Transvision

Displaying 32 results for the string Location in tl:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-go-button.tooltiptext
tl
Pumunta sa lokasyon na nasa Location Bar
en-US
Go to the address in the Location Bar
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchBar
tl
I-set ang default location ng search bar. Pinapayagan pa rin ang user na baguhin ito.
en-US
Set the default location of the search bar. The user is still allowed to customize it.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-desc
tl
Ito ang pipigil sa mga website na wala sa listahan upang humingi ng permiso na i-access ang iyong location. Ang pagblock ng access sa iyong location ay maaaring makasira sa ibang features ng website.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your location. Blocking access to your location may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-suggestions-cant-show
tl
Ang mga mungkahi sa paghahanap ay hindi ipapakita sa location bar dahil na-configure mo ang { -brand-short-name } na hindi kailanman tatandaan ang kasaysayan.
en-US
Search suggestions will not be shown in location bar results because you have configured { -brand-short-name } to never remember history.
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-download-desc
tl
Hindi ma-download ng { -brand-short-name } ang search plugin galing sa: { $location-url }
en-US
{ -brand-short-name } could not download the search plugin from: { $location-url }
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-duplicate-desc
tl
Hindi ma-install ng { -brand-short-name } ang search plugin galing kay "{ $location-url }" dahil may engine na kapareho ito ng pangalan.
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search plugin from “{ $location-url }” because an engine with the same name already exists.
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-format-desc
tl
{ -brand-short-name } ay hindi ma-install ang search engine na mula sa: { $location-url }
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search engine from: { $location-url }
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE
tl
Piliin ang Install Location
en-US
Choose Install Location
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-extension-location.label
tl
Location
en-US
Location
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-locations-empty-text
tl
Wala pang nadagdag na mga network location.
en-US
No network locations have been added yet.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-network-troubleshoot
tl
Nagkakaproblema makakonekta gamit ang network location? <a>I-troubleshoot</a>
en-US
Problems connecting via network location? <a>Troubleshoot</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-network.title
tl
Network Location
en-US
Network Location
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
editor.jumpToMappedLocation1
tl
Jump to %S location
en-US
Jump to %S location
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.menu.copyURL.label
tl
Kopyahin ang Link Location
en-US
Copy Link Location
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
GeolocationInsecureRequestIsForbidden
tl
Ang isang Geolocation request ay maaari lamang magawa sa isang ligtas na context.
en-US
A Geolocation request can only be fulfilled in a secure context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
LocChangeFloodingPrevented
tl
Masyadong maraming pagtawag sa mga Location o History API sa loob ng maikling panahon.
en-US
Too many calls to Location or History APIs within a short timeframe.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
accessError
tl
Hindi ma-save ang %S dahil hindi mabago ang laman ng folder na ginamit.\n\nBaguhin ang properties ng folder at subukan muli, o 'di kaya'y subukang mag-save sa ibang location.
en-US
%S could not be saved, because you cannot change the contents of that folder.\n\nChange the folder properties and try again, or try saving in a different location.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
diskFull
tl
Hindi sapat ang space sa disk upang ma-save ang %S.\n\nSubukang mag-tanggal ng mga files na 'di na kailangan mula sa desk at subukan muli, o subukang mag-save sa ibang location.
en-US
There is not enough room on the disk to save %S.\n\nRemove unnecessary files from the disk and try again, or try saving in a different location.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
fileAlreadyExistsError
tl
Hindi ma-save ang %S dahil may file na kapareho ang pangalan sa '_files' directory.\n\nSubukan mag-save sa ibang location.
en-US
%S could not be saved, because a file already exists with the same name as the ‘_files’ directory.\n\nTry saving to a different location.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
readOnly
tl
Hindi ma-save ang %S dahil write-protected ang disk, folder o file.\n\nPalitan sa write-enable ang disk at subukan muli, o 'di kaya'y mag-save sa ibang location.
en-US
%S could not be saved, because the disk, folder, or file is write-protected.\n\nWrite-enable the disk and try again, or try saving in a different location.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
writeError
tl
Hindi ma-save ang %S, dahil may unknown error.\n\nSubukang i-save sa ibang location.
en-US
%S could not be saved, because an unknown error occurred.\n\nTry saving to a different location.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_LOCATION
tl
Maling information access location sa cert extension
en-US
Bad information access location in cert extension
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_NO_MEMORY
tl
security library: memory allocation failure.
en-US
security library: memory allocation failure.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNKNOWN_AIA_LOCATION_TYPE
tl
Di-kilalang location type sa cert AIA extension
en-US
Unknown location type in cert AIA extension
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-locationawarebrowsing
tl
Ang <strong>Location Aware Browsing: </strong> ay palaging opt-in. Walang impormasyon patungkol sa lokasyon ang pinadadala nang wala mong pahintulot. Kung nais mong i-disable ang feature na ito, sundan ang mga sumusunod:
en-US
<strong>Location Aware Browsing: </strong>is always opt-in. No location information is ever sent without your permission. If you wish to disable the feature completely, follow these steps:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-locationawarebrowsing-term-4
tl
'Di na pinapagana ang Location-Aware Browsing
en-US
Location-Aware Browsing is now disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-1
tl
{ -vendor-short-name } and its contributors, licensors and partners work to provide the most accurate and up-to-date Services. However, we cannot guarantee that this information is comprehensive and error-free. For example, the Safe Browsing Service may not identify some risky sites and may identify some safe sites in error and the Location Aware Service all locations returned by our service providers are estimates only and neither we nor our service providers guarantee the accuracy of the locations provided.
en-US
{ -vendor-short-name } and its contributors, licensors and partners work to provide the most accurate and up-to-date Services. However, we cannot guarantee that this information is comprehensive and error-free. For example, the Safe Browsing Service may not identify some risky sites and may identify some safe sites in error and the Location Aware Service all locations returned by our service providers are estimates only and neither we nor our service providers guarantee the accuracy of the locations provided.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-key-mozilla
tl
Mozilla Location Service Key
en-US
Mozilla Location Service Key
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-location-service-key-google
tl
Google Location Service Key
en-US
Google Location Service Key
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-bad-info-access-location
tl
Maling information access location sa cert extension
en-US
Bad information access location in cert extension
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-no-memory
tl
security library: memory allocation failure.
en-US
security library: memory allocation failure.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unknown-aia-location-type
tl
Di-kilalang location type sa cert AIA extension
en-US
Unknown location type in cert AIA extension

Displaying 72 results for the string Location in en-US:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity
tl
Itago ang iyong aktibidad at lokasyon, saan ka man mag browse
en-US
Hide your activity and location, everywhere you browse
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-invalid-domain
tl
Warning: Source string is missing
en-US
The add-on { $addonName } can not be installed from this location.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-geolocation-blocked.tooltiptext
tl
Na-block mo ang impormasyon ng lokasyon para sa website na ito.
en-US
You have blocked location information for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-geolocation-notification-anchor.tooltiptext
tl
Buksan ang panel ng kahilingan ng lokasyon
en-US
Open location request panel
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-go-button.tooltiptext
tl
Pumunta sa lokasyon na nasa Location Bar
en-US
Go to the address in the Location Bar
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-location-2.value
tl
Lokasyon
en-US
Location
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-open-location.label
tl
Buksan ang Lokasyon
en-US
Open Location
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-public-wifi-vpn-body
tl
Warning: Source string is missing
en-US
To hide your location and browsing activity, consider a Virtual Private Network. It will help keep you protected when browsing in public places like airports and coffee shops.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-weather-change-location-search-input
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Search location
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-weather-menu-change-location
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Change location
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-location.value
tl
Lokasyon:
en-US
Location:
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-url.label
tl
Lokasyon
en-US
Location
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-url.label
tl
Pagsunud-sunurin ayon sa Lokasyon
en-US
Sort by Location
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Permissions2
tl
I-configure ang mga pahintulot para sa camera, mikropono, lokasyon, abiso, at autoplay.
en-US
Configure permissions for camera, microphone, location, notifications, and autoplay.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchBar
tl
I-set ang default location ng search bar. Pinapayagan pa rin ang user na baguhin ito.
en-US
Set the default location of the search bar. The user is still allowed to customize it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-StartDownloadsInTempDirectory
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Force downloads to start off in a local, temporary location rather than the default download directory.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-desc
tl
Ang mga sumusunod na website ay humiling na ma-access ang iyong lokasyon. Maaari mong tukuyin kung aling mga website ang pinapayagan na ma-access ang iyong lokasyon. Maaari mo ring i-block ang mga bagong kahilingang humihingi ng access sa iyong lokasyon.
en-US
The following websites have requested to access your location. You can specify which websites are allowed to access your location. You can also block new requests asking to access your location.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-desc
tl
Ito ang pipigil sa mga website na wala sa listahan upang humingi ng permiso na i-access ang iyong location. Ang pagblock ng access sa iyong location ay maaaring makasira sa ibang features ng website.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your location. Blocking access to your location may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-label.label
tl
I-block ang mga bagong kahilingang humihingi ng access sa iyong lokasyon
en-US
Block new requests asking to access your location
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-window2.title
tl
Mga Setting - Mga Pahintulot sa Lokasyon
en-US
Settings - Location Permissions
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-location
tl
Lokasyon
en-US
Location
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-suggestions-cant-show
tl
Ang mga mungkahi sa paghahanap ay hindi ipapakita sa location bar dahil na-configure mo ang { -brand-short-name } na hindi kailanman tatandaan ang kasaysayan.
en-US
Search suggestions will not be shown in location bar results because you have configured { -brand-short-name } to never remember history.
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-download-desc
tl
Hindi ma-download ng { -brand-short-name } ang search plugin galing sa: { $location-url }
en-US
{ -brand-short-name } could not download the search plugin from: { $location-url }
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-duplicate-desc
tl
Hindi ma-install ng { -brand-short-name } ang search plugin galing kay "{ $location-url }" dahil may engine na kapareho ito ng pangalan.
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search plugin from “{ $location-url }” because an engine with the same name already exists.
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-format-desc
tl
{ -brand-short-name } ay hindi ma-install ang search engine na mula sa: { $location-url }
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search engine from: { $location-url }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
geolocation.shareWithFile4
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Allow this local file to access your location?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
geolocation.shareWithSite4
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Allow %S to access your location?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
geolocation.shareWithSiteUnsafeDelegation2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Allow %1$S to give %2$S permission to access your location?
Entity # all locales browser • chrome • browser • sitePermissions.properties
permission.geo.label
tl
I-access ang Iyong Lokasyon
en-US
Access your location
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
SUMMARY_INSTALLED_TO
tl
Ang $BrandShortName ay mai-install sa sumusunod na lokasyon:
en-US
$BrandShortName will be installed to the following location:
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM
tl
Ang $BrandShortName ay maa-uninstall sa sumusunod na lokasyon:
en-US
$BrandShortName will be uninstalled from the following location:
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_DISK_SPACE
tl
Wala kang sapat na disk space upang mag-install sa lokasyon na ito.\n\nPindutin ang OK upang pumili ng iba pang lokasyon.
en-US
You don’t have sufficient disk space to install to this location.\n\nClick OK to select a different location.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_DIRECTORY_TITLE
tl
Piliin ang Install Location
en-US
Choose Install Location
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-extension-location.label
tl
Location
en-US
Location
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-locations-empty-text
tl
Wala pang nadagdag na mga network location.
en-US
No network locations have been added yet.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-network-troubleshoot
tl
Nagkakaproblema makakonekta gamit ang network location? <a>I-troubleshoot</a>
en-US
Problems connecting via network location? <a>Troubleshoot</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-network.title
tl
Network Location
en-US
Network Location
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
editor.jumpToMappedLocation1
tl
Jump to %S location
en-US
Jump to %S location
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
sourceFooter.sourceMapButton.showOriginalSourceByDefault
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Show and open original location by default
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
eventsTooltip.unknownLocation
tl
Hindi kilalang lokasyon
en-US
Unknown location
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
eventsTooltip.unknownLocationExplanation
tl
Ang orihinal na lokasyon ng listener na ito ay hindi mahanap. Maaaring ang code ay na-transpile ng utility kagaya ng Babel.
en-US
The original location of this listener cannot be detected. Maybe the code is transpiled by a utility such as Babel.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.menu.copyURL.label
tl
Kopyahin ang Link Location
en-US
Copy Link Location
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.copyLocation
tl
Kopyahin ang Lokasyon
en-US
Copy Location
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
fileNotFound
tl
Hindi mahanap ang file na %S. Pakisuri ng lokasyon at subukan muli.
en-US
The file %S cannot be found. Please check the location and try again.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
GeolocationInsecureRequestIsForbidden
tl
Ang isang Geolocation request ay maaari lamang magawa sa isang ligtas na context.
en-US
A Geolocation request can only be fulfilled in a secure context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
LocChangeFloodingPrevented
tl
Masyadong maraming pagtawag sa mga Location o History API sa loob ng maikling panahon.
en-US
Too many calls to Location or History APIs within a short timeframe.
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
XMLParsingError
tl
XML Parsing Error: %1$S\nLokasyon: %2$S\nLine Number %3$u, Column %4$u:
en-US
XML Parsing Error: %1$S\nLocation: %2$S\nLine Number %3$u, Column %4$u:
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
accessError
tl
Hindi ma-save ang %S dahil hindi mabago ang laman ng folder na ginamit.\n\nBaguhin ang properties ng folder at subukan muli, o 'di kaya'y subukang mag-save sa ibang location.
en-US
%S could not be saved, because you cannot change the contents of that folder.\n\nChange the folder properties and try again, or try saving in a different location.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
diskFull
tl
Hindi sapat ang space sa disk upang ma-save ang %S.\n\nSubukang mag-tanggal ng mga files na 'di na kailangan mula sa desk at subukan muli, o subukang mag-save sa ibang location.
en-US
There is not enough room on the disk to save %S.\n\nRemove unnecessary files from the disk and try again, or try saving in a different location.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
fileAlreadyExistsError
tl
Hindi ma-save ang %S dahil may file na kapareho ang pangalan sa '_files' directory.\n\nSubukan mag-save sa ibang location.
en-US
%S could not be saved, because a file already exists with the same name as the ‘_files’ directory.\n\nTry saving to a different location.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
readOnly
tl
Hindi ma-save ang %S dahil write-protected ang disk, folder o file.\n\nPalitan sa write-enable ang disk at subukan muli, o 'di kaya'y mag-save sa ibang location.
en-US
%S could not be saved, because the disk, folder, or file is write-protected.\n\nWrite-enable the disk and try again, or try saving in a different location.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
writeError
tl
Hindi ma-save ang %S, dahil may unknown error.\n\nSubukang i-save sa ibang location.
en-US
%S could not be saved, because an unknown error occurred.\n\nTry saving to a different location.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
RepostFormData
tl
Nireredirect ang web pag sa bagong lokasyon. Nais mo bang ipadala muli ang form data na na-type ninyo sa bagong lokasyon?
en-US
This web page is being redirected to a new location. Would you like to resend the form data you have typed to the new location?
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_LOCATION
tl
Maling information access location sa cert extension
en-US
Bad information access location in cert extension
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CERT_BAD_ACCESS_LOCATION
tl
Ang lokasyon ng certificate status server ay may di-wastong format.
en-US
The location for the certificate status server has invalid format.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_NO_MEMORY
tl
security library: memory allocation failure.
en-US
security library: memory allocation failure.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNKNOWN_AIA_LOCATION_TYPE
tl
Di-kilalang location type sa cert AIA extension
en-US
Unknown location type in cert AIA extension
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
exception-mgr-cert-location-url.value
tl
Lokasyon:
en-US
Location:
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-reminder
tl
Mahalaga: Kung nakalimutan mo ang iyong password sa backup certificate, hindi mo magagawang ibalik ang backup na ito mamaya. Paki-record ang mga ito sa isang ligtas na lokasyon.
en-US
Important: If you forget your certificate backup password, you will not be able to restore this backup later. Please record it in a safe location.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-locationawarebrowsing
tl
Ang <strong>Location Aware Browsing: </strong> ay palaging opt-in. Walang impormasyon patungkol sa lokasyon ang pinadadala nang wala mong pahintulot. Kung nais mong i-disable ang feature na ito, sundan ang mga sumusunod:
en-US
<strong>Location Aware Browsing: </strong>is always opt-in. No location information is ever sent without your permission. If you wish to disable the feature completely, follow these steps:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-locationawarebrowsing-term-4
tl
'Di na pinapagana ang Location-Aware Browsing
en-US
Location-Aware Browsing is now disabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-1
tl
{ -vendor-short-name } and its contributors, licensors and partners work to provide the most accurate and up-to-date Services. However, we cannot guarantee that this information is comprehensive and error-free. For example, the Safe Browsing Service may not identify some risky sites and may identify some safe sites in error and the Location Aware Service all locations returned by our service providers are estimates only and neither we nor our service providers guarantee the accuracy of the locations provided.
en-US
{ -vendor-short-name } and its contributors, licensors and partners work to provide the most accurate and up-to-date Services. However, we cannot guarantee that this information is comprehensive and error-free. For example, the Safe Browsing Service may not identify some risky sites and may identify some safe sites in error and the Location Aware Service all locations returned by our service providers are estimates only and neither we nor our service providers guarantee the accuracy of the locations provided.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-key-mozilla
tl
Mozilla Location Service Key
en-US
Mozilla Location Service Key
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-location-service-key-google
tl
Google Location Service Key
en-US
Google Location Service Key
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-open.title
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Open file location
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-location
tl
Lokasyon
en-US
Location
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-geolocation
tl
I-access ang iyong lokasyon
en-US
Access your location
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-bad-info-access-location
tl
Maling information access location sa cert extension
en-US
Bad information access location in cert extension
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-cert-bad-access-location
tl
Ang lokasyon ng certificate status server ay may di-wastong format.
en-US
The location for the certificate status server has invalid format.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-no-memory
tl
security library: memory allocation failure.
en-US
security library: memory allocation failure.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unknown-aia-location-type
tl
Di-kilalang location type sa cert AIA extension
en-US
Unknown location type in cert AIA extension
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.