Transvision

Displaying 6 results for the string Account in mk:

Entity mk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
mk
{ $count -> [1] Ова ќе го отстрани најавувањето што сте го зачувале на { -brand-short-name } на сите уреди синхронизирани со вашиот { -fxaccount-brand-name }. Ова ќе ги отстрани и предупредувањата за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. [one] Ова ќе го отстрани најавувањето што сте го зачувале на { -brand-short-name } на сите уреди синхронизирани со вашиот { -fxaccount-brand-name }. Ова ќе ги отстрани и предупредувањата за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. *[other] Ова ќе ги отстрани сите најавувања што сте ги зачувале на { -brand-short-name } на сите уреди синхронизирани со вашиот { -fxaccount-brand-name }. Ова ќе ги отстрани и предупредувањата за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
mk
Создадете или најавете се на вашето име { -fxaccount-brand-name } на уредот каде што се зачувуваат вашите најавувања.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
mk
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
mk
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
mk
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
mk
Одличен пронајдок! Сега не останувајте без овој обележувач на мобилните уреди. Започнете со { -fxaccount-brand-name }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.

Displaying 57 results for the string Account in en-US:

Entity mk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
mk
{ $count -> [1] Ова ќе го отстрани најавувањето што сте го зачувале на { -brand-short-name } на сите уреди синхронизирани со вашиот { -fxaccount-brand-name }. Ова ќе ги отстрани и предупредувањата за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. [one] Ова ќе го отстрани најавувањето што сте го зачувале на { -brand-short-name } на сите уреди синхронизирани со вашиот { -fxaccount-brand-name }. Ова ќе ги отстрани и предупредувањата за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. *[other] Ова ќе ги отстрани сите најавувања што сте ги зачувале на { -brand-short-name } на сите уреди синхронизирани со вашиот { -fxaccount-brand-name }. Ова ќе ги отстрани и предупредувањата за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win
mk
За да ја копирате вашата лозинка, внесете ги податоците за најава на Windows. Ова помага да се заштити безбедноста на вашите сметки.
en-US
To copy your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win
mk
За да го уредите вашето најавување, внесете ги вашите ингеренции за најавување на Windows. Ова помага да се заштити безбедноста на вашите сметки.
en-US
To edit your login, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win
mk
За да го извезете вашето најавување, внесете ги вашите ингеренции за најавување на Windows. Ова помага да се заштити безбедноста на вашите сметки.
en-US
To export your logins, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win
mk
За да ја видите вашата лозинка, внесете ги податоците за најава на Windows. Ова помага да се заштити безбедноста на вашите сметки.
en-US
To view your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-text2
mk
Оваа лозинка е користена на друга сметка за која најверојатно имало пробивање на податоците. Повторната употреба на ингеренциите ги става во ризик сите ваши сметки. Променете ја оваа лозинка.
en-US
This password has been used on another account that was likely in a data breach. Reusing credentials puts all your accounts at risk. Change this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
mk
Лозинките беа протечени или украдени од ова мрежно место откако последен пат сте ги ажурирале деталите за најавување. Променете ја лозинката за да ја заштитите вашата сметка.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-avatar-button.title
mk
Уреди ја сметката
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
mk
Создадете или најавете се на вашето име { -fxaccount-brand-name } на уредот каде што се зачувуваат вашите најавувања.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Create or sign in to your account on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-disconnected2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Account disconnected
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-finish-account-setup
mk
Завршете го поставувањето сметка
en-US
Finish Account Setup
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify
mk
Потврдете ја вашата сметка
en-US
Verify Your Account
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify-status
mk
Сметката не е потврдена
en-US
Account Not Verified
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-account-header
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Account
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
mk
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-unverified
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-manage-account
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
mk
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
mk
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-account
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your account to use your { -relay-brand-name } email masks.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-fxa
mk
Warning: Source string is missing
en-US
You must log in to { -fxaccount-brand-name } in order to use { -relay-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-signin-description
mk
Warning: Source string is missing
en-US
To see your tabs from wherever you use { -brand-product-name }, sign in to your account. If you don’t have an account, we’ll take you through the steps to sign up.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description
mk
Warning: Source string is missing
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your account.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-step-signin-description
mk
Warning: Source string is missing
en-US
To grab your phone tabs here, first sign in or create an account.
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
mk
Одличен пронајдок! Сега не останувајте без овој обележувач на мобилните уреди. Започнете со { -fxaccount-brand-name }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
mk
Warning: Source string is missing
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-primary-button
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Create an account
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your account to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableAccounts
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Disable account-based services, including sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Windows10SSO
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso-desc
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Manage accounts in your device settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-win
mk
Warning: Source string is missing
en-US
To create a Primary Password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-manage-account
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-remove-account.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Remove Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verify-account.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Verify Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-warning-cross-user-setting
mk
Warning: Source string is missing
en-US
This setting will apply to all Windows accounts and { -brand-short-name } profiles using this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-body
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Synced data will remain in your account.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-title2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Sign out of your account?
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-title
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Sign out of { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }?
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
sync-disconnect-dialog-body
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-product-name } will stop syncing your account but won’t delete any of your browsing data on this device.
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-unverified
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-select-sign-result-unknown-account
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Unknown account
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.selectSignResultPrompt
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Multiple accounts found for %S. Select which to use or cancel.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
useCreditCardPasswordPrompt.win
mk
Warning: Source string is missing
en-US
%S is trying to use stored credit card information. Confirm access to this Windows account below.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
toolbar.view.treemap.tooltip
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Visualize memory usage: larger blocks account for a larger percent of memory usage
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • accounts.ftl
-fxaccount-brand-name
mk
Сметка за Firefox
en-US
{ $capitalization -> [sentence] Firefox account *[title] Firefox Account }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with an account to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.