Transvision

Displaying 1 result for the string Clear in ca:

Entity ca en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
clear-type-parameters
ca
Paràmetres de ClearType
en-US
ClearType Parameters

Displaying 75 results for the string Clear in en-US:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text
ca
La nostra aplicació mòbil dedicada a la navegació privada esborra l'historial i les galetes cada vegada que s'utilitza.
en-US
Our dedicated private browsing mobile app clears your history and cookies every time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
ca
El { -focus-brand-name } esborra el vostre historial després de cada ús i bloca els anuncis i els elements de seguiment.
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
ca
Finestra privada: En tancar totes les finestres privades, el { -brand-short-name } esborra el vostre l'historial de navegació i de cerca. Això no us fa anònim.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
ca
En tancar totes les finestres privades, el { -brand-short-name } esborra el vostre l'historial de navegació i de cerca, tot i que això no us fa anònim.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-clear-history.label
ca
Esborra l'historial recent
en-US
Clear recent history
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-clear-site-data.label
ca
Esborra les galetes i dades del lloc
en-US
Clear cookies and site data
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-clearhistory
ca
Esborra l'historial
en-US
Clear History
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-clearhistory
ca
esborra l'historial
en-US
clear history
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-clear-downloads-button.label
ca
Esborra la llista de baixades
en-US
Clear Downloads
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-clear-downloads-button.tooltiptext
ca
Elimina de la llista les baixades acabades, cancel·lades o que han fallat
en-US
Clears completed, canceled and failed downloads
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-clear-downloads.label
ca
Esborra la llista de baixades
en-US
Clear Downloads
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-clear-list.label
ca
Esborra la subfinestra de previsualització
en-US
Clear Preview Panel
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-text-box-clear-button.title
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Clear
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-history-clear-recent-history.label
ca
Esborra l'historial recent
en-US
Clear Recent History
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-clearsitedata.label
ca
Esborra les galetes i dades dels llocs
en-US
Clear Cookies and Site Data
Entity # all locales browser • browser • panelUI.ftl
panic-button-thankyou-msg1
ca
S'ha esborrat el vostre historial recent.
en-US
Your recent history is cleared.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SanitizeOnShutdown2
ca
Esborra les dades de navegació en sortir.
en-US
Clear navigation data on shutdown.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cookies-info
ca
Esborrar-les pot fer que se us tanqui la sessió dels llocs web
en-US
You may get signed out of websites if cleared
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
ca
Esborrar totes les galetes i dades dels llocs emmagatzemades pel { -brand-short-name } pot fer que es tanqui la sessió dels llocs web i que s'elimini el contingut web fora de línia. Esborrar les dades de la memòria cau no afecta les sessions iniciades.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-dialog.buttonlabelaccept
ca
Esborra
en-US
Clear
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-window2.title
ca
Esborra les dades
en-US
Clear Data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-clear-button.label
ca
Esborra l'historial
en-US
Clear History
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
history-clear-on-close-option.label
ca
Esborra l'historial en tancar el { -brand-short-name }
en-US
Clear history when { -brand-short-name } closes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-clear.label
ca
Esborra les dades
en-US
Clear Data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-delete-on-close-private-browsing
ca
En el mode de navegació privada permanent, les galetes i les dades dels llocs s'esborraran sempre en tancar el { -brand-short-name }.
en-US
In permanent private browsing mode, cookies and site data will always be cleared when { -brand-short-name } is closed.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-over-5gb-message2
ca
<strong>El { -brand-short-name } s'està quedant sense espai de disc.</strong> És possible que el contingut dels llocs web no es mostri correctament. Podeu esborrar les dades emmagatzemades dels llocs a «Paràmetres > Privadesa i seguretat > Galetes i dades dels llocs».
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. You can clear stored data in Settings > Privacy & Security > Cookies and Site Data.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-cookie-clear-warning
ca
El { -brand-short-name } esborrarà les galetes d’aquest lloc i actualitzarà la pàgina. En esborrar totes les galetes, pot ser que se us tanquin les sessions o que se us buidin els carros de la compra.
en-US
{ -brand-short-name } will clear this site’s cookies and refresh the page. Clearing all cookies may sign you out or empty shopping carts.
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
clear-data-settings-label
ca
En tancar el { -brand-short-name }, esborra automàticament
en-US
When closed, { -brand-short-name } should automatically clear all
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
clear-time-duration-prefix.value
ca
Interval de temps que s'esborrarà:{ " " }
en-US
Time range to clear:{ " " }
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-button-clearing.label
ca
S'està esborrant
en-US
Clearing
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-button-ok.label
ca
Esborra-ho ara
en-US
Clear Now
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-dialog-title-everything.title
ca
Esborra tot l'historial
en-US
Clear All History
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-dialog-title.title
ca
Esborra l'historial recent
en-US
Clear Recent History
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-everything-warning
ca
S'esborrarà tot l'historial.
en-US
All history will be cleared.
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-prefs2.title
ca
Paràmetres d'esborrar l'historial
en-US
Settings for Clearing History
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
sanitize-selected-warning
ca
S'esborraran tots els elements seleccionats.
en-US
All selected items will be cleared.
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-view-remove-button.tooltiptext
ca
Esborra l'excepció de galetes per a { $domain }
en-US
Clear cookie exception for { $domain }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip
ca
Esborra l'excepció de galetes per a %S
en-US
Clear cookie exception for %S
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
permissions.remove.tooltip
ca
Esborra aquest permís i torna-ho a demanar
en-US
Clear this permission and ask again
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
storageAccess1.hintText
ca
Si no teniu clar per què %1$S necessita aquestes dades, podeu blocar l'accés.
en-US
You may want to block access if it’s not clear why %1$S needs this data.
Entity # all locales browser • chrome • browser • search.properties
cmd_clearHistory
ca
Esborra l'historial de cerques
en-US
Clear Search History
Entity # all locales browser • chrome • browser • siteData.properties
clearSiteDataNow
ca
Esborra-les ara
en-US
Clear Now
Entity # all locales browser • chrome • browser • siteData.properties
clearSiteDataPromptText
ca
Seleccioneu «Esborra-ho ara» per esborrar totes les galetes i dades dels llocs emmagatzemades pel %S. Això pot fer que es tanqui la sessió dels llocs web i que s'elimini el contingut web fora de línia.
en-US
Selecting ‘Clear Now’ will clear all cookies and site data stored by %S. This may sign you out of websites and remove offline web content.
Entity # all locales browser • chrome • browser • siteData.properties
clearSiteDataPromptTitle
ca
Esborra totes les galetes i dades dels llocs
en-US
Clear all cookies and site data
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
clearFormBtnLabel2
ca
Esborra el formulari emplenat automàticament
en-US
Clear Autofill Form
Entity # all locales devtools • client • components.properties
appErrorBoundary.reloadPanelInfo
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Close and reopen the toolbox to clear this error.
Entity # all locales devtools • client • components.properties
searchBox.clearButtonTitle
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Clear filter input
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspector.filterStylesClearButton.title
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Clear filter input
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.custom.clear
ca
Esborra
en-US
Clear
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.search.toolbar.clear
ca
Esborra els resultats de la cerca
en-US
Clear Search Results
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.clear
ca
Esborra
en-US
Clear
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.tooltip
ca
Warning: Source string is missing
en-US
If you enable this option the requests list will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.ws.toolbar.clear
ca
Esborra
en-US
Clear
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
consoleCleared
ca
S'ha esborrat la consola.
en-US
Console was cleared.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
preventedConsoleClear
ca
Warning: Source string is missing
en-US
console.clear() was prevented due to “Persist Logs”
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.clearButton.tooltip
ca
Esborra la sortida de la consola web
en-US
Clear the Web Console output
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.enablePersistentLogs.tooltip
ca
Warning: Source string is missing
en-US
If you enable this option the output will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.editor.toolbar.executeButton.tooltip
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Run expression (%S). This won’t clear the input.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
RunningClearSiteDataValue
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Clear-Site-Data header forced the clean up of “%S” data.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
UnknownClearSiteDataValue
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Clear-Site-Data header found. Unknown value “%S”.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_CALLBACK
ca
L'extensió de negociació de següent protocol està activada, però s'ha esborrat la crida de retorn abans que fos necessària.
en-US
The next protocol negotiation extension was enabled, but the callback was cleared prior to being needed.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • aboutcrashes.ftl
delete-button-label
ca
Esborra-ho tot
en-US
Clear All
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-dns-clear-cache-button
ca
Esborra la memòria cau DNS
en-US
Clear DNS Cache
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
clear-startup-cache-label
ca
Esborra la memòria cau d'inici
en-US
Clear startup cache
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
clear-startup-cache-title
ca
Proveu d'esborrar la memòria cau d'inici
en-US
Try clearing the startup cache
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
clear-type-parameters
ca
Paràmetres de ClearType
en-US
ClearType Parameters
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-dialog-title2
ca
Voleu reiniciar el { -brand-short-name } per esborrar la memòria cau d'inici?
en-US
Restart { -brand-short-name } to clear startup cache?
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-printing-clear-settings-button
ca
Esborra la configuració d'impressió desada
en-US
Clear saved print settings
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-log-clear
ca
Esborra el registre
en-US
Clear Log
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-stats-clear
ca
Esborra l'historial
en-US
Clear History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cache-clear-btn
ca
Esborra
en-US
Clear
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • datepicker.ftl
date-picker-clear-button
ca
Esborra
en-US
Clear
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-browsingData
ca
Esborrar l'historial de navegació recent, les galetes i dades relacionades
en-US
Clear recent browsing history, cookies, and related data
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • textActions.ftl
text-action-search-text-box-clear.title
ca
Esborra
en-US
Clear
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-next-protocol-no-callback
ca
L'extensió de negociació de següent protocol està activada, però s'ha esborrat la crida de retorn abans que fos necessària.
en-US
The next protocol negotiation extension was enabled, but the callback was cleared prior to being needed.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.