Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity hy-AM en-US
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
hy-AM
{ $addonCount -> [one] Ուշադրություն. Այս կայքը ցանկանում է տեղադրել չստուգված հավելում { -brand-short-name }-ում: Վարվեք ըստ սեփական հայեցողության: *[other] Ուշադրություն. Այս կայքը ցանկանում է տեղադրել { $addonCount } չստուգված հավելումներ { -brand-short-name }-ում: Վարվեք ըստ սեփական հայեցողության: }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.