Transvision

Displaying 43 results for the string { $name } in hye:

Entity hye en-US
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-message
hye
Հեռացնե՞լ { $name }֊ը { -brand-shorter-name }֊ից։
en-US
Remove { $name } from { -brand-shorter-name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-title
hye
Հեռացնե՞լ { $name }
en-US
Remove { $name }?
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-engine.aria-label
hye
Որոնել { $name }
en-US
Search { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-web-2.aria-label
hye
Փնտրէք { $name }֊ի միջոցով
en-US
Search with { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-with-name.placeholder
hye
Որոել { $name }֊ով կամ մուտքագրել հասցէն
en-US
Search with { $name } or enter address
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-author
hye
{ $name }-ի կողմից
en-US
by { $name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-dns-over-https-url-item-default.label
hye
{ $name } (Սկզբնադիր)
en-US
{ $name } (Default)
Entity # all locales browser • browser • preferences • containers.ftl
containers-window-update-settings2.title
hye
{ $name } Պարունակի կարգաւորումներ
en-US
{ $name } Container Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-label-default.label
hye
Սկզբնադիր՝ ({ $name })
en-US
Default ({ $name })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-password-saving
hye
<img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> վերահսկում է այս կարգաւորումները:
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls this setting.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-privacy-containers
hye
<img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> պահանջում է պարունակիչ ներդիր
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> requires Container Tabs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-proxy-config
hye
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> վերահսկում է, թե ինչպէս է { -brand-short-name }֊ը միանում համացանցին։
en-US
<img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls how { -brand-short-name } connects to the internet.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-web-notifications
hye
<img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> վերահսկում է այս կարգաւորումները:
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls this setting.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-websites-content-blocking-all-trackers
hye
<img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> վերահսկում է այս կարգաւորումները:
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls this setting.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-engine
hye
Դուք ընտրել եք կրկնուող հիմնաբառ, որը արդեն աւգտագործուում է "{ $name }" -ի կողմից: Խնդրում ենք ընտրել մեկ ուրիշը:
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by “{ $name }”. Please select another.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-name
hye
{ $name } ({ $version })
en-US
{ $name } ({ $version })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-name-disabled
hye
{ $name } (անջատուած)
en-US
{ $name } (disabled)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-blocked
hye
{ $name }-ը անջատուել է` անվտանգութիւն կամ կայունութիւն ապահովելու նպատակով:
en-US
{ $name } has been disabled due to security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-blocked2.message
hye
{ $name }-ը անջատուել է` անվտանգութիւն կամ կայունութիւն ապահովելու նպատակով:
en-US
{ $name } has been disabled due to security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-gmp-pending
hye
{ $name }-ը շուտով կը տեղադրուի:
en-US
{ $name } will be installed shortly.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-gmp-pending2.message
hye
{ $name }-ը շուտով կը տեղադրուի:
en-US
{ $name } will be installed shortly.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible
hye
{ $name }-ը եւ { -brand-short-name } { $version }-ը անհամատեղելի են:
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible2.message
hye
{ $name }-ը եւ { -brand-short-name } { $version }-ը անհամատեղելի են:
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-softblocked
hye
Յայտնի է, որ { $name }-ը պատճառում է ապահովութեան կամ կայունութեան խնդիրներ:
en-US
{ $name } is known to cause security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-softblocked2.message
hye
Յայտնի է, որ { $name }-ը պատճառում է ապահովութեան կամ կայունութեան խնդիրներ:
en-US
{ $name } is known to cause security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned
hye
{ $name }-ը չէր կարող վաւերացուել { -brand-short-name }-ում աւգտագործման համար։ Շարունակէք զգուշաւրէն։
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name }. Proceed with caution.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned-and-disabled
hye
{ $name }-ը չէր կարող հաստատուել { -brand-short-name }-ում աւգտագործման համար եւ անջատուել է։
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name } and has been disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned-and-disabled2.message
hye
{ $name }-ը չէր կարող հաստատուել { -brand-short-name }-ում աւգտագործման համար եւ անջատուել է։
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name } and has been disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned2.message
hye
{ $name }-ը չէր կարող վաւերացուել { -brand-short-name }-ում աւգտագործման համար։ Շարունակէք զգուշաւրէն։
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name }. Proceed with caution.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-tab-name
hye
Ներդիր. { $name }
en-US
Tab: { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-thread-name-and-id
hye
{ $name }
en-US
{ $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-invalid-profile-name
hye
Հաշուի "{ $name }" անուանումն անթոյլատրելի է:
en-US
The profile name “{ $name }” is not allowed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-name
hye
Հատկագիր. { $name }
en-US
Profile: { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-rename-profile
hye
Վերանուանել { $name } հատկագիրը
en-US
Rename profile { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
active-cache-name
hye
<strong>Գործուն շտեմարանի անունը.</strong> { $name }
en-US
<strong>Active Cache Name:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
push-end-point-result
hye
<strong>Սեղմել վերջնակէտ.</strong> { $name }
en-US
<strong>Push Endpoint:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
scope
hye
<strong>Շրջանակ.</strong> { $name }
en-US
<strong>Scope:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
waiting-cache-name
hye
<strong>Սպասող շտեմարանի անունը.</strong> { $name }
en-US
<strong>Waiting Cache Name:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-ping-details
hye
Տեղեկատուութեան իւրաքանչիւր կտոր ուղարկուում է <a data-l10n-name="ping-link">pings</a>"-ի միջոցով: Դուք նայում եք անկման { $name },{ $timestamp }֊ին։
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>”. You are looking at the { $name }, { $timestamp } ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-2
hye
{ $number }, { $name }
en-US
{ $number }, { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-expiration-2
hye
{ $number }, { $name }, { credit-card-expiration }
en-US
{ $number }, { $name }, { credit-card-expiration }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-page-size-dimension-name-string
hye
{ $width } × { $height } { $unit } ({ $name }, { $orientation })
en-US
{ $width } × { $height } { $unit } ({ $name }, { $orientation })
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
update-full-build-name
hye
{ $name } ({ $buildID })
en-US
{ $name } ({ $buildID })

Displaying 46 results for the string { $name } in en-US:

Entity hye en-US
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-message
hye
Հեռացնե՞լ { $name }֊ը { -brand-shorter-name }֊ից։
en-US
Remove { $name } from { -brand-shorter-name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-title
hye
Հեռացնե՞լ { $name }
en-US
Remove { $name }?
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-engine.aria-label
hye
Որոնել { $name }
en-US
Search { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-web-2.aria-label
hye
Փնտրէք { $name }֊ի միջոցով
en-US
Search with { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-with-name.placeholder
hye
Որոել { $name }֊ով կամ մուտքագրել հասցէն
en-US
Search with { $name } or enter address
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-author
hye
{ $name }-ի կողմից
en-US
by { $name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-dns-over-https-url-item-default.label
hye
{ $name } (Սկզբնադիր)
en-US
{ $name } (Default)
Entity # all locales browser • browser • preferences • containers.ftl
containers-window-update-settings2.title
hye
{ $name } Պարունակի կարգաւորումներ
en-US
{ $name } Container Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-label-default.label
hye
Սկզբնադիր՝ ({ $name })
en-US
Default ({ $name })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-password-saving
hye
<img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> վերահսկում է այս կարգաւորումները:
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls this setting.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-privacy-containers
hye
<img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> պահանջում է պարունակիչ ներդիր
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> requires Container Tabs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-proxy-config
hye
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> վերահսկում է, թե ինչպէս է { -brand-short-name }֊ը միանում համացանցին։
en-US
<img data-l10n-name ="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls how { -brand-short-name } connects to the internet.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-web-notifications
hye
<img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> վերահսկում է այս կարգաւորումները:
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls this setting.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
extension-controlling-websites-content-blocking-all-trackers
hye
<img data-l10n-name="icon"/><strong>{ $name }</strong> վերահսկում է այս կարգաւորումները:
en-US
<img data-l10n-name="icon"/> <strong>{ $name }</strong> controls this setting.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-resolver
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Provider: { $name }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-keyword-warning-engine
hye
Դուք ընտրել եք կրկնուող հիմնաբառ, որը արդեն աւգտագործուում է "{ $name }" -ի կողմից: Խնդրում ենք ընտրել մեկ ուրիշը:
en-US
You have chosen a keyword that is currently in use by “{ $name }”. Please select another.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-name
hye
{ $name } ({ $version })
en-US
{ $name } ({ $version })
Entity # all locales mobile • android • mobile • android • geckoViewConsole.ftl
console-timer-end
hye
Warning: Source string is missing
en-US
{ $name }: { $duration }ms
Entity # all locales mobile • android • mobile • android • geckoViewConsole.ftl
console-timer-start
hye
Warning: Source string is missing
en-US
{ $name }: timer started
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-name-disabled
hye
{ $name } (անջատուած)
en-US
{ $name } (disabled)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-blocked
hye
{ $name }-ը անջատուել է` անվտանգութիւն կամ կայունութիւն ապահովելու նպատակով:
en-US
{ $name } has been disabled due to security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-blocked2.message
hye
{ $name }-ը անջատուել է` անվտանգութիւն կամ կայունութիւն ապահովելու նպատակով:
en-US
{ $name } has been disabled due to security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-gmp-pending
hye
{ $name }-ը շուտով կը տեղադրուի:
en-US
{ $name } will be installed shortly.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-gmp-pending2.message
hye
{ $name }-ը շուտով կը տեղադրուի:
en-US
{ $name } will be installed shortly.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible
hye
{ $name }-ը եւ { -brand-short-name } { $version }-ը անհամատեղելի են:
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible2.message
hye
{ $name }-ը եւ { -brand-short-name } { $version }-ը անհամատեղելի են:
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-softblocked
hye
Յայտնի է, որ { $name }-ը պատճառում է ապահովութեան կամ կայունութեան խնդիրներ:
en-US
{ $name } is known to cause security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-softblocked2.message
hye
Յայտնի է, որ { $name }-ը պատճառում է ապահովութեան կամ կայունութեան խնդիրներ:
en-US
{ $name } is known to cause security or stability issues.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned
hye
{ $name }-ը չէր կարող վաւերացուել { -brand-short-name }-ում աւգտագործման համար։ Շարունակէք զգուշաւրէն։
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name }. Proceed with caution.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned-and-disabled
hye
{ $name }-ը չէր կարող հաստատուել { -brand-short-name }-ում աւգտագործման համար եւ անջատուել է։
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name } and has been disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned-and-disabled2.message
hye
{ $name }-ը չէր կարող հաստատուել { -brand-short-name }-ում աւգտագործման համար եւ անջատուել է։
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name } and has been disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-unsigned2.message
hye
{ $name }-ը չէր կարող վաւերացուել { -brand-short-name }-ում աւգտագործման համար։ Շարունակէք զգուշաւրէն։
en-US
{ $name } could not be verified for use in { -brand-short-name }. Proceed with caution.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-tab-name
hye
Ներդիր. { $name }
en-US
Tab: { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-thread-name-and-id
hye
{ $name }
en-US
{ $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-invalid-profile-name
hye
Հաշուի "{ $name }" անուանումն անթոյլատրելի է:
en-US
The profile name “{ $name }” is not allowed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-name
hye
Հատկագիր. { $name }
en-US
Profile: { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-rename-profile
hye
Վերանուանել { $name } հատկագիրը
en-US
Rename profile { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
active-cache-name
hye
<strong>Գործուն շտեմարանի անունը.</strong> { $name }
en-US
<strong>Active Cache Name:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
push-end-point-result
hye
<strong>Սեղմել վերջնակէտ.</strong> { $name }
en-US
<strong>Push Endpoint:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
scope
hye
<strong>Շրջանակ.</strong> { $name }
en-US
<strong>Scope:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
waiting-cache-name
hye
<strong>Սպասող շտեմարանի անունը.</strong> { $name }
en-US
<strong>Waiting Cache Name:</strong> { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-ping-details
hye
Տեղեկատուութեան իւրաքանչիւր կտոր ուղարկուում է <a data-l10n-name="ping-link">pings</a>"-ի միջոցով: Դուք նայում եք անկման { $name },{ $timestamp }֊ին։
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>”. You are looking at the { $name }, { $timestamp } ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-2
hye
{ $number }, { $name }
en-US
{ $number }, { $name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-expiration-2
hye
{ $number }, { $name }, { credit-card-expiration }
en-US
{ $number }, { $name }, { credit-card-expiration }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-page-size-dimension-name-string
hye
{ $width } × { $height } { $unit } ({ $name }, { $orientation })
en-US
{ $width } × { $height } { $unit } ({ $name }, { $orientation })
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
update-full-build-name
hye
{ $name } ({ $buildID })
en-US
{ $name } ({ $buildID })
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.