Transvision

Displaying 4 results for the string Failed in ca:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
ca
L'actualització ha fallat. <label data-l10n-name="failed-link">Baixeu la darrera versió</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
ca
L'actualització ha fallat. <a data-l10n-name="failed-link-main">Baixeu la darrera versió</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS11_FUNCTION_FAILED
ca
Un mòdul PKCS #11 ha retornat un error CKR_FUNCTION_FAILED, indicant que la funció sol·licitada no s'ha pogut realitzar. Si proveu la mateixa operació de nou, podria funcionar.
en-US
A PKCS #11 module returned CKR_FUNCTION_FAILED, indicating that the requested function could not be performed. Trying the same operation again might succeed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs11-function-failed
ca
Un mòdul PKCS #11 ha retornat un error CKR_FUNCTION_FAILED, indicant que la funció sol·licitada no s'ha pogut realitzar. Si proveu la mateixa operació de nou, podria funcionar.
en-US
A PKCS #11 module returned CKR_FUNCTION_FAILED, indicating that the requested function could not be performed. Trying the same operation again might succeed.

Displaying 124 results for the string Failed in en-US:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-checking-failed
ca
No s'han pogut cercar actualitzacions.
en-US
Failed to check for updates.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
ca
L'actualització ha fallat. <label data-l10n-name="failed-link">Baixeu la darrera versió</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
ca
L'actualització ha fallat. <a data-l10n-name="failed-link-main">Baixeu la darrera versió</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-clear-downloads-button.tooltiptext
ca
Elimina de la llista les baixades acabades, cancel·lades o que han fallat
en-US
Clears completed, canceled and failed downloads
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-image-validation
ca
S'ha produït un error en carregar la imatge. Proveu un altre URL.
en-US
Image failed to load. Try a different URL.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-master-pw-fips-desc
ca
El canvi de contrasenya ha fallat
en-US
Password Change Failed
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-manage-error-list
ca
No s'ha pogut obtenir la llista de llengües disponibles per a la traducció. Actualitzeu la pàgina per tornar-ho a provar.
en-US
Failed to get the list of available languages for translation. Refresh the page to try again.
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
ca
{ $retriesLeft -> [one] No s'ha pogut verificar l'usuari. Us queda { $retriesLeft } intent. Torneu-ho a provar. *[other] No s'ha pogut verificar l'usuari. Us queden { $retriesLeft } intents. Torneu-ho a provar. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-short-prompt
ca
No s'ha pogut verificar l'usuari. Torneu-ho a provar.
en-US
User verification failed. Try again.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.deviceBlockedPrompt
ca
La verificació de l'usuari ha fallat en %S. No queda cap intent i el dispositiu s'ha blocat perquè heu introduït un PIN incorrecte massa vegades. Cal reinicialitzar el dispositiu.
en-US
User verification failed on %S. There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.pinAuthBlockedPrompt
ca
La verificació de l'usuari ha fallat en %S. Hi ha hagut massa intents incorrectes seguits i l'autenticació per PIN s'ha blocat temporalment. Cal que apagueu i engegueu el dispositiu (desconnecteu-lo i torneu-lo a inserir).
en-US
User verification failed on %S. There were too many failed attempts in a row and PIN authentication has been temporarily blocked. Your device needs a power cycle (unplug and re-insert).
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.pinNotSetPrompt
ca
La verificació d'usuari ha fallat a %S. Potser us cal definir un PIN en el vostre dispositiu.
en-US
User verification failed on %S. You may need to set a PIN on your device.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.uvBlockedPrompt
ca
La verificació d'usuari ha fallat a %S. Hi ha hagut massa intents fallits i el mètode integrat de verificació d'usuari s'ha blocat.
en-US
User verification failed on %S. There were too many failed attempts and the built-in user verification method has been blocked.
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
stateFailed
ca
Ha fallat
en-US
Failed
Entity # all locales browser • installer • override.properties
CopyFailed
ca
La còpia ha fallat
en-US
Copy failed
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-failed
ca
La connexió ha fallat
en-US
Connection failed
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerJSError
ca
No s'ha pogut processar el nom del temporitzador.
en-US
Failed to process the timer name.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.error.commands.copyError
ca
Warning: Source string is missing
en-US
`copy` command failed, object can’t be stringified: %S
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.copyImageDataUrlError
ca
No s'ha pogut copiar el Data-URL de la imatge
en-US
Failed to copy image Data-URL
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BadOpaqueInterceptionRequestModeWithURL
ca
No s'ha pogut carregar «%1$S». Un ServiceWorker ha passat una resposta «opaque» a FetchEvent.respondWith() mentre gestionava un FetchEvent «%2$S». Els objectes «Opaque Response» només són vàlids quan RequestMode és «no-cors».
en-US
Failed to load ‘%1$S’. A ServiceWorker passed an opaque Response to FetchEvent.respondWith() while handling a ‘%2$S’ FetchEvent. Opaque Response objects are only valid when the RequestMode is ‘no-cors’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BadOpaqueRedirectInterceptionWithURL
ca
No s'ha pogut carregar «%S». Un ServiceWorker ha passat una resposta «opaqueredirect» a FetchEvent.respondWith() mentre gestionava un FetchEvent que no és de navegació.
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker passed an opaqueredirect Response to FetchEvent.respondWith() while handling a non-navigation FetchEvent.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BadRedirectModeInterceptionWithURL
ca
No s'ha pogut carregar «%S». Un ServiceWorker ha passat una resposta «redirected» a FetchEvent.respondWith() malgrat que RedirectMode no és «follow».
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker passed a redirected Response to FetchEvent.respondWith() while RedirectMode is not ‘follow’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
CorsResponseForSameOriginRequest
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Failed to load ‘%1$S’ by responding ‘%2$S’. A ServiceWorker is not allowed to synthesize a cors Response for a same-origin Request.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
EditorFileDropFailed
ca
Ha fallat l'acció de deixar anar un fitxer en un element «contenteditable»: %S.
en-US
Dropping a file into a contenteditable element failed: %S.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptedErrorResponseWithURL
ca
No s'ha pogut carregar «%S». Un ServiceWorker ha passat una resposta d'error a FetchEvent.respondWith(). Això normalment ocorre perquè el ServiceWorker fa una crida no vàlida a fetch().
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker passed an Error Response to FetchEvent.respondWith(). This typically means the ServiceWorker performed an invalid fetch() call.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptedNonResponseWithURL
ca
No s'ha pogut carregar «%1$S». Un ServiceWorker ha passat el valor «promise» a FetchEvent.respondWith() que s'ha resolt amb el valor no Response «%2$S».
en-US
Failed to load ‘%1$S’. A ServiceWorker passed a promise to FetchEvent.respondWith() that resolved with non-Response value ‘%2$S’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptedUsedResponseWithURL
ca
No s'ha pogut carregar «%S». Un ServiceWorker ha passat una resposta utilitzada a FetchEvent.respondWith(). El cos d'una resposta només es pot llegir un cop. Utilitzeu Response.clone() per accedir al cos més d'un cop.
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker passed a used Response to FetchEvent.respondWith(). The body of a Response may only be read once. Use Response.clone() to access the body multiple times.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptionCanceledWithURL
ca
No s'ha pogut carregar «%S». Un ServiceWorker ha cancel·lat la càrrega mitjançant una crida a FetchEvent.preventDefault().
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker canceled the load by calling FetchEvent.preventDefault().
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptionFailedWithURL
ca
No s'ha pogut carregar «%S». Un ServiceWorker ha interceptat la sol·licitud i ha detectat un error inesperat.
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker intercepted the request and encountered an unexpected error.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptionRejectedResponseWithURL
ca
No s'ha pogut carregar «%1$S». Un ServiceWorker ha passat el valor «promise» a FetchEvent.respondWith() que s'ha rebutjat amb l'error «%2$S».
en-US
Failed to load ‘%1$S’. A ServiceWorker passed a promise to FetchEvent.respondWith() that rejected with ‘%2$S’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadExhaustedCandidates
ca
Ha fallat la càrrega de tots els recursos candidats. S'ha posat en pausa la càrrega del recurs multimèdia.
en-US
All candidate resources failed to load. Media load paused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadHttpError
ca
La càrrega HTTP ha fallat amb el codi d'estat %1$S. No s'ha pogut carregar el recurs multimèdia %2$S.
en-US
HTTP load failed with status %1$S. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadInvalidURI
ca
L'URI no és vàlid. No s'ha pogut carregar el recurs multimèdia %S.
en-US
Invalid URI. Load of media resource %S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadSourceMissingSrc
ca
L'element <source> no té l'atribut «src». No s'ha pogut carregar el recurs multimèdia.
en-US
<source> element has no “src” attribute. Media resource load failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedMimeType
ca
El «Content-Type» HTTP de «%1$S» no és compatible. No s'ha pogut carregar el recurs multimèdia %2$S.
en-US
HTTP “Content-Type” of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute
ca
L'atribut «type» especificat de «%1$S» no és compatible. No s'ha pogut carregar el recurs multimèdia %2$S.
en-US
Specified “type” attribute of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedTypeAttributeLoadingNextChild
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Specified “type” attribute of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed. Trying to load from next <source> element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ModuleSourceLoadFailed
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Loading failed for the module with source “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedFailedToLock
ca
S'ha denegat la sol·licitud de bloqueig del punter perquè el navegador no ha pogut blocar el punter.
en-US
Request for pointer lock was denied because the browser failed to lock the pointer.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadCryptoError
ca
El ServiceWorker per a l'àmbit «%1$S» no ha pogut desxifrar un missatge push. Per obtenir ajuda sobre el xifratge, vegeu https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Push_API/Using_the_Push_API#Encryption
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. For help with encryption, please see https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Push_API/Using_the_Push_API#Encryption
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadCryptoKeyHeader
ca
El ServiceWorker per a l'àmbit «%1$S» no ha pogut desxifrar un missatge push. La capçalera «Crypto-Key» ha d'incloure un paràmetre «dh» que contingui la clau pública del servidor d'aplicacions. Vegeu https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 per a més informació.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘Crypto-Key‘ header must include a ‘dh‘ parameter containing the app server’s public key. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadEncodingHeader
ca
El ServiceWorker per a l'àmbit «%1$S» no ha pogut desxifrar un missatge push. La capçalera «Content-Encoding» ha de ser «aesgcm». També es permet «aesgcm128», però està en desús i aviat s'eliminarà. Vegeu https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 per a més informació.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘Content-Encoding‘ header must be ‘aesgcm‘. ‘aesgcm128‘ is allowed, but deprecated and will soon be removed. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadEncryptionHeader
ca
El ServiceWorker per a l'àmbit «%1$S» no ha pogut desxifrar un missatge push. La capçalera «Encryption» ha d'incloure un paràmetre «salt» únic per cada missatge. Vegeu https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 per a més informació.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘Encryption’ header must include a unique ‘salt‘ parameter for each message. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadEncryptionKeyHeader
ca
El ServiceWorker per a l'àmbit «%1$S» no ha pogut desxifrar un missatge push. La capçalera «Encryption-Key» ha d'incloure un paràmetre «dh». Aquesta capçalera està en desús i aviat s'eliminarà. Utilitzeu «Crypto-Key» amb «Content-Encoding: aesgcm». Vegeu https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 per a més informació.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘Encryption-Key’ header must include a ‘dh‘ parameter. This header is deprecated and will soon be removed. Please use ‘Crypto-Key‘ with ‘Content-Encoding: aesgcm‘ instead. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadPaddingError
ca
El ServiceWorker per a l'àmbit «%1$S» no ha pogut desxifrar un missatge push. Un registre del missatge xifrat no s'ha emplenat correctament. Vegeu https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 per a més informació.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. A record in the encrypted message was not padded correctly. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadRecordSize
ca
El ServiceWorker per a l'àmbit «%1$S» no ha pogut desxifrar un missatge push. El paràmetre «rs» de la capçalera «Encryption» ha d'estar entre %2$S i 2^36-31 o s'ha d'ometre. Vegeu https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 per a més informació.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘rs‘ parameter of the ‘Encryption‘ header must be between %2$S and 2^36-31, or omitted entirely. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSalt
ca
El ServiceWorker per a l'àmbit «%1$S» no ha pogut desxifrar un missatge push. El paràmetre «salt» de la capçalera «Encryption» ha d'estar codificat en «base64url» (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) i tenir com a mínim 16 bytes abans de la codificació. Vegeu https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 per a més informació.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘salt‘ parameter in the ‘Encryption‘ header must be base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C), and be at least 16 bytes before encoding. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-3.1 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadSenderKey
ca
El ServiceWorker per a l'àmbit «%1$S» no ha pogut desxifrar un missatge push. El paràmetre «dh» de la capçalera «Crypto-Key» ha de ser la clau pública Diffie-Hellman del servidor d'aplicacions, codificat en «base64url» (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) i en format «uncompressed» o «raw» (65 bytes abans de la codificació). Vegeu https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 per a més informació.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘dh‘ parameter in the ‘Crypto-Key‘ header must be the app server’s Diffie-Hellman public key, base64url-encoded (https://tools.ietf.org/html/rfc7515#appendix-C) and in “uncompressed” or “raw” form (65 bytes before encoding). See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-4 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ReadableStreamReadingFailed
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Failed to read data from the ReadableStream: “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ScriptSourceLoadFailed
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Loading failed for the <script> with source “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerGetClientStorageError
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Failed to get service worker’s client(s): Storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerGetRegistrationStorageError
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Failed to get service worker registration(s): Storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerPostMessageStorageError
ca
Warning: Source string is missing
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%S’ failed to execute ‘postMessage‘ because storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ received for script ‘%3$S’. Must be a JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterNetworkError
ca
No s'ha pogut registrat/actualitzar un ServiceWorker per a l'àmbit «%1$S»: La càrrega ha fallat amb l'estat %2$S per a l'script «%3$S».
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Load failed with status %2$S for script ‘%3$S’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterStorageError
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%S’: Storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerScopePathMismatch
ca
No s'ha pogut registrar un ServiceWorker: El camí de l'àmbit proporcionat «%1$S» no està per sota de l'àmbit màxim permès de «%2$S». Ajusteu l'àmbit, moveu l'script del ServiceWorker o utilitzeu la capçalera HTTP «Service-Worker-Allowed» per permetre l'àmbit.
en-US
Failed to register a ServiceWorker: The path of the provided scope ‘%1$S’ is not under the max scope allowed ‘%2$S’. Adjust the scope, move the Service Worker script, or use the Service-Worker-Allowed HTTP header to allow the scope.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TargetPrincipalDoesNotMatch
ca
No s'ha pogut executar «postMessage» en «DOMWindow»: L'origen de destí indicat («%S») no coincideix amb l'origen de la finestra destinatària («%S»).
en-US
Failed to execute ‘postMessage’ on ‘DOMWindow’: The target origin provided (‘%S’) does not match the recipient window’s origin (‘%S’).
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebShareAPI_Failed
ca
Warning: Source string is missing
en-US
The share operation has failed.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
PERR_GFX_PRINTER_COULD_NOT_OPEN_FILE
ca
No s'ha pogut obrir el fitxer de sortida per imprimir-hi.
en-US
Failed to open output file for print to file.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
PERR_GFX_PRINTER_ENDDOC
ca
Ha fallat la impressió mentre es completava la tasca d'impressió.
en-US
Printing failed while completing the print job.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
PERR_GFX_PRINTER_STARTDOC
ca
Ha fallat la impressió mentre s'iniciava la tasca d'impressió.
en-US
Printing failed while starting the print job.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
PERR_GFX_PRINTER_STARTPAGE
ca
Ha fallat la impressió mentre s'iniciava una pàgina nova.
en-US
Printing failed while starting a new page.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
failedToParseUnrecognizedSource
ca
No s'ha pogut analitzar la font %1$S
en-US
Failed to parse unrecognized source %1$S
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
HTTPSOnlyFailedDowngradeAgain
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Upgrading insecure request “%S” failed. Downgrading to “http” again.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
HTTPSOnlyFailedRequest
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Upgrading insecure request “%1$S” failed. (%2$S)
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
1
ca
L'anàlisi d'un full d'estil XSLT ha fallat.
en-US
Parsing an XSLT stylesheet failed.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
2
ca
L'anàlisi d'una expressió XPath ha fallat.
en-US
Parsing an XPath expression failed.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
4
ca
La transformació XSLT ha fallat.
en-US
XSLT transformation failed.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_ADDITIONAL_POLICY_CONSTRAINT_FAILED
ca
En validar aquest certificat, ha fallat una restricció de política addicional.
en-US
An additional policy constraint failed when validating this certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_FAILED_TO_ENCODE_DATA
ca
No s'han pogut xifrar les dades amb el codificador ASN1
en-US
Failed to encode data with ASN1 encoder
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS11_FUNCTION_FAILED
ca
Un mòdul PKCS #11 ha retornat un error CKR_FUNCTION_FAILED, indicant que la funció sol·licitada no s'ha pogut realitzar. Si proveu la mateixa operació de nou, podria funcionar.
en-US
A PKCS #11 module returned CKR_FUNCTION_FAILED, indicating that the requested function could not be performed. Trying the same operation again might succeed.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS7_BAD_SIGNATURE
ca
La verificació de signatura ha fallat: no s'ha trobat cap signatura, se n'han trobat massa, o bé les dades estan malmeses o no són adequades.
en-US
Signature verification failed: no signer found, too many signers found, or improper or corrupted data.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_TOKEN_NOT_LOGGED_IN
ca
L'operació ha fallat perquè no s'ha iniciat la sessió del testimoni PKCS#11.
en-US
The operation failed because the PKCS#11 token is not logged in.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_DECRYPTION_FAILURE
ca
L'algorisme de desxifratge de dades a l'engròs ha fallat en la suite de xifratge seleccionada.
en-US
Bulk data decryption algorithm failed in selected cipher suite.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_DIGEST_FAILURE
ca
La funció de resum ha fallat.
en-US
Digest function failed.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_ENCRYPTION_FAILURE
ca
L'algorisme de xifratge de dades a l'engròs ha fallat en la suite de xifratge seleccionada.
en-US
Bulk data encryption algorithm failed in selected cipher suite.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INIT_CIPHER_SUITE_FAILURE
ca
No s'ha pogut inicialitzar la suite de xifratge seleccionada.
en-US
Failed to initialize the selected cipher suite.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_IV_PARAM_FAILURE
ca
El codi PKCS11 no ha pogut traduir un IV en un paràmetre.
en-US
PKCS11 code failed to translate an IV into a param.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_MAC_COMPUTATION_FAILURE
ca
El càlcul de la MAC ha fallat.
en-US
MAC computation failed.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_MD5_DIGEST_FAILURE
ca
La funció de resum MD5 ha fallat.
en-US
MD5 digest function failed.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SESSION_KEY_GEN_FAILURE
ca
El client no ha pogut generar les claus de sessió per a la sessió SSL.
en-US
Client failed to generate session keys for SSL session.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SHA_DIGEST_FAILURE
ca
La funció de resum SHA-1 ha fallat.
en-US
SHA-1 digest function failed.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SOCKET_WRITE_FAILURE
ca
Ha fallat un intent d'escriure dades xifrades en el sòcol subjacent.
en-US
Attempt to write encrypted data to underlying socket failed.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_WRONG_CERTIFICATE
ca
L'autenticació del client ha fallat: la clau privada en la base de dades de claus no coincideix amb la clau pública de la base de dades de certificats.
en-US
Client authentication failed: private key in key database does not match public key in certificate database.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
pkcs12-decode-err
ca
No s'ha pogut descodificar el fitxer. Pot ser que no estigui en format PKCS #12, que estigui malmès, o que la contrasenya que heu introduït sigui incorrecta.
en-US
Failed to decode the file. Either it is not in PKCS #12 format, has been corrupted, or the password you entered was incorrect.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
pkcs12-unknown-err
ca
L'operació PKCS #12 ha fallat per raons desconegudes.
en-US
The PKCS #12 operation failed for unknown reasons.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
pkcs12-unknown-err-backup
ca
No s'ha pogut crear el fitxer de còpia de seguretat PKCS #12 per raons desconegudes.
en-US
Failed to create the PKCS #12 backup file for unknown reasons.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
pkcs12-unknown-err-restore
ca
No s'ha pogut restaurar el fitxer PKCS #12 per raons desconegudes.
en-US
Failed to restore the PKCS #12 file for unknown reasons.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
login-failed
ca
No s'ha pogut iniciar la sessió
en-US
Failed to Login
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
autoConfigMsg
ca
Netscape.cfg/AutoConfig han fallat. Poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema. \n Error: ha fallat %S:
en-US
Netscape.cfg/AutoConfig failed. Please contact your system administrator. \n Error: %S failed:
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
readConfigMsg
ca
No s'ha pogut llegir el fitxer de configuració. Poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.
en-US
Failed to read the configuration file. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileCreationFailedTitle
ca
La creació del perfil ha fallat
en-US
Profile Creation failed
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileDeletionFailedTitle
ca
No s'ha pogut suprimir
en-US
Deletion Failed
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398849
ca
Ha fallat (motiu desconegut)
en-US
Failed (unknown reason)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-move_failed
ca
No s'ha pogut preparar l'actualització per a la instal·lació
en-US
Failed to prepare the update for installation
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
patchApplyFailure
ca
L'actualització no s'ha pogut instal·lar (Ha fallat l'aplicació del pedaç)
en-US
The Update could not be installed (patch apply failed)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
statusFailed
ca
La instal·lació ha fallat
en-US
Install Failed
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
submit-crash-button-failure-label
ca
Ha fallat
en-US
Failed
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportResubmit
ca
S'estan tornant a enviar els informes que no s'han pogut enviar abans
en-US
Resending reports that previously failed to send
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-load-error
ca
No s'ha pogut carregar l'article de la pàgina
en-US
Failed to load article from page
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
unregister-error
ca
No s'ha pogut suprimir el registre d'aquest procés de treball de servei.
en-US
Failed to unregister this Service Worker.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-auth-blocked-error
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Error: There were too many failed attempts in a row and PIN authentication has been temporarily blocked. Your device needs a power cycle (unplug and re-insert).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • run-from-dmg.ftl
install-failed-message
ca
El { -brand-short-name } no s'ha pogut instal·lar, però se seguirà executant.
en-US
{ -brand-short-name } failed to install but will continue to run.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • run-from-dmg.ftl
install-failed-title
ca
La instal·lació del { -brand-short-name } ha fallat.
en-US
{ -brand-short-name } installation failed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-symantec
ca
Els certificats emesos per GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte i VeriSign ja no es consideren segurs, ja que aquestes entitats certificadores no han seguit les pràctiques de seguretat en el passat.
en-US
Certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign are no longer considered safe because these certificate authorities failed to follow security practices in the past.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
nssFailure2-title
ca
Ha fallat la connexió segura
en-US
Secure Connection Failed
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-additional-policy-constraint-failed
ca
En validar aquest certificat, ha fallat una restricció de política addicional.
en-US
An additional policy constraint failed when validating this certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-failed-to-encode-data
ca
No s'han pogut xifrar les dades amb el codificador ASN1
en-US
Failed to encode data with ASN1 encoder
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs11-function-failed
ca
Un mòdul PKCS #11 ha retornat un error CKR_FUNCTION_FAILED, indicant que la funció sol·licitada no s'ha pogut realitzar. Si proveu la mateixa operació de nou, podria funcionar.
en-US
A PKCS #11 module returned CKR_FUNCTION_FAILED, indicating that the requested function could not be performed. Trying the same operation again might succeed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs7-bad-signature
ca
La verificació de signatura ha fallat: no s'ha trobat cap signatura, se n'han trobat massa, o bé les dades estan malmeses o no són adequades.
en-US
Signature verification failed: no signer found, too many signers found, or improper or corrupted data.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-token-not-logged-in
ca
L'operació ha fallat perquè no s'ha iniciat la sessió del testimoni PKCS#11.
en-US
The operation failed because the PKCS#11 token is not logged in.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-decryption-failure
ca
L'algorisme de desxifratge de dades a l'engròs ha fallat en la suite de xifratge seleccionada.
en-US
Bulk data decryption algorithm failed in selected cipher suite.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-digest-failure
ca
La funció de resum ha fallat.
en-US
Digest function failed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-encryption-failure
ca
L'algorisme de xifratge de dades a l'engròs ha fallat en la suite de xifratge seleccionada.
en-US
Bulk data encryption algorithm failed in selected cipher suite.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-init-cipher-suite-failure
ca
No s'ha pogut inicialitzar la suite de xifratge seleccionada.
en-US
Failed to initialize the selected cipher suite.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-iv-param-failure
ca
El codi PKCS11 no ha pogut traduir un IV en un paràmetre.
en-US
PKCS11 code failed to translate an IV into a param.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-mac-computation-failure
ca
El càlcul de la MAC ha fallat.
en-US
MAC computation failed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-md5-digest-failure
ca
La funció de resum MD5 ha fallat.
en-US
MD5 digest function failed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-session-key-gen-failure
ca
El client no ha pogut generar les claus de sessió per a la sessió SSL.
en-US
Client failed to generate session keys for SSL session.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-sha-digest-failure
ca
La funció de resum SHA-1 ha fallat.
en-US
SHA-1 digest function failed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-socket-write-failure
ca
Ha fallat un intent d'escriure dades xifrades en el sòcol subjacent.
en-US
Attempt to write encrypted data to underlying socket failed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-wrong-certificate
ca
L'autenticació del client ha fallat: la clau privada en la base de dades de claus no coincideix amb la clau pública de la base de dades de certificats.
en-US
Client authentication failed: private key in key database does not match public key in certificate database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • preferences • preferences.ftl
pw-change-failed-title
ca
El canvi de contrasenya ha fallat
en-US
Password Change Failed
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.