Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales mail • chrome • messenger • converterDialog.properties
converterDialog.warningForDeferredToAccount
en-US
Accounts deferred to %1$S: %2$S. The messages in the accounts %3$S will now be converted to the %4$S format. %5$S will restart after the conversion is complete.
sq
Llogari që delegojnë te %1$S: %2$S. Mesazhet te llogaritë %3$S do të shndërrohen në formatin %4$S. %5$S do të riniset pasi shndërrimi të jetë i plotë.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.