via the Settings menu.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-border-image-fix
uk
На елементі таблиці вищого рівня вилучіть властивість або змініть значення для <strong>border-collapse</strong> на інше, ніж <strong>collapse</strong>. { learn-more }
en-US
On the parent table element, remove the property or change the value of <strong>border-collapse</strong> to a value other than <strong>collapse</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-display-block-on-floated
uk
Значення <strong>display</strong> було замінено рушієм на <strong>block</strong>, тому що цей елемент <strong>floated</strong>.
en-US
The <strong>display</strong> value has been changed by the engine to <strong>block</strong> because the element is <strong>floated</strong>.
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.angleSwatch.tooltip
uk
Shift + клацнути, щоб змінити формат кутів
en-US
Shift+click to change the angle format
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.colorSwatch.tooltip
uk
Клацніть, щоб відкрити палітру кольорів, shift+клацнути для вибору формату кольору
en-US
Click to open the color picker, Shift+click to change the color format
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
isprinting
uk
Неможливо змінити документ під час друку або в режимі попереднього перегляду.
en-US
The document cannot change while Printing or in Print Preview.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BiquadFilterChannelCountChangeWarning
uk
Зміна кількості каналів BiquadFilterNode може спричинити проблеми з аудіо.
en-US
BiquadFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IIRFilterChannelCountChangeWarning
uk
Зміна кількості каналів IIRFilterNode може спричинити проблеми з аудіо.
en-US
IIRFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IgnoringWillChangeOverBudgetWarning
uk
Will-change споживає забагато пам'яті. Обмеженням бюджету є площа поверхні документу помножена на %1$S(%2$S пікселів). Входження will-change понад бюджет будуть проігноровані.
en-US
Will-change memory consumption is too high. Budget limit is the document surface area multiplied by %1$S (%2$S px). Occurrences of will-change over the budget will be ignored.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning
uk
onmozfullscreenchange є застарілим.
en-US
onmozfullscreenchange is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
CannotEncodeAllUnicode
uk
Форма була наділана у кодуванні %S, котре не може передати всі символи Юнікода, тож дані, введені користувачем, можуть бути спотворені. Щоб уникнути цієї проблеми, сторінка має бути змінена таким чином, щоб форма передавалась у кодуванні UTF-8. Тобто або змінивши кодування самої сторінки на UTF-8, або вказавши параметр accept-charset=utf-8 для елемента форми.
en-US
A form was submitted in the %S encoding which cannot encode all Unicode characters, so user input may get corrupted. To avoid this problem, the page should be changed so that the form is submitted in the UTF-8 encoding either by changing the encoding of the page itself to UTF-8 or by specifying accept-charset=utf-8 on the form element.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
accessError
uk
Неможливо зберегти %S не може бути збережений, тому що ви не можете міняти вміст вказаної теки. Змініть властивості теки і спробуйте знову або введіть іншу адресу для збереження.
en-US
%S could not be saved, because you cannot change the contents of that folder.\n\nChange the folder properties and try again, or try saving in a different location.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
helperAppNotFound
uk
Неможливо відкрити %S, оскільки не знайдено пов'язаної зовнішньої програми. Змініть пов'язану програму в налаштуваннях.
en-US
%S could not be opened, because the associated helper application does not exist. Change the association in your preferences.
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
passwordChangeTitle
uk
Підтвердження зміни пароля
en-US
Confirm Password Change
Entity # all locales mobile • android • mobile • android • aboutConfig.ftl
config-new-pref-change-button
uk
Змінити
en-US
Change
Entity # all locales netwerk • necko.properties
StrictUrlProtocolSetter
uk
Зміну протоколу URL-адреси “%1$S“ на “%2$S“ заблоковано.
en-US
Url “%1$S“ change to protocol “%2$S“ was blocked.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_CERT_KEA_MISMATCH
uk
Забезпечене свідоцтво не може використовуватися з вибраним алгоритмом обміну ключами.
en-US
The certificate provided cannot be used with the selected key exchange algorithm.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_CLIENT_KEY_EXCHANGE_FAILURE
uk
Невказана відмова під час обробки рукостискання SSL "Обмін ключами клієнта".
en-US
Unspecified failure while processing SSL Client Key Exchange handshake.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_DECRYPT_ERROR_ALERT
uk
Вузол повідомляє невдачу перевірки підпису або обміну ключами.
en-US
Peer reports failure of signature verification or key exchange.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_NO_SERVER_KEY_FOR_ALG
uk
Сервер не має ключа для виконаного алгоритму обміну ключами.
en-US
Server has no key for the attempted key exchange algorithm.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CHANGE_CIPHER
uk
SSL отримав спотворений запис "Зміна опису шифру".
en-US
SSL received a malformed Change Cipher Spec record.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_CLIENT_KEY_EXCH
uk
SSL отримав спотворене повідомлення рукостискання "Обмін ключами клієнта".
en-US
SSL received a malformed Client Key Exchange handshake message.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_MALFORMED_SERVER_KEY_EXCH
uk
SSL отримав спотворене повідомлення рукостискання "Обмін ключами сервера".
en-US
SSL received a malformed Server Key Exchange handshake message.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CHANGE_CIPHER
uk
SSL отримав неочікуваний запис "Зміна опису шифру".
en-US
SSL received an unexpected Change Cipher Spec record.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CLIENT_KEY_EXCH
uk
SSL отримав неочікуване повідомлення рукостискання "Обмін ключами клієнта".
en-US
SSL received an unexpected Client Key Exchange handshake message.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_SERVER_KEY_EXCH
uk
SSL отримав неочікуване повідомлення рукостискання "Обмін ключами сервера".
en-US
SSL received an unexpected Server Key Exchange handshake message.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SERVER_KEY_EXCHANGE_FAILURE
uk
Невказана відмова під час обробки рукостискання SSL "Обмін ключами сервера".
en-US
Unspecified failure while processing SSL Server Key Exchange handshake.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SYM_KEY_UNWRAP_FAILURE
uk
Відмова при створенні симетричного ключа в повідомленні обміну клієнтськими ключами.
en-US
Failure to unwrap the Symmetric key in Client Key Exchange message.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_WEAK_SERVER_EPHEMERAL_DH_KEY
uk
SSL отримало слабкий ефемерний ключ Діффі-Хеллмана в привітальному повідомленні "Обмін ключами сервера".
en-US
SSL received a weak ephemeral Diffie-Hellman key in Server Key Exchange handshake message.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devmgr-button-changepw.label
uk
Змінити пароль
en-US
Change Password
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
unable-to-toggle-fips
uk
Неможливо змінити режим FIPS для пристрою захисту. Рекомендується вийти і перезапустити програму.
en-US
Unable to change the FIPS mode for the security device. It is recommended that you exit and restart this application.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
change-device-password-window.title
uk
Змінити пароль
en-US
Change Password
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-failed-pw-change
uk
Не вдається змінити пароль.
en-US
Unable to change password.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
pippki-pw-change-ok
uk
Пароль змінено.
en-US
Password successfully changed.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • extensions.properties
homepageControlled.message
uk
Розширення %S змінило сторінку вашої домівки для нових вкладок та вікон.
en-US
An extension, %S, changed what you see when you open your homepage and new windows.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • extensions.properties
newTabControlled.message2
uk
Розширення %S змінило сторінку, коли ви відкрили нову вкладку.
en-US
An extension, %S, changed the page you see when you open a new tab.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
flushFailMessage
uk
Неочікувана помилка не дозволила зберегти зміни.
en-US
An unexpected error has prevented your changes from being saved.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
flushFailTitle
uk
Зміни не збережено
en-US
Changes not saved
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
passwordChangeTitle
uk
Підтвердження зміни пароля
en-US
Confirm Password Change
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.tooltiptext
uk
{ PLATFORM() -> [windows] Змінити налаштування цього додатку *[other] Змінити налаштування цього додатку }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Change this add-on’s options *[other] Change this add-on’s preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
uk
Розширення і теми - це невеличкі додатки для вашого браузера, які дозволяють захищати паролі, завантажувати відео, знаходити пропозиції, блокувати рекламу, змінювати зовнішній вигляд браузера та багато іншого. Ці невеликі програми часто розробляються сторонніми організаціями. Ось декілька <a data-l10n-name="learn-more-trigger">рекомендацій</a> від { -brand-product-name } для виняткової безпеки, швидкодії та функціональності.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
legacy-extensions-description
uk
Ці розширення не відповідають поточним стандартам { -brand-short-name }, тому вони були вимкнені. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Дізнайтеся про зміни, що стосуються додатків</label>
en-US
These extensions do not meet current { -brand-short-name } standards so they have been deactivated. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Learn about the changes to add-ons</label>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
private-browsing-description2
uk
{ -brand-short-name } змінює роботу розширень в режимі приватного перегляду. Будь-які нові розширення, які ви встановлюєте в { -brand-short-name }, не виконуватимуться в приватних вікнах. Доки ви не встановите дозвіл в налаштуваннях, розширення не працюватиме під час приватного перегляду і не матиме доступу до вашої діяльності в цьому режимі. Ми зробили цю зміну для захисту вашої приватності. <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Дізнайтеся, як керувати налаштуваннями розширень.</label>
en-US
{ -brand-short-name } is changing how extensions work in private browsing. Any new extensions you add to { -brand-short-name } won’t run by default in Private Windows. Unless you allow it in settings, the extension won’t work while private browsing, and won’t have access to your online activities there. We’ve made this change to keep your private browsing private. <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Learn how to manage extension settings</label>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-cannot-set-as-default-message
uk
Не вдалося змінити типовий профіль для { -brand-short-name }.
en-US
The default profile cannot be changed for { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-conflict
uk
Інша копія { -brand-product-name } зробила зміни в профілях. Необхідно перезапустити { -brand-short-name }, щоб виконувати інші зміни.
en-US
Another copy of { -brand-product-name } has made changes to profiles. You must restart { -brand-short-name } before making more changes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-flush-fail-title
uk
Зміни не збережено
en-US
Changes not saved
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-flush-failed
uk
Неочікувана помилка не дозволила зберегти зміни.
en-US
An unexpected error has prevented your changes from being saved.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-2
uk
{ -vendor-short-name } може перервати чи змінити Послуги на свій розсуд.
en-US
{ -vendor-short-name } may discontinue or change the Services at its discretion.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-dialog-body2
uk
Це не змінить ваші налаштування та не вилучить розширення.
en-US
This will not change your settings or remove extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-force-pin-change
uk
Примусова зміна PIN-коду
en-US
Force PIN change
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-current-change-pin-button
uk
Змінити PIN-код
en-US
Change PIN
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-settings-reason-v2
uk
Зміна пошукового засобу, домівки чи сторінки нової вкладки без мого дозволу
en-US
It changed my search engine, homepage, or new tab without informing or asking me
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-settings-suggestions-homepage
uk
Зміна домівки і сторінки нової вкладки
en-US
Change your homepage and new tab
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-settings-suggestions-search
uk
Зміна типового пошукового засобу
en-US
Change your default search settings
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-key-exchange-group
uk
Група обміну ключами
en-US
Key Exchange Group
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-nativeMessaging
uk
Обмін повідомленнями з іншими програмами, окрім { -brand-short-name }
en-US
Exchange messages with programs other than { -brand-short-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
chooser-dialog-remember-extra
uk
{ PLATFORM() -> [windows] Це можна змінити в налаштуваннях { -brand-short-name }. *[other] Це можна змінити в налаштуваннях { -brand-short-name }. }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] This can be changed in { -brand-short-name }’s options. *[other] This can be changed in { -brand-short-name }’s preferences. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileSelection.ftl
profile-selection-conflict-message
uk
Інша копія { -brand-product-name } зробила зміни в профілях. Необхідно перезапустити { -brand-short-name }, щоб виконувати інші зміни.
en-US
Another copy of { -brand-product-name } has made changes to profiles. You must restart { -brand-short-name } before making more changes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-settingschange.value
uk
{ PLATFORM() -> [windows] Вподобання можуть бути змінені в Налаштуваннях { -brand-short-name }. *[other] Вподобання можуть бути змінені в Налаштуваннях { -brand-short-name }. }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Settings can be changed in { -brand-short-name }’s Options. *[other] Settings can be changed in { -brand-short-name }’s Preferences. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-settings-button
uk
Змінити налаштування DNS
en-US
Change DNS settings
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-cert-kea-mismatch
uk
Забезпечене свідоцтво не може використовуватися з вибраним алгоритмом обміну ключами.
en-US
The certificate provided cannot be used with the selected key exchange algorithm.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-client-key-exchange-failure
uk
Невказана відмова під час обробки рукостискання SSL "Обмін ключами клієнта".
en-US
Unspecified failure while processing SSL Client Key Exchange handshake.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-decrypt-error-alert
uk
Вузол повідомляє невдачу перевірки підпису або обміну ключами.
en-US
Peer reports failure of signature verification or key exchange.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-no-server-key-for-alg
uk
Сервер не має ключа для виконаного алгоритму обміну ключами.
en-US
Server has no key for the attempted key exchange algorithm.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-malformed-change-cipher
uk
SSL отримав спотворений запис "Зміна опису шифру".
en-US
SSL received a malformed Change Cipher Spec record.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-malformed-client-key-exch
uk
SSL отримав спотворене повідомлення рукостискання "Обмін ключами клієнта".
en-US
SSL received a malformed Client Key Exchange handshake message.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-malformed-server-key-exch
uk
SSL отримав спотворене повідомлення рукостискання "Обмін ключами сервера".
en-US
SSL received a malformed Server Key Exchange handshake message.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-unexpected-change-cipher
uk
SSL отримав неочікуваний запис "Зміна опису шифру".
en-US
SSL received an unexpected Change Cipher Spec record.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-unexpected-client-key-exch
uk
SSL отримав неочікуване повідомлення рукостискання "Обмін ключами клієнта".
en-US
SSL received an unexpected Client Key Exchange handshake message.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-unexpected-server-key-exch
uk
SSL отримав неочікуване повідомлення рукостискання "Обмін ключами сервера".
en-US
SSL received an unexpected Server Key Exchange handshake message.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-server-key-exchange-failure
uk
Невказана відмова під час обробки рукостискання SSL "Обмін ключами сервера".
en-US
Unspecified failure while processing SSL Server Key Exchange handshake.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-sym-key-unwrap-failure
uk
Відмова при створенні симетричного ключа в повідомленні обміну клієнтськими ключами.
en-US
Failure to unwrap the Symmetric key in Client Key Exchange message.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-weak-server-ephemeral-dh-key
uk
SSL отримало слабкий ефемерний ключ Діффі-Хеллмана в привітальному повідомленні "Обмін ключами сервера".
en-US
SSL received a weak ephemeral Diffie-Hellman key in Server Key Exchange handshake message.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-editor-colorpicker-button.title
uk
Warning: Source string is missing
en-US
Change color
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
failed-pp-change
uk
Не вдається змінити головний пароль.
en-US
Unable to change Primary Password.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
pp-change-ok
uk
Головний пароль змінено.
en-US
Primary Password successfully changed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
pw-change-failed-title
uk
Помилка зміни пароля
en-US
Password Change Failed
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
pw-change-success-title
uk
Пароль змінено
en-US
Password Change Succeeded
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printPreview.ftl
printpreview-simplify-page-checkbox-enabled.tooltiptext
uk
Змінити макет для полегшення читання
en-US
Change layout for easier reading
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.