Transvision

Displaying 69 results for the string track in en-US:

Entity en-US ca
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
content-blocking-description
en-US
Some websites use trackers that can monitor your activity across the Internet. In private windows, { -brand-short-name } Content Blocking automatically blocks many trackers that can collect information about your browsing behavior.
ca
Alguns llocs web utilitzen elements que poden fer el seguiment de la vostra activitat a Internet. En les finestres privades, el bloqueig de contingut del { -brand-short-name } bloca automàticament els elements de seguiment que poden recollir informació sobre la vostra navegació.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-private-browsing-text
en-US
Browse by yourself. Private Browsing with Content Blocking blocks online trackers that follow you around the web.
ca
Navegueu tot sol. La navegació privada amb bloqueig de contingut bloca els elements que us fan el seguiment mentre navegueu.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-tracking-protection-text2
en-US
{ -brand-short-name } helps stop websites from tracking you online, making it harder for ads to follow you around the web.
ca
El { -brand-short-name } impedeix que els llocs web us facin el seguiment mentre navegueu, de manera que és més difícil que els anuncis us puguin seguir per Internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-tracking-protection-title2
en-US
Protection From Tracking
ca
Protecció contra el seguiment
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-description
en-US
Choose the list { -brand-short-name } uses to block online trackers. Lists provided by <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
ca
Trieu la llista que el { -brand-short-name } utilitza per blocar els elements us fan el seguiment. Llistes proporcionades per <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-full-description
en-US
Blocks all detected trackers. Some websites or content may not load properly.
ca
Bloca tots els elements de seguiment detectats. És possible que alguns llocs web o contingut no es carreguin correctament.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-std-description
en-US
Allows some trackers so fewer websites break.
ca
Permet alguns elements de seguiment per tal que hi hagi menys llocs web que no funcionin.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-all-windows-trackers
en-US
Known trackers in all windows
ca
Elements de seguiment coneguts en totes les finestres
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-private-trackers
en-US
Known trackers only in Private Windows
ca
Elements de seguiment coneguts en finestres privades
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-section-description
en-US
Protect your privacy while you browse. Block invisible content that tracks the sites you visit and profiles you. Blocking some of this content may make pages load faster.
ca
Protegiu la vostra privadesa mentre navegueu. Bloqueu el contingut invisible que fa el seguiment dels llocs que visiteu per crear un perfil vostre amb aquesta informació. Blocant aquest contingut, és possible que les pàgines es carreguin més ràpid.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-standard-desc
en-US
Balanced for protection and performance. Allows some trackers so websites function properly.
ca
Equilibri entre protecció i rendiment. Permet alguns elements de seguiment perquè els llocs web funcionin correctament.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-third-party-cookies
en-US
Third-party tracking cookies
ca
Galetes de seguiment de tercers
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-trackers-label.label
en-US
Trackers
ca
Elements de seguiment
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description
en-US
Send websites a “Do Not Track” signal that you don’t want to be tracked
ca
Envia als llocs web el senyal «No vull ser seguit» per informar-los que no vull que em facin el seguiment
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-option-default-content-blocking-known.label
en-US
Only when { -brand-short-name } is set to block known trackers
ca
Només quan el { -brand-short-name } estigui configurat per bloquejar els elements de seguiment coneguts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-trackers.label
en-US
Third-party trackers
ca
Elements de seguiment de tercers
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
contentBlocking.trackersView.label
en-US
Trackers
ca
Elements de seguiment
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
contentBlocking.trackersView.strictInfo.label
en-US
To block all trackers, set content blocking to “Strict”.
ca
Per blocar tots els elements de seguiment, trieu el bloqueig de contingut «Estricte».
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.dtd
contentBlocking.trackingProtection3.label
en-US
Trackers
ca
Elements de seguiment
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label
en-US
Blocking Tracking Cookies
ca
S'estan blocant les galetes de seguiment
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookiesView.trackers.label
en-US
Tracking Cookies
ca
Galetes de seguiment
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.intro.v1.description
en-US
When you see the shield, %S is blocking parts of the page that can slow your browsing or track you online.
ca
Quan vegeu l'escut, el %S està blocant parts de la pàgina que poden alentir la navegació o fer seguiment de la vostra activitat a Internet.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.intro.v2.description
en-US
The privacy benefits of Tracking Protection are now just one part of content blocking. When you see the shield, content blocking is on.
ca
Tots els beneficis per a la privadesa que ofereix la protecció contra el seguiment ara formen part del bloqueig de contingut. Quan vegeu l'escut, el bloqueig de contingut està activat.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
storageAccess.description.learnmore
en-US
third-party trackers
ca
elements de seguiment de tercers
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
storageAccess.message
en-US
Will you give %1$S access to track your browsing activity on %2$S?
ca
Voleu permetre que %1$S faci el seguiment de la vostra activitat de navegació a %2$S?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
trackingProtection.icon.activeTooltip
en-US
Tracking attempts blocked
ca
S'han blocat intents de seguiment
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
trackingProtection.icon.disabledTooltip
en-US
Tracking content detected
ca
S'ha detectat contingut que fa seguiment
Entity # all locales browser • profile • bookmarks.inc
bugzilla
en-US
Mozilla Bug Tracker
ca
Eina de seguiment d'errors de Mozilla
Entity # all locales chat • twitter.properties
options.track
en-US
Tracked keywords
ca
Paraules claus seguides
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.trackingResource.tooltip
en-US
This URL matches a known tracker and it would be blocked with Content Blocking enabled.
ca
Warning: Missing string
Entity # all locales devtools • startup • aboutDevTools.ftl
features-console-desc
en-US
Track CSS, JavaScript, security and network issues. <a data-l10n-name="learn-more">{ features-learn-more }</a>
ca
Warning: Missing string
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaRecorderMultiTracksNotSupported
en-US
MediaRecorder does not support recording multiple tracks of the same type at this time.
ca
Actualment el MediaRecorder no permet enregistrar diverses pistes del mateix tipus.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamAddTrackDifferentAudioChannel
en-US
MediaStreamTrack %S could not be added since it belongs to a different AudioChannel.
ca
No s'ha pogut afegir el MediaStreamTrack %S perquè pertany a un altre AudioChannel.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamTrackAudioSourceNodeCrossOrigin
en-US
The MediaStreamTrack passed to createMediaStreamTrackSource is a cross-origin resource, the node will output silence.
ca
Warning: Missing string
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEMoreThanOneGridRepeatAutoFillFitInTrackList
en-US
Only one repeat(auto-fill, ) or repeat(auto-fit, ) is allowed in a track list.
ca
Només es permet un «repeat(auto-fill, )» o «repeat(auto-fit, )» en una llista de pistes («track list»).
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEMoreThanOneGridRepeatTrackSize
en-US
Only one track size is allowed inside repeat(auto-fit/auto-fill, ).
ca
Només es permet una mida de pista («track size») dins d'un «repeat(auto-fit/auto-fill, )».
Entity # all locales extensions • irc • chrome • chatzilla.properties
pref.bugKeyword.help
en-US
You can define multiple issue tracker keywords as a regular expression perhaps by separating them with "|" e.g. bug|issue|case|ticket
ca
Warning: Missing string
Entity # all locales mail • chrome • messenger • messenger.properties
confirmPhishingUrlAlternate
en-US
The link you just clicked seems to lead to another site than what the link text indicated. This is sometimes used for tracking whether you clicked the link, but it could also be a scam.\n\nThe link text indicated that the link would lead to %1$S, but it leads to %2$S.
ca
L'enllaç en el qual acabeu de fer clic sembla que us dirigeix a un lloc diferent del que indica el text de l'enllaç. A vegades, això s'utilitza per detectar si heu fet clic a l'enllaç, però també podria ser un enllaç fraudulent.\n\nEl text de l'enllaç indica que l'enllaç hauria de dirigir-vos a %1$S, però realment dirigeix a %2$S.
Entity # all locales mail • chrome • messenger • preferences • privacy.dtd
dntTrackingNotOkay.label2
en-US
Tell sites that I do not want to be tracked
ca
Fes saber als llocs web que no vull que se'm segueixi
Entity # all locales mail • chrome • messenger • preferences • privacy.dtd
doNotTrackInfo.label
en-US
Learn more about Do Not Track
ca
Més informació de «No vull que se'm segueixi»
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
doorhanger_tracking_message_disabled2
en-US
This page includes elements that may track your browsing.
ca
Aquesta pàgina inclou elements que podrien fer el seguiment de la vostra navegació.
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
doorhanger_tracking_message_enabled1
en-US
Attempts to track your online behavior have been blocked.
ca
S\&apos;han blocat els intents de seguiment de la vostra activitat de navegació.
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
doorhanger_tracking_title2
en-US
Tracking Protection
ca
Protecció contra el seguiment
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
firstrun_privacy_subtext
en-US
Private Browsing with Tracking Protection blocks trackers while you browse and won’t remember your history when you finish browsing.
ca
La navegació privada amb protecció contra el seguiment bloca els elements que us fan el seguiment mentre navegueu i no conservarà el vostre historial quan hàgiu acabat de navegar.
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
newfirstrun_privacy_subtext
en-US
Private browsing blocks ad trackers that follow you online.
ca
La navegació privada bloca els elements de seguiment de publicitat que us fan el seguiment mentre navegueu.
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
pref_category_privacy_summary4
en-US
Tracking, logins, data choices
ca
Seguiment, inicis de sessió, elecció de dades
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
pref_cookies_not_accept_trackers
en-US
Enabled, excluding tracking cookies
ca
Warning: Missing string
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
pref_donottrack_summary
en-US
&brandShortName; will tell sites that you do not want to be tracked
ca
El &brandShortName; farà saber als llocs web que no voleu que us segueixin
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
pref_donottrack_title
en-US
Do not track
ca
No vull ser seguit
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
pref_tracking_protection_title2
en-US
Tracking Protection
ca
Protecció contra el seguiment
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
private_tab_panel_description
en-US
&brandShortName; blocks parts of the pages that may track your browsing activity.
ca
El &brandShortName; bloca les parts de les pàgines que podrien fer el seguiment de la vostra navegació.
Entity # all locales mobile • android • base • android_strings.dtd
private_tab_panel_title
en-US
Private Browsing + Tracking Protection
ca
Navegació privada i protecció contra el seguiment
Entity # all locales mobile • android • chrome • aboutPrivateBrowsing.dtd
privatebrowsingpage.description.trackingProtection
en-US
&brandShortName; blocks parts of the pages that may track your browsing activity.
ca
El &brandShortName; bloca les parts de les pàgines que podrien fer el seguiment de la vostra navegació.
Entity # all locales mobile • android • chrome • aboutPrivateBrowsing.dtd
privatebrowsingpage.title.private
en-US
+ Tracking Protection
ca
+ Protecció contra el seguiment
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieAllowedForOriginOnTrackerByHeuristic
en-US
Storage access automatically granted for “%3$S” opened by tracker “%2$S” on “%1$S”.
ca
Warning: Missing string
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieAllowedForOriginOnTrackerByStorageAccessAPI
en-US
Storage access granted for “%3$S” opened by tracker “%2$S” on “%1$S”.
ca
Warning: Missing string
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieAllowedForTrackerByHeuristic
en-US
Storage access automatically granted for tracker “%2$S” on “%1$S”.
ca
Warning: Missing string
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieAllowedForTrackerByStorageAccessAPI
en-US
Storage access granted for tracker “%2$S” on “%1$S”.
ca
Warning: Missing string
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieBlockedTracker
en-US
Request to access cookie or storage on “%1$S” was blocked because it came from a tracker and content blocking is enabled.
ca
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • aboutPrivateBrowsing.dtd
privatebrowsingpage.track.warn
en-US
While this computer won't have a record of your browsing history, your employer or Internet service provider might still be able to track the pages you visit.
ca
Encara que l'ordinador no tindrà cap registre del vostre historial de navegació, el vostre proveïdor d'Internet o el vostre patró sí que podrien conèixer les pàgines que visiteu.
Entity # all locales suite • chrome • common • dataman • dataman.properties
perm.trackingprotection.label
en-US
Tracking Activity
ca
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • notification.properties
BlockedTrackingContentMessage
en-US
Parts of the page that track your online activity were blocked.
ca
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • notification.properties
TrackingContentMessage
en-US
Parts of this page may be tracking your online activity.
ca
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-security.dtd
doNotTrack.label
en-US
Tell websites that I do not want to be tracked
ca
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-security.dtd
trackProtect.label
en-US
Prevent tracking activities by known sites
ca
Warning: Missing string
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-security.dtd
tracking.label
en-US
User Tracking
ca
Seguiment de l'usuari
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-security.dtd
trackingIntro.label
en-US
Websites may track how you use them, thus affecting your privacy.
ca
Els llocs web poden fer seguiment de com els utilitzeu i afectar així a la vostra privadesa.
Entity # all locales suite • chrome • common • pref • pref-security.dtd
warnTrackContent.label
en-US
Warn me when known tracking activities were detected
ca
Warning: Missing string
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
type-tracker
en-US
Tracker
ca
Warning: Missing string

Displaying 3 results for the string track in ca:

Entity en-US ca
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaStreamAddTrackDifferentAudioChannel
en-US
MediaStreamTrack %S could not be added since it belongs to a different AudioChannel.
ca
No s'ha pogut afegir el MediaStreamTrack %S perquè pertany a un altre AudioChannel.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEMoreThanOneGridRepeatAutoFillFitInTrackList
en-US
Only one repeat(auto-fill, ) or repeat(auto-fit, ) is allowed in a track list.
ca
Només es permet un «repeat(auto-fill, )» o «repeat(auto-fit, )» en una llista de pistes («track list»).
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEMoreThanOneGridRepeatTrackSize
en-US
Only one track size is allowed inside repeat(auto-fit/auto-fill, ).
ca
Només es permet una mida de pista («track size») dins d'un «repeat(auto-fit/auto-fill, )».
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.