Transvision

Filter by folder:

Show all results browser dom toolkit

Displaying 61 results for the string Idioma in gl:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-language-mismatch-subtitle
gl
Grazas á nosa comunidade, { -brand-short-name } está traducido a máis de 90 idiomas. Parece que o seu sistema está a usar { $systemLanguage } e { -brand-short-name } está a usar { $appLanguage }.
en-US
Thanks to our community, { -brand-short-name } is translated in over 90 languages. It looks like your system is using { $systemLanguage }, and { -brand-short-name } is using { $appLanguage }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-live-language-text
gl
{ -brand-short-name } fala o seu idioma
en-US
{ -brand-short-name } speaks your language
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-live-language-button-label-downloading
gl
Descargando o paquete de idioma para { $negotiatedLanguage }
en-US
Downloading the language pack for { $negotiatedLanguage }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-live-language-header
gl
Escolla o seu idioma
en-US
Choose your language
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-live-language-installing
gl
Instalando o paquete de idioma para { $negotiatedLanguage }
en-US
Installing the language pack for { $negotiatedLanguage }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-live-language-waiting-button
gl
Obtendo os idiomas dispoñíbeis
en-US
Getting available languages
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-RequestedLocales
gl
Estabelece a lista de idiomas (locales) solicitados polo aplicativo na orde de preferencia.
en-US
Set the list of requested locales for the application in order of preference.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-available-label
gl
Idiomas dispoñíbeis
en-US
Available languages
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-description
gl
{ -brand-short-name } amosará o primeiro idioma como o seu predeterminado e usará os idiomas alternativos, se é necesario, na orde de aparición.
en-US
{ -brand-short-name } will display the first language as your default and will display alternate languages if necessary in the order they appear.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-error
gl
Non é posíbel que { -brand-short-name } actualice os seus idiomas neste momento. Comprobe que está conectado á Internet e tente de novo.
en-US
{ -brand-short-name } can’t update your languages right now. Check that you are connected to the internet or try again.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-installed-label
gl
Idiomas instalados
en-US
Installed languages
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-search
gl
Buscar máis idiomas
en-US
Search for more languages
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-searching.label
gl
Buscando idiomas
en-US
Searching for languages
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-select-language.label
gl
Seleccione un idioma para engadir
en-US
Select a language to add
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-select-language.placeholder
gl
Seleccione un idioma para engadir
en-US
Select a language to add
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-window2.title
gl
Configuración de idioma de { -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name } Language Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-customize-select-language.placeholder
gl
Seleccione un idioma para engadilo
en-US
Select a language to add
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-description
gl
É frecuente que as páxinas web se poidan consultar en máis dun idioma. Escolla, en orde de preferencia, os idiomas para visualizar ese tipo de páxinas
en-US
Web pages are sometimes offered in more than one language. Choose languages for displaying these web pages, in order of preference
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
webpage-languages-window2.title
gl
Configuración de idioma dos sitios web
en-US
Webpage Language Settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
choose-browser-language-description
gl
Escolla os idiomas usados para amosar os menús, as mensaxes e as notificacións do { -brand-short-name }.
en-US
Choose the languages used to display menus, messages, and notifications from { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
choose-language-description
gl
Escolla o seu idioma preferido para amosar as páxinas
en-US
Choose your preferred language for displaying pages
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
language-and-appearance-header
gl
Idioma e aparencia
en-US
Language and Appearance
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
language-header
gl
Idioma
en-US
Language
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-languages-button-remove-all.label
gl
Retirar todos os idiomas
en-US
Remove All Languages
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-languages-button-remove.label
gl
Retirar idioma
en-US
Remove Language
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-languages-column.label
gl
Idiomas
en-US
Languages
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-languages-disabled-desc
gl
Non se ofrecerá a tradución para os seguintes idiomas
en-US
Translation will not be offered for the following languages
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-all-language
gl
Todos os idiomas
en-US
All languages
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-description
gl
Descargar idiomas para a tradución sen conexión.
en-US
Download languages for offline translation.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-delete
gl
Houbo un erro ao eliminar os ficheiros de idioma. Por favor, ténteo de novo.
en-US
There was an error deleting the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-download
gl
Houbo un problema ao descargar os ficheiros de idioma. Por favor, ténteo de novo.
en-US
There was a problem downloading the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-install
gl
Houbo un problema ao instalar os ficheiros de idioma. Por favor, ténteo de novo.
en-US
There was a problem installing the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-list
gl
Houbo un erro ao obter a lista de idiomas dispoñibles para a tradución. Actualice a páxina para tentalo de novo.
en-US
Failed to get the list of available languages for translation. Refresh the page to try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-remove
gl
Houbo un erro ao eliminar os ficheiros de idioma. Por favor, ténteo de novo.
en-US
There was an error removing the language files. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-install-description
gl
Instala idiomas para a tradución sen conexión
en-US
Install languages for offline translation
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-choose-language.label
gl
Escoller un idioma
en-US
Choose a language
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-error-change-button.label
gl
Cambiar o idioma de orixe
en-US
Change source language
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-error-load-languages
gl
Non se puideron cargar os idiomas
en-US
Couldn’t load languages
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-error-unsupported-hint-unknown
gl
Sentímolo, aínda non admitimos este idioma.
en-US
Sorry, we don’t support this language yet.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-settings-always-translate-unknown-language.label
gl
Traducir sempre este idioma
en-US
Always translate this language
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-settings-manage-languages.label
gl
Xestionar idiomas
en-US
Manage languages
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-settings-never-translate-unknown-language.label
gl
Non traducir nunca este idioma
en-US
Never translate this language
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-always-translate-langs-description
gl
A tradución realizarase automaticamente para os seguintes idiomas
en-US
Translation will happen automatically for the following languages
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-languages-column.label
gl
Idiomas
en-US
Languages
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-never-translate-langs-description
gl
Non se ofrecerá tradución para os seguintes idiomas
en-US
Translation will not be offered for the following languages
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-remove-all-languages-button.label
gl
Retirar todos os idiomas
en-US
Remove All Languages
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-remove-language-button.label
gl
Retirar idioma
en-US
Remove Language
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
privacy.spoof_english
gl
Cambiar a súa configuración de idioma ao inglés fará máis difícil identificalo e mellorará a súa privacidade. Quere solicitar a versión en inglés das páxinas web?
en-US
Changing your language setting to English will make you more difficult to identify and enhance your privacy. Do you want to request English language versions of web pages?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
STATUS_INSTALL_LANG
gl
Instalando os ficheiros de idioma (${AB_CD})
en-US
Installing Language Files (${AB_CD})
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ManifestLangIsInvalid
gl
%1$S: %2$S non é un código de idioma válido.
en-US
%1$S: %2$S is not a valid language code.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-locale
gl
Idiomas
en-US
Languages
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-locale-title.title
gl
Idiomas
en-US
Languages
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-language-packs-message
gl
Obteña paquetes de idioma en <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get language packs on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
locale-heading
gl
Xestione os seus idiomas
en-US
Manage Your Languages
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-locales-available
gl
Idiomas dispoñíbeis
en-US
Available Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-locales-default
gl
Idioma predeterminado
en-US
Default Locale
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-locales-requested
gl
Idiomas solicitados
en-US
Requested Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-locales-supported
gl
Idiomas do aplicativo
en-US
App Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-prefs-system-locales
gl
Idiomas do sistema
en-US
System Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-ime-search-description
gl
Un IME (Editor de método de entrada) é unha ferramenta que lle permite escribir símbolos complexos, tales como os utilizados na escrita de idiomas do leste asiático ou índico, utilizando un teclado estándar. Activando este experimento, manterase aberto o panel da barra de enderezos, que amosará os resultados da busca e suxestións, mentres se utiliza o IME para escribir texto. Note que o IME pode presentar un panel que cobre os resultados da barra de enderezos; daquela, esta preferencia só é unha suxestión para o IME que non utiliza este tipo de panel.
en-US
An IME (Input Method Editor) is a tool that allows you to enter complex symbols, such as those used in East Asian or Indic written languages, using a standard keyboard. Enabling this experiment will keep the address bar panel open, showing search results and suggestions, while using IME to input text. Note that the IME might display a panel that covers the address bar results, therefore this preference is only suggested for IME not using this type of panel.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • textActions.ftl
text-action-spell-dictionaries.label
gl
Idiomas
en-US
Languages

No matching results for the string Idioma for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.