Transvision

Displaying 23 results for the string Hostname in szl:

Entity szl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
szl
Idź do { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
szl
Idź do { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
szl
Przidać { $extension }? Te rozszyrzynie je niyzweryfikowane. Ôszydne rozszyrzynia mogōm kraść twoje prywatne dane abo zakażować kōmputer. Zainsztaluj te rozszyrzynie, ino jak wierzisz jego żdrzōdłu. Te rozszyrzynie dowo strōnie { $hostname } zgoda, coby:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
szl
Przidać { $extension }? Te rozszyrzynie dowo strōnie { $hostname } takie fōnkcyje:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
szl
Place potwiyrdzajōm swoja tożsamość bez certyfikaty. { -brand-short-name } niy ufo certyfikatowi ôd „{ $hostname }”, bo ôn niyma dlo niego noleżny.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
szl
Place potwiyrdzajōm swoja tożsamość bez certyfikaty. { -brand-short-name } niy ufo certyfikatowi ôd „{ $hostname }”, bo ôn niyma dlo niego noleżny. Certyfikat bōł wystawiōny ino dlo tych dōmyn: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
szl
Place potwiyrdzajōm swoja tożsamość bez certyfikaty. { -brand-short-name } niy ufo certyfikatowi ôd „{ $hostname }”, bo ôn niyma dlo niego noleżny. Tyn certyfikat je noleżny ino dlo dōmyny <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
szl
Place potwiyrdzajōm swoja tożsamość bez certyfikaty. { -brand-short-name } niy ufo certyfikatowi ôd „{ $hostname }”, bo ôn niyma dlo niego noleżny. Tyn certyfikat je noleżny ino dlo dōmyny { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
szl
Place potwiyrdzajōm swoja tożsamość bez certyfikaty, kere sōm ważne we ôkryślōnym czasie. Certyfikat ôd placu „{ $hostname }” przestoł być ważny { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
szl
{ $hostname } używo niynoleżnego certyfikatu bezpieczyństwa.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
szl
Place potwiyrdzajōm swoja tożsamość bez certyfikaty, kere sōm ważne we ôkryślōnym czasie. Certyfikat ôd placu „{ $hostname }” niy bydzie ważny do { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
szl
Pokozoł sie feler przi łōnczyniu z { $hostname }. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
szl
Place potwiyrdzajōm swoja tożsamość bez certyfikaty wystawiane ôd ôrganizacyji certyfikowanio. Przeglōndarki z wiynksza niy ufajōm już certyfikatōm wystawianym ôd GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i Verisign. Tożsamość tyj zajty niy może być potwiyrdzōno, bo dōmyna „{ $hostname }” używo certyfikatu ôd jednego z tych wystowcōw.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
szl
Place potwiyrdzajōm swoja tożsamość bez certyfikaty. { -brand-short-name } niy ufo certyfikatowi placu „{ $hostname }”, bo jego wystowca je niyznōmy, je samopodpisany abo serwer niy przesyło noleżnych certyfikatōw postrzednich.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
szl
Dlo twojigo bezpieczyństwa { $hostname } niy przizwolo aplikacyji { -brand-short-name } na pokozanie strōny, jeźli inkszo strōna trzimie jōm we rōmce. Żeby wejzdrzeć na ta strōna, musisz jōm ôtworzić we nowym ôknie.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
szl
{ -brand-short-name } znod problym i niy zaladowoł <b>{ $hostname }</b>. Strōna je felernie nastawiōno abo zygor na tym kōmputrze je nastawiōny na zły czas.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
szl
Zygor na tym kōmputrze je nastawiōny na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Badnij, jeźli kōmputer mo nastawiōno dobro data, godzina i czasowo strefa w nasztalowaniach systymu, a potym ôdświyż <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
szl
{ -brand-short-name } znod możliwe zagrożynie bezpieczyństwa i niy zaladowoł <b>{ $hostname }</b>. Jak pōdziesz na ta strōna, ôszydy mogōm prōbować ukraść twoje dane, bez przikłod hasła, emaile abo dane z kredytowyj karty.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
szl
<b>{ $hostname }</b> wyglōndo na bezpieczno strōna, ale niy szło nawiōnzać bezpiecznego połōnczynio. Problym sprowiōł <b>{ $mitm }</b>, co je softwarym na tym kōmputrze abo w twojim necu.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
szl
{ -brand-short-name } znod możliwe zagrożynie bezpieczyństwa i niy zaladowoł <b>{ $hostname }</b>, bo ta strōna potrzebuje bezpiecznego połōnczynio.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
szl
Serwer <b>{ $hostname }</b> mo polityka bezpieczyństwa HTTP Strict Transport Security (HSTS), bez co aplikacyjo { -brand-short-name } poradzi sie ś nim połōnczyć ino bezpiecznie. Niy idzie przidać wyjōntku, coby nawiydzić ta strōna.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
szl
Zygor w tym kōmputrze je źle nastawiōny na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, bez co aplikacyjo { -brand-short-name } niy poradzi sie bezpiecznie połōnczyć. Coby nawiydzić serwer <b>{ $hostname }</b>, zaktualizuj zygor kōmputra w systymowych nasztalowaniach na dobro data, godzina i czasowo strefa, a potym ôdświyż ta strōna.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
szl
<b>{ $hostname }</b> używo przedowniōnyj technologije bezpieczyństwa i leko idzie go zaatakować. Napastnik leko by poradziōł poznać informacyje, kere mosz za bezpieczne. Administratōr strōny bydzie musioł naprawić serwer, podwiela pōdzie nawiydzić ta strōna.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.

Displaying 32 results for the string Hostname in en-US:

Entity szl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
szl
Idź do { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
szl
Idź do { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-label
szl
Wkludź dobre miano serwera
en-US
Please enter a valid hostname
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-title
szl
Wkludzōne miano serwera je złe
en-US
Invalid Hostname Entered
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
szl
Niepłatny host „{ $host-value }”. Ôczekowany format to „miano-hosta:nōmer-portu”.
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
szl
Warning: Source string is missing
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-hostname
szl
Warning: Source string is missing
en-US
Hostname
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
szl
Przidać { $extension }? Te rozszyrzynie je niyzweryfikowane. Ôszydne rozszyrzynia mogōm kraść twoje prywatne dane abo zakażować kōmputer. Zainsztaluj te rozszyrzynie, ino jak wierzisz jego żdrzōdłu. Te rozszyrzynie dowo strōnie { $hostname } zgoda, coby:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
szl
Warning: Source string is missing
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
szl
Warning: Source string is missing
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
szl
Przidać { $extension }? Te rozszyrzynie dowo strōnie { $hostname } takie fōnkcyje:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
szl
Place potwiyrdzajōm swoja tożsamość bez certyfikaty. { -brand-short-name } niy ufo certyfikatowi ôd „{ $hostname }”, bo ôn niyma dlo niego noleżny.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
szl
Place potwiyrdzajōm swoja tożsamość bez certyfikaty. { -brand-short-name } niy ufo certyfikatowi ôd „{ $hostname }”, bo ôn niyma dlo niego noleżny. Certyfikat bōł wystawiōny ino dlo tych dōmyn: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
szl
Place potwiyrdzajōm swoja tożsamość bez certyfikaty. { -brand-short-name } niy ufo certyfikatowi ôd „{ $hostname }”, bo ôn niyma dlo niego noleżny. Tyn certyfikat je noleżny ino dlo dōmyny <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
szl
Place potwiyrdzajōm swoja tożsamość bez certyfikaty. { -brand-short-name } niy ufo certyfikatowi ôd „{ $hostname }”, bo ôn niyma dlo niego noleżny. Tyn certyfikat je noleżny ino dlo dōmyny { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
szl
Place potwiyrdzajōm swoja tożsamość bez certyfikaty, kere sōm ważne we ôkryślōnym czasie. Certyfikat ôd placu „{ $hostname }” przestoł być ważny { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
szl
{ $hostname } używo niynoleżnego certyfikatu bezpieczyństwa.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
szl
Place potwiyrdzajōm swoja tożsamość bez certyfikaty, kere sōm ważne we ôkryślōnym czasie. Certyfikat ôd placu „{ $hostname }” niy bydzie ważny do { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
szl
Pokozoł sie feler przi łōnczyniu z { $hostname }. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
szl
Place potwiyrdzajōm swoja tożsamość bez certyfikaty wystawiane ôd ôrganizacyji certyfikowanio. Przeglōndarki z wiynksza niy ufajōm już certyfikatōm wystawianym ôd GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i Verisign. Tożsamość tyj zajty niy może być potwiyrdzōno, bo dōmyna „{ $hostname }” używo certyfikatu ôd jednego z tych wystowcōw.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
szl
Place potwiyrdzajōm swoja tożsamość bez certyfikaty. { -brand-short-name } niy ufo certyfikatowi placu „{ $hostname }”, bo jego wystowca je niyznōmy, je samopodpisany abo serwer niy przesyło noleżnych certyfikatōw postrzednich.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
szl
Dlo twojigo bezpieczyństwa { $hostname } niy przizwolo aplikacyji { -brand-short-name } na pokozanie strōny, jeźli inkszo strōna trzimie jōm we rōmce. Żeby wejzdrzeć na ta strōna, musisz jōm ôtworzić we nowym ôknie.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
szl
{ -brand-short-name } znod problym i niy zaladowoł <b>{ $hostname }</b>. Strōna je felernie nastawiōno abo zygor na tym kōmputrze je nastawiōny na zły czas.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
szl
Zygor na tym kōmputrze je nastawiōny na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Badnij, jeźli kōmputer mo nastawiōno dobro data, godzina i czasowo strefa w nasztalowaniach systymu, a potym ôdświyż <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
szl
{ -brand-short-name } znod możliwe zagrożynie bezpieczyństwa i niy zaladowoł <b>{ $hostname }</b>. Jak pōdziesz na ta strōna, ôszydy mogōm prōbować ukraść twoje dane, bez przikłod hasła, emaile abo dane z kredytowyj karty.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
szl
<b>{ $hostname }</b> wyglōndo na bezpieczno strōna, ale niy szło nawiōnzać bezpiecznego połōnczynio. Problym sprowiōł <b>{ $mitm }</b>, co je softwarym na tym kōmputrze abo w twojim necu.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
szl
{ -brand-short-name } znod możliwe zagrożynie bezpieczyństwa i niy zaladowoł <b>{ $hostname }</b>, bo ta strōna potrzebuje bezpiecznego połōnczynio.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
szl
Serwer <b>{ $hostname }</b> mo polityka bezpieczyństwa HTTP Strict Transport Security (HSTS), bez co aplikacyjo { -brand-short-name } poradzi sie ś nim połōnczyć ino bezpiecznie. Niy idzie przidać wyjōntku, coby nawiydzić ta strōna.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
szl
Zygor w tym kōmputrze je źle nastawiōny na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, bez co aplikacyjo { -brand-short-name } niy poradzi sie bezpiecznie połōnczyć. Coby nawiydzić serwer <b>{ $hostname }</b>, zaktualizuj zygor kōmputra w systymowych nasztalowaniach na dobro data, godzina i czasowo strefa, a potym ôdświyż ta strōna.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
szl
<b>{ $hostname }</b> używo przedowniōnyj technologije bezpieczyństwa i leko idzie go zaatakować. Napastnik leko by poradziōł poznać informacyje, kere mosz za bezpieczne. Administratōr strōny bydzie musioł naprawić serwer, podwiela pōdzie nawiydzić ta strōna.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.