Transvision

Displaying 150 results for the string Update in tl:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
tl
Ikaw ay kasalukuyang nasa <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
tl
Dina-download ang update —<label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
tl
Ang mga update ay matatagpuan sa <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
tl
<img data-l10n-name="icon"/>Nagda-download ng update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
tl
Ang mga update ay matatagpuan sa <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-applying
tl
Inilalapat ang update...
en-US
Applying update
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-checkingForUpdates
tl
Naghahanap ng mga update...
en-US
Checking for updates
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
tl
Bigo ang pag-update. <label data-l10n-name="failed-link">I-download ang pinakabagong bersyon</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
tl
Bigo ang pag-update. <a data-l10n-name="failed-link-main">I-download ang pinakabagong bersyon</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
tl
Ang { -brand-short-name } ay kasalukuyang ina-update ng isa pang instance
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
tl
Hindi ka na maaaring makapag-update sa sistemang ito. <label data-l10n-name="unsupported-link">Alamin</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
tl
Mag-restart para ma-update ang { -brand-shorter-name }
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
tl
May mga password na nabunyag o ninakaw sa website na ito mula noong huli mong na-update ang iyong mga login detail. Baguhin mo ang password mo para maprotektahan ang iyong account.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
tl
I-update ang mga kagustuhan para kusang magpadala ng mga ulat kapag nag-crash ang { -brand-short-name }
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available2.label
tl
Mayroong update
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
tl
Hindi makapag-update ang { -brand-shorter-name } nang automatiko. I-download ang bagong bersyon - hindi mawawala sa iyo ang nai-save mong impormasyon o mga customization.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual2.label
tl
Mayroong update
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
tl
Hindi makapag-install ng bagon update sa { -brand-shorter-name } dahil may isa pang kopya ng { -brand-shorter-name } na tumatakbo. Maaaring pakisara ito upang makapagpatuloy ang pag-update or piliting mag-update pa rin (ang isa pang kopya ay maaaring hindi gumana ng maayos hanggang ito ay i-restart).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.buttonlabel
tl
I-update ang { -brand-shorter-name } kahit papaano
en-US
Update { -brand-shorter-name } anyway
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
tl
{ -brand-shorter-name } ay hindi automatikong makapag-update sa pinakabagong bersyon.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart2.buttonlabel
tl
I-update at mag-restart
en-US
Update and restart
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart2.label
tl
Mayroong update
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported2.label
tl
Hindi makapag-update
en-US
Unable to update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-available.label
tl
Mayroong update — i-download na
en-US
Update available — download now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-downloading.label
tl
Nagda-download ng { -brand-shorter-name } update
en-US
Downloading { -brand-shorter-name } update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-manual.label
tl
Mayroong update — i-download na
en-US
Update available — download now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-restart.label
tl
Mayroong update — mag-restart na
en-US
Update available — restart now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-unsupported.label
tl
Hindi makapag-update — hindi tugma sa system
en-US
Unable to update — system incompatible
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
tl
Sinusuri ng Default Browser Agent task kapag nagbago ang default mula { -brand-short-name } papuntang iba pang browser. Kung nangyari ito sa kaduda-dudang pagkakataon, aabisuhan nito ang mga user na bumalik sa { -brand-short-name } nang hindi hihigit sa dalawang beses. Kusa nang ikinakabit ng { -brand-short-name } ang task na ito, at muling naikakabit kapag nag-update ang { -brand-short-name }. Para ma-disable ang task na ito, i-update ang “default-browser-agent.enabled” na kagustuhan sa about:config o sa { -brand-short-name } enterprise policy setting na “DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
tl
Ang mga video sa site na ito ay maaaring hindi mapanood nang tama sa bersyon na ito ng { -brand-short-name }. Para sa buong suporta sa video, i-update na ang { -brand-short-name }.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-header
tl
I-update ang { -brand-short-name } upang mapanood ang video
en-US
Update { -brand-short-name } to play video
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-primary-button
tl
Mag-update Na
en-US
Update Now
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppAutoUpdate
tl
Mag-enable o mag-disable ng automatic application update.
en-US
Enable or disable automatic application update.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdateURL
tl
Set custom app update URL.
en-US
Set custom app update URL.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BackgroundAppUpdate2
tl
Buksan o patayin ang background updater.
en-US
Enable or disable the background updater.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableAppUpdate
tl
Pigilan ang browser mula sa pag-update.
en-US
Prevent the browser from updating.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSystemAddonUpdate
tl
Pigilan ang browser mula sa pagkabit at pag-update ng mga system add-on.
en-US
Prevent the browser from installing and updating system add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExtensionUpdate
tl
I-enable o i-disable ang kusang pag-update ng mga extension.
en-US
Enable or disable automatic extension updates.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ManualAppUpdateOnly
tl
Payagan lamang ang mga manu-manong pag-update at huwag ipagbigay-alam sa user ang tungkol sa mga update.
en-US
Allow manual updates only and do not notify the user about updates.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OverridePostUpdatePage
tl
Patungan ang nilalaman ng pahinang "Ano ang Bago" matapos mag-update. Itakda ang polisiyang ito sa blangko kung gusto mong huwag paganahin ang post-update page.
en-US
Override the post-update “What’s New” page. Set this policy to blank if you want to disable the post-update page.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-error
tl
Hindi kayang ma-update ng { -brand-short-name } ang mga wika mo sa ngayon. Siguruhing nakakonekta ka sa Internet at subukan uli.
en-US
{ -brand-short-name } can’t update your languages right now. Check that you are connected to the internet or try again.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-auto.label
tl
Kusang magkabit ng mga update (inirerekomenda)
en-US
Automatically install updates (recommended)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-check-choose.label
tl
Suriin kung may mga update, subalit hayaan ka kung ikakabit ang mga ito
en-US
Check for updates but let you choose to install them
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-description
tl
Panatilihing updated ang { -brand-short-name } para sa pinakamahusay na pagtakbo, katatagan, at seguridad.
en-US
Keep { -brand-short-name } up to date for the best performance, stability, and security.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-manual.label
tl
Huwag kailanman mag-check kung may mga update (hindi rekomendado)
en-US
Never check for updates (not recommended)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-title
tl
Mga { -brand-short-name } Update
en-US
{ -brand-short-name } Updates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-use-service.label
tl
Gumamit ng background service upang ikabit ang mga update
en-US
Use a background service to install updates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-history.label
tl
Ipakita ang Kasaysayan ng Pag-update...
en-US
Show Update History
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-in-progress-message
tl
Gusto mo bang ipagpatuloy ng { -brand-short-name } ang update na ito?
en-US
Do you want { -brand-short-name } to continue with this update?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-in-progress-title
tl
Kasalukuyang Nag-a-update
en-US
Update In Progress
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-title2
tl
Nagkaroon ng problema sa pag-save ng mga setting Pang-update
en-US
Error saving Update settings
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.unsupportedLibavcodec.message
tl
maaaring mahina ang libavcodec o hindi suportado, at dapat ma-update upang i-play ang video.
en-US
libavcodec may be vulnerable or is not supported, and should be updated to play video.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
tl
Ang pagpapakita ng nilalaman ng tab ay hindi pinagana dahil sa hindi pagkakatugma sa pagitan ng %S at ng iyong accessibility software. Paki-update ang iyong screen reader o lumipat sa Firefox Extended Support Release.
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
update.downloadAndInstallButton.label
tl
I-update sa %S
en-US
Update to %S
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
tl
Sinusuri ng Default Browser Agent task kapag nagbago ang default mula %MOZ_APP_DISPLAYNAME% papuntang iba pang browser. Kung nangyari ito sa kaduda-dudang pagkakataon, aabisuhan nito ang mga user na bumalik sa %MOZ_APP_DISPLAYNAME% nang hindi hihigit sa dalawang beses. Kusa nang ikinakabit ng %MOZ_APP_DISPLAYNAME% ang task na ito, at muling naikakabit kapag nag-update ang %MOZ_APP_DISPLAYNAME%. Para ma-disable ang task na ito, i-update ang “default-browser-agent.enabled” na kagustuhan sa about:config o sa %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting na “DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardDescriptionLabel
tl
Ang credit card na ia-update:
en-US
Credit card to update:
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardLabel
tl
Mag-update ng Credit Card
en-US
Update Credit Card
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardMessage
tl
Gusto mo bang i-update ang iyong credit card sa bagong impormasyon na ito?
en-US
Would you like to update your credit card with this new information?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONAL_COMPONENTS_DESC
tl
Ma-uupdate ang $BrandShortName sa background sa pamamagitan ng Maintenance Service.
en-US
The Maintenance Service will allow you to update $BrandShortName silently in the background.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
tl
Ang wizard na ito ay gagabay sa iyo sa installation ng $BrandFullNameDA.\n\nIminumungkahi na isara mo lahat ng iba pang mga application bago simulan ang Setup. Ito ay makatutulong para makapag-update ng mga kinakailangang system file nang hindi nirerestart ang iyong computer.\n\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_PAVEOVER_BUTTON2
tl
i-Update
en-US
Update
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_PAVEOVER_HEADER2
tl
Naka-install na ang $BrandShortName. Halika, i-update natin ito.
en-US
$BrandShortName is already installed. Let’s update it.
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
InfoText
tl
Ikinakabit ng %MOZ_APP_DISPLAYNAME% ang iyong mga update at magsisimula ito sa loob ng ilang sandali
en-US
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% is installing your updates and will start in a few moments
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
TitleText
tl
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% Update
en-US
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% Update
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
tl
Ang naka-connect na browser ay may lumang version ({ $runtimeVersion }). Ang minimum na suportadong version ay ({ $minVersion }). Ito ay isang hindi suportadong setup at maaaring ikasira ng DevTools. Paki-update ang konektadong browser. <a>Pag-troubleshoot</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
tl
Ang nakakonektang browser ay mas bago ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) kaysa sa iyong { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Hindi ito suportadong setup at maaaring makasira sa DevTools. Paki-update ang Firefox. <a>Pag-troubleshoot</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-usb-status-updating
tl
Nag-a-update...
en-US
Updating
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-usb-updating-button
tl
Nag-a-update...
en-US
Updating
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
tl
Na-update <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceFormUpdate
tl
I-update
en-US
Update
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
tl
Nire-rewrite ang lumang istilo na YouTube Flash embed (%S) papuntang iframe embed (%S). Paki-update ang pahina para gumamit ng iframe sa halip na embed/object, kung maaari.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
tl
Nire-rewrite ang lumang istilo na YouTube Flash embed (%S) papuntang iframe embed (%S). Hindi suportado ang mga param sa mga iframe embed at na-convert na. Paki-update ang pahina para gumamit ng iframe sa halip na embed/object, kung maaari.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2
tl
Bigong mag-register/update ng ServiceWorker para sa scope ‘%1$S’: Maling Content-Type na ‘%2$S’ ang natanggap para sa script na ‘%3$S’. Kinakailangan na ito'y isang JavaScript MIME type.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ received for script ‘%3$S’. Must be a JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterNetworkError
tl
Bigong mag-register/update ng ServiceWorker para sa scope na ‘%1$S’: Bigo ang pag-load na may status %2$S para sa script na ‘%3$S’.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Load failed with status %2$S for script ‘%3$S’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterStorageError
tl
Bigong mag-register/update ng ServiceWorker para sa scope ‘%S’: Hinaharang ang storage access sa context na ito dahil sa mga user setting o sa private browsing mode.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%S’: Storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
dontUpdateButton
tl
Huwag i-update
en-US
Don't update
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePassword
tl
I-update ang naka-save na password para sa %S?
en-US
Update saved password for %S?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePasswordNoUser
tl
I-update ang naka-save na password para sa pag-login?
en-US
Update saved password for this login?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
userSelectText2
tl
Piliin kung aling pag-log in upang i-update:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
updateButtonUnix
tl
Update Preferences
en-US
Update Preferences
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
updateButtonWin
tl
Update Options
en-US
Update Options
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-200
tl
Update XML file malformed (200)
en-US
Update XML file malformed (200)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398878
tl
Hindi natagpuan ang update server (tiyakin ninyo ang koneksiyon ninyo sa Internet)
en-US
Update server not found (check your internet connection)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-404
tl
Ang pag-update ng XML file ay hindi nakita (404)
en-US
Update XML file not found (404)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
elevationFailure
tl
Wala pahintulot na kailangan upang mai-install ang update na ito. Mangyaring makipag-ugnay sa iyong administrator ng system.
en-US
You don’t have the permissions necessary to install this update. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
patchApplyFailure
tl
Update ay hindi ma-install (patch apply Nabigong)
en-US
The Update could not be installed (patch apply failed)
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginButtonDeny.label
tl
Wag I-update
en-US
Don’t update
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginButtonText
tl
I-update
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
userSelectText2
tl
Pumili kung aling login ang i-update:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-available-updates
tl
Mga Available na Update
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-available-updates-title.title
tl
Mga Available na Update
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-recent-updates
tl
Mga Bagong Updates
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-recent-updates-title.title
tl
Mga Bagong Updates
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-last-updated-label
tl
Huling In-update
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-update-check-label
tl
Maghanap ng mga Update
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-updates-label
tl
Payagang makapag-update nang kusa
en-US
Allow automatic updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-check-for-updates
tl
Maghanap ng mga Update
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-installed
tl
Na-update na ang add-on mo.
en-US
Your add-ons have been updated.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-manual-updates-found
tl
Tingnan Lahat ng mga Update
en-US
View Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-none-found
tl
Walang natagpuang mga update
en-US
No updates found
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-reset-updates-to-automatic
tl
I-reset lahat ng mga add-on para kusang mag-update
en-US
Reset All Add-ons to Update Automatically
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-update-addons-automatically
tl
I-update nang Kusa ang mga Add-on
en-US
Update Add-ons Automatically
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-updating
tl
Ina-update ang mga add-on
en-US
Updating add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-view-updates
tl
Tingnan ang mga Bagong Update
en-US
View Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
available-updates-heading
tl
Mga Magagamit na Update
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-check-for-updates.label
tl
Maghanap ng mga Update
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-check-for-updates.tooltiptext
tl
Tingnan para sa mga update para sa add-on na ito
en-US
Check for updates for this add-on
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-last-updated.label
tl
Huling In-update
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-automatic.tooltiptext
tl
Kusang magkabit ng mga update
en-US
Automatically install updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-default.tooltiptext
tl
Awtomatikong mag-install ng updates
en-US
Automatically install updates only if that’s the default
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-manual.tooltiptext
tl
Huwag kusang magkabit ng mga update
en-US
Don’t automatically install updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-type.value
tl
Mga Awtomatikong Update
en-US
Automatic Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security
tl
Naka-disable ang update security checking. Posibleng ma-compromise ka ng updates.
en-US
Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security2.message
tl
Naka-disable ang update security checking. Posibleng ma-compromise ka ng updates.
en-US
Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-button
tl
Mag-update Na
en-US
Update Now
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message
tl
Maa-update ang extension na ito kapag nag-restart ang { -brand-short-name }.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message2.message
tl
Maa-update ang extension na ito kapag nag-restart ang { -brand-short-name }.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-update-button
tl
I-update
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-available-updates.value
tl
Walang natagpuang mga update
en-US
No updates found
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-find-updates.label
tl
Maghanap ng mga Update
en-US
Check For Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-recent-updates.value
tl
Wala kang bagong-update na mga add-on
en-US
You haven’t recently updated any add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recent-updates-heading
tl
Mga Update Kamakailan
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
updates-heading
tl
Pamahalaan ang Iyong Mga Update
en-US
Manage Your Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-6
tl
{ -vendor-short-name } may update these terms as necessary from time to time. These terms may not be modified or canceled without { -vendor-short-name }'s written agreement.
en-US
{ -vendor-short-name } may update these terms as necessary from time to time. These terms may not be modified or canceled without { -vendor-short-name }’s written agreement.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
update-button
tl
Update
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-show-update-history
tl
Ipakita ang Kasaysayan ng Pag-update
en-US
Show Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-channel
tl
Update Channel
en-US
Update Channel
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-dir
tl
{ PLATFORM() -> [linux] Update Directory *[other] Update Folder }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Update Directory *[other] Update Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-history
tl
Kasaysayan ng Pag-update
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
try-newer-driver
tl
Hinarang para sa bersyon ng iyong graphics driver. Subukang i-update ang iyong graphics driver sa bersyong { $driverVersion } o mas higit pa.
en-US
Blocked for your graphics driver version. Try updating your graphics driver to version { $driverVersion } or newer.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cannot-update
tl
Hindi ma-update
en-US
cannot update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-status
tl
Huling katayuan ng pag-update
en-US
Last update status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-time
tl
Huling pag-update ng oras
en-US
Last update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-next-update-time
tl
Susunod na oras ng pag-update
en-US
Next update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-update-btn
tl
I-update
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-trigger-update
tl
I-trigger ang Update
en-US
Trigger Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-update-error
tl
update error ({ $error })
en-US
update error ({ $error })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-updating
tl
I-update
en-US
updating
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • backgroundupdate.ftl
backgroundupdate-task-description
tl
Ang Background Update task ay nagsisiyasat ng mga update sa { -brand-short-name } kapag hindi tumatakbo ang { -brand-short-name }. Ang gawain na ito ay awtomatikong ininstall ng { -brand-short-name }, at muling mai-iinstal kapag tumakbo ang { -brand-short-name }. Upang hindi paganahin ang updater, baguhin ang mga setting ng browser o ang “BackgroundAppUpdate” enterprise policy setting ng { -brand-short-name }.
en-US
The Background Update task checks for updates to { -brand-short-name } when { -brand-short-name } is not running. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } runs. To disable this task, update the browser settings or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “BackgroundAppUpdate”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
tl
Maaari mong i-update nang mano-mano ang { -brand-short-name } sa pamamagitan ng pagbisita sa link na ito at i-download ang pinakabagong bersyon:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-background
tl
Update:
en-US
Update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-background-page
tl
Ang update para sa seguridad at stabilidad ng { -brand-short-name } ay nadownload na at handa nang i-install.
en-US
A security and stability update for { -brand-short-name } has been downloaded and is ready to be installed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-page
tl
Handa nang Maikabit ang Update
en-US
Update Ready to Install
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-more-elevated
tl
Ang update na ito ay nangangailangan ng mga pribilehiyo ng tagapangasiwa. Ang update ay ay iinstall sa sunod na panahon na tatakbo ang { -brand-short-name }. Maari kang mag-restart sa { -brand-short-name } ngayon, magpatuloy sa pagtrabaho at mag-restart mamaya o tanggihan ang update na ito.
en-US
This update requires administrator privileges. The update will be installed the next time { -brand-short-name } starts. You can restart { -brand-short-name } now, continue working and restart later, or decline this update.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-update-wizard.title
tl
Update ng Software
en-US
Software Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
close-button-label.title
tl
I-update ang Kasaysayan
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
history-intro
tl
Ang mga sumusunod na update ay naikabit na
en-US
The following updates have been installed
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
history-title
tl
I-update ang Kasaysayan
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
name-header
tl
Pangalan ng Update
en-US
Update Name
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
no-updates-label
tl
Wala pang mga update na naikabit
en-US
No updates installed yet

Displaying 188 results for the string Update in en-US:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
tl
Ikaw ay kasalukuyang nasa <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-checking-failed
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Failed to check for updates.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
tl
Dina-download ang update —<label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
tl
Ang mga update ay matatagpuan sa <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
tl
<img data-l10n-name="icon"/>Nagda-download ng update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
tl
Ang mga update ay matatagpuan sa <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-adminDisabled
tl
Ang pagdadagdag ng mga pagbabago ay pinawalang bisa ng iyong system administrator.
en-US
Updates disabled by your system administrator
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-applying
tl
Inilalapat ang update...
en-US
Applying update
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-checkForUpdatesButton.label
tl
Magsiyasat ng mga pagbabago
en-US
Check for updates
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-checkingForUpdates
tl
Naghahanap ng mga update...
en-US
Checking for updates
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
tl
Bigo ang pag-update. <label data-l10n-name="failed-link">I-download ang pinakabagong bersyon</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
tl
Bigo ang pag-update. <a data-l10n-name="failed-link-main">I-download ang pinakabagong bersyon</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
tl
Ang { -brand-short-name } ay kasalukuyang ina-update ng isa pang instance
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
tl
Hindi ka na maaaring makapag-update sa sistemang ito. <label data-l10n-name="unsupported-link">Alamin</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
tl
Mag-restart para ma-update ang { -brand-shorter-name }
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
tl
{ $count -> *[other] <span>Mga binagong umiiral na login:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
tl
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Mga umiiral na login ang binago</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-modified
tl
Binago ang umiiral na login
en-US
Existing login updated
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
tl
May mga password na nabunyag o ninakaw sa website na ito mula noong huli mong na-update ang iyong mga login detail. Baguhin mo ang password mo para maprotektahan ang iyong account.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-action-updated
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Updated
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
tl
Warning: Source string is missing
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
tl
I-update ang mga kagustuhan para kusang magpadala ng mga ulat kapag nag-crash ang { -brand-short-name }
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available2.label
tl
Mayroong update
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
tl
Hindi makapag-update ang { -brand-shorter-name } nang automatiko. I-download ang bagong bersyon - hindi mawawala sa iyo ang nai-save mong impormasyon o mga customization.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual2.label
tl
Mayroong update
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
tl
Hindi makapag-install ng bagon update sa { -brand-shorter-name } dahil may isa pang kopya ng { -brand-shorter-name } na tumatakbo. Maaaring pakisara ito upang makapagpatuloy ang pag-update or piliting mag-update pa rin (ang isa pang kopya ay maaaring hindi gumana ng maayos hanggang ito ay i-restart).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.buttonlabel
tl
I-update ang { -brand-shorter-name } kahit papaano
en-US
Update { -brand-shorter-name } anyway
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
tl
{ -brand-shorter-name } ay hindi automatikong makapag-update sa pinakabagong bersyon.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart2.buttonlabel
tl
I-update at mag-restart
en-US
Update and restart
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart2.label
tl
Mayroong update
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported2.label
tl
Hindi makapag-update
en-US
Unable to update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-available.label
tl
Mayroong update — i-download na
en-US
Update available — download now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-downloading.label
tl
Nagda-download ng { -brand-shorter-name } update
en-US
Downloading { -brand-shorter-name } update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-manual.label
tl
Mayroong update — i-download na
en-US
Update available — download now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-restart.label
tl
Mayroong update — mag-restart na
en-US
Update available — restart now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-unsupported.label
tl
Hindi makapag-update — hindi tugma sa system
en-US
Unable to update — system incompatible
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
tl
Sinusuri ng Default Browser Agent task kapag nagbago ang default mula { -brand-short-name } papuntang iba pang browser. Kung nangyari ito sa kaduda-dudang pagkakataon, aabisuhan nito ang mga user na bumalik sa { -brand-short-name } nang hindi hihigit sa dalawang beses. Kusa nang ikinakabit ng { -brand-short-name } ang task na ito, at muling naikakabit kapag nag-update ang { -brand-short-name }. Para ma-disable ang task na ito, i-update ang “default-browser-agent.enabled” na kagustuhan sa about:config o sa { -brand-short-name } enterprise policy setting na “DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-update
tl
Warning: Source string is missing
en-US
update
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-update
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Update { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-address-updated
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Address updated
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-credit-card-updated
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Card updated
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-password-updated
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Password updated
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-synctabs-header
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Update your sync settings
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
tl
Ang mga video sa site na ito ay maaaring hindi mapanood nang tama sa bersyon na ito ng { -brand-short-name }. Para sa buong suporta sa video, i-update na ang { -brand-short-name }.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-header
tl
I-update ang { -brand-short-name } upang mapanood ang video
en-US
Update { -brand-short-name } to play video
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-primary-button
tl
Mag-update Na
en-US
Update Now
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-heavy-user-body
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure important info — like bookmarks and passwords — is updated and protected across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
tl
Warning: Source string is missing
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-existing-pin-subtitle
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Launch a healthier internet from anywhere with a single click. Our latest update is packed with new things we think you’ll adore.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-existing-set-default-only-subtitle
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Use a browser that defends your privacy while you zip around the web. Our latest update is packed with things that you adore.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppAutoUpdate
tl
Mag-enable o mag-disable ng automatic application update.
en-US
Enable or disable automatic application update.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdatePin
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Prevent { -brand-short-name } from being updated beyond the specified version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdateURL
tl
Set custom app update URL.
en-US
Set custom app update URL.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BackgroundAppUpdate2
tl
Buksan o patayin ang background updater.
en-US
Enable or disable the background updater.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExtensionUpdate
tl
I-enable o i-disable ang kusang pag-update ng mga extension.
en-US
Enable or disable automatic extension updates.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ManualAppUpdateOnly
tl
Payagan lamang ang mga manu-manong pag-update at huwag ipagbigay-alam sa user ang tungkol sa mga update.
en-US
Allow manual updates only and do not notify the user about updates.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OverridePostUpdatePage
tl
Patungan ang nilalaman ng pahinang "Ano ang Bago" matapos mag-update. Itakda ang polisiyang ito sa blangko kung gusto mong huwag paganahin ang post-update page.
en-US
Override the post-update “What’s New” page. Set this policy to blank if you want to disable the post-update page.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
address-capture-update-button.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Update
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
address-capture-update-doorhanger-header
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Update address?
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-error
tl
Hindi kayang ma-update ng { -brand-short-name } ang mga wika mo sa ngayon. Siguruhing nakakonekta ka sa Internet at subukan uli.
en-US
{ -brand-short-name } can’t update your languages right now. Check that you are connected to the internet or try again.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-auto.label
tl
Kusang magkabit ng mga update (inirerekomenda)
en-US
Automatically install updates (recommended)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-check-choose.label
tl
Suriin kung may mga update, subalit hayaan ka kung ikakabit ang mga ito
en-US
Check for updates but let you choose to install them
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-manual.label
tl
Huwag kailanman mag-check kung may mga update (hindi rekomendado)
en-US
Never check for updates (not recommended)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-suppress-prompts.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Show fewer update notification prompts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-title
tl
Mga { -brand-short-name } Update
en-US
{ -brand-short-name } Updates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-use-service.label
tl
Gumamit ng background service upang ikabit ang mga update
en-US
Use a background service to install updates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-history.label
tl
Ipakita ang Kasaysayan ng Pag-update...
en-US
Show Update History
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-in-progress-message
tl
Gusto mo bang ipagpatuloy ng { -brand-short-name } ang update na ito?
en-US
Do you want { -brand-short-name } to continue with this update?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-in-progress-title
tl
Kasalukuyang Nag-a-update
en-US
Update In Progress
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-title2
tl
Nagkaroon ng problema sa pag-save ng mga setting Pang-update
en-US
Error saving Update settings
Entity # all locales browser • browser • speechDispatcher.ftl
speech-dispatcher-lib-too-old
tl
Warning: Source string is missing
en-US
You can’t use speech synthesis because Speech Dispatcher needs to be updated.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.unsupportedLibavcodec.message
tl
maaaring mahina ang libavcodec o hindi suportado, at dapat ma-update upang i-play ang video.
en-US
libavcodec may be vulnerable or is not supported, and should be updated to play video.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
tl
Ang pagpapakita ng nilalaman ng tab ay hindi pinagana dahil sa hindi pagkakatugma sa pagitan ng %S at ng iyong accessibility software. Paki-update ang iyong screen reader o lumipat sa Firefox Extended Support Release.
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
update.downloadAndInstallButton.label
tl
I-update sa %S
en-US
Update to %S
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
tl
Sinusuri ng Default Browser Agent task kapag nagbago ang default mula %MOZ_APP_DISPLAYNAME% papuntang iba pang browser. Kung nangyari ito sa kaduda-dudang pagkakataon, aabisuhan nito ang mga user na bumalik sa %MOZ_APP_DISPLAYNAME% nang hindi hihigit sa dalawang beses. Kusa nang ikinakabit ng %MOZ_APP_DISPLAYNAME% ang task na ito, at muling naikakabit kapag nag-update ang %MOZ_APP_DISPLAYNAME%. Para ma-disable ang task na ito, i-update ang “default-browser-agent.enabled” na kagustuhan sa about:config o sa %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting na “DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateAddressLabel
tl
Baguhin ang Tirahan
en-US
Update Address
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateAddressMessage
tl
Gusto mo bang baguhin ang iyong tirahan sa bagong impormasyon na ito?
en-US
Would you like to update your address with this new information?
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardDescriptionLabel
tl
Ang credit card na ia-update:
en-US
Credit card to update:
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardLabel
tl
Mag-update ng Credit Card
en-US
Update Credit Card
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardMessage
tl
Gusto mo bang i-update ang iyong credit card sa bagong impormasyon na ito?
en-US
Would you like to update your credit card with this new information?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONAL_COMPONENTS_DESC
tl
Ma-uupdate ang $BrandShortName sa background sa pamamagitan ng Maintenance Service.
en-US
The Maintenance Service will allow you to update $BrandShortName silently in the background.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
tl
Ang wizard na ito ay gagabay sa iyo sa installation ng $BrandFullNameDA.\n\nIminumungkahi na isara mo lahat ng iba pang mga application bago simulan ang Setup. Ito ay makatutulong para makapag-update ng mga kinakailangang system file nang hindi nirerestart ang iyong computer.\n\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_PAVEOVER_BUTTON2
tl
i-Update
en-US
Update
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_PAVEOVER_HEADER2
tl
Naka-install na ang $BrandShortName. Halika, i-update natin ito.
en-US
$BrandShortName is already installed. Let’s update it.
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
InfoText
tl
Ikinakabit ng %MOZ_APP_DISPLAYNAME% ang iyong mga update at magsisimula ito sa loob ng ilang sandali
en-US
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% is installing your updates and will start in a few moments
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
TitleText
tl
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% Update
en-US
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% Update
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
tl
Ang naka-connect na browser ay may lumang version ({ $runtimeVersion }). Ang minimum na suportadong version ay ({ $minVersion }). Ito ay isang hindi suportadong setup at maaaring ikasira ng DevTools. Paki-update ang konektadong browser. <a>Pag-troubleshoot</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
tl
Ang nakakonektang browser ay mas bago ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) kaysa sa iyong { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Hindi ito suportadong setup at maaaring makasira sa DevTools. Paki-update ang Firefox. <a>Pag-troubleshoot</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
tl
Na-update <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceFormUpdate
tl
I-update
en-US
Update
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
tl
Nire-rewrite ang lumang istilo na YouTube Flash embed (%S) papuntang iframe embed (%S). Paki-update ang pahina para gumamit ng iframe sa halip na embed/object, kung maaari.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
tl
Nire-rewrite ang lumang istilo na YouTube Flash embed (%S) papuntang iframe embed (%S). Hindi suportado ang mga param sa mga iframe embed at na-convert na. Paki-update ang pahina para gumamit ng iframe sa halip na embed/object, kung maaari.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2
tl
Bigong mag-register/update ng ServiceWorker para sa scope ‘%1$S’: Maling Content-Type na ‘%2$S’ ang natanggap para sa script na ‘%3$S’. Kinakailangan na ito'y isang JavaScript MIME type.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ received for script ‘%3$S’. Must be a JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterNetworkError
tl
Bigong mag-register/update ng ServiceWorker para sa scope na ‘%1$S’: Bigo ang pag-load na may status %2$S para sa script na ‘%3$S’.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Load failed with status %2$S for script ‘%3$S’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterStorageError
tl
Bigong mag-register/update ng ServiceWorker para sa scope ‘%S’: Hinaharang ang storage access sa context na ito dahil sa mga user setting o sa private browsing mode.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%S’: Storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
dontUpdateButton
tl
Huwag i-update
en-US
Don't update
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updateButton
tl
Pagsasangayon
en-US
Update
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePassword
tl
I-update ang naka-save na password para sa %S?
en-US
Update saved password for %S?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePasswordNoUser
tl
I-update ang naka-save na password para sa pag-login?
en-US
Update saved password for this login?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
userSelectText2
tl
Piliin kung aling pag-log in upang i-update:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
tl
Nag-expire na ang CRL para sa issuer ng certificate. Baguhin ito o tingnan ang petsa at oras ng sistema mo.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
updateButtonUnix
tl
Update Preferences
en-US
Update Preferences
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
updateButtonWin
tl
Update Options
en-US
Update Options
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-200
tl
Update XML file malformed (200)
en-US
Update XML file malformed (200)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398878
tl
Hindi natagpuan ang update server (tiyakin ninyo ang koneksiyon ninyo sa Internet)
en-US
Update server not found (check your internet connection)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-404
tl
Ang pag-update ng XML file ay hindi nakita (404)
en-US
Update XML file not found (404)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-move_failed
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Failed to prepare the update for installation
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-update_url_not_available
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Update URL not available
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-verification_failed
tl
Ang integridad ng pagbabago ay hindi makumpirma
en-US
The integrity of the update could not be verified
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
elevationFailure
tl
Wala pahintulot na kailangan upang mai-install ang update na ito. Mangyaring makipag-ugnay sa iyong administrator ng system.
en-US
You don’t have the permissions necessary to install this update. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
installSuccess
tl
Ang pagbabago ay matagumpay na nakabit
en-US
The Update was successfully installed
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
patchApplyFailure
tl
Update ay hindi ma-install (patch apply Nabigong)
en-US
The Update could not be installed (patch apply failed)
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginButtonDeny.label
tl
Wag I-update
en-US
Don’t update
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginButtonText
tl
I-update
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsg3
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Update login for %S?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsgNoUser3
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Update password for %S?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updatePasswordMsg
tl
Gusto niyo bang baguhin ang password na naka-save para sa "%S"?
en-US
Would you like to update the saved password for “%S”?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updatePasswordMsgNoUser
tl
Gusto niyo bang baguhin ang password na naka-save?
en-US
Would you like to update the saved password?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
userSelectText2
tl
Pumili kung aling login ang i-update:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-available-updates
tl
Mga Available na Update
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-available-updates-title.title
tl
Mga Available na Update
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-recent-updates
tl
Mga Bagong Updates
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-recent-updates-title.title
tl
Mga Bagong Updates
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-group-label-updates.aria-label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ addon-detail-updates-label }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-last-updated-label
tl
Huling In-update
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-update-check-label
tl
Maghanap ng mga Update
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-updates-label
tl
Payagang makapag-update nang kusa
en-US
Allow automatic updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-check-for-updates
tl
Maghanap ng mga Update
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-installed
tl
Na-update na ang add-on mo.
en-US
Your add-ons have been updated.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-manual-updates-found
tl
Tingnan Lahat ng mga Update
en-US
View Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-none-found
tl
Walang natagpuang mga update
en-US
No updates found
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-reset-updates-to-automatic
tl
I-reset lahat ng mga add-on para kusang mag-update
en-US
Reset All Add-ons to Update Automatically
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-reset-updates-to-manual
tl
Ibalik ang lahat ng Add-ons upang mabago nang mano-mano
en-US
Reset All Add-ons to Update Manually
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-update-addons-automatically
tl
I-update nang Kusa ang mga Add-on
en-US
Update Add-ons Automatically
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-view-updates
tl
Tingnan ang mga Bagong Update
en-US
View Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
available-updates-heading
tl
Mga Magagamit na Update
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-check-for-updates.label
tl
Maghanap ng mga Update
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-check-for-updates.tooltiptext
tl
Tingnan para sa mga update para sa add-on na ito
en-US
Check for updates for this add-on
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-last-updated.label
tl
Huling In-update
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-automatic.tooltiptext
tl
Kusang magkabit ng mga update
en-US
Automatically install updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-default.tooltiptext
tl
Awtomatikong mag-install ng updates
en-US
Automatically install updates only if that’s the default
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-manual.tooltiptext
tl
Huwag kusang magkabit ng mga update
en-US
Don’t automatically install updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-type.value
tl
Mga Awtomatikong Update
en-US
Automatic Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security
tl
Naka-disable ang update security checking. Posibleng ma-compromise ka ng updates.
en-US
Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security-button.title
tl
I-enable ang add-on security checking
en-US
Enable add-on update security checking
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security2.message
tl
Naka-disable ang update security checking. Posibleng ma-compromise ka ng updates.
en-US
Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-button
tl
Mag-update Na
en-US
Update Now
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message
tl
Maa-update ang extension na ito kapag nag-restart ang { -brand-short-name }.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message2.message
tl
Maa-update ang extension na ito kapag nag-restart ang { -brand-short-name }.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-update-button
tl
I-update
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-available-updates.value
tl
Walang natagpuang mga update
en-US
No updates found
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-find-updates.label
tl
Maghanap ng mga Update
en-US
Check For Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-recent-updates.value
tl
Wala kang bagong-update na mga add-on
en-US
You haven’t recently updated any add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recent-updates-heading
tl
Mga Update Kamakailan
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
updates-heading
tl
Pamahalaan ang Iyong Mga Update
en-US
Manage Your Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-6
tl
{ -vendor-short-name } may update these terms as necessary from time to time. These terms may not be modified or canceled without { -vendor-short-name }'s written agreement.
en-US
{ -vendor-short-name } may update these terms as necessary from time to time. These terms may not be modified or canceled without { -vendor-short-name }’s written agreement.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
update-button
tl
Update
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-show-update-history
tl
Ipakita ang Kasaysayan ng Pag-update
en-US
Show Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-channel
tl
Update Channel
en-US
Update Channel
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-dir
tl
{ PLATFORM() -> [linux] Update Directory *[other] Update Folder }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Update Directory *[other] Update Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-history
tl
Kasaysayan ng Pag-update
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cannot-update
tl
Hindi ma-update
en-US
cannot update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-status
tl
Huling katayuan ng pag-update
en-US
Last update status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-time
tl
Huling pag-update ng oras
en-US
Last update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-next-update-time
tl
Susunod na oras ng pag-update
en-US
Next update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-update-btn
tl
I-update
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-trigger-update
tl
I-trigger ang Update
en-US
Trigger Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-update-error
tl
update error ({ $error })
en-US
update error ({ $error })
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-accept.label
tl
Pagbabago
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
tl
Akala ng computer mo na ngayon ay { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, na pumipigil sa { -brand-short-name } sa pag-connect nang ligtas. Para mapuntahan ang <b>{ $hostname }</b>, baguhin sa system settings ang orasan ng iyong computer sa tamang petsa, oras, at time zone, at pagkatapos ay i-refresh ang <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
tl
Nag-expire na ang CRL para sa issuer ng certificate. Baguhin ito o tingnan ang petsa at oras ng sistema mo.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • backgroundupdate.ftl
backgroundupdate-task-description
tl
Ang Background Update task ay nagsisiyasat ng mga update sa { -brand-short-name } kapag hindi tumatakbo ang { -brand-short-name }. Ang gawain na ito ay awtomatikong ininstall ng { -brand-short-name }, at muling mai-iinstal kapag tumakbo ang { -brand-short-name }. Upang hindi paganahin ang updater, baguhin ang mga setting ng browser o ang “BackgroundAppUpdate” enterprise policy setting ng { -brand-short-name }.
en-US
The Background Update task checks for updates to { -brand-short-name } when { -brand-short-name } is not running. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } runs. To disable this task, update the browser settings or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “BackgroundAppUpdate”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
tl
Maaari mong i-update nang mano-mano ang { -brand-short-name } sa pamamagitan ng pagbisita sa link na ito at i-download ang pinakabagong bersyon:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-background
tl
Update:
en-US
Update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-background-page
tl
Ang update para sa seguridad at stabilidad ng { -brand-short-name } ay nadownload na at handa nang i-install.
en-US
A security and stability update for { -brand-short-name } has been downloaded and is ready to be installed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-page
tl
Handa nang Maikabit ang Update
en-US
Update Ready to Install
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-more-elevated
tl
Ang update na ito ay nangangailangan ng mga pribilehiyo ng tagapangasiwa. Ang update ay ay iinstall sa sunod na panahon na tatakbo ang { -brand-short-name }. Maari kang mag-restart sa { -brand-short-name } ngayon, magpatuloy sa pagtrabaho at mag-restart mamaya o tanggihan ang update na ito.
en-US
This update requires administrator privileges. The update will be installed the next time { -brand-short-name } starts. You can restart { -brand-short-name } now, continue working and restart later, or decline this update.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-update-wizard.title
tl
Update ng Software
en-US
Software Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
close-button-label.title
tl
I-update ang Kasaysayan
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
history-intro
tl
Ang mga sumusunod na update ay naikabit na
en-US
The following updates have been installed
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
history-title
tl
I-update ang Kasaysayan
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
name-header
tl
Pangalan ng Update
en-US
Update Name
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
no-updates-label
tl
Wala pang mga update na naikabit
en-US
No updates installed yet
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.